event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Основни научни и научно-организационни приноси
progress2009_2010/images/stories/materiali/Reshenia na Sada na Evropeiskite obstnosti-ECJ
  Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
wp-content/uploads/dokumenti/ОДИТ/ДАНЪЦИ И ОСИГ/СЕМИНАРИ/2016 ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ ПРОМЕНИ/2016 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРОМЕНИ
  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 Г. Чл. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г
downloads
  Доклад на Управителния съвет на Националния съюз на тпк
progress2009_2010/images/stories/materiali/Reshenia na Sada na Evropeiskite obstnosti-ECJ
  Решение на Съда от 22 април 1997 г към кратка библиографска справка Celex номер 61995J0180 Автентичен език Немски език Дати
upload/2015/universita/2007-2008/Komp. grafika/komputerna grafika/materiali
  1Определение на кг
  Връзката компютър аниматор Увод 1 стр. Същината на въпроса История на Компютърната Графика
materiali
  Закон за наф функции: Средство за управление
progress2009_2010/images/stories/materiali/Reshenia na Sada na Evropeiskite obstnosti-ECJ
  Решение на Съда (трети състав) от 5 март 2009 г
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-353-07-01.2016
  Календарната 2015 г. Начало на докторантурата 05. 01. 2013г
Home/materiali/Z Projects
  Дипломна работа тема: Домашна аудио система дипломант
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Климент охридски
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-353-07-01.2016
  Г., заповед № рд 20-33 от 09. 01. 2013 г
Home/materiali/KHEA/referati/Reliability
  Модел на Минималния ремонт
zmonres/edu/IT_5_klas/Materiali/urok5-2/Re6eniq
  Даваш ли, даваш, балканджи Йово Даваш ли, даваш балканджи Йово
upload/2015/universita/2007-2008/Komp. grafika/komputerna grafika/materiali
  Увод в компютърната графика
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Климент охридски
  Доц д-р Леандър Литов
  Биография на Борислав Атанасов Павлов Роден в гр. София, България, на 4 февруари 1977 г. Адрес за кореспонденция: Група по Физика на Елементарните Частици
depts/piis/Materiali
  За образователно-квалификационна степен бакалавър за всички специалности
files
  Материали за ултразвукова обработка на алкохолни напитки и стерилизация на водни разтвори
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Биография на доц дфн Ана Йовкова Пройкова
Members/tsenov/materiali-km-lichnata-stranica
  Конкурс за професор
Home/materiali/Z Projects
  Надписи върху дисплей
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Календарната 2012 г
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Международните и европейските правни стандарти за борба с изразяването на расизъм”
wp-content/uploads/2016/01
  Драма и театър техники при провеждане на обучение по правата на детето
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-345
  Отчет име, презиме, фамилно име: Мариян Величков Богомилов Катедра : Атомна физика
progress2010_2011/images/stories/materiali/edno
  Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
documents/000001818/BGBG
  Презентация за обучение по избраната за деня тема. За изработването им ще използвате приложението
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Sofia university faculty of physics
progress2010_2011/images/stories/materiali/edno
  Идентичност и права на човека михаил Иванов
documents/000001817/BGBG
  Създаване на материали за обучение, предназначени за курсисти
Home/materiali/Z Projects
  Светодиоден прожектор
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Календарната 2009 г. Начало на докторантурата 10. 01. 2007г
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-335-03-04-2014-g
  Свети Климент Охридски
depts/piis/Materiali
  Отчетна карта на катедра /секция/ пиис към 31. 10. 2012 г
materiali
  Програма по физика и астрономия VІІ клас I. Общо представяне на програмата
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Програма по дисциплината: Увод във Физиката на eлементарните частици
materiali
  Моят праг на търпимост към…” I. Цели на проекта
progress2010_2011/images/stories/materiali/edno
  Дейността на прокуратурата на република българия срещу дискриминацията реалности и проблеми
wp-content/uploads/2011/11
  Материали

  Материали
download/CAPM/11834/bg
  Решение за разпределяне на печалбата за 2015г. Проект за решение ос приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределение на печалбата, съдържащо се в материалите към дневния ред
upload/2afb06f547266f3ba701eddf8f118ac0
  Факти и твърдения за самосезиране на прокуратурата относно законността, целесъобразността и процедурната издържаност на подновяването на строителството на аец – Белене, и на изразходените над 8 млн долара за довос на аец– Белене от фирмата
assets/files
  1. Обща характеристика
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Факултет: Физически
progress2009_2010/images/stories/materiali/Komitet po pravata na choveka
  Неофициален превод от английски на български език! Hri/gen/1/редакция 7
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Агенция за основни права, г-н Нирадж Натуани
  Психологическите измерения на дискриминацията
  Програма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-371-12-10-2017-g
  Доц д-р Леандър Литов
Members/tsenov/materiali-km-konkursa-za-profesor
  Румен Василев Ценов
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-345
  St. Kliment Ohridski
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv/materiali-km-katedren-svet-no-251
  Дух от изток Буркхард Щрасман, Ди Цайт (Die Zeit) 11. 02. 2007
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-372-2017-g/programi-na-disciplini-ot-uchebniya-plan-na-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/zadlzhitelni
  Утвърдил: декан Проф дфзн Ал. Драйшу
RC_bcbu/RC1_bcbu/Materiali2/Psihologia na upravlenie na personala
  Тема личността на мениджъра
download/VRAT/3351/bg
  Пълномощно – образец
RC_bcbu/RC1_bcbu/Materiali2/Psihologia na upravlenie na personala
  4. взаимоотношения с подчинените характеристика на взаимоотношенията с подчинените
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-372-2017-g/programi-na-disciplini-ot-uchebniya-plan-na-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/zadlzhitelni
  Утвърдил: декан /проф дфн Ал. Драйшу
depts/ach/sites/default/files/materiali
  Конспект по Аналитична химия с инструментални методи за студентите от II курс, специалности бт и ек
  Конспект по дисциплината " аналитична химия с инструментални методи "
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Преглед на работата на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
progress2010_2011/images/stories/materiali/edno
  Практиката на Върховния касационен съд по дела за престъпления, мотивирани от предразсъдъци и омраза /Резюме/ 1
progress2009_2010/images/stories/materiali/Komitet za premahvane na rasovata discriminacia
  Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация
materiali/olimp 9-12
  Република българия министерство на образованието, младежта и науката
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/materiali za obsajdane
  Общински съвет гр. Асеновград предложение
userfiles/file/docs2
  Програма за 2014г на община Асеновград. І. Технико инокомическа обосновка на проекта №
materiali_obs/2016
  Доклад Месец януари 2016
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Професионално направление: „Физически науки”
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv/km-ks-332-19-12-2013-g
  St. Kliment Ohridski
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-372-2017-g/programi-na-disciplini-ot-uchebniya-plan-na-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/zadlzhitelni
  Утвърдил: декан /проф дфн Ал. Драйшу/ Дата
RC_bcbu/RC1_bcbu/Materiali2/Psihologia na upravlenie na personala
  Доц. Д-р райна стойнешка психология на управлението
files/downloads
  Материали по дневния ред
RC_bcbu/RC1_bcbu/Materiali2/Psihologia na upravlenie na personala
  Тема характеристика на влиянието и властта социално психологическа
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Социални корени на дискриминацията венета Кръстева
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/materiali za obsajdane
  План за защита при бедствия в община асеновград 2016 г
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я о б щ и н а а с е н о в г р а д
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Sofia university
materiali
  Лекции Брой часове самоподготовка І
Home/materiali/KHEA/referati/Reliability
  Превод по кнеа на Христо Александров Стефанов гр. 45 N 101207092
materiali
  [14 2012 г. 09: 55: 32] TrAsh meTal FoReVeR каза: vidqx ti komentarite
sites/default/files
  Събрал: Елиза Савова Юли 2010 г. Гр. Белоградчик
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Програма национален семинар „ Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право
download/NEFTHL/6061/bg
  Доклад за дейността на „ черноморски холдинг ад за 2012 година
2012
  Розахим”ад гр. Горна оряховица д о к л а д от мария христова енева
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Лекции "Физиката в началото на xxi-ви век наука и кариера", лекция, проф дфн. И. Лалов, Зала А209, 10 20 ч
progress2009_2010/images/stories/materiali/Komitet za likvidirane na diskriminaciatapo otnoshenie na jenite
  Неофициален превод от английски на български език! Общи препоръки на
progress2009_2010/images/stories/materiali/Komitet za premahvane na rasovata discriminacia
  Общи препоръки неофициален превод от английски език на български език !
download/HNVEK/3514/bg
  Редовно общо събрание на акционерите
wp-content/uploads/2012/06
  Велграф асет мениджмънт” ад, гр. София материали за редовно общо събрание на акционерите
data/uploads/files/investors/2018
  Доклад за дейността на дружеството през 2017г. Проект за решение
media/uploads
  Константин Кузмов Зографов
materiali/new_zakon
  Валутен закон в сила от 01. 01. 2000 г
pic
  Писмени материали по дневния ред на
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Изказване на доцент Василика Хиси, Заместник председател на екрн национален правен семинар „Борба и превенция на дискриминацията със средствата на наказателното право”
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-372-2017-g/programi-na-disciplini-ot-uchebniya-plan-na-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/zadlzhitelni
  Утвърдил: (проф дфн Ал. Драйшу) Декан Дата
progress2009_2010/images/stories/materiali/Reshenia na Sada na Evropeiskite obstnosti-ECJ
  Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-375-11-01-2018-g
  2017 г. Начало на докторантурата 01. 01. 2014 г., заповед №20-42
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv/km-ks-332-19-12-2013-g
  St. Kliment Ohridski
Home/materiali/KHEA/referati/SPC
  Михаил Добринов Колев Фак. Фетт, гр. 45, фак.№101207085
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Sofia university
userfiles/file/docs2
  Програма за 2014г на община Асеновград. І. Технико инокомическа обосновка на проекта №
files/OSA_2008
  Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година описание на дейността
Home/materiali/KHEA
  Задача 1: Електрическа система има 4 компонента (C1,C2,C3,C4) Времето на отказ на четирите компонента са както следва
zmonres/edu/IT_5_klas/Materiali/urok5-2/Re6eniq
  Континенти, а по-малките – острови. Континентите
Materiali-komisii_redaktirani
  Отчет за дейността на Общински съвет Дряново и неговите комисии за периода м. XI. 2011г. 12. 06. 2012г.
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/materiali za obsajdane
  Програма за управление на отпадъците на
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/materiali za obsajdane
  Актуализация на Инвестиционна програма – 2014 г
download/HSOF/12025/bg
  Решение за разпределение на печалбата за 2015 г
progress2010_2011/images/stories/materiali/edno
  Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
directory materiali  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница