paunov
  Европейски формат на автобиография

  Програма „международни отношения юридически факултет
paunov/Stidia Iusris/broi 2 - 2014
  Нормативна уредба на ордените и медалите по времето на търновската конституция христо Паунов1
  Преглед на уредбата на основните права и свободи на гражданите в конституциите на българия наташа Ценева1
  Римскоправни аспекти на Имуществения статус на религиозните организации* Малина Новкиришка- стоянова1
paunov
  Програма по публична администрация примерен в ъ п р о с н и к по сравнителна публична администрация
paunov/Prepodavateli
  Гл ас д-р Ангел Шопов Образование, професионален опит и научни интереси
paunov/Konspekti_pravo
  Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
paunov/Stidia Iusris/broi 1 - 2016
  L’âge d’or de l’ancienne faculté de droit de Bourges au xvie siècle Xavier Godin
paunov
  Правниада 2011 г. – Спортни игри за студенти прависти от Балканския полуостров
paunov/Prepodavateli
  Проф д-р жасмин николова попова -генова
paunov/2014-2015 - Razpisania
  Програма „международни отношения 4 сем.
paunov/Magistarska programa Mejdunadorni otnoshenia
  Програма по „Международни отношения учебна 2012/2013 г. Средства за защита на правата на лица, принадлежащи към малцинства
paunov/Prepodavateli
  І. Публикации в Република България
paunov/Stidia Iuris/broi 2 - 2014
  Георги Пенчев1 обяснителни бележки
paunov
  Катедра ”Административноправни науки” касационно производство пред върховния административен съд докторант: Научен ръководител
  Юридически факултет основи на публичната администрация
paunov/Prepodavateli
  Европейски формат curriculum vitae автобиография
paunov/2016-2017
  Програма „публична администрация - i сем. Учебната 2016/2017 год
paunov/Magistarska programa Mejdunadorni otnoshenia
  Дипломация и международни отношения. Международна политика и сигурност
paunov/Stidia Iuris/broi 1 - 2016
  Относно уредбата на румънската православна църква десислава Стоянкова1
paunov/Magistarska programa Mejdunadorni otnoshenia
  Програма по Международни отношения на Юридическия факултет проф д-р Ирена Илиева Учебна 2012/2013 г
paunov
  6. Понятие за престъпност
  Правото изкуство за доброто и справедливото
  Трудов стаж
  Въпросник по Конституционно право на Европейския съюз
paunov/2014-2015 - Razpisania
  Избираеми дисциплини /анотация, кредити, преподавател/ 2 курс, 3 семестър
paunov/2015-2016
  Избираеми дисциплини /анотация, кредити, преподавател/ 1 курс, 1 семестър
paunov/Prepodavateli
  Списък на научните трудове на доц д-р Богдан Йорданов
paunov/2014-2015 - Razpisania
  Избираеми дисциплини /анотация, кредити, преподавател/ 1 курс, 1 семестър
paunov/Academia 2010
  Инструктаж за безопасно протичане на летен лагер
paunov/Stidia Iuris/broi 2 - 2016
  Станислав Станев1 Анотация
paunov/2012-2013 Razpisania
  Разпределение на студентите
paunov/2016-2017
  График за провеждането на задължителния учебен стаж в прокуратурата на република българия
paunov/Stidia Iuris/broi 1 - 2017
  Правно значение и функции на депозитаря на колективните инвестиционни схеми александър Александров
paunov/2015-2016
  График за провеждането на задължителния стаж на студентите от ІІІ курс, специалност „право редовно обучение в районна прокуратура гр
paunov/2013-2014 Razpisania
  Списък на студентите от ІІІ курс, специалност „право”
paunov/2012-2013 Razpisania
  Разпределение на студентите от
paunov
  Въпросник по международно публично право редовно обучение
paunov/Magistarska programa Mejdunadorni otnoshenia
  Програма по Международни отношения на Юридическия факултет доц д-р Ирена Илиева Учебна 2012/2013 г
  Програма „международни отношения учебна 2011/2012 г. Доц д-р Ирена Илиева
paunov/2014-2015 - Razpisania
  График за провеждането на задължителния стаж на студентите от ІІІ курс, специалност „право” – редовно обучение в районна прокуратура
paunov
  Избираеми дисциплини /анотация, кредити, преподавател
paunov/2015-2016
  Група І (от 29. 08. 2016г до 11. 09. 2016г.)
paunov/Stidia Iuris/broi 1 - 2017
  Принципите на първичното екологично право на европейския съюз
paunov/Stidia Iuris/broi 2 - 2016
  Специалните принципи на екологичното право на република българия
paunov/Konspekti_pravo
  Юридически факултет факултативният курс по Съдебна реторика
paunov
  Списък на членовете на Общото събрание на Юридическия факултет на
paunov/2016-2017
  Задочна форма на обучение. Ръководител на стажа – гл ас д-р. Тервел Георгиев
paunov/Pokani i sabitia
  Арабска конвенция за борба с тероризма
paunov
  Силните и слабите страни
paunov/2016-2017
  Последна редакция: 07. 10. 2016г. Юридически факултет
paunov/Prepodavateli
  Творческа автобиография на
paunov/Magistarska programa Mejdunadorni otnoshenia
  Програма по „Международни отношения учебна 2011/2012 г проф д-р Ирена Илиева
  Програма международни отношения к о н с п е к т международноправни средства за борба срещу тероризма
paunov/Konspekti_pravo
  Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
paunov
  Програма „публична администрация
paunov/Stidia Iuris/broi 2 - 2014
  Преглед на уредбата на основните права и свободи на гражданите в конституциите на българия наташа Ценева1
paunov/Konspekti_pravo
  Закономерности в международните отношения. Обект и предмет на международните отношения
paunov/2016-2017
  Програма „публична администрация учебната 2016/2017, III сем.
paunov
  І. Публикации в Република България
paunov/Konspekti_NEW
  Конспект за провеждане на изпит по търговско право част втора I. Обща информация Специалност
paunov/Konspekti_pravo
  Въпросник по търговско право – II част учебна 2016-2017 Г
  Юридически факултет задочно обучение основи на европейското право
  К о н с п е к т по банково право
paunov/Pokani i sabitia
  Юридически барометър. Юридически барометър
paunov/MPPA
  Програма „публична администрация" към юридическия факултет на пу „П. Хилендарски"
paunov/Stidia Iuris/broi 2 - 2015
  Някои характеристики на юридическия английски език в законодателните актове1
paunov/Konspekti_NEW
  Лекции за р о. и 18 ч лекции за з о. Оценяване по време на учебния курс
paunov/Konspekti_pravo
  Миграционно и бежанско право
paunov/Studentska akademia
  Студентска юридическа академия
paunov
  І. Публикации в Република България
paunov/Konspekti_pravo
  И същностни черти на науката
paunov/Magistarska programa Mejdunadorni otnoshenia
  Програма международни отношения к о н с п е к т международноправни средства за борба срещу тероризма
paunov/Stidia Iuris/broi 1 - 2016
  Общите принципи на екологичното право на република българия георги Пенчев1 Резюме
paunov
  3-та световна студентска конференция „Международен Модел оон”
paunov/Stidia Iuris/broi 2 - 2017
  Формална, математическа и правна логика в правоприлагането
  Разясняване на процесуалните права и осигуряване на възможност за упражняването им по чл. 15, Ал. 3 От нпк
paunov/Stidia Iuris/broi 1 - 2018
  Studia iuris – Брой 1 2018 г. Спорът за името на република македония – крайъгълен камък в бъдещето на западните балкани
paunov/Stidia Iuris/broi 2 - 2014
  Васил Петров1 І. Въводни думи
paunov/Academia 2010
  Анкетна карта за участие в академия за доброволци 2010
paunov/Konspekti_pravo
  Юридически факултет
paunov
  Юридически факултет
paunov/Konspekti_NEW
  Конспект за провеждане на изпит по търговско право първа част I. Обща информация Специалност
paunov/Konspekti_pravo
  Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
paunov/2016-2017
  Юридически факултет първи семестър Специалност право, Курс 5, Уч. 2016 / 2017 г. 5 гр
paunov/2012-2013 Razpisania
  Юридически факултет
paunov/2016-2017
  График за провеждането на задължителния учебен стаж в прокуратурата на република българия
paunov/Magistarska programa Mejdunadorni otnoshenia
  Конспект по международна и национална сигурност магистърска програма „Международни отношения учебна 2011/2012 г
paunov/2012-2013 Razpisania
  Лекции по Административно право и административен процес /апап/, проф. Д. Зиновиева, 6 ауд. Лекции по Публична администрация, проф. Е. Къндева, 29. 10., 05. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11
paunov
  Закон за устройство на територията (Обн., Дв, бр. 1 от 01. 2001 г., в сила от 31. 03. 2001 г., последно изм и доп., бр. 6 от 23. 01. 2009 г.)
paunov/2010-2011 REDOVNO
  Лекции по Административно право и административен процес /апап/, проф. К. Лазаров, 6 ауд. Лекции по История на международните отношения
paunov/2017-2018
  Лекции по Конституционно правосъдие гл ас д-р Р. Янкулова 54 с з. 02 Лекции по Конституционно правосъдие гл ас д-р Р. Янкулова
paunov/Konspekti_pravo
  В ъ п р о с н и к п о гражданско процесуално право
  Юридически факултет редовно обучение основи на европейското право
paunov
  Проблем може да има с доц. Ташев
  По данъчно п р а в о
  Конспект по дисциплината „ Данъци и данъчна администрация Преподавател: проф. Иван Стоянов Обща част
directory paunov  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница