media/content_files/file/porychki
  Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media/content_files/file
  Програма Смолян град Вход 3/6 лв Театъра Голяма сцена
media/content_files/file/obqvi/SDIE
  По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос І. Информация за контакт с инвеститора
media/content_files/file/porychki/08112013 - ЛЮБО - 4 МИЛИОНААААА И 500
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013
media/content_files/file/porychki
  Декември 2009г. M. Съхранение на документи по оп "Околна среда 2007-2013 г."
media/content_files/file/porychki/09082013 - LUBO - HRANI - DETSKA KUHNQ - SMOLQN
  К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
media/content_files/file/porychki/26_09_2013 - ХРАНИИИИИ-ЛЮБО-РОВИНООООО
  К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
media/content_files/file
  Съобщение за публично предлагане на акции на “Актив Пропъртис” адсиц, гр. Пловдив”
media/content_files/file/porychki/19122012 - FILM
  Образец №8 п р о е к т н а д о г о в о р
media/content_files/file/porychki
  Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media/content_files/file/2017 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/12052017 - По-добро бъдеще чрез включващо образование
  1. "еветравел българия" еоод със седалище и адрес на управление
media/content_files/file
  Предлаганите автомобили следва да бъдат фабрично нови, неупотребявани, фабрично оборудвани
media/content_files/file/reshenia/!!!! ОБС 2015-2019/КЪМ РЕШЕНИЕ 63
  Приложение №7 Към разчет на капиталови разходи с п и с ъ к на
media/content_files/file/2017 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“
  Образец №2 До: Кмета на община Смолян
media/content_files/file/obqvi/SDIE/Вила Алиговска
  Виолета Георгиева Костова, гр. Димитровград Ноември, 2013г
media/content_files/file/2017 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/03-10-2017 ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ УЛ_ ПРОФ_ АСЕН ВАСИЛЕВ, ГР_ СМОЛЯН В УЧАСТЪКА ОТ О_Т_ 2144 ДО О_Т_ 2190
  Образец №8 До: Кмета на община Смолян
media/content_files/file/2017 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/16082017 - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ_ АТАНАС ШАПАРДАНОВ, КВ_ УСТОВО, ГР_ СМОЛЯН
  Образец №3 д е к л а р а ц и я
  Кодекс за посочване на неверни данни г. Декларатор: ­
  Образец №6 д е к л а р а ц и я за срока на валидност на офертата
  Образец №5 д е к л а р а ц и я
media/content_files/file/obsyjdania/BORDER ACT
  О б я с н и т е л н а з а п и с к а предмет на поръчката: „Инженеринг на обект: Екопътека „Каньона на водопадите”
media/content_files/file/porychki/01082012
  Образец №3 ц е н о в а о ф е р т а за обособена позиция №3
media/content_files/file
  Приложение №3
media/content_files/file/2018 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2018/2221
  Образец №2 До: Кмета на община Смолян
media/content_files/file/porychki/07062013 - MIMA - RAZRABOTVANE NA UBU4ENIE
  Приложение №5 към покана с изх. №26 от 07. 06. 2013г относно избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от зоп – чрез публична покана, с предмет
media/content_files/file/porychki/!!!2808201555555 - ЛЮБОООООООО
  „Упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“
media/content_files/file/08092014 - ЛЮБО РАВЕЛОВ - НОВА - БЕЛЕВ ДОЛЛЛЛЛ!!!!
  Municipality of smolyan
media/content_files/file/porychki/28112012 - kancelarski
  Municipality of smolyan
media/content_files/file/porychki/01082012
  Образец №1 ц е н о в а о ф е р т а за обособена позиция №1
media/content_files/file/porychki
  Програма за събитието като цяло и за отделните акценти, включени в него
media/content_files/file/porychki/02102012_bioraznoobrazie
  Приложение №5 към покана с изх. №8 от 02. 10. 2012 г относно избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от зоп – чрез публична покана, с предмет
media/content_files/file/porychki/12112012
  Municipality of smolyan
media/content_files/file/reshenia/!!!! ОБС 2015-2019/КЪМ РЕШЕНИЕ 63
  Дом за стари хора с отделение за лежащо болни село Фатово, считано от 01. 01. 2016 година до 31. 12. 2016 година
media/content_files/file/porychki/16_01_2014 - МИЛЕНА - ДОСТАВКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ЧАСТИ
  Municipality of smolyan
media/content_files/file/obsyjdania/11062012
  Закон за ветеринарномедицинската дейност и Закон за защита на животните
media/content_files/file/obqvi/SDIE/!!! ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ/9
  До директора на риосв гр. Смолян у в е д о м л е н и е
media/content_files/file
  Техническо задание работно облекло Летен работен костюм
media/content_files/file/obqvi/TSU/ОБЯВЛЕНИЕ 26082015
  Municipality of smolyan
media/content_files/file/porychki/05092012
  Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
media/content_files/file/2017 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/12-10-2017 СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ III - 863 - ВИЕВО, МЕСТНОСТ ТЕРЗИЙСКА
  Кодекс за посочване на неверни данни г. Декларатор: ­
media/content_files/file
  Приложение №2 проект! Договор за възлагане на обществена поръчка
media/content_files/file/porychki/19122012 - FILM
  Образец №2 с п и с ъ к
media/content_files/file/porychki/03102012_pokana_bio
  Образец №3 д е к л а р а ц и я
media/content_files/file/obqvi/SDIE
  По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос І. Информация за контакт с инвеститора
media/content_files/file/porychki/01082012
  Образец №2 ц е н о в а о ф е р т а за обособена позиция №2
media/content_files/file
  „ в о д о с н а б д я в а н е и к а н а л и з а ц и я е о о д
media/content_files/file/2016 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/13042016 - РАВЕЛОВ - ТЕКЛЕН ДОЛ
  Книга V техническо задание
media/content_files/file
  Приложение №3
media/content_files/file/porychki/=== MONEV Dostavka hranitelni produkti uchenichesko i stolovo hranene 02092015
  К о л и ч е с т в е н а сметка обособена позиция 3 – доставка на хляб и хлебни продкукти
media/content_files/file
  Доклад за съществените изисквания при спазване изискванията на чл. 142, ал. 5 от зут. Б оценка за съответствие по част „Конструктивна, съгласно чл. 142, ал. 10 от зут
  Пълномощно
media/content_files/file/porychki
  Хіх. Приложения
media/content_files/file/dnevenred
  Заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния д н е в е н р е д
media/content_files/file/porychki/05092012
  Инвестираме във Вашето бъдеще!
  Инвестираме във Вашето бъдеще!
  Инвестираме във Вашето бъдеще!
media/content_files/file
  Приложение №1 утвърдил управител
media/content_files/file/obsyjdania/POKANA BECENET/SEMINAR 1
  Семинар 1 „ възможности на отворения пазар на труда ден 1 4/7/2013
media/content_files/file/porychki/07062013 - MIMA - RAZRABOTVANE NA UBU4ENIE
  Приложение №5 към покана с изх. №26 от 07. 06. 2013г относно избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от зоп – чрез публична покана, с предмет
media/content_files/file
  Образец №2 техническо предложение
media/content_files/file/2016 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/14042016 - НОРВЕЖКА ПРОГРАМА - РИП
  За изграждане на отоплителна инсталация
media/content_files/file/porychki
  Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян
directory media content files  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница