index.php/bul/layout/set/print/content/download/127381/952390/version/1/file
  Рецензия за труда на Ирена Любчова Димова
index.php/bul/layout/set/print/content/download/135727/1001126/version/2/file
  СВ. Климент охридски българия; 1504 софия
index.php/bul/layout/set/print/content/download/108198/831720/version/1/file
  Рецензия относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование
index.php/bul/layout/set/print/content/download/122386/924123/version/1/file
  На дисертационния труд
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak etnicheska prinadlejnost
  Анализ на съдържанието на учебници за 5-ти и 6-ти клас за наличие на стереотипи и предразсъдъци по етнически признак Окончателен доклад Аналитичният доклад е
index.php/bul/layout/set/print/content/download/134244/992868/version/1/file
  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент По професионално направление Филология
index.php/bul/layout/set/print/content/download/143182/1044486/version/1/file
  Конспект по морфология на съвременния български книжовен език особености на българската морфологична система в контекста на славянските и балканските езици. Основни тенденции в нейния развой в историко-типологически план
index.php/bul/layout/set/print/content/download/171666/1205751/version/1/file
  Програма за държавен изпит за специалност "стопанско управление"
layout/images/stories/2015/otchet
  Отчет за 2012 г. І. Въведение
index.php/bul/layout/set/print/layout/set/print/content/download/124085/933832/version/1/file
  Програма очни занятия м януари- февруари 2014 г. На специалност "библиотечно-информационни науки" І курс, „бакалавър"- задочно обучение 2 7
index.php/bul/layout/set/print/content/download/121783/920771/version/1/file
  Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин
index.php/bul/layout/set/print/layout/set/print/content/download/177334/1237156/version/1/file
  Конкурс по филология (арабско литературознание) 2017 ранносредновековна арабска литература
index.php/bul/layout/set/print/layout/set/print/content/download/177339/1237176/version/1/file
  Конспект за докторантура по Арабско обществознание
index.php/bul/layout/set/print/content/download/134453/994016/version/1/file
  Унгарска филология
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak vuzrast
  Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak yvrejdane
  Равенството – път към прогрес“ Признак на изследване: Увреждане
index.php/bul/layout/set/print/layout/set/print/content/download/64482/521274/version/1/file
  Програма за зимен семестър на учебната 2010/2011 г. Китаистика – І курс
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak sexualna orientacia
  Признак на изследване: лгбт база на изследване: учебници 5, 6 клас
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak religia
  Общ обем на прочетени и анализирани учебници за VІІ и VІІІ клас изразен в страници е над 8 500 / осем хиляди и петстотин страници
index.php/bul/layout/set/print/content/download/134463/994056/version/1/file
  Катедра “кореистика” Учебна 2014/2015 г. – летен семестър
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak etnicheska prinadlejnost
  Признак на изследване: етнос (раса) База на изследване: учебници
index.php/bul/layout/set/print/content/download/183648/1272449/version/1/file
  Програма на конференцията 20 май 2015 13: 00 13: 30
index.php/bul/layout/set/print/content/download/109319/838822/version/5/file
  Оптометрия септемврийска изпитна сесия 2012/2013 г
index.php/bul/layout/set/print/content/download/123629/931382/version/1/file
  К л и м е н т о Х р и д с к и” учебен план утвърждавам, Професионално направление: филология
index.php/bul/layout/set/print/layout/set/print/content/download/61271/496222/version/1/file
  Г р а ф и к за лятната сесия на специалност арменистика учебна 2009/2010 г
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak religia
  Д о к л а д за извършен анализ по признаци : етническа принадлежност и религия в учебниците за пети и шести клас на издателства „Анубис", „Булвест 2000" и „Просвета" рискове на аналитичния доклад
index.php/bul/layout/set/print/content/download/127736/954417/version/1/file
  Конспект за докторантски конкурс по персийско езикознание
index.php/bul/layout/set/print/layout/set/print/content/download/70241/567155/version/1/file
  Програма за летен семестър на учебната 2010/2011 г. Кореистика – І курс
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak yvrejdane
  Д о к л а д на извършен анализ по признак: увреждане
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak pol
  Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование
index.php/bul/layout/set/print/content/download/55170/458019/version/1/file
  Програма за летен семестър на учебната 2009/2010 г. Китаистика – І курс
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd
  Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
index.php/bul/layout/set/print/layout/set/print/content/download/193766/1329577/version/1/file
  На доц д-р Пенка Данова, ибцт -бан, за дисертационния труд на Виолета Манолова
index.php/bul/layout/set/print/content/download/158563/1132055/version/1/file
  Справка – образец за провеждане на семестриални изпити през лятната сесия на учебната 2015/2016 година
index.php/bul/layout/set/print/layout/set/print/content/download/131000/973422/version/1/file
  Обявен в дв, бр. 55/04. 07. 2014 г
index.php/bul/layout/set/print/content/download/197371/1348671/version/1/file
  Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент по История и археология
index.php/bul/layout/set/print/content/download/197373/1348679/version/1/file
  С т а н о в и щ е за научните трудове, преподавателската и научноорганизаторската дейност на
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak pol
  Признак на изследване: пол База на изследване: учебници 5, 6, 7 клас
index.php/bul/layout/set/print/content/download/198235/1352961/version/1/file
  Конспект за приемен изпит за докторантура по специалността
layout/images/stories
  Доклад за 2011г., представяйки осъществените дейности и инициативи през годината и очертава основните тенденции по отношение на расизма, расовата дискриминация, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността в Европа
index.php/bul/layout/set/print/content/download/134470/994084/version/1/file
  Специалност: Немска филология и Немска филология с избираем модул "Скандинавски езици"/ образователно-квалификационна степен "бакалавър"
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak yvrejdane
  Признак на изследване: увреждане и сексуална ориентация База на изследване: учебници – 3-ти и 4-ти клас
index.php/bul/layout/set/print/layout/set/print/content/download/170325/1198345/version/1/file
  Приложение №2 факултет по химия и фармация летен семестър на уч. 2016/2017 г. Разпис
index.php/bul/layout/set/print/content/download/198446/1354046/version/1/file
  Програма за за конкурсен докторантски изпит по Нова и най-нова обща история Нова и съвременна балканска история
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd
  Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
index.php/bul/layout/set/print/content/download/134469/994080/version/1/file
  Лекции (2+0), 2 кредита
directory layout  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница