media/filer_public/2018/03/02
  Първа общи разпоредби чл. (1)
media/filer_public/2018/03/06
  Наредба №11 от 2 април 2015 Г. За профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои заразни болести по пчелите
media/filer_public/2018/04/26
  Република българия заместник-министър на земеделието, храните и горите
media/filer_public/2018/05/09
  ГР. Смолян техническо предложение
media/filer_public/2018/05/14
  Министерство на земеделието, храните и горите
media/filer_public/2018/03/07
  Наредба №11 от 25. 04. 2002 г за контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на свине
media/filer_public/2018/02/23
  Заместник министър: (д-р цветан димитров) ситуационно-перспективен анализ на мляко и млечни продукти през 2011 г и прогноза за 2012 г
media/filer_public/2018/02/20
  Уважаеми господин председател
media/filer_public/2018/03/02
  Програма по пчеларство за тригодишния период 2017 2019 г., наричана по нататък „програмата
  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102 на Комисията и одобрен доклад на заместник-министъра на земеделието и храните №93-898/19. 09. 2016 г
media/filer_public/2018/05/30
  Закон за превенция от природни бедствия и неблаго- приятни климатични събития в земеделието
media/filer_public/2018/02/20
  Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители
media/filer_public/2018/03/06
  Тенденции на развитие на пазара на яйца и птиче месо (бройлери) в ес и България през м октомври 2013 г
media/filer_public/2018/02/23
  Заместник министър: (д-р цветан димитров) ситуационно-перспективен анализ на риби и други водни организми през 2011 г и прогноза за 2012 г
media/filer_public/2018/03/06
  База данни на производители на „Филе Елена” – Храна с традиционно специфичен характер (хтсх)
media/filer_public/2018/03/01
  Внос на маслиново масло в рамките на тарифна квота Вносни лицензии
media/filer_public/2018/02/21
  Република българия заместник-министър на земеделието, храните и горите
media/filer_public/2018/02/13
  З а п о в е д № рд 09-150 София, 12. 03. 2014 година. На основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка с чл. 6 и приложение ІІІ от Регламент
media/filer_public/2018/02/21
  Заседание на комитета за наблюдение на програмата за развитие на селските райони
media/filer_public/2018/03/06
  База данни на производители на „Луканка Панагюрска” – Храна с традиционно специфичен характер (хтсх)
  База данни на производители на „Роле Трапезица” – Храна с традиционно специфичен характер (хтсх)
  Регламент за изпълнение (ЕС) №2017/1106 на ек, публикуван в Официален вестник на ес, брой L 160 от 22. 06. 2017 г.)
media/filer_public/2018/03/02
  Наредба 12 от 22. 04. 2009 г. За условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
  За изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях
media/filer_public/2018/03/09
  Министерство на земеделието и храните с п р а в к а
media/filer_public/2018/08/31
  С п и с ъ к на 38 бр. Мпс, собственост на Министерство на земеделието и храните
media/filer_public/2018/08/09
  Република българия министър на земеделието и храните Изх. №91-124 20. 01. 2015 г. До „Мега секюрити груп”
media/filer_public/2018/03/01
  Програма Предлагаща организация Срок за изпълнение Продукти Целеви държави
media/filer_public/2018/07/20
  Чума по дребните преживни животни в България
media/filer_public/2018/08/27
  Отчет за изпълнението на програмния бюджет на министерството на земеделието и храните за 2015 Г
  Отчет за степента на изпълнение на провежданите политики и бюджетни програми по бюджета на министерство на земеделието и храните за 2015 Г
media/filer_public/2018/03/01
  Внос на зърно и зърнени продукти, Лицензия за внос
media/filer_public/2018/04/26
  Програма за развитие на Европейски земеделски фонд селските райони (2014-2020) за развитие на селските райони
media/filer_public/2018/08/30
  Съдържание хидравлични изчисления 2
media/filer_public/2018/09/11
  Приложение 3 Техническа спецификация
media/filer_public/2018/03/02
  Публикувано законодателство на ес в областта на безопасността на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, гмо и здраве на растенията и актуални новини в областта на безопасността по хранителната верига
media/filer_public/2018/08/27
  Отчет за степента на изпълнение на провежданите политики и бюджетни програми по бюджета на министерство на земеделието и храните за 2014 Г
media/filer_public/2018/08/09
  До заинтересованите лица
media/filer_public/2018/05/23
  С ъ г л а с и е подписаният
media/filer_public/2018/09/14
  До одобрявам: /п/ не се чете министъра на министър
media/filer_public/2018/08/09
  До заинтересованите лица
media/filer_public/2018/08/29
  Техническа спецификация: Позиция №1
media/filer_public/2018/03/30
  Заповед № рд-07-112 / 29. 03. 2018 г
media/filer_public/2018/09/11
  Еоод относно: избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от зоп с предмет
media/filer_public/2018/08/29
  До одобрявам: министъра на министър: /п/ не се чете
media/filer_public/2018/09/07
  Методика за оценка на офертите за определяне на комплексната оценка на офертите за услуга с предмет
media/filer_public/2018/03/02
  Наредба №3 от 25. 02. 2009 Г. За специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания
media/filer_public/2018/02/20
  Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители
media/filer_public/2018/03/09
  За област Благоевград
media/filer_public/2018/04/24
  Техническа спецификация 2018г
media/filer_public/2018/09/03
  Техническа спецификация 2014г. Предмет на поръчката
media/filer_public/2018/03/02
  База данни на контролиращи лица съгл чл. 51 от Наредба №16/2007 г за контрол на съответствие на згу „Горнооряховски суджук“
media/filer_public/2018/09/07
  Счита ли се, че при кандидатстване за всички осем обособени позиции, би следвало да се представят осем договора, които да не се дублират
media/filer_public/2018/08/29
  Позиция 1: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Тича", язовир „Цонево", язовир „Бели Лом", язовир „Съединение" и язовир „Ястребино
media/filer_public/2018/09/11
  Договор № / 2015 г
media/filer_public/2018/09/14
  Изложение за селскостопански стоки и хранителни продукти, 18 27 януари 2013 г., Берлин, Германия І. Обща информация
media/filer_public/2018/08/31
  Показатели, относителната им тежест и методика за оценка на офертите, Подадени в открита процедура за услуга с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на земеделието и храните”
  Приложение №15 технически спецификации
media/filer_public/2018/03/06
  З а п о в е д № рд 09-547 София, 22. 08. 2014 година
  Програма по туберкулоза, финансирана от Глобалния фонда за борба срещу спин, туберкулоза и малария
media/filer_public/2018/03/02
  Публикувано законодателство на ес в областта на безопасността на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, гмо и здраве на растенията и актуални новини в областта на безопасността по хранителната верига
media/filer_public/2018/07/27
  Политики за насърчаване на търговията със земеделски продукти в рамките на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (очис)
media/filer_public/2018/03/08
  Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на наредба №7 от 2015 Г
media/filer_public/2018/08/01
  Регламент за изпълнение (ЕС) №2017/1106 на ек, публикуван в Официален вестник на ес, брой L 160 от 22. 06. 2017 г.)
media/filer_public/2018/08/27
  Отчет на основните параметри на бюджета отчет на приходите по бюджета
media/filer_public/2018/09/04
  Приложение №3 техническо задание
media/filer_public/2018/08/13
  З а п о в е д № рд 07 26 гр. Ямбол, 13. 08. 2018г
media/filer_public/2018/08/30
  Ет „Интерфейс П
directory media filer public  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница