UserFiles
  Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
uploads/assets
  143 основно училище "георги бенковски"; град софия
novini/novini-2016/novini-02-2016
  Семинар «Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти. Различия в изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и Наредба № рд-02-20-1 от 2015 г на министъра на регионалното развитие
~migbelovo/wp-content/uploads/2012/09
  Програма за развитие на селските райони /2007 2013/, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
documents/invest_pokana_osa
  Доклад от съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/»
assets/files
  Семинар актуални проблеми на търговското право и гражданския процес
images/files
  Семинар нотариална дейност 19, 20 и 21 март 2015 г., София, хотел „Родина
assets
  Община Municipality Долни Чифлик dolni chiflik
images/stories
  79 соу „индира ганди” софия
images
  Уважаеми Госпожи и Господа, Имаме удоволствието да Ви представим новия си албум „Благословен си, Господи”
UserFiles/File/Pokana_mob_uslugi_04_2014
  М е т о д и к а за оценка на офертите Предмет на обществената поръчка
procurements
  Условия за провеждане: Предметът на поръчката е придобиване на „Резервни части за коомуникационно-информационна техника”
download
  „Концепция за развитие на туризма и хотелиерството в Родопския регион
enterprise-europe-network/files/2014-07-14
  Брокерско събитие FashionMatch 0 в Амстердам 13-14 юли 2014
uploads/files/events
  Transnational initiative for guidance of graduated and entrepreneurship
wp-content/uploads/2014/09
  Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет
download/Обяви
  Община искър, област плевен
UserFiles/File
  Оперативна програма „развитие на човешките ресурси" 2007 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Схема bg051PO001 09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища"
file/2013/04
  Документи, които следва да бъдат представени от участниците по публичната покана, в едно с минималните изисквания към тях
cntnr/Predstoizsthi_sybitia/2013
  Да се използва Международната система от измервателни единици si
pokana
  Изчисляване обема на покривката, стерила и количеството на запасите
sites/default/files
  Закон за обществени поръчки (зоп), Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело, Ви отправя настоящата покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка
wp-content/uploads/2012/02
  До настоятелствата на народните читалища
files
  Проект bg051PO001 05„Да направим училището привлекателно за младите хора”
images
  Делова мисия до австралия, нова зеландия, сингапур, малайзия и срещи с представители на местните браншови организации на строителите
user_pic/files
  Покана enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца
bg/news/orders/2012
  До всички заинтересовани
wp-content/uploads/2016/09
  Кайтсърф Регата "Приморско есен 2016"
files/events
  Семинар стандартизация и сертификация в spa бизнеса
sites/default/files/documents/publichnapokana
  Адрес за кореспонденция
assets/Obshtestveni porychki/2011
  П о к а н а за участие в процедура по реда на чл. 2, Ал. 1, Т. 2 От нвмоп с предмет
uploaded/files
  Програма „административен капацитет
files/2013/10
  Проф. Йежи Бралчик

  П о к а н а уважаеми родители
uploads/files/20150602YmZp118725
  6000, Студентски град, Стара Загора
2012-2013/OPokana_150113
  Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”
files/Obshtestvena poruchka 2
  AgroBioInstitute Centre of Excellence in Plant Biotechnology
images/stories/articles/the_company/eu_project
  Образец на публична покана по чл. 11, ал. 1 от от пмс №118/20. 05. 2014 г. Публична покана проект
wp-content/uploads/2013/07
  До Всички заинтеросовани лица п о к а н а за представяне на оферта
upload/docs
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на транспорта
wp-content/uploads/2016/11
  Гр. Божурище предстои да кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ с проект
wp-content/uploads/2014/08
  Ветроходът на „Грийнпийс” Rainbow Warrior ще бъде във Варна от 20 до 24 август
fce/001/0108/files
  Програма учебни визити академичната 2013 2014 година
uploads/file/bg/PublicProcurements/3
  Предмет: Обект : “Oборудване на килии в п/ст „Нови Пазар” за изводи – вл 20 kV „Север” и вл 20 kV – килия 26 инженеринг”
procurements
  Покана за участие в обществена поръчка
uploads/file/bg/PublicProcurements/3
  П р и л о ж е н и я към покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка
pictures/pic_big/news
  Програма 28 януари 2012 събота 08. 00-09. 00 Плуване „весел делфин/родени 2001 и 2002 год./- загрявка
procurements
  Изисквания за изпълнение на поръчката условия за провеждане на обществената поръчка
VON/doc/novini
  Уважаеми членове на вон!
wp-content/uploads/2014/10
  Проект „Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване
sites/default/files
  Министерство на отбраната изпълнителна агенция
bg/op/07.06.13/2
  Военно формирование 24900
userfiles/file/docs2
  Програма за развитие на физическото възпитание и спорта за периода 2014-2020 година в следния състав
Documents
  Bic: buinbgsf
PhDstudents/news/20060308
  Време и място на провеждане на сесията и международната младежка конференция
sites/pp.mod.bg/files/dio
  Образец до министъра на отбраната на република българия господин красимир каракачанов
uploads/191 Областна дирекция земеделие град Сливен
  Bg-сливен публична покана
safework
  Проект bg051PO001 03-0974-C0001 „Подобряване условията на труд за работещите в Маркан оод” европейски социален фонд 2007 – 2013
files/useruploads/files/calls/call 25
  Утвърдил: Нона Караджова Министър
wp-content/uploads/2015/10
  Програма 10: 00 12: 00 ч лекция 1 част „Метод при работа с детски колектив 12: 00 13: 30 ч. Обяд
files/2011/09
  Книгата ще представи д-р Войчех Галонзка Стиховете ще чете актьорът Богдан Глишев
_sys_/FileStorage/download/16/15713
  София: поетики 2014 среща с полската поезия
docs
  Euro-China (Jilin2011) Business Meeting евро-китайски бизнес срещи 2011
uploads/docs-10
  Покана за участие в пресконференция по проект
files/events
  Национален военноисторически музей
documents
  С адрес за кореспонденция
sites/default/files
  Закон за обществени поръчки (зоп), Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело, Ви отправя настоящата покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка
joomla10
  Инструкция за изпълнение на дейностите по проект
uploaded
  Семинар за общопрактикуващи лекари 26. 02. 2011 9: 00 12: 30 ч. Факултет по дентална медицина на му „Проф д-р П. Стоянов Варна, зала А
wp-content/uploads/2013/02
  Програма за "Европейско териториално сътрудничество Гърция България 2007 2013 г.", област на интервенция 1 : Защита, управление и подобряване ресурсите на околната среда
userfiles/file/docs2
  Програма за развитие на образованието в община Асеновград за периода 2014-2020 г

  П о к а н а за участие в процедура по чл. 101А от закона за обществените поръчки
images/stories/obporacka1/pokana_10.08.2012
  Образец №1 оферта за участие в обществена поръчка с предмет
wp-content/uploads/2017/11
  И н т е р п р о д ж е к т e о о д
uploads/procurements
  Общински съвет – ловеч
assets/files
  Семинар на тема: промените в закона за обществените поръчки на 3 юли 2014 г от 12. 30 ч в сградата на Народното събрание
docs
  Награждаване на учители по физическо възпитание и спорт, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Градски и Републикански първенства Ученически игри 2015/2016 г
V2.0/images
  Сдружение „горнооряховски младежки парламент
sites/gradinka.zaedno.net/files
  Съобщение за пресата ние не се оплакваме от остарялата образователната система
  Организатор: Фондация “заедно–общуване за подкрепа и развитие”и цдг 93 “Славейче”, София събитие
sites/default/files/imce
  П о к а н а уважаеми г-н / г-жо Управител
userfiles/file/docs2
  Програма за развитие на културните дейности в община Асеновград за периода 2014-2020 г е разработена във връзка с програмата за управление на община Асеновград 2011-2015 г
sites/default/files/letters
  Покана за участие в 47-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на
docs
  П о к а н а уважаеми колеги
uploads/2013/08
  Евро-китайски бизнес срещи 2013 провинция дзилин 05 септ. – 13 сеп
wp-content/uploads/2014/01
  B2b срещи атина 2014 за създаване на бизнес партньорства с гръцки предприятия място на провеждане
assets/files
  Семинар корпоративна сигурност и информация
wp-content/uploads/2015/05
  Скъпи родственици, Уважаеми потомци на родовете на еленчани участници във Велчовата завера
hotelier/home.nsf/vResources/ocen_komisia_EDEN/$FILE
  Конкурс за отлична туристическа дестинация по проект eden, чиято тема за 2009 година е «Туризъм и защитени територии»
sites/default/files
  Министерство на отбраната изпълнителна агенция
slovo/files/2010/02
  Научен център преславска книжовна школа1 research center preslav literary school
wp-content/uploads/2012/04
  Програма „Околна среда 2007-2013" Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България"
novini
  Решение за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на територията на Община Тутракан
bg/fprkup/2
  Публична покана деловодна информация партида на възложителя: 2123 Поделение: Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент – Екзюпери”
bg/fprkup/4
  Bg-пловдив публична покана
data/news/5582
  Обявяват конкурс за рисунка на тема: „ мечтите на гората моите мечти!
old2015/uploads/files/pokana3-2013/m312/drugi
  Програма за развитие на селските райони 2007 2013
assets/files
  Апис академия организира обучителен квалификационен курс на
wp-content/uploads/2014/07
  Евро-китайски бизнес срещи 2014 сямън, джянсу, шанхай 05 14 Септември 2014 Enterprise Europe Network
var/docs
  Защо една и съща храна може да бъде лекарство или отрова
sites/default/files/documents/publichnapokana
  1. „Консултантска агенция Аргус” оод с оферта рег. №99-138/21. 05. 2013 г на първо място
procurements
  Закона за обществените поръчки
docs
  „студентски компас“
files/custom/downloads
  Доклад за 2012 г.; Финансов отчет за 2012 г
wp-content/uploads/2018/01
  И н т е р п р о д ж е к т e о о д
procurements
  Покана за участие в обществена поръчка
news_prilojenia
  Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г за втори прием
procurements
  П о к а н а за участие в процедура за обществена поръчка
wp-content/uploads/2017/06
  Национална кампания „Да бъдеш Баща“
sites/default/files
  Закон за обществени поръчки (зоп), Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело, Ви отправя настоящата покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка
  Министерство на отбраната изпълнителна агенция
assets/Obsavet AVREN/Dneven red na zasedaniya
  Заседание на Общински съвет-Аврен на 17. 02. 2015год от 9,30 часа в зала „Просвета при Община Аврен, Област Варна при следния проект за д н е в е н р е д
userfiles
  Bulgaria Stara Zagora 6000 64, Kolyo Ganchev, Str. Phone/fax +359 42 622 526; mob. +359 88 8281 852
wp-content/uploads/2016/11
  Конкурс за най-добра презентаци1я (цялостно и по теми)
sites/default/files
  От 5 до 7 Ноември в Спа Хотел Аугуста Хисаря
sites/pp.mod.bg/files/dio
  Приложение №2 към Покана с рег. №21-37-50 образец на декларация
sites/default/files
  Министерство на отбраната изпълнителна агенция
procurements
  Закона за обществените поръчки
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2010
  В рамките на Международен технически панаир Пловдив
Documents
  Департамент «психология» Четвърта национала школа за докторанти и млади изследователи “Социалните науки в подкрепа на практиката”
files/info_pages
  Община балчик кмет
wp-content/uploads/2014/04
  Програма „развитие на човешките ресурси пмс 69/11. 03. 2013
oba
  Програма за развитие на селските райони, условията за кандидатстване и изпълнение на проекти
procurements
  Закона за обществените поръчки изм и доп. Дв бр. 79 от 13 Октомври 2015 г. Уважаеми дами и господа
NewsFiles
  На република българия в москва
paunov/Pokani i sabitia
  Юридически барометър. Юридически барометър
wp-content/uploads/file/reshenia/2011
  Заседание на Общински съвет Костинброд на 27. 12. 2011 година /вторник/ от 09. 00 часа, което ще се проведе в малкия салон на читалище „Иван Вазов гр. Костинброд, при следния
VON/doc/novini
  Уважаеми членове на вон!

  Публична покана за провеждането на процедура за избор на изпълнител по договор за възлагане на поръчка, при следните условия: Предмет на процедурата
images/news
  Програма „околна среда 2007 2013 г." Проект „Дейности по устойчиво управление на пр „Сребърна"
files/Obshtestvena poruchka 2
  AgroBioInstitute Centre of Excellence in Plant Biotechnology
images
  Република българия министерство на културата
docs/2017/02
  Община раковски, област пловдив
enterprise-europe-network/files/2014-china
  Евро-китайски бизнес срещи 2014 сямън, дзянсу, шанхай
proekt/files
  Програма фар-тгс bg2003/005 630. 03. 02
slavistica_slovo/files/2011/09
  Тържествен концерт по случай полското председателство на съвета на ес
wp-content/uploads/2013/05
  Девета национална конференция по етика с международно участие
files/Obshtestveni_porychki/Publichna_pokana
  Образец №1 а д м и н и с т р а т и в н и с в е д е н и я
files
  Адвокатска колегия благоевград
wp-content/uploads/2016/12
  Който ще се състои на 13. 12. 2016г. (Вторник) от 12. 00 ч. В залата на дом – паметник „георги димитров” ковачевци
procurements
  Покана за участие в обществена поръчка
assets/resourcedocuments/1001
  До г-н васил бонински управител на„три ес” еоод
procurements
  Закона за обществените поръчки
sites/default/files
  Форум „Обществен диалог за качеството на живот в градска среда на София: предизвикателства пред акустичната среда и състоянието на въздуха в контекста на градската мобилност”
wp-content/uploads/2018/04
  И н т е р п р о д ж е к т e о о д
pic
  Г обявление
user_pic
  Община борован 3240 Борован
  Община борован 3240 Борован
home/wp-content/uploads/2016/11
  Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион борово
sites/default/files
  Покана празник на геодезиста
wp-content/uploads/2014/10
  Многопрофилна болница за активно лечение д-р братан шукеров” ад гр. Смолян
files
  Проект bg051PO001 03-1166 „Усъвършенстване организацията и условията на труд в „Браян Термоизол”
wp-patched/wp-content/uploads
  Гр. София „Фаркол“ ад гр. Бургас
images/stories/docs/p_pokana_dostavka_hrani_2014
  Техническа спецификация на хранителните продукти и предлагани цени по видове артикули
content/news/files
  Декември 2012 год фирма тюяп бурса Фуарджълък А. Ш
  Декември 2010 год фирма тюяп бурса Фуарджълък А. Ш
wp-content/uploads/file/2014/april/pub_pokana_ulichno_osvetlenie
  Документация на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на улично осветление на територията на община костинброд
sites/default/files
  Год. В ресторанта на „Парк хотел Санкт Петербург“ гр. Пловдив
uploads/2013/04
  Евро-китайски бизнес срещи 2013 провинция хъйлундзян, тиелин, гуанджоу, хонконг
assets/Ivan_Petrov/ObSavet
  Заседание на 28. 08. 2014 г. ( Четвъртък) от 14. 00 часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен ред
assets/Ivan_Petrov/ObSavet/z55
  Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода 11. 05. 2014 година до 10. 11. 2014 година
Libraries/PDF_Files
  П о к а н а относно
novini
  Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България за периода 2007 2013 г
wp-content/uploads/2012/03
  Проект „Детето със соп личност уважавана от възрастните и връстниците си" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
web/wp-content/uploads/2014/01
  Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

  Основно училище,,васил априлов”, с. Хърлец
  Основно училище,,васил априлов”, с. Хърлец
RKNova/wp-content/uploads/2015/10
  Доклад □ Без доклад Заглавие на доклада
old/_files/attch
  За провеждане на процедура по чл. 14, ал
wp-content/uploads/2015/07
  Програма „Околна среда 2007-2013" Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България"
user_pic/files
  Евро-китайски бизнес срещи 2013 провинция хъйлундзян,тиелин, гуанджоу, хонконг
sites/default/files/dora
  Епископ константин преславски факултет по хуманитарни науки
UserFiles/File
  София, 30 – 31 май 2016 Съхраняване и реставриране
slavistica_slovo/files/2011/09
  По случай Годината на Чеслав Милош 30 септември 2011 г., петък, 18 ч
sites/default/files
  Министерство на отбраната изпълнителна агенция
p/o
  Бдж – Товарни превози” еоод, гр. София
mcontrol/wp-content/uploads/2013/04
  Болярска купа – 2013“ Дата на провеждане
Libraries/PDF_Files
  П о к а н а относно
docs
  Заповед № рд02-355/29. 05. 2013 г
raw/uploads
  Доклад за дейността на мкбппмн през 2015 г. Дoкладна записка вх.№38/25. 03. 2016г от Мердин Байрям Кмет на Община Върбица
files/uploads/2016/09
  Семинар на тема "Нови продукти в продуктовата програма на Viessmann за 2016/2017. Термопомпи основни модели и приложения"
cms/folders/biofarming
  Семинар за представяне на Ръководството по качество „Система
wp-content/uploads/2014/10
  Bg-стара Загора публична покана
files
  Владимир Комаров
user_pic/files
  Индустриална политика на Европейския съюз, част от инициативите в стратегията Европа 2020
wp-content/uploads/2013/08
  До Всички заинтеросовани лица п о к а н а за представяне на оферта
sites/default/files
  Изпълнителна агенция „военни клубове и военно-почивно дело”
procurements
  Военно формирование 52370
  Военно формирование 52370
  Покана за участие в обществена поръчка уважаеми госпожи и господа
~gborisov/!
  На раздяла написа в книгата за гости
user_pic
  Г в община Созопол ще се проведе третото издание на фестивал „Созополис. Събитието, чието начало стартира с финансовата подкрепа на Оперативна програма
files/na_pat_publichna_pokana1
  Проект bg051PO001 03-0287 „Осигуряване на транспотрт на работниците и служителите от р-декса Трейдинг оод”
uploaded
  Герб в детска възраст проблем с много лица
4_2/000/000/135/278
  Специализиран център по хипертония Болница „Токуда” София
procurements
  Закона за обществените поръчки
  Покана за участие в обществена поръчка
files
  Писмо покана г-н (г-жо) в изпълнение на проект agr0042. 20140328 „Опазване на почвите в България“
content/uploads/file
  П о к а н а сдружение “миг трън – Брезник Божурище” в процес на регистрация
files/pokana
  Георги константинов николчев
wp-content/uploads/2016/03
  Насоки относно фирмената политика по здравословни и безопасни условия на труд. Нормативни разпоредби и добри практики
files/bezopasen_trud_publichna_pokana5
  Проект bg051PO001 03-0212 „ Подобряване на условията на труд в „р-декса Трейдинг”
userfiles/file/docs2
  Програма за развитие на културните дейности в община Асеновград за периода 2014-2020 г е разработена във връзка с програмата за управление на община Асеновград 2011-2015 г
oldsite/images/stories
  Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за
content/uploads/file
  Пп „герб” Коалиция за България
files/events
  Съвет по туризъм – пловдив 4000 Пловдив, пл. Централен №1, Туристически информационен център
bg/images/stories/Documents/OSA_2014
  Доклад за дейността на дружеството през 2013 г проект за решение ос приема и одобрява годишният доклад за дейността на дружеството през 2013 г

  Публична покана за провеждането на процедура за избор на изпълнител по договор за възлагане на поръчка, при следните условия: Предмет на процедурата
procurements
  Военно формирование 26340
sites/default/files
  Заседание на Общински съвет Гълъбово, на 26. 11. 2012 г. (понеделник) от 10. 00 часа в зала №1 на Общински съвет, при следния
UserFiles/File
  Асоциация на специализираните счетоводни предприятия
files/events
  Програма за конкурентоспособност и иновации покана за презентация

  Заседание на Общинския съвет на 11. 09. 2014 година от 10, 00 часа в залата на общинската администрация при следния проекто д н е в е н р е д
images/stories/docs/p_pokana_hrani_shora
  Техническа спецификация на хранителните продукти и предлагани цени по видове артикули
images/za-foruma
  Г в град Балчик. На него ще демонстрирате, без такса за участие, автентичен български фолклор, литература
wp-content/uploads/2015/10
  Семинар „ Посветени да помагаме на страдащи от зависимости лица и техните близки" Семинарът е споделен опит на Асоциация „ Бетел Интернационал"
bg/Docs/2016/03/31-03
  Дата и час: 07. 04. 2016г от 10: 00ч
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-15
  Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет
upload/files
  Отчет за дейността на Общински съвет Средец и неговите комисии за периода 01. 01. 2013г. 30. 06. 2013г
procurements
  Закона за обществените поръчки уважаеми дами и господа
sites/default/files
  Покана празник на геодезиста
wp-content/uploads/2017/07
  70 години българско научно дружество
old_news/photo2013
  О б щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я р о м а н
procurements
  Закона за обществените поръчки
  Закона за обществените поръчки изисквания за изпълнение на поръчката
files
  Техническа спецификация обособена позиция 1: канцеларски материали
docs
  Българска Хотелиерска и Национална Асоциация Ресторантьорска Асоциация по Спа и Уелнес Туризъм
docs/2018
  Националното изложение „Фестивал вино и храна” Варна 2018 г
procurements
  Покана за участие в обществена поръчка
Libraries/PDF_Files
  Покана за участие в тръжна процедура с предмет
files/document
  Министерство на земеделието и храните „ югоизточно държавно предприятие” дп – гр. Сливен тп „държавно горско стопанство звездец”
website
  П о к а н а на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от змсма
files/uploads/2013/10
  Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
wp-content/uploads/2014/05
  Покана за изразяване на интерес община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”
kotra-sofia/KOAA_SHOW
  Koaa show 2009 и панаира
directory pokana  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница