pub/publicprocurement
  Техническа спецификация
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
uploads/file/bg/PublicProcurements/3
  Списък на приложенията към публична покана с предмет: " Превоз на работници по направление Варна – Суворово-п/ст „Варна 750"
pub/publicprocurement
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
uploads/file/bg/PublicProcurements/3
  Списък на приложенията към публична покана с предмет: “Разширение на лицензите на софтуер за архивиране” реф. №2012/ 239
procurements
  Условия за провеждане: Предметът на поръчката е придобиване на „Резервни части за коомуникационно-информационна техника”

  Обект декоративен елемент
uploads/files/20160413QSpX6977561
  Утвърдил: инж. Цветко цветков директор на сздп
procurements
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
media/public_procurements
  Прокуратура на република българия
procurements
  Т е Х н и ч е с к а с п е ц и ф и к а ц и я
  Обявление за участие в обществена поръчка
pub/publicprocurement
  На чуждестранни периодични печатни издания за 2017 г. За народното събрание на република българия
  С п и с ъ к на чуждестранните периодични печатни издания
  Приложение №1 (Образец на оферта)
  О ф е р т а до Народното събрание на Република България София, пл. “Народно събрание” №2 Господа
media/public_procurements
  Номер Клиентски номер
pub/publicprocurement
  Приложение №6 (образец!) С п и с ъ к – с п е ц и ф и к а ц и я на чуждестранните периодични печатни издания за абонамент и доставка на народното събрание за 2015 година № по

  Обект декоративен елемент
uploads/files/20150310XumE4671268
  Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка

  Аец козлодуй” еад, гр. Козлодуй
  Аец козлодуй” еад, гр. Козлодуй
procurements
  Запитване уважаеми дами и господа
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
pub/publicprocurement
  Приложение № Образец ценово предложение
uploads/file/bg/PublicProcurements/3
  Одобрявам: емил костадинов ръководител мер русе п у б л и ч н а п о к а н а
uploads/file/bg/PublicProcurements/1
  Одобрявам: иван йотов изпълнителен директор: документация за участие
uploads/file/bg/PublicProcurements/3
  Одобрявам: Тошо Тодоров ръководител мер хасково
procurements
  Запитване уважаеми дами и господа, Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение за доставка на, резервни части и консумативи за ремонт на климатична техника, съгласно таблица №1 № Наименование на отбранителните продукти
media/public_procurements
  Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
uploads/file/bg/PublicProcurements/3
  Оборудванe на килия в п/ст “Разлог”. І. Технически изисквания ІІ. Образци III. Указания към участниците IV. Проект на договор
  Предмет: Обект : “Oборудване на килии в п/ст „Нови Пазар” за изводи – вл 20 kV „Север” и вл 20 kV – килия 26 инженеринг”
  Съдържание: раздел І. Пълно описание на поръчката
media/public_procurements
  Одобрявам: валери първанов заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и я
procurements
  Документация за участие в пруцедура „публично състезание”
uploads/file/bg/PublicProcurements/3
  Приложения към публична покана за възлагане на обществена поръчка
procurements
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
pub/publicprocurement
  Ценово предложение
procurements
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
  Покана за участие в обществена поръчка
uploads/file/bg/PublicProcurements/DocumentsDownload
  Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор До есо еад гр. София 1404
procurements
  Инструкция за експлоатация на английски език. Гаранционно обслужване не по-малко от 12 месеца!
uploads/file/bg/PublicProcurements/3
  П р и л о ж е н и я към покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка
procurements
  Запитване уважаеми дами и господа
uploads/file/bg/PublicProcurements/3
  Списък на приложенията към публична покана с предмет: “ Доставка и инсталация на специализирано устройство за контрол на администраторския достъп до сървъри и мрежови устройства”
  П р и л о ж е н и я към покана за подаване на оферта за изпълнение на малка обществена поръчка
procurements
  Изисквания за изпълнение на поръчката условия за провеждане на обществената поръчка
  Уважаеми дами и господа
uploads/files/20170607pfnW964659
  Решение №186/ 15. 06. 2017г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документация
uploads/files/20160725QAed738465
  Решение №251/27. 07. 2016г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документация
BULGARIAEXTN/Resources
  Указания: Възлагане на поръчки за доставка на стоки и строителни работи
pub/publicprocurement
  Приложение № Образец ценово предложение
media/public_procurements
  Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов

  Аец козлодуй”еад, гр. Козлодуй
  Аец козлодуй” еад, гр. Козлодуй
uploads/file/bg/PublicProcurements/3
  Одобрявам: Тотю Бонев ръководител мер варна
procurements
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
pub/publicprocurement
  Списък – ценова листа на основните резервни части на автомобили „бмв” и „ленд ровър”
uploads/file/bg/PublicProcurements/3
  Списък на приложенията към публична покана с предмет: “ Доставка на бетон за изгражднане на фундамент и котлован за нов автотрансформатор в п/ст Добруджа ”
uploads/files/20161026BxSN818645
  Решение №378 /03. 11. 2016г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документация
uploads/file/bg/PublicProcurements/3
  Списък на приложенията към публична покана с предмет: „Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителна и пожарогасителна система в кабелен подвал на п/ст Мизия”
  Одобрявам: Емил Костадинов ръководител мер русе
uploads/files/20150429isIM4831754
  Министерство на земеделието и храните северозападно държавно предприятие териториално поделение държавно горско
uploads/procurements
  Община ловеч изх.№ Дата г. До
  Общински съвет – ловеч
pub/publicprocurement
  Техническо предложение
  Техническо предложение
procurements
  О б я в а уважаеми дами и господа
bg/procurement/OP-pokani-ZOP/2015/OP-20151209-1
  Техническо задание
data/uploads/public-procurement
  Образец 2 предлагана цена от

  Аец козлодуй” еад, гр. Козлодуй
data/uploads/public-procurement
  Приложение №2
uploads/files/20171122XLzH1101407
  Решение №348/29. 11. 2017г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документация
pub/publicprocurement
  Ценово предложение
bg/procurement/OP-pokani-ZOP/2016/20160706
  Обява по чл. 187, ал. 1 От зоп за събиране на оферти I. Обект, предмет и кратко описание на поръчката обект на поръчката
bg/procurement
  Методика за оценка на офертата

  Аец козлодуй” еад, гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591 информация за извършено плащане
procurements
  Закона за обществените поръчки
media/public_procurements
  Приложение към публична покана по реда на глава осем „А“ от закона за обществените поръчки с предмет
procurements
  Покана за участие в обществена поръчка
  П о к а н а за участие в процедура за обществена поръчка
uploads/files/20161227IUAW7974270
  Утвърдил: Директор тп дгс – гр. Никопол / инж. Атанас Попов
uploads/files/20160331FtNe6766970
  Северозападно държавно предприятие тп държавно горско стопанство град никопол
data/uploads/public-procurement-old
  Образец 2 предлагана цена
uploads/files/20160120mQir6072795
  Наименование на Участника
  Северозападно държавно предприятие” дп враца тп „държавно горско стопанство – берковица”
/Konkursi NVMOP
  Аец козлодуй”еад, гр. Козлодуй
procurements
  Закона за обществените поръчки
  Военно формирование 52370
  Закона за обществените поръчки изм и доп. Дв бр. 79 от 13 Октомври 2015 г. Уважаеми дами и господа
pub/publicprocurement
  Ценова листа на основни резервни части и консумативи по обособена позиция
  Ценова листа на основни резервни части и консумативи по обособена позиция
bg/procurement
  Утвърдил Ст н. с д-р Л. Костов Председател на аяр
data/uploads/public-procurement-old
  Приложение №4
pub/publicprocurement
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
  Т е Х н и ч е с к о п р е д л о ж е н и е
  Образец на оферта по обособена позиция №3 „Доставка на почистващи кърпи
uploads/procurements
  Обект: реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Опан, община опан
pub/publicprocurement
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
procurements
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
uploads/files/20160121NaMW6122847
  Утвърдил, директор
  Северозападно държавно предприятие” дп враца тп „държавно горско стопанство – видин”
data/uploads/public-procurement
  Образец 2 предлагана цена от
procurements
  Съвместно командване на силите
data/uploads/public-procurement
  Относно: Участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (зоп) с предмет: „Доставка и монтаж на резервоар с вместимост 100 куб м в с. Бойково, Община Родопи”
  ОТ: (наименование на участника) относно
procurements
  Покана за участие в обществена поръчка
  Закона за обществените поръчки
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
data/uploads/public-procurement
  Образец 2 предлагана цена от

  Аец козлодуй” еад, гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591 информация за извършено плащане
procurements
  От Закона за обществените поръчки с предмет доставка на „Материали за безопасни условия на труд”
  До потенциалните участници в открита процедура по реда на зоп с предмет
pub/publicprocurement
  Диплома виас софия, серия ас-95 №000153 от 05. 07. 1995г от виас eгн 7209156294 05. 2014г
uploads/procurements
  До общински съвет-ловеч п р е д л о ж е н и е
procurements
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
uploads/files/20141118cXPy1939513
  Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществена поръчка
Procurement
  Доказателства за технически възможности за изпълнение на поръчката справка съгласно чл. 51 от зоп
media/public_procurements
  Към п у б л и ч н а п о к а н а
PublicProcurement
  Молба декларация

  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка чрез публична покана деловодна информация
  Аец козлодуй” еад, гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591 информация за извършено плащане
pub/publicprocurement
  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване на кабини за симултанен превод и озвучителна уредба“
procurements
  Цариградско шосе
uploads/files/20170306PrlH8230548
  Техническо предложение позиция №1 уважаеми дами и Господа
uploads/files/20150512jKax4870127
  Образец ценово предложение уважаеми дами и Господа

  Id по baan наименование
procurements
  I. Мини ескаватор „komatsu”pc 14R-2
  Военно формирование 28870 кв. Горубляне, п код 1138, гр. София, fax 02/9229585 з а п и т в а н е
uploads/files/20150104INKs3912175
  Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществена поръчка
procurements
  Военно формирование 52370
  Военно формирование 52370
  Покана за участие в обществена поръчка уважаеми госпожи и господа
WWW_IChE_EN/News_EN/PROCUREMENTS
  Bulgarian academy of sciences
uploads/files/20160210XLNj6355230
  Сздп тп държавно ловно стопанство „русалка” гр. Априлци техническа спецификация
pub/publicprocurement
  Списък – ценова листа на основните резервни части на автомобили „мерцедес”
uploads/files/20160623rhZE818964
  Техническa спецификация за абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти изграждащи болничната информационна система на „Специализирана болница за активно лечение по онкология”

  Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддс
pub/publicprocurement
  Ценова листа Обособена позиция №2 Доставка на инвентар, посуда и покривки/карета за маси за кухненския блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание
procurements
  Обособени групи
  Съвместно командване на силите
  Закона за обществените поръчки
  Покана за участие в обществена поръчка
  Документация за участие в прoцедура „публично състезание”

  Аец козлодуй” еад, гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591 информация за извършено плащане
  Аец козлодуй” еад, гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591 информация за извършено плащане
  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка чрез публична покана деловодна информация
procurements
  О б я в а уважаеми дами и господа
  Военно формирование 26340
Procurement
  Методика за оценка на офертите
procurements
  Закона за обществените поръчки уважаеми дами и господа
  Командир на военно формирование 32450
uploads/files/20161123SUwH849584
  Решение №424/29. 11. 2016г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документация
procurements
  Закона за обществените поръчки
  Закона за обществените поръчки изисквания за изпълнение на поръчката
data/uploads/public-procurement
  ОТ: (наименование на участника) относно
procurements
  Покана за участие в обществена поръчка
uploads/files/20180108mIKo1120219
  Решение №17/12. 01. 2018г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документация
pub/publicprocurement
  До народното събрание на република българия
directory procurement  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница