files/docs
  Обща характеристика на картите и плановете
wp-content/uploads/2011/06
  Ваня кастрева началник на рио
uploads
  Програма "Административен капацитет"
wp-content/uploads/2011/05
  Общи условия за сервизна поддръжка на apple продукти от криейтив център оод
files/Dimitar Djilianov
  5. Публикации и цитирания към 10. 11. 2013 димитър джилянов
_upload/metodika
  Общочовешки проблеми в комедията “тартюф
files
  Bulgaria spurs official tottenham hotspur supporters club
dohodi.net/books/bg
  I. b началото бе играта нареждане на фигурите обитателите на хотел,АЗ. Как да се запасим с черновите на съдбата
uploads/8/9/9/2/8992061
  Задача Отговор Критерии за оценка Брой точки 1
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Бяла слатина, април 2005 г. Глава първа общи положения
  Решение №480 / 30. 11. 2006 г. Изменена с Решение №40 / 24. 01. 2008 г. Изменена с Решение №277 / 18. 11. 2008 г. Глава първа
wp-content/uploads/2016/11
  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
pub/Windows/POS/CASH_SOFTWARE/ARCHIVE/OBSOLETE/CASH_MANAGER_1.5/DOCUMENTATION
  Преди всичко 4 Предназначение и възможности 6
assets/Database
  План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012 2020
_upload/metodika
  Пародията “дон кихот” – обобщение на испанската действителност от края на 16 и началото на 17 век
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/21
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
content/news/files
  Изложение за дървообработващи машини interwood taipei 2014 ще се проведе от 08 до 11 май 2014 г в Taipei World
PUBLIC/IMAGES/File/Alumni/jobs/2010/june
  Уважаеми г-не/г-жо, Всяка година qs
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
cms/files/mod_file
  Обобщената информация за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за първото шестмесечие на 2007 г
obshtestveni
  Приложение №1 техническа спецификация за услуга с предмет
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/07/12
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
1/res
  Език и общество езикът като обществено явление
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2013г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/26
  Община аврен варненска област
cdir/krumovgrad.bg/files
  1. Обща характеристика на община Крумовград 6 Местоположение, граници и обхват 6
assets/Obsavet AVREN/Naredbi/dok 2013
  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община аврен
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/04
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/05/26
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
4_2/000/000/125/90b
  Видове учене Теоретично учене
images/obsht_porachki
  Образец №1 предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на цдг „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година”
docs/registri
  Общинска администрация -белово
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Фонд “под наем” – общо 167
assets/Obshtinski Suvet - NAREDBI
  Наредба за отглеждане на животни на територията на община брусарци глава І общи положения
images/obsht_porachki
  За доставка на хранителни продукти
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Анализ разходи-ползи/Analiz Razhodi-Polzi, Rumen Brusarski/Analiz Razhodi-Polzi, Rumen Brusarski/word 03
  Обществена норма на дисконт 2. Функция на обществената норма на дисконт
uploads/docs/85
  Отчет на дейността на снцод „алтруист" през 2016 г. И през 2016 г. Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Алтруист"
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Програма на община асеновград за развитието на туризма за 2017 година
files/_bg
  І. Резюме ІІ. Въведение
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
/naredbi-i-pravilnitzi/item/download
  Н а р е д б а №4 за търговската дейност на територията на община чипровци
assets/Obshtinski_suvet
  Отчет за дейността на общински съвет белица и неговите комисии от 03. 11. 2011г. До 30. 06. 2012г
files/112881
  ДО: г-н бойко борисов
dobrev_k.mbox/att-0862
  Национална енергийна стратегия 2010 – 2020 г по инициатива на парламентарната група на „Синята коалиция”
raw/uploads/obste.pora4ki
  Осведомяване съобщение по
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Приложение №2 Предварителен договор
sites/default/files/attachments
  Докладна записка от д-р юксел ахмед кмет на община гр. Дулово
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2012г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/03/25
  Възстановяване на подпорна стена успоредно на течението на р. Арда за укрепване на главния колектор на града за отпадни води и левия бряг на реката за защита от вредното въздействие на водите
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/10
  Съобщение за публично обявяване
  Съобщение за публично обявяване
bg/articles/download/9510
  Закон за публичните финанси здбрб закон за държавния бюджет на Република България
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Описание на имота Начална тръжна цена в лв без ддс
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/04
  Съобщение за публично обявяване
dobrev_k.mbox/att-2023
  Община Делегати Председателе на нс на бсп
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Списък-ведомост на ветераните от войните – община асеновград
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/04
  Предвижда се: Инвестиционно намерение
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/07/12
  Република българия министерство на околната среда и водите басейнова дирекция „източнобеломорски район”
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №136 / 30. 05. 12. Глава първа общи положения
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/08/25
  Съобщение за публично обявяване
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Община асеновград, област пловдив утвърждавам: …

  Град Название
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/23
  Съобщение за публично обявяване
wp-content/uploads/2017/04
  О б щ и н а б о ж у р и щ е с о ф и й с к а о б л а с
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
new/images/obs
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г
  Начални тръжни цени за отдаване под наем на недвижими имоти Общинска собственост

  Съобщение на специалната комисия по установяванe и разследване обстоятелствата, при които
images/obsht_porachki
  Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на дг „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”
opcms/opencms/gallery/sobstvenost
  Решение № рт 8/14. 03. 2016 г на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията о б я в я в а
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Списък на пътуващите деца от с. Избеглии до Асеновград, имащи право на поевтиняване на
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Списък на пътуващите ученици от с. Избеглии до Асеновград, имащи право на поевтиняване на
sites/default/files/attachments
  Община дулово, област силистра
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/26
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/10
  Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот №029503, местност „Света троица в землището на с. Бегунци, община Карлово, област Пловдив
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/04
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/21
  Съобщение за публично обявяване
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №293 / 24. 11. 2005 Доп с Решение №194 / 28. 07. 2008 Доп с Решение №395 / 22. 04. 2009 Глава първа
assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/26
  Община аврен варненска област
  Община аврен варненска област
files/attachments/2015/07/31
  За дейността на делегацията на българските социалисти в европейския парламент
obshtestveni
  Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
sites/chitalishte-koprivshtica.youthbg.net/files/imce
  Програма за развитие на читалищното дело през 2010 г. Вземане решение за кандидатстване на читалището по прср за ремонт на сградата
ObS/programi
  Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Берковица
Bg/studenti/obshtejitie
  Класиране на студенти от първи курс за студентско общежитие през учебната 2012/13 год
assets/Obshtinski Suvet - NAREDBI
  Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с решение
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Програма за закрила на детето 2016г
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/14
  Един тръбен кладенец, с дълбочина до 25,0 м
assets/Strategicheski Dokumenti/Obshtinski planove
  Планиране на местното икономическо развитие план за икономическо развитие на
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/26
  Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на пи с идентификатор 47295. 16. 21, местност „Бедрозов бунар, по кккр на с. Марково, община Родопи, област Пловдив
cntnr/uchebni_programi/obstha_himia
  Програма за дисциплината: органична химия включена като задължителна в учебния план
assets/prevention
  Препоръки за безопасност Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
op/ee16_2/3EE
  Доклад за резултатите от обследването за установяване на техническите харакатеристики на
uploads
  Neoperl® Швейцария
assets/Obshtinska sobstv
  Общинска администрация, община долни чифлик, област варна
assets/suob6teniq
  Подробна информация, относно картирането на натура зоните, попадащи на територията на Община Долни Чифлик
assets/ObSavet/OS 2011-2015
  Решения на общс-долни чифлик от 06. 04. 2012 г
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  План за действие на община асеновград
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/14
  Един шахтов кладенец, разположен на територията на имот №002071, местност „Двата чучура, в землището на с
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/08/01
  Обект Кланица и транжорна за свинско месо Цел на заявеното ползване
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №435 / 31. 01. 2002 г. Изменена с Решение №453 / 28. 03. 2002 г. Изменена с Решение №13 / 11. 12. 2003 г
files/File/Konsultacii/konsultacii_PURB_2016_prikaceni dokumenti/sreshti konsultacii za web/09.03.2016 obshtini i VIK
  К о н с у л т а ц и я с о б щ е с т в е н о с т т а п о п р о е к т а н а
old/_files/attch
  За провеждане на процедура по чл. 14, ал
attachments/article/661
  Относно: Съобщение до средствата за масово осведомяване за обществена поръчка, чрез Публична покана, с предмет: „Извършване на специализиран транспорт
assets/Obshtestveni_Porychki/2014/00016-2014-0005
  Община Априлци изпълнител: сдружение „инфраперфект-априлци”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/05/26
  Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот №515079, местност „Бялата пръст в землището на гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/С.С/za izpit/pishtovi ot IV-kursnik/i oshte
  13 Параметри на сигнала и параметри на канала Честотна лента F
uploaded/files
  Одобрявам: паун илчев, И. Д. Председател на бим
files/uploads
  Съобщение общинска администрация Враца уведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за следните предприети мерки
doc/Opak
  Г в община Брегово, комисия назначена със Заповед №17/12. 02. 2014 г на кмета на община Брегово проведе заседание
assets/resourcedocuments/665
  Г в община Брегово, комисия назначена със Заповед №
municipality/resolutions/documents/2004/documents
  Решение Общински съвет Банско реши
content/news/files
  Семинарната програма съдържа актуални теми с практическа насоченост
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/08/30
  Обект Целодневна детска градина Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2015/07/30
  До кмета на община крумовград град крумовград област кърджали
files/info_pages
  Отчет пред Общото събрание на Сдружението за извършената дейност за периода от датата на учредяването му
assets/OBSHT USTR PLAN NA BELOSLAV
  Възложител: Община Белослав подпис: изпълнител
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/03/28
  Един тръбен кладенец (ТК), разположен на територията на пи с идентификатор 73242. 101. 28, местност „Гарваница, по кккр на с. Труд, община Марица, област Пловдив
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Читалище дейности януари 2012 г. Финансиране
  Програма за закрила на детето 2011г. "За по-добро бъдеще на децата на асеновград"
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Списък на абитуриентите, на които единият от родителите или и двамата родители са починали
abonamentno_obslujvane_simamed
  На вниманието на фирма “ “ медицински център “ сима мед “ оод
doc/Obstinski-savet
  Общински съвет гр. Брегово, обл. Видин н а р е д б а №8
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2007_2011/prilojenia
  Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2011_2015/prilojenia
  Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов”
sites/default/files/attachments
  Програма за енергийна ефективност на община дулово 2013 2015 м юни, 2012 Проект! Съдържание
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  За устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията
media/qa/OPRD 2014-2020/os 6
  Програма „Региони в растеж (опрр) 2014-2020, получени в периода 01. 05. 2018 28. 08. 2018
userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/prilojenia
  Т а р и ф а за цените за отдаване под наем на имоти общинска собственост в община асеновград
sites/default/files/attachments
  Състав на постоянни комисии общински съвет-дулово
assets/ObSavet/obsyvet old/re6eniq
  Решения на общс долни чифлик от 08. 06. 2010г
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №292 / 18. 12. 2008 г. Изменена с Решение №320 / 29. 01. 2009 г. Изменена с Решение №564 / 28. 01. 2010 г
wp-content/uploads/doc
  Решение за предоставяне или отказ за предоставяне на на информация за повторно използване, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация /здои
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/08/29
  Закона за водите /обн. Дв бр. 67/1999г изм и доп. Дв бр. 61/2010г
wp-content/uploads/2015/03
  Общински съвет девня стратегия за развитие на културата
77.78.38.51=-1.Obshha-informatsiya-i-istoriya-na-valutite3 (1).doc
  Банкноти: 5 Австралийски долара
91.139.196.203=-bylgariya-i-ekoturizmyt-obsht-pregled.doc
  Част от Проект на Национална стратегия за екотуризъм, юни 2003 г
95.111.102.162=_117964-dokumentite.com-kursova-rabota-po-biznes-komunikacii-i-vryzki-s-obshtestvenostta-bkvo-na-tema-planirane-na-kampaniq-po-pr-.doc
  ''Планиране на кампания по pr
149.62.206.186=_21194-harakteristiki-na-virtualno-obshtestvo.docx
  Характеристики на виртуалното общество
213.231.159.135=_117248-1332456021-lekcii-obshta-i-specialna-pedagogikadoc.doc
  Специална педагогика 1, Обект и предмет на специалната педагогика
directory obs  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница