pictures/files
  Г е изготвен на база Програмата за управление 2008-2011, Програмата за реализация на плана през 2011 година. В тази програма
  Програмата е разработена в съответствие с : Общински план за развитие 2006 2013
  Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010 г
  С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2009 г
  Роект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца устойчива Враца
  С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2010 г
  Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
  Удостоверения за ползване на обекти IV и V кат-рия за 2009 г
  Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
  Справка за издадените удостоверения за ползване на готови сгради
  Проекти на община враца 2008 финансирани по Европейски и национални програми
  Справка за издадените удостоверения за ползване на готови сгради
  Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
  Справка за издадените удостоверения за ползване на готови сгради
  Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
  Средства за подслон и места за настаняване на територията на община враца
  Търговски дружества с общинско участие “бкс- враца” еоод управител вр из д
  Общинска администрация враца устройствен правилник на Общинска администрация – Враца
  Регистър на общинските предприятия
  С п р а в к а за язовирите общинска собственост, отдадени на концесия
  Справка за издадените удостоверения за ползване на готови сгради
directory pictures files  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница