ee-infocenters/Legislation/Actual 18 Apr 2012
  Нормативна основа на енергийната ефективност в сгради
files/file/Industry/Legislation/Naredbi/KR
  Първа общи положения ч
files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil
  Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
bg/legislation/biodiversity
  Наредба №8 от 12 декември 2003 Г. За реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от приложение
  Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни
files/useruploads/files/legislation
  Цел и правна рамка
bg/legislation/biodiversity
  Наредба №2 от 18 декември 2006 Г. За условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
files/file/Soil/Legislation/Zakoni
  Закон за опазване на земеделските земи
bg/legislation/biodiversity
  Наредба №5 от 1 август 2003 Г. За условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове
ee-infocenters/Legislation/Actual March 2015
  Актуализация към 05. 03. 2015 г. Нормативна основа на енергийната ефективност в сгради XXX – нов документ
bg/legislation/biodiversity
  Наредба №2 от 20 януари 2004 Г. За правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения
bg/legislation/air
  Наредба №10 от 6 октомври 2003 Г. За норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации
bg/legislation/biodiversity
  Наредба №14 от 27 октомври 2005 Г. За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни
files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste
  За условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
files/file/Soil/Legislation/Zakoni
  Закон за почвите обн. Дв бр. 89 от 6 Ноември 2007г. Глава първа. Общи положения
files/file/Legislation/Naredbi/BR
  Първа общи положения ч
bg/legislation/biodiversity
  Наредба №5 от 19 юли 2004 Г. За изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
chemical/site/File/legislation/clp_anexes
  Приложение №17 към чл. 40а
bg/legislation/noise
  Директива 2002/49/ес на европейския парламент и на съвета от 25 юни 2002 Г
bg/documents/legislation/draft-legislation
  Доклад за разпространение до държавите-членки до 15. 08. 2016 г. Докладът е подготвен от аяр с участието на заинтересованите организации ме, аец "Козлодуй", мвр, мосв, мон и мз
bg/legislation/biodiversity
  Наредба №4 от 8 юли 2003 Г. За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата
bg/prev_nsmos/waste/legislation-pt
  Приложение №2 към чл. 5, ал. 1
bg/documents/legislation/draft-legislation
  Споразумение за изменение на Споразумение между Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България и Комисията
bg/legislation/soil
  Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
bg/legislation/r-te
  Министерство на околната среда и водите
bg/legislation/air
  Приложение №1. Чл За осигуряване своевременното прилагане на установените с инструкцията изисквания, резултатите от измерванията в автоматичните пм по приложение №1
wp-content/uploads/file/Legislation/Naredbi/BR
  Наредба №1 от 05. 2006 г за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини
1657/1
  Въздействие на горското законодателство и измененията в него върху управлението на защитените територии The impact of forestry legislation and the its amendments on the management of protected areas
bg/documents/legislation/draft-legislation
  За осигуряване безопасността на ядрените централи глава първа общи положения ч
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Legislations
  Закон за уреждане на колективните трудови спорове
bg/legislation/waste/naredba-2
  Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (і)
bg/legislation/biodiversity
  Наредба №2 от 18 декември 2006 Г. За условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
chemical/site/File/legislation
  Закон за защита на растенията
wp-content/uploads/file/Legislation/Naredbi/BR
  Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни
bg/documents/legislation/draft-legislation
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я заместник министър-председател по икономическата и демографската политика
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Изказване на доцент Василика Хиси, Заместник председател на екрн национален правен семинар „Борба и превенция на дискриминацията със средствата на наказателното право”
bg/legislation/biodiversity
  Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Files/Legislation
  За прилагане на Закона за народното здраве
bg/legislation/soil
  Индикатори за оценка на състоянието на почвите
chemical/site/File/legislation/clp_anexes
  Приложение 14 към чл. 23, ал. 1
wp-content/uploads/filebase/Nature/Legislation/Pravilnitsi
  Правилник за дейността на спасителните центрове[1]
wp-content/uploads/file/Legislation/Zakoni
  Закон за лечебните растения Обн., Дв, бр. 29 от 04. 2000 г., изм., бр. 23 от 03. 2002 г., бр. 91 от 25. 09. 2002 г., в сила от 01. 2003 г., бр. 30 от 11. 04. 2006 г., в сила от 12. 07. 2006 г., бр. 65 от 11
directory legislation  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница