procurements
  Условия за провеждане: Предметът на поръчката е придобиване на „Резервни части за коомуникационно-информационна техника”
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
  Т е Х н и ч е с к а с п е ц и ф и к а ц и я
  Обявление за участие в обществена поръчка
  Запитване уважаеми дами и господа
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
  Запитване уважаеми дами и господа, Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение за доставка на, резервни части и консумативи за ремонт на климатична техника, съгласно таблица №1 № Наименование на отбранителните продукти
uploads/procurements
  Програма „ региони в растеж" 2014-2020 г. Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура"
procurements
  Документация за участие в пруцедура „публично състезание”
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
  Покана за участие в обществена поръчка
  Инструкция за експлоатация на английски език. Гаранционно обслужване не по-малко от 12 месеца!
  Запитване уважаеми дами и господа
bin/procurements
  Приложение №1 техническо задание
procurements
  Изисквания за изпълнение на поръчката условия за провеждане на обществената поръчка
  Уважаеми дами и господа
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
uploads/procurements
  Заседание на пк по "Общинска собственост и инвестиционна политика" при следния д н е в е н р е д
  О б щ и н с к и с ъ в е т п л е в е н постоянна комисия по “законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията”
  Община ловеч изх.№ Дата г. До
  Общински съвет – ловеч
procurements
  О б я в а уважаеми дами и господа
uploads/procurements
  Програма „ региони в растеж" 2014-2020 г. Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура"
  Закон за регионално развитие зут закон за устройство на територията
procurements
  Закона за обществените поръчки
  Покана за участие в обществена поръчка
  П о к а н а за участие в процедура за обществена поръчка
  Закона за обществените поръчки
  Военно формирование 52370
  Закона за обществените поръчки изм и доп. Дв бр. 79 от 13 Октомври 2015 г. Уважаеми дами и господа
uploads/procurements
  Обект: реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Опан, община опан
procurements
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
uploads/procurements
  Образец №1 до кмета на община пазарджик
procurements
  Съвместно командване на силите
  Покана за участие в обществена поръчка
  Закона за обществените поръчки
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
  От Закона за обществените поръчки с предмет доставка на „Материали за безопасни условия на труд”
  До потенциалните участници в открита процедура по реда на зоп с предмет
uploads/procurements
  До общински съвет-ловеч п р е д л о ж е н и е
  За развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ еоод плевен
procurements
  З а п и т в а н е уважаеми дами и господа
uploads/procurements
  О б щ и н с к и с ъ в е т п л е в е н постоянна комисия по “законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията”
  О б щ и н с к и с ъ в е т п л е в е н п о к а н а
procurements
  Цариградско шосе
uploads/procurements
  Заседание на пк по "Бюджет и финансова политика" при следния д н е в е н р е д
  Заседание на пк по "Бюджет и финансова политика" при следния д н е в е н р е д
  Заседание на пк по "Бюджет и финансова политика" при следния д н е в е н р е д
  Отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собсвеност за периода 01. 01. 2017 г. 31. 12. 2017 г
procurements
  I. Мини ескаватор „komatsu”pc 14R-2
  Военно формирование 28870 кв. Горубляне, п код 1138, гр. София, fax 02/9229585 з а п и т в а н е
  Военно формирование 52370
  Военно формирование 52370
  Покана за участие в обществена поръчка уважаеми госпожи и господа
WWW_IChE_EN/News_EN/PROCUREMENTS
  Bulgarian academy of sciences
uploads/procurements
  Утвърждавам, кмет на община: / георги славов/ документация за участие в обществена поръчка
  Заседание на пк по „ Култура, вероизповедания и международна дейност при следния д н е в е н р е д
  О б щ и н с к и с ъ в е т п л е в е н п о к а н а
  Заседание на пк по "Култура, вероизповедания и международна дейност" при следния д н е в е н р е д
procurements
  Обособени групи
  Съвместно командване на силите
  Закона за обществените поръчки
  Покана за участие в обществена поръчка
  Документация за участие в прoцедура „публично състезание”
uploads/procurements
  О б щ и н с к и с ъ в е т п л е в е н п о к а н а
  Заседание на пк по "Общинска собственост и инвестиционна политика" при следния д н е в е н р е д
  К и с ъ в е т п л е в е н постоянна комисия по "здравеопазване и социална политика" п о к а н а на 2 04. 20 18 год. /сряда/ от 15. 00 ч в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание
  Отчет за изпълнението на Програмата за управление за втората година от мандат 2015-2019 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 г
  Програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2018 г
  Отчет за изпълнението на Програмата за управление за втората година от мандат 2015-2019 г
  Отчет за дейността на Общински съвет Плевен за периода 01. 01. 2018 г. 30. 06. 2018 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 г
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013 Проект bg161PO001 4-09/2012/017
procurements
  О б я в а уважаеми дами и господа
  Военно формирование 26340
uploads/procurements
  Програма „ региони в растеж" 2014-2020 г. Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура"
procurements
  Закона за обществените поръчки уважаеми дами и господа
bin/procurements
  Приложение №1 технически изисквания
procurements
  Командир на военно формирование 32450
  Закона за обществените поръчки
  Закона за обществените поръчки изисквания за изпълнение на поръчката
  Покана за участие в обществена поръчка
uploads/procurements
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 г
directory procurements  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница