old/wp-content/uploads/2012/06
  Design, enginering, consultting
old/wp-content/uploads/2012/07
  О б щ и н с к и с ъ в е т – в и д и н
old/wp-content/uploads/2012/08
  Критерии за оценка на офертите – Икономически най-изгодна оферта
old/wp-content/uploads/2012/05
  2012 година Културни събития с международно участие и национално значение
old/wp-content/uploads/2012/06
  Образец №22 Проект на договор (договорно споразумение)
old/wp-content/uploads/2012/10
  Общински съвет – видин п р а в и л н и к
old/wp-content/uploads/2012/08
  Наредба за изграждане, стопанисване и опазване
old/wp-content/uploads/2012/05
  П р а в и л н и к за организацията на косултативния съвет по туризъм към община видин
old/wp-content/uploads/2012/08
  Съобщение: Отваряне на ценови оферти уважаеми дами и господа
old/wp-content/uploads/2012/05
  Списък на читалищата в община Видин
old/wp-content/uploads/2012/07
  Конкурсната комисия допуска до интервю следните кандидати: Милена Георгиева Наумова
old/wp-content/uploads/2012/06
  Закон за местното самоуправление и местната администрация; закон за държавния служител
old/wp-content/uploads/2012/07
  Съобщение на основание чл. 128, ал. 2 И ал. 5 от закона за устройство на територията
old/wp-content/uploads/2012/05
  П р о г р а м а за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община видин през 2010 г. Приета с Ррешение
old/wp-content/uploads/2012/11
  Отчет за първата година управление на герго гергов, кмет на община видин
old/wp-content/uploads/2012/06
  О б щ и н с к и с ъ в е т – в и д и н
  Проект № dir-5102117-1-12 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин"
old/wp-content/uploads/2012/08
  Н а р е д б а за символиката на Община Видин
directory old wp-content  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница