old/temi
  Тема 1: Видове изображения, модели и формати
  Утвърждавам: директор: / К. Петрова / професионална гимназия по икономика
  Утвърждавам: директор: / К. Петрова / професионална гимназия по икономика
  Тема 1: Изисквания за изработване на уеб-сайт
  Тема компютърни мрежи
  1. Обща характеристика на информационните системи Същност Съществуват много дефиниции на понятието „информационна система”
  План-конспекти по отчитане на външнотърговски сделки-теория
  Тема проблемен анализ
  Основни понятия при формиране себестойността на изделия в производствени предприятия
  1. Маркетингови проучвания Marketingsforschungen
  Въпрос 1: организационно-икономически аспекти на информационното общество
  Тема №1 същност, роля и принципи на бизнес – комуникациите
  Нормативни изисквания при разработване на системи за автоматизирана обработка на счетоводна информация
  Конспект по „ Банково дело учебна практика " XIII клас, учебна 2008/09 г спец. „ Банково дело "
  Тема Статистическа наука и практика
  И банковите сделки
  Предприемачество тема Увод в теорията на предприемачеството
  Еволюция в мениджмънта. Концепция на управлението
  Пари и парични системи
  Тема Теоретични измерения на международните финанси
  Външна търговия – 13 клас
  Цената по която се купува и продава валутата на валутния пазар е валутния курс. Котировките са две
  Цената по която се купува и продава валутата на валутния пазар е валутния курс. Котировките са две
  Конспект по организация и технология на данъчната дейност Тема 1 Национална агенция за приходите
  Тема 1 "въведение в предмета" организация и техника на търговските плащания
  Тема какво е утф ? Работа на утф по отдели
  Класически подход в управлението
  Въпрос 1: Валутите в международните отношения план
  Пазарът и неговите елементи
  К о н с п е к т по интернет и електронна търговия
  Утвърждавам: директор: / К. Петрова / к о н с п е к т по електронна търговия
  Б а н к о в м е н и д ж м ъ н т 13 клас Етапи в развитието на банковата система в България
  И банковите сделки
  1. Въведение в предмета – понятие за пари; кредит; парични и кредитни средства; парично – кредитни отношения с банките в бизнеса
  Конспект по „ Банково дело учебна практика " XIII клас, учебна 2008/09 г спец. „ Банково дело "
  1. Митническата дейност в България в исторически план
  1. Организация на счетоводството в бюджетния сектор
  Конспект за писмен изпит по Чужд език по професията (Английски език) зпп, XIII клас
  Тема Фиксирани и плаващи валутни курсове
  Алеко Иваницов Константинов е роден на
  Ф и н а н с и професия: Офис-мениджър Специалност: Бизнес-администрация Теоретични основи на финансите
  Тема Същност на контрола
  1 Национална агенция за приходите
directory old temi  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница