zmonres/edu/Matematika_12_ORAK/math12/chisla
  N това множество се въвежда аксиоматически чрез три основни числа и пет аксиоми. Тези аксиоми се наричат аритметични аксиоми на Пеано на името на италианския математик Джузепе Пеано (1858 1932). Основните (първичните) понятия на Пеано са
uploads/1/1/6/6/11662344
  Годишно разпределение на учебното съдържание по математика – клас
  Годишно разпределение на учебното съдържание по математика – клас
  Т е с т за проверка на математическите знания
uroci/exercises
  Цифри, мерки и знаци в математиката
~web37_math/comp/2016
  X в равенството; б попълнете схемите и намерете неизвестните числа y и z ; в сравнете стойностите на X, y и z. Задача
math/wp-content/uploads/2010/11
  Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
wp-content/uploads/2009/12
  Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
math/wp-content/uploads/2010/11
  7 клас отговори на теста
math/wp-content/uploads/2008/05
  Решения на задачите за подготовка за състезание
math/wp-content/uploads/2010/11
  Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
~web37_math/comp
  Конкурс „Математическа атака", провеждан от математическата колегия при мг "Баба Тонка" за ученици от 4 до 7 клас Математическа гимназия "
competitions-2009/math-stars/zadachi
  2. Колко са правоъгълниците на чертежа вдясно? (На чертежа няма квадрати.) (1+2+3). (1+2+3) = 36. 3
math/wp-content/uploads/2011/04
  Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
~web37_math/comp
  Разрежете квадратна мрежа 5x5 по клетките на 3 части с равни периметри
competitions-2009/math-stars/zadachi
  1. Стойността на израза 20 – 0 : 9 + 2009 : (9 – 0 – 2) е: 20 + 2009 : 7 = 20 + 287 = 307. 2
math/word
  Свети Георги Победоносец
SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  кои са те?” Поздрави… няколко души повдигнаха въпроса за 144 000 в кн. Откровение. Откр. 14: 1-5
competitions-2009/math-stars/zadachi
  1. Кое е най-голямото естествено число, което е делител на 2009 и има нечетен брой естествени делители? 2009 = 41. Числото е точен квадрат и значи е 7 = 49. 2
math/wp-content/uploads/2008/11
  Съюз на математиците в българия – секция бургас състезание по математика „СВ. Николай чудотворец” – 02. 12. 2006Г. Тема за пети клас
~web37_math/comp
  Задача. Една баба купувала гевреци от хлебозавода по 20 стотинки и ги продавала по 60 стотинки. Един ден бабата спечелила 12 лева. Колко геврека е продала бабата през този ден?
math/wp-content/uploads/2009/09
  1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
word
  Свети Георги Победоносец
math/wp-content/uploads/2010/11
  Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
~web37_math/comp
  Намерете естествено число n такова, че n 2 се дели на 6, n + 2 се дели на 241
  Конкурс „Математическа атака", провеждан от математическата колегия при мг "Баба Тонка" за ученици от 4 до 7 клас Математическа гимназия "
  Задач (10 точки) Равносилност. Решете уравненията:, където а е параметър
  Познай намисленото число
math/wp-content/uploads/2008/05
  Природоматематическа гимназия “акад. Н. Обрешков” – бургас със съдействието на училищното настоятелство на пмг
competitions-2009/math-stars/zadachi
  Решение на всяка от двете задачи носи по 50 точки. Въпроси 1
word
  Свети Георги Победоносец
uploads/1/3/2/5/13258699
  Самостоятелна работа №2 Огради верния отговор
math/wp-content/uploads/2008/10
  З а д а ч и за домашна работа математика зип VІ клас
~web37_math/comp
  Задача. Отгатни Роди ми се братче. На коя дата се роди, ако знаем, че годината е равна на стойността на израза: 543 012 : 3 (352. 17 175. 31 259). 600 + 25 + 11. 25 + 5
photos/Image/file
  Vidumath Conference Sofia 2016 17 юни 2016г. 09. 00 – 17. 00 32 соу „Св. Климент Охридски“
~omi/DidMod/Articles
  Onto-pedia: онтология, представяща модел на просветната система в българия в периода 1940-1945 г
math/wp-content/uploads/2009/12
  Коледно математическо състезание тест по математика – 7 клас
zmonres/edu/Matematika_12_ORAK/math12/logaritym
  Историческа справка
zmonres/edu/Matematika 10_ORAK/math10/kombinatorika
  Комбинаторика Исторически бележки
math/wp-content/uploads/2008/11
  Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
zmonres/edu/Matematika 10_ORAK/math10/racionalni_neravenstva
  Рационални неравенства
math/word
  Свети Георги Победоносец
math/wp-content/uploads/2013/01
  Книга за ученика 7 клас, Паскалева и др. 1зад. Петя е два пъти по-млада от майка си, а Ина е с 13 години по-малка от Петя. Сборът от годините на майката и двете дъщери е 63. На колко години е всяка от тях?
math/wp-content/uploads/2015/11
  Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас петнадесето състезание по математика
math/wp-content/uploads/2008/11
  Регламент: Всяка задача от 1 до 9 има само един верен отговор. „ Друг отговор се приема за верен само при отбелязан резултат. Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 3 точки, а от 4 до 6 с по 5 точки
math/wp-content/uploads/2010/11
  Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас единадесето състезание по математика
u4ili6te_1314/gvmk
  1Характеристика
bells/Publications
  Лекция за софтуер за обработка на фото/видео (PhotoShop) 3 ноември 2007 г., събота Посещение на обект
report/report_01
  Отчет за докторантите 50 Приложение 9 таблици за участието на учени от звеното в подготовката на специалисти 54
report/report_02
  Отчетен доклад 2002 год. София съдържание
documents
  Математично моделиране на инхибирането от мастни киселини при получаването на биогаз от глицерол
complan/caa13/pdfdoc
  Ways of payment: 1 In advance, before 1 October 2013: by Bank transfer to Institute’s accounts as follows
files/vlib/subjects/math
  Основни тригонометрични тъждества І. Тригонометрични функции на сбор и разлика на два ъгъла Функции на сбор на два ъгъла
math/Matematika - Simeonova/Kremena_Simeonowa
  Ученик: 11 клас №
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-3
  §16. Задачи от пресмятане на вероятности Съдържание
marygud/kursove/AF
  Филологически факултет не се попълва
omi/mascil/docs
  Проектиране на вход към подземен гараж – материал за ученика
  Проектиране на вход към подземен гараж
docs
  За участие в обществена поръчка за доставка на стоки, осъществявана чрез покупка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т
artint/mspirid
  М. М. Нишева-Павлова
algebra/info
  Конкурс по алгебра Петър Кирилов Русев, който впоследствие става аспирант на Любомир Илиев и се занимава с комплексен анализ
smb/2015_PK
  Програмен комитет председател: проф дмн Николай Николов Секретари
files
  Контролна работа върху действия с десетични дроби І група
hssi_old/2008_Borovetz
  Съюз на математиците в България Фондация “еврика” Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”
artint/mspirid
  Модул 1: logo математически модели и експерименти с помощта на езика Лого в средата
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 8/УМДО/курсова/matlab mathlab/MUSSPI_2014/9. Statistic Data Processing
  Обработка на масив от данни въвеждане на изходни данни и построяване на хистограми
artint/mspirid
  В обучението по математика и информатика
media/filer_public/47/45/4745007c-f319-42b4-8141-d6968134c537
  Лекции Семинарни упражнения
algebra/otchet2006
  Научни публикации в списания и поредици
zmonres/edu/Matematika_12_ORAK/math12/kylbo_sfera
  Хорда на сфера – отсечка коята свързва две точки от сферата
omi/mascil/docs
  Обща информация за определянето на началната дължина на използваната ламарина
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-3
  Задачи от степенни редове Съдържание
~iad/course
  Задача за осемте царици Постановка на задачата
calgeo/bg/activities.bg
  4. 1 Активност: Понятията производна и допирателна Съдържание на активността
marygud/kursove/AF
  Филологически факултет не се попълва
ml/iad/course
  Увод Дефиниция: Агентите са единици, които могат да възприемат своята среда чрез сензори
CIRCLE/EMAS/curriculum-differentiation/documents
  This booklet is produced for use by bilingual pupils. Contents съдържание
ml/ml
  Секция «Математическа лингвистика»
s markov publications
  Лекции „Обмяна на веществата (Метаболитни процеси) Организатори: ими-бан и Биомат Форум; лектор: Светослав Марков Лекция 1 ими, зала 164, 26. 11. 2015, 16 17 ч. Съдържание
/2014
  Точно една точка? В колко са правоъгълниците, които съдържат поне
zmonres/edu/Matematika_12_ORAK/math12/prava_i_ravnina
  Права а лежи в равнина
artint/mspirid
  Програмни средства за компютърна алгебра, ориентирани към обучението по математика маргарита Спиридонова
algebra/proektBiuzhetnaSubsidia2014-
  Анотация На проект Алгебра, логика, алгебрична геометрия и приложения
SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Слава на Исус Христос! + С. П. Дни
dw
  «Малкият принц» за ученици от първи клас
algebra/Report2006
  Отчет на секция "Алгебра" към ими-бан за 2006 г. Съдържание Връзка на научната проблематика на секцията с националните и международни приоритети
algebra/otchet2006
  Отчет за 2005 г. На работата по проект за научни изследвания тема: Алгебра и алгебрична геометрия Ръководител: чл кор., ст н. с. I ст д. м н. Веселин Стоянов Дренски
algebra/proektBiuzhetnaSubsidia2014-
  Изследователски план по абстрактна теория на рекурсията и приложения 2014 -2016
calgeo/bg/activities.bg
  Занятие първо въвеждаме по същество теоремата на Ферма, а след това излагаме нейното доказателство
dataup/SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Тълкувания на книгата откровение
NVUMathLectures
  Лекция 29 §29. Системи диференциални уравнения Нормални системи оду
algebra/proektBiuzhetnaSubsidia2014-
  План за работа на акад. Веселин Дренски за периода 2014 2016 г
NVUMathLectures
  Лекция 4 системи линейни уравнения Ранг на матрица. Теорема за базисния минор
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/PM
  Задачи от пресмятане на детерминанти Съдържание
~web37_math/comp/2016
  Задача 1А „Да пресметнем рационално" Намерете неизвестното число X в равенството. Задача 1Б „Измислени действия"
dataup/SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Книга за нас, между нас ще се види голямо съживление и пробуждане. Ние не разбираме напълно поученията, които тя ни предава, въпреки увещанието да я изследваме и изучаваме
  Слава на Исус Христос! + Т. Откр
ind-new.php?path=SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Книгата откровение 1: 10 "Господният ден", на гръцки език "кириаки хемара"
u4ili6te_1314/gvmk
  Химия Химията
algebra/info
  Секция “Алгебра” към ими на бан
NVUMathLectures
  Курсова работа по висша математика 1 за студенти задочно обучение
  Лекция 19 §19. Случайни величини Определения и примери
algebra/otchet2006
  Научни публикации в списания и поредици
calgeo/docs
  История на Математическия анализ
NVUMathLectures
  Лекция 1 комплексни числа и полиноми Определение и аритметични операции
hssi_old/docFiles
  Съюз на математиците в България Фондация “еврика” Международна фондация
photos/Image/file
  Резултати на участниците в олимпиадата по Математика общински кръг, проведен в 32 соу на 28. 02. 2010 г от 00 ч
bio/umb
  Двудневен семинар-уъркшоп по Биоматематика 26 и 27 май 2010 г. Ими–бан, Заседателна зала
algebra/Report-for-2007
  Алгебра и алгебрична геометрия
algebra/otchet2006
  Отчет на секция "Алгебра" към ими-бан за 2005 г. Съдържание Връзка на научната проблематика на секцията с националните и международни приоритети
dataup/ind-new.php?path=SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Откровението на йоан
NVUMathLectures
  Задача Намерете производните на следните функции а б в г д е ж
fmi/analys/levy
  Закон за абсолютно сходящи редове. Теорема на Коши за произведение на абсолютно сходящи редове. Умножаване на степенни редове. Теорема на Абел
SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Четвъртата тръба
bg/olimpiadi/2013/sastezania
  Великденско математическо състезание – 20. 04. 2013г. 6 клас
NVUMathLectures
  Лекция 2 матрици и детерминанти Определения. Матрицата
math/word
  4 софия 90 1 светлин борисов стойков 4
dataup/SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Апокалипсис-сега!
zmonres/edu/Matematika_12_ORAK/math12/piramida
  Oпределение: Многостен една от стените на който е многоъгълник, а останалите стени са триъгълници с общ връх, нележащ в равнината на многоъгълника, се нарича пирамида
files
  Тест върху ръбести тела (многостени) І група
~web37_math/comp/2015
  Задача 1 „Средно аритметично”
artint/mspirid
  Предстои техническа преработка на текста. \title{{\bcyr системите за компютърна алгебра
old/docs
  Обща информация за изчисления G. A. S. – GeonexT алгебра система
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/PM
  Задачи от действия с матрици Съдържание
nt/files
  Седмица на олимпийската математика на ими-бан, 2 01. 2018
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/PM
  §11. Задачи от изследване на функции Съдържание
~web37_math/comp
  3. Даден е триъгълник авс (АС>ВС), за който: А) Ако ъглополовящите на външния и вътрешен ъгъл при върха с на триъгълника са равни, докажете, че Б) Ако и ъглополовящата на пресича височината вd (dас) на триъгълника авс в т
dataup/SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Книга за нас (кн. Откровение), между нас ще се види голямо съживление и пробуждане. Ние не разбираме напълно поученията, които тя ни предава, въпреки увещанието да я изследваме и изучаваме
~vlsot
  Избирателните системи: математически предизвикателства1 Владимир Сотиров
NVUMathLectures
  Лекция 5 линейни и векторни пространства Линейни пространства
  Лекция 6 уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината
files
  Може ли математиката да обясни войните ще разберете от следващото научно кафене в Британски съвет
atest/2014
  Атестационна карта за научно-помощен и административен персонал
zmonres/edu/Matematika 10_ORAK/math10/osn_zad
  Метрични зависимости в триъгълник, трапец и успоредник
calgeo/bg/activities.bg
  1. 1 Активност: Въведение в в безкрайните процеси Предмет на активността
calgeo/docs
  1. Въведение в безкрайните процеси граници на редици 1 Активност: Въведение в в безкрайните процеси Предмет на активността
vt/kin/book-2
  Втора национална конференция с международно участие Културно-историческо наследство: представяне, опазване, дигитализация (кин 2016)
vt/kin/book-2017
  Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация”
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-3
  §17. Задачи от пресмятане на пълна вероятност и формула на Бейс Съдържание
~web37_math/comp
  Конкурс „Математическа атака", провеждан от математическата колегия при мг "
  Задача (10 точки) На рожден ден
NVUMathLectures
  Лекция 8 формула на Тейлър Основни теореми за диференцируеми функции
algebra/Report2006
  Алгебра и алгебрична геометрия
~web37_math/comp
  Задача 1 Намерете стойността на израза, ако
2012/09
  Задача На дъската е написано естествено число. Гошо казал: „Числото е двуцифрено
pueron/news/konferenzia
  България и Лисабонската стратегия
math/smb
  Задача а Решете уравнението, опростете израза и сравнете корена на уравнението със стойността на М
~web37_math/comp
  Задача. Кой е по-голям: Ани събрала най-голямото и най-малкото 5-цифренo числo с произведение от цифрите Валя събрала най-голямото и най-малкото 5-цифренo числo със сбор от цифрите 7
  Ако по същия начин в получения малък правоъгълник вместо една са пробити 2 дупки по диагонал, как ще изглежда новият орнамент? 2 зад. Хитро и вярно смятане- (10 точки)
wiki/images/3/32
  Цифри, мерки и знаци в математиката
~gavrilov/bg
  Диаспора и институционално представителство. Френският модел
algebra/proektBiuzhetnaSubsidia2014-
  Стандартизация на географска информация и приложението й в антарктическата топонимия
NVUMathLectures
  Лекция 7 непрекъснатост и производна на функции Множество на реалните числа
  Лекция 11 §11. Определен интеграл. Дефиниция на интеграла чрез интегрални суми
  Лекция 31 §31. Ред на Лоран Формула на Коши
algebra/Report-for-2007/Forms
  Лекции и спец-курсове предмет или тема лектор научни степени и звания висше учебно заведение общ брой 2006/2007
fmi/analys/levy
  Конспект по анализ II спец. Математика, 2 курс
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-3
  §18. Задачи от случайни величини Съдържание
dataup/SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Книгата откровение 1: 10 "Господният ден", на гръцки език "кириаки хемара"
omi/toni/rezume-statii
  Гроздев, С., Т. Чехларова. Методика и информационни технологии в образованието. В: Сборник доклади „Руската наука, образование и култура в съвременния свят”
~nkirov/2010/folk
  Предметна онтология – съвкупност от няколко взаимно свързани подонтологии
zmonres/edu/Matematika_12_ORAK/math12/urav_nerav
  Е решение 2 подслучай
math_chimev
  Природо-математическа гимназия“акад. С. П. Корольов”
dw
  Класиране на участниците в Регионално математическо състезание "Малкият принц" 10 май 2008 г
algebra/proektBiuzhetnaSubsidia2014-
  Научни изследвания
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-3
  Теория криволинеен интеграл от първи род
NVUMathLectures
  Задача Пресметнете детерминантите: Чрез елементарни преобразувания и адюнгирани количества
  Задача Пресметнете детерминантите : Чрез елементарни преобразувания и адюнгирани количества
  Висша математика част първа
math_chimev
  Природо-математическа гимназия“акад. С. П. Корольов”
~web37_math/comp/2016
  Задача 1 „Да пресметнем" Дадени са изразите: и а сравнете и; б пресметнете стойността на израза: Задача 2 „Воден резервоар"
SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Книгата "откровението на исус христос"" Съдържание на моята част за разработване: ІІІ. "
bg/olimpiadi/2013/sastezania
  Великденско математическо състезание
dataup/ind-new.php?path=SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Печатите и тръбите съвременни дискусии
math/Matematika - Simeonova/Kremena_Simeonowa
  Тест ротационни тела
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-2
  Задачи от граници и непрекъснатост на функция на една променлива Съдържание
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-1
  Задачи от системи линейни уравнения Съдържание
~web37_math/kursove
  Курс по математика за 4 клас, 40 часа, ръководител Росен Чапаров
bg/olimpiadi/2013/sastezania
  Великденско математическо състезание – 20. 04. 2013 г. 11 клас Времето за решаване е 120 минути
artint/mspirid
  Като елемент на новите технологии в образованието
math/word
  Свети Георги Победоносец
  Свети Георги Победоносец
ind-new.php?path=SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Книга за нас (кн. Откровение), между нас ще се види голямо съживление и пробуждане. Ние не разбираме напълно поученията, които тя ни предава, въпреки увещанието да я изследваме и изучаваме
dataup/ind-new.php?path=SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Тълкувания на книгата откровение
uploads/files/PGR_2017-2018/PGR_1kl
  Програма за избираемите учебни часове по математика за клас се реализират
zmonres/edu/Matematika_12_ORAK/math12/pres_piramida
  Определение: Частта от пирамида заключена между две нейни успоредни сечения се нарича пресечена пирамида
~boev/pages/ca039040-a56c-102c-87f2-000461a13bbe/files
  Лекции: „Избрани теми от Биоматематиката”
NVUMathLectures
  Висша математика част втора
  Въпросник по "висша математика част трета"
  Лекция 9 изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми
calgeo/bg/activities.bg
  4. 2 Активност: Глобални и локални екстремуми Съдържание на активността
math/Matematika - Staribratov/math09/rotari06
  Разработка на електроно съдържание по алгебра 9 клас
SDABG.NET-IZDANIA/SDABG.NET 2005/SDABG.NET/VESTITE OT OTKROVENIE/Revelation matherials
  Тълкувание на даниил. 11: 21-45
62.73.72.202=_205376-NVO_IV_MATH_Model_14092022.pdf
  Microsoft Word клас m модел нво 2021. docx
directory math  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница