old/wp-content/uploads/2013/10/Podobekti
  Решение за откриване на процедурата Обявление за обществената поръчка
old/wp-content/uploads/2012/06
  Design, enginering, consultting
old/wp-content/uploads/2012/07
  О б щ и н с к и с ъ в е т – в и д и н
old/wp-content/uploads/2014/11/pomagala
  Проект „реализация чрез интеграция” договор № bg051PO001-1/4/5 01-0001-C0001
old/wp-content/uploads/2013/12/network/fix
  Община видин
old/wp-content/uploads/2013/03
  Избирателен списък за избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
old/wp-content/uploads/2012/08
  Критерии за оценка на офертите – Икономически най-изгодна оферта
old/wp-content/uploads/2013/12/network/mobile
  Документация за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка по на Глава Осма „а“ от зоп с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално
old/wp-content/uploads/2012/05
  2012 година Културни събития с международно участие и национално значение
old/wp-content/uploads/2014/04
  Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/02/16
old/wp-content/uploads/2012/06
  Образец №22 Проект на договор (договорно споразумение)
old/wp-content/uploads/2013/03
  Книга II. Технически спецификации раздел спецификации за дейностите по механичните съоръжения съдържание
  Община видин
old/wp-content/uploads/2012/10
  Общински съвет – видин п р а в и л н и к
old/wp-content/uploads/2014/03
  Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/02/16
old/wp-content/uploads/2012/08
  Наредба за изграждане, стопанисване и опазване
old/wp-content/uploads/2012/05
  П р а в и л н и к за организацията на косултативния съвет по туризъм към община видин
old/wp-content/uploads/2013/05
  Проект „Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни" Оперативна програма "
old/wp-content/uploads/2013/07/voden-cikul-odit
  Решение за откриване на процедурата; Обявление за откриване на процедурата
old/wp-content/gallery/obshtestveni_poruchki
  Проект № dir-5102117-1-12 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин"
old/wp-content/uploads/2015/01
  Жилищен комплекс
old/wp-content/uploads/2013/04
  Общински съвет – видин п р а в и л н и к
old/wp-content/uploads/2012/08
  Съобщение: Отваряне на ценови оферти уважаеми дами и господа
old/wp-content/uploads/2013/04
  Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
old/wp-content/uploads/2012/05
  Списък на читалищата в община Видин
old/wp-content/uploads/2015/09
  ДО: „Агро груп Видин” еоод
old/wp-content/uploads/2012/07
  Конкурсната комисия допуска до интервю следните кандидати: Милена Георгиева Наумова
old/wp-content/uploads/2012/06
  Закон за местното самоуправление и местната администрация; закон за държавния служител
old/wp-content/uploads/2012/07
  Съобщение на основание чл. 128, ал. 2 И ал. 5 от закона за устройство на територията
old/wp-content/uploads/2014/09/APK
  Община Видин уведомява заинтересуваното лице София Иванова Русинова-Иби, от гр. Пловдив, че във връзка с постъпила молба в Община Видин с вх. №У0659-747/ 04. 10. 2014 г от Виолета Лазарова Цекова от гр
  Община Видин уведомява заинтересуваното лице Дамян Асенов Стоянов от гр. Видин, че във връзка с постъпила молба в Община Видин с вх. № У0659-745/ 29. 09. 2014 г от Соня Кръстева Цветкова от гр
old/wp-content/uploads/2012/05
  П р о г р а м а за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община видин през 2010 г. Приета с Ррешение
old/wp-content/uploads/2012/11
  Отчет за първата година управление на герго гергов, кмет на община видин
old/wp-content/uploads/2012/06
  О б щ и н с к и с ъ в е т – в и д и н
  Проект № dir-5102117-1-12 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин"
old/wp-content/uploads/2015/09
  З а п о в е д № рд-02-11-763 гр. Видин, 03. 09. 2015 г
old/wp-content/uploads/2012/08
  Н а р е д б а за символиката на Община Видин
directory old wp-content  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница