files/ObS/Naredbi
  Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi
  Решение на Общинския съвет
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
Documents/Documents/Naredbi/2016
  Информация предоставена от българските спортни федерации
files/file/Industry/Legislation/Naredbi/KR
  Първа общи положения ч
uploads/files/zakonodatelstvo/Naredbi - new
  Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil
  Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
files/file/Air/Naredbi_Techni_Goriva
  Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
docs/naredbi
  Отчет за изпълнението на „бюджет 2013” на община джебел
files/Normativna baza/Naredbi
  Наредба №9 от 16 март 2001 Г. За качеството на водата, предназначена за питейно-битови
naredbi
  За регистрация, стопанисване и контрол на кучета и овладяване на популациите от безстопанствени кучета в региона на Община Самоков
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №97 от 18 август 2006 Г. За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
uploads/files/zakonodatelstvo/Naredbi - new
  Наредба №99 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №98 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от цвекло на пазара на eвропейския съюз
files/Normativna baza/Naredbi
  Наредба №7 от 1 март 2005 Г. За изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
doc/naredbi
  Наредба №3 от 25. 02. 2009 Г. За специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №8 от 20 март 2007 Г. За процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
Pages/For_us/Documents/Naredbi
  84 от 28 Октомври 2011г., изм и доп. Дв б
doc/naredbi
  I общи положения Ч
files/file/Air/Naredbi_GGI_IProcesi
  Наредба №6 от 26 март 1999 Г. За реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
doc/naredbi
  Наредба №3 от 29 януари 1999 Г. За създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
uploads/files/zakonodatelstvo/Naredbi - new
  Наредба №95 от 4 август 2006 Г. За търговия на лозов посадъчен материал
naredbi-zakoni
  Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
naredbi
  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste
  За условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
files/file/Air/Naredbi_LOS
  Общи положения
documents/naredbi
  Наредба №9 от 06. 2004 г за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
docs/naredbi
  Докладна записка от Бахри Юмер Кмет на община Джебел относно
files/file/Legislation/Naredbi/BR
  Първа общи положения ч
uploads/files/zakonodatelstvo/Naredbi - new
  Наредба №100 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз
doc/naredbi
  Министерство на земеделието и горите
UserFiles/File/NAREDBI/Proekti za naredbi
  О б щ и н а п а в е л б а н я обл. Стара загора
download/naredbi
  Р е г и с т ъ р на дълготрайните декоративни дървета намиращи се в регулационните граници на населените места в община Ивайловград
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №99 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
naredbi
  Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №19 от 5 май 2004 Г. За производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури
  Наредба №19 от 5 май 2004 Г. За производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури
naredbi
  Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино
uploads/files/zakonodatelstvo/Naredbi - new
  Наредба №24 от 28 май 2004 Г. За производство и търговия с посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни растения
docs/naredbi
  Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията на безстопанстващите кучета
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  За определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения издадена от министерство на земеделието и горите
uploads/files/zakonodatelstvo/Naredbi - new
  Наредба №75 от 31 май 2006 Г. За определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения
naredbi
  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване
  Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия
Naredbi
  Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община попово
new/files/Naredbi ObS M-vo Mandat 2007-2011 kam 06022009g
  Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община маджарово
naredbi
  За изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър Глава първа общи положения
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Общи положения ч
uploads/files/zakonodatelstvo/Naredbi - new
  Наредба №81 от 22 юни 2006 Г. За определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на европейския съюз
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  За определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на европейския съюз издадена от министерство на земеделието и горите в сила от 01
Tuition_files
  Програма за проверка на възможностите по танцово изкуство
naredbi
  Наредба №36 от 23. 03. 2006 г за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход

  Наименование на директива от нов подход
docs/naredbi
  Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение: „Многофункционална спортна зала упи VI а, кв. 24, с. Минерални бани, община Минерални, област Хасково”
wp-content/uploads/file/Air/Naredbi_KAV/Instrukcii_KAV
  Съдържание страница 1 Въведение 5 1 Обхват на наръчника 5
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Бяла слатина, април 2005 г. Глава първа общи положения
  Решение №480 / 30. 11. 2006 г. Изменена с Решение №40 / 24. 01. 2008 г. Изменена с Решение №277 / 18. 11. 2008 г. Глава първа
naredbi
  Отчет на заразните болести в сила от 01. 01. 2006 г
new/naredbi
  Първа общи положения
assets/Obsavet AVREN/Naredbi/naredbi-2012
  Община аврен наредба за обществения ред – община
article_images/source/NAREDBI_PRAVILNICI
  П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община симеоновград за 2013 год
  П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община симеоновград за 2014 год. І. Въведение годишната програма
naredbi
  Учениците от нашата гимназия защитиха проект на тема”морално -етични проблеми на екологията и пред ученичките от 12 б клас специалност „Мениджмънт в теризма”
docs/naredbi
  Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Джебел за периода 2007-2013 г
naredbi
  Винарски комплекс „старосел”
Naredbi
  Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община попово
municipality/file/naredbi
  Първа общи положения
gabrovo/naredbi
  Н а р е д б а n 4 за предоставяне под наем на помещения и места,общинска собственост, за извършване на стопански, административни и други дейности приета с Решение
naredbi
  Културен календар на община копривщица за 2013 година културни събития с международно участие
assets/Obsavet AVREN/Naredbi/naredbi-2012
  Решение №183/25. 07. 2012год на Заседание №11/25. 07. 2012год на Общински съвет Аврен раздел първи общи положения
assets/Obsavet AVREN/Naredbi/dok 2013
  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община аврен
naredbi
  І. раздел общи положения
  Наредба №7 от 2004 г за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
media/upload/file/zakoni_naredbi
  Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
wp-content/uploads/filebase/Air/Naredbi_Ozon
  Първа общи положения
docs/naredbi
  Община джебел, област кърджали
raw/uploads/Antonovo/Programi_Naredbi
  Инструкция за докумeнтационната и деловодната дейности в общинска администрация 2010 година раздел първи
wp-content/uploads/file/Air/Naredbi_KAV/Instrukcii_KAV
  Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон
naredbi
  Утвърждавам
/naredbi-i-pravilnitzi/item/download
  Основни положения
naredbi
  Разнообразяване към неземеделски дейности
wp-content/uploads/file/Legislation/Naredbi/BR
  Наредба №1 от 05. 2006 г за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини
home/obs/naredbi
  Община балчик
wp-content/uploads/file/Air/Naredbi_KAV/Instrukcii_KAV
  Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух
naredbi
  Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
  За осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община несебър глава първа общи разпоредби
assets/Obshtinski Suvet - NAREDBI
  Наредба за отглеждане на животни на територията на община брусарци глава І общи положения
new/naredbi
  Първа общи положения
assets/obshtinski_savet/NAREDBI
  Закон за защита на животните /ззж/ и Закона за ветеринарномедицинската дейност /звмд
naredbi
  Наредба №18 от 20. 06. 2005 г за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
files/ObS/Naredbi
  I общи положения Чл. (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Благоевград”
docs/2014/obshtinski_savet/naredbi_i_pravilnici/invalidi
  Приложение №2 към чл. 3, а
sites/default/files/docs/naredbi
  Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
/naredbi-i-pravilnitzi/item/download
  Н а р е д б а №4 за търговската дейност на територията на община чипровци
naredbi/2014
  Б р е з н и к област перник п р о г р а м а за управление и разпореждане с общинската собственост на община брезник за 2014 г. Годишната програма
naredbi/2013
  За управление и разпореждане с
naredbi
  Наредба №15 от 21 август 1987 Г. За хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
files/useruploads/files/naredbi_obs
  Н а р е д б а за управление на отпадъците на територията на община рудозем глава първа общи положения
naredbi
  Общински план за развитие на община стрелча за периода 2014 2020 година
raw/uploads/Antonovo/Programi_Naredbi
  Н а р е д б а за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново
  Община антоново наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община антоново
  Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и
docs/naredbi
  Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти
naredbi
  Н а р е д б а за символиката и отличията глава първа общи положения
home/obs/naredbi
  За управление на дейностите по отпадъците
files/ObS/Naredbi
  Н а р е д б а за опазване на общинската собственост и обществения ред изменена с Решение
naredbi
  Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община несебър
Pages/For_us/Documents/Naredbi
  Обн. Дв бр. 101 от 18 Декември 2009г. Раздел I. Общи положения
Naredbi
  Н а р е д б а №1 за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община попово настоящата Наредба е приета с Решение
  Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №136 / 30. 05. 12. Глава първа общи положения
naredbi
  Решение№468/26. 04. 2013г от ОбС гр. Стрелча/ I. Основание
wp-content/uploads/file/Air/Naredbi_GGI_IProcesi
  Наредба №1 от 27. 06. 2005 г
media/upload/file/zakoni_naredbi
  Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
docs/naredbi
  Решение №205/20. 07. 2009 г. Раздел І общи разпоредби
  Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
home/obs/naredbi
  Програма за развитие на туризма на територията на община балчик балчик, 2008 г. Съдържание
naredbi
  Издадена от министерство на здравеопазването обн. Дв бр. 70 от 26 Август 2005г
  Програма за развитие на туризма в община брезник 2009 2011 год. І. Аналитичен обзор
files/ObS/Naredbi
  За отглеждане на животни на територията на община благоевград б л а г о е в г р а д, 2 0 0 6 г о д и н а
dobrich/naredbi
  Решение на Общински съвет на 29 Април 2002 година Съдържание
raw/uploads/Naredbi
  Решение №46/17. 08. 2005 г. Н а р е д б а №2 за търговската дейност в община хитрино
documents/naredbi_Obshtinski savet
  П р о г р а м а за управление на отпадъците
naredbi
  Наредба №2 от 23 юли 2014 Г. За класификация на отпадъците
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №293 / 24. 11. 2005 Доп с Решение №194 / 28. 07. 2008 Доп с Решение №395 / 22. 04. 2009 Глава първа
images/pravilnici-i-naredbi
  Решение № / г гр. Гоце Делчев, 2014 Раздел I
wp-content/uploads/file/2016/05/naredbi
  Решение №169/21. 04. 2016 г на Обс-костинброд/ глава първа общи положения
stroumyani/naredbi
  Проектът, освен че даде възможност за проучване на икономическото и социалното състояние на общините, спомогна и за развитието на добросъседските отношения
  Програма Реформа в местното самоуправление
Svoboden_dostap/Normativi/normativni_dokumenti/naredbi
  Решение № россп 01/01. 07. 2002 на мррб има право да извършва оценяване на съответствието на 9 групи строителни продукти
naredbi
  Утвърдил: кмет на община самоков / владимир георгиев
html/images/Za Vas bibliotekari/Zakoni_naredbi_pravila
  Закон за обществените библиотеки в сила от 06. 07. 2009 г. Обн. Дв бр. 42 от 5 Юни 2009г. Глава първа. Общи положения ч
  Раздел I общи положения
  Училищната библиотека – център за образование и обучение за всички
naredbi
  Общински съвет – гр. Брезник наредба за определяне на местните такси и цени на услуги
  Наредба №37 от 21 юли 2009 Г. За здравословно хранене на учениците
  Наредба №15 от 17. 04. 2009 г за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти
wp-content/uploads/file/Air/Naredbi_LOS
  Приета с пмс №40 от 23. 02. 2007 г., обн., Дв, бр. 20 от 03. 2007 г., в сила от 03. 2007 г., изм и доп., бр. 25 от 30. 03. 2010 г., в сила от 30. 03. 2010 г., бр. 55 от 20. 07. 2012 г
assets/Obshtinski_syvet/Naredbi
  Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост
assets/Obshtinski savet/Naredbi/2011
  Н а р е д б а за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Бойчиновци
assets/Obshtinski Suvet - NAREDBI
  Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с решение
naredbi
  Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето
bg/Docs/Naredbi
  Решение №68/30. 04. 2008 г.; изм. Решение №337/29. 01. 2010 г.; изм. Решение №294/26. 07. 2017 г./ Глава първа общи положения
municipality/file/naredbi
  За условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем
bg/Docs/Naredbi
  Община борово, област русе
assets/OBS mandat 2015-2019g/Naredbi Aktual/2017
  Бщина аксаково варненска област
images/Naredbi
  Н а р е д б а №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово Приета с Решение
naredbi
  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих
Naredbi-redaktirani
  Н а р е д б а за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община дряново приета с Решение
naredbi
  Програма за развитие на читалищната дейност пред Общински съвет Брезник. ІІ. Цели и задачи
new/naredbi
  Наредба за организация на движението на територията на община Пазарджик
images/stories/documents/naredbi
  Решение №382 / 18. 12. 2009 г гр. Мизия глава първа
assets/Obsavet AVREN/Naredbi/dokumenti 2014/dok 16.10.14
  Закон за местните данъци и такси стр. 17 Закон за устройство на територията ст
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №435 / 31. 01. 2002 г. Изменена с Решение №453 / 28. 03. 2002 г. Изменена с Решение №13 / 11. 12. 2003 г
documents/naredbi
  За изграждане и опазване на зелената система на територията на община костенец глава първа общи положения
naredbi
  За изграждане,стопанисване и опазване на зелената система на Община Самоков
assets/Obsavet AVREN/Naredbi/naredbi-2012/programi
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
docs/naredbi
  Наредба за символиката на град джебел глава I общи положения ч
images/stories/docs/naredbi
  П р о е к т ! Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
naredbi
  Наредба №15 от 12 май 2005 Г. За имунизациите в република българия
  Наредба №43 от за профилактика и контрол на вирусните хепатити в република българия
  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие
documents/naredbinew
  За определянето и администрирането на местни данъци,такси и цени на услуги на територията на Община Костенец
docs/naredbi
  Проект! Изменение, допълнение актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2018 година. Уважаеми граждани на община джебел
municipality/file/naredbi/2017
  Общински съвет търговище
naredbi
  За управление и разпореждане с
doc/Pravilnici_naredbi
  І общи положения Ч
files/File/naredbi/naredbi
  Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребална дейност в Община Панагюрище
images/Naredbi
  Н а р е д б а №18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ветово Приета с Решение
naredbi
  Наредба за организация и управление на гробищните паркове на гр. Видин и общината раздел I общи положения
  Устройствен правилник №2 мандат 2011-2015
naredbi/2012
  Общински съвет – гр. Брезник наредба за определяне на местните такси и цени на услуги
documents/naredbi_Obshtinski savet
  Решение за включване или невключване на гражданите в картотеката; настанява под наем в жилищата, представляващи ведомствен жилищен фонд
new/naredbi
  За обществения ред в Община Пазарджик Раздел І общи положения
naredbi
  За охрана и опазване на селскостопанското имущество в община Самоков І. Общи положения
docs/naredbi
  На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесионалния кодекс
wp-content/uploads/naredbi
  Общи разпоредби
new/naredbi
  Община Пазарджик м юли 2014 г. Глава първа общи положения
down/naredbi
  Търговище, 2006 г
docs/naredbi
  П р о г р а м а за управление и разпореждане с имотите общинската собственост в община джебел през 2013 г. І. Общи положения. Настоящата програма
assets/naredbi OBsavet/Novi Naredbi 2010
  Стратегия за развитие на социалните услуги в община аксаково за периода 2007 – 2013 г
files/ObS/Naredbi
  Решение №119/30. 04. 2009 г. Настоящата наредба е изменена с Решение №282/26. 11. 2010 г. Глава I общи положения
new/naredbi
  Община Пазарджик м декември 2012 г. Глава първа общи положения
municipality/file/naredbi
  Рекламната дейност на територията на община търговище
new/naredbi
  Общински съвет пазарджик наредба за рекламната дейност
raw/uploads/Naredbi/030816/Pravilnici i planove
  План за развитие на община хитрино
images/stories/naredbi novi
  Наредба №2 от 2004 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
media/upload/file/zakoni_naredbi
  Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
new/naredbi
  Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на община пазарджик
naredbi
  За управление на горски територии собственост на община самоков
files/File/naredbi/naredbi
  Организацията и безопасността на движението на територията на град Панагюрище
assets/OBS mandat 2015-2019g/Naredbi Aktual/2018
  Бщина аксаково варненска област
naredbi
  Статут за почетните звания и символите на община стрелча, област пазарджик
Naredbi
  Община попово
DOC/naredbi
  Н а р е д б а за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги в община ракитово глава първа
naredbi
  Професионална гимназия по икономика и туризъм “алеко константинов” гр. Велинград
  Н а р е д б а за търговската дейност на територията на Община Хаджидимово
docs/naredbi
  О б щ и н а г р а м а д а н а р е д б а за управление на отпадъците на териториятя на община грамада приета на общински съвет грамада с решение
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  За устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията
files/File/naredbi
  Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребална дейност в Община Панагюрище
naredbi
  Наредба №23 от 19 юли 2005 Г. За физиологичните норми за хранене на населението
survar/Kodeksi_zakoni_pravel_naredbi/Pravelnizi
  Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност
images/naredbi/proekti-naredbi/2017/november
  Проект п р о г р а м а за управление и разпореждане
raw/uploads/naredbi
  Общински съвет гр. Каолиново н а р е д б а №8
assets/ObS/naredbi
  Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти
naredbi
  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №292 / 18. 12. 2008 г. Изменена с Решение №320 / 29. 01. 2009 г. Изменена с Решение №564 / 28. 01. 2010 г
documents/naredbi
  За определянето и администрирането на местни данъци,такси и цени на услуги на територията на Община Костенец
municipality/file/naredbi/2016
  Програма за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Търговище. (2) Стипендиите и финансовото стимулиране по Наредбата са индивидуални
assets/ObS/naredbi
  Н а р е д б а за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община никопол
directory naredbi  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница