media/filer_public/2015/04/22
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
media/filer_public/2015/04/21
  М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
  Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
media/filer_public/2015/05/13
  Име на проекта Паралелка/Клас
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
  Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
  Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №22 от 14 октомври 2008 Г. За условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия
media/filer_public/2015/04/08
  Методика за реда за субсидиране на преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и с общинско участие през 2005 година
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №29 от 16 септември 2005 г за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №26 от 18 ноември 2008 Г. За устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
media/filer_public/2015/04/20
  Медицинска генетика
  Наредба №37 от 20 август 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "неврохирургия"
  Наредба №14 от 20 април 2010 Г. За условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от изпълнителна агенция "медицински одит"
media/filer_public/2015/04/09
  Проект република българия министерство на здравеопазването министерство на образованието и науката
media/filer_public/2015/05/21
  Ценово предложение към обособена позиция №1
media/filer_public/2015/04/22
  Република българия министерство на здравеопазването з а п о в е д № рд 15 989
  Наредба №36 от 22 август 2007 Г. За условията и реда за вземане на проби за държавен контрол върху лекарствени продукти, извършване на изпитванията и заплащането им
  Наредба №18 от 22 октомври 2007 Г. За условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №2 от 23 януари 2008 Г. За материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
media/filer_public/2015/04/08
  Инструкция №1 от 24 октомври 2007 Г. За образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, през 2007 Г
media/filer_public/2015/04/21
  Диализно лечение
media/filer_public/2015/11/17
  Закон за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №34 от 25 ноември 2005 Г. За реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
  Наредба №8 от 26 ноември 2007 Г. За условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд "условия на труд"
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №17 от 26 септември 2000 Г. За условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните
  Наредба №19 от 27 август 2008 Г. За устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №34 от 2005 Г. За реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
  Нуклеарна медицина
  Козметична (естетична) хирургия
media/filer_public/2015/04/20
  Анестезия и интензивно лечение
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №3 от 4 март 2008 Г. За критериите за класификация на лекарствените продукти и изискванията към документацията за извършване на промяна в класификацията
  Наредба №7 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
  Наредба №6 от 19 юни 2008 Г. За реда за заплащане на сумите по чл. 37, Ал. 5 От закона за здравното осигуряване
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №4 от 6 април 2006 г за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "кинезитерапия"
media/filer_public/2015/04/09
  Актуално състояние с ъ д ъ р ж а н и е
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
media/filer_public/2015/07/17
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/07/24
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/12/08
  Избор на юридическите лица с нестопанска цел за членове на Националния съвет за закрила на детето
media/filer_public/2015/04/08
  Приложение към Заповед № рд 09-20/15. 01. 2010 г. Методическо указание №1 от 15. 01. 2010 г за борба с Лаймската борелиоза
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №2 от 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "кардиология"
  Методика и показатели за оценка на офертите предмет на поръчката
media/filer_public/2015/04/21
  Специализирани болници за рехабилитация национален комплекс
  Методика за оценка на офертите показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите
media/filer_public/2015/12/21
  Закона за обществените поръчки с предмет
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №31 от 2003 Г. За норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №31 от 2003 Г. За норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните
media/filer_public/2015/12/04
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/12/22
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/05/15
  Крайният срок за представянето на оферти за участие в открития конкурс е 17
media/filer_public/2015/08/19
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/04/20
  Кожни и венерически болести
  Ортопедия и травматология
media/filer_public/2015/04/08
  Република българия министерство на здравеопазването
media/filer_public/2015/04/09
  Република българия министерство на здравеопазването
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №21 от 2002 Г. За специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни
media/filer_public/2015/05/15
  Отправя покана до неограничен брой кандидати
media/filer_public/2015/04/20
  Обн. Дв бр. 53 от 13 Юли 2010г
media/filer_public/2015/04/17
  За изменение и допълнение на Наредба №40 от 2004 г за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок
media/filer_public/2015/11/23
  Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р тота венкова” ад гр. Габрово
media/filer_public/2015/09/02
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/05/28
  № по ред модел на факс апарата
media/filer_public/2015/04/08
  Фонд за асистирана репродукция
media/filer_public/2015/11/12
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/10/05
  Доклад от д-р петър москов министър на здравеопазването
media/filer_public/2015/07/03
  Министерство на здравеопазването
media/filer_public/2015/04/08
  1. Протези за долни и горни крайници, включително с електронно устройство
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба №33 от 2 август 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "нервни болести"
  Пневмология и фтизиатрия
media/filer_public/2015/08/18
  Доклад от д-р петър москов министър на здравеопазването относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №4 от 25 януари 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "микробиология"
media/filer_public/2015/10/21
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/04/21
  Физикална и рехабилитационна медицина
media/filer_public/2015/09/07
  За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерство на здравеопазването за і-во полугодие на 2015 г
media/filer_public/2015/04/08
  Отчет за изпълнението на Националната здравна стратегия за 2012
media/filer_public/2015/04/20
  Клинична лаборатория
media/filer_public/2015/04/22
  Дв, бр. 91 от 15. 11. 2005 г. Глава първа общи положения
media/filer_public/2015/05/20
  Закон за бюджета. В системата на Министерство на здравеопазването функционират 113 броя самостоятелни здравни и лечебни заведения, както и административни структури юридически лица на бюджетна издръжка
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №32 От 7 ноември 2005 г
media/filer_public/2015/04/08
  За утвърждаване на медицински стандарт Клинична
media/filer_public/2015/05/15
  Отправя покана до неограничен брой кандидати
media/filer_public/2015/05/12
  Списък на служителите от екипите за спешна медицинска помощ, участвали в оказването на спешна помощ в областите Кърджали, Смолян и Пазарджик в периода 6-10 март 2015 г
media/filer_public/2015/04/21
  Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №3 от 4 юни 2007 г за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба №22 от 25 юни 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "нефрология"
media/filer_public/2015/10/28
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на здравеопазването
media/filer_public/2015/08/24
  Общи положения Дефиниция, основни цели и задачи на специалността Спешна медицина
media/filer_public/2015/04/08
  Република България Министерство на здравеопазването з а п о в е д
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба №26 от 29 юни 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "урология"
media/filer_public/2015/04/08
  Проект наредба №
media/filer_public/2015/04/20
  Анестезия и интензивно лечение
media/filer_public/2015/04/21
  Главен юрисконсулт 975-90-48
media/filer_public/2015/05/12
  На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба №1 /22. 01. 2015г
media/filer_public/2015/04/21
  Образец №9 възложител: мбал „света анна – варна” ад изпълнител: предмет
media/filer_public/2015/11/27
  Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
media/filer_public/2015/06/23
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/10/09
  Д о к л а д на работната група определена със заповед № рд-02-26/24. 01. 2015 г на Министъра на здравеопазването има задача
media/filer_public/2015/04/22
  Министерство на здравеопазването наредба №5 от 6 април 2006 г за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
media/filer_public/2015/04/08
  Наредба за изискванията към храните със специално предназначение
  Проект наредба
media/filer_public/2015/05/13
  Регистър на издадените балнеологични оценки за минерална вода
media/filer_public/2015/04/24
  Регионално развитие
media/filer_public/2015/04/09
  Проект наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №8 от 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в храните
  Образна диагностика
media/filer_public/2015/06/09
  Програма по туберкулоза включваща 56 обособени позиции
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №2 от 2008 Г. За материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
media/filer_public/2015/05/28
  Одобрил: министър проф. Анна-мария борисова документация
media/filer_public/2015/04/22
  І общи положения Ч
media/filer_public/2015/05/26
  Специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“ предмет на поръчката
media/filer_public/2015/04/08
  Република българия министерство на здравеопазването заповед № рд 09-20
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба №29 от 15 юли 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "ревматология"
media/filer_public/2015/12/15
  Специализирана болница за активно
media/filer_public/2015/04/08
  Доклад от д-р Таня Андреева министър на здравеопазването
  Постоянен компонент за
media/filer_public/2015/04/29
  Спецификация за
media/filer_public/2015/04/24
  Одобрявам: д-р петър москов документация за
media/filer_public/2015/05/10
  Іv образци на документи за участие в процедурата образец №1 оферта
media/filer_public/2015/04/08
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на здравеопазването
  Правилник за организацията и дейността на висшия съвет по фармация
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №15 от 2005 Г. За имунизациите в република българия
media/filer_public/2015/04/21
  Министерство на здравеопазването република българия
media/filer_public/2015/04/20
  Инфекциозни болести
media/filer_public/2015/05/13
  Д о к у м е н т а ц и я за участие
media/filer_public/2015/04/09
  Република българия министерство на здравеопазването з а п о в е д № рд 09-378
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба №24 от 28 юни 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "вирусология"
media/filer_public/2015/04/08
  Проект! Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на здравеопазването
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №23 от 2001 Г. За условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните
media/filer_public/2015/04/09
  Проект наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване
media/filer_public/2015/04/08
  Проект! Република България министерство на здравеопазването
media/filer_public/2015/04/22
  Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на външните работи и министъра на правосъдието, обн., Дв, бр. 57 от 12. 07. 2005 г
media/filer_public/2015/05/15
  Приложение №4 изисквания за изпълнение на поръчката
media/filer_public/2015/04/20
  Вътрешни болести
media/filer_public/2015/07/18
  До д-р в. Шарков зам. Министър мз
media/filer_public/2015/04/28
  Проект bg051PO001 10-0001„посока: семейство" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №8 от 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в храните
  Дв, бр. 91 от 15. 11. 2005 г. Раздел I общи положения
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №17 от 30 юли 2008 Г. За условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести
media/filer_public/2015/11/23
  Специализирана болница за активно
media/filer_public/2015/04/21
  Сбалбб перник” еоод гр. Перник 2307, обл. Перник, местност «Голо Бърдо»
media/filer_public/2015/04/22
  І общи положения
media/filer_public/2015/04/28
  Проект bg051PO001 10-0001„посока: семейство" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
media/filer_public/2015/05/13
  Град Училище
media/filer_public/2015/04/08
  Рд 15-1433 София, 24. 06. 2005 год
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №15 от 2003 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "гръдна хирургия"
media/filer_public/2015/04/08
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на здравеопазването
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
media/filer_public/2015/05/15
  Образец №3 ценово предложение
media/filer_public/2015/04/21
  Ушно-носно-гърлени болести
media/filer_public/2015/04/24
  Отчет за изпълнение на дейностите, предмет на възлагателното писмо; фактура оригинал и две копия заверени с „Вярно с оригинала
media/filer_public/2015/04/08
  Наредба №26 за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
directory media filer public  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница