alternativi/br1
  Корпоративното управление: от правна норма към управленска практика относно етапите в еволюцията
files
  Наредба №2 от 17 януари 2001 Г. За условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли
uploads/Profile/Doctor
  Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954
projectfiles
  Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно кандидатстване за работа „Без трудова реализация няма пълноценна интеграция”
uploads/profil-na-kupuvacha
  Копие до: агенция по обществени поръчки
files
  Наредба №1 от 4 март 2002 Г. За условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
uploads/Profile/Doctor
  Автобиография на доц д-р Любомир Хараланов
bd9c/f/2008/137/f/b
  I. Технология на бульони Обща характеристика
procurements
  Условия за провеждане: Предметът на поръчката е придобиване на „Резервни части за коомуникационно-информационна техника”
profile_resources
  Us citizen education
images/content/1195
  Objective proficiency 2nd edition
docs/profili_vodi_za_kypane
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „гняздово”
  Профил на зона за къпане
uploads/1697/1
  Съгласно Чл. 11, ал. 2 от Наредба за устройство на горите и земите от горския фонд и ловностопанските райони в Република България през 2015 / 2016 год
images/profil/Aktualni/OP/Mebeli_Norway
  Закона за обществените поръчки с предмет: „
farmakologiya/lekarstva
  Показания Главоболие, ревматоиден артрит, мускулни, постоперативни и менструални болки, остеоартрити и др. Противопоказания
efcru/profile
  Electric Force Crew
profil-na-kupuvacha/wp-content/uploads/2015/04
  Утвърдил: Изпълнителен директор Специализирана болница за рехабилитация „здраве“ гр. Банкя Проф д-р. Димитър раденовски /П
farmakologiya/lekarstva
  Ciprofloxacine
wp-content/uploads/truni/file
  Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
uploads/user
  Европейски формат на автобиография Лична информация
files/Dimitar Djilianov
  4. списък на публикациите на димитър джилянов след избирането му за доцент
img/files
  Abraziv Kft. H-kecskemét, Szt. Laszlo krt. 17. Tel: +36/76/481 702
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Доц д-р Леандър Литов
ovos
  До Директора на риосв б у р г а с ув е д о м л е н ие
uploads/ckeditor
  Европейски влияния върху българската скулптура от края на ХІХ и началото на ХХ в
demo/websites/green-tomato/Izbrano
  Професия „Музикант”
media/27564
  Критерии и показатели за оценяване на готовността на кандидатите за заемане на академичната длъжност професор
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/KM
  Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 6
uploads/Profile/Hospital
  Лабораторно-диагностични възможности на сектор Вирусология в сектор „Вирусология”
pdf
  Биопласт еоод
uploads/Profile/Doctor
  Европейски формат на творческа автобиография
profile_resources
  Desislava Ludmilova Buzova
wp-content/uploads/2080/02
  Доставка на цветя, растителност /дървета и храсти/ и тревни смески за озеленяване на територията на Община Самоков
en/prof/elek/plan
  Министерство на образованието и науката
profil-na-kupuvacha/download/proc/320/22819
  София, 2012 г. Съдържание: част I
files/orders
  Изисквания за участие и изпълнение на обществена поръчка с предмет
files/2013/10
  Проф. Йежи Бралчик
uploads/Profile/Doctor
  Автобиография име: Дориан Николаев Босев дата на раждане
wordpress/wp-content/uploads
  Автобиография проф д. и н. Кирил парашкевов павликянов лична информация
uploads/2/4/3/7/24372433
  Литература за ХІІ клас хуманитарен профил Христо Смирненски Поезия
UProgrami
  Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
assets/PROFIL na kupuvacha/Gorivo avtomobili
  Списък на автомобилите на разпореждане на община Брусарци
Erasmus/Mobilnost/Mobility-SM/SM-SELECTION-2016-2017
  Програма „еразъм+" на ту софия to mr. " Erasmus+ "
profil/oferti
  І. данни за лицето, което прави предложението
profile_resources
  Автобиография лични данни
docs
  Схема за химиопрофилактика в райони с разпространена малария 2010 г
profile_resources
  Cv personal information

  Карта за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академичната длъжност „Професор” в унсс
uploads/Cardiacsurgery
  Биография проф. Александър асенов чирков хирург в Университетска Болница "Света Екатерина"
profile_resources
  Петър Скипп Автобиография име Петър Лев Майдачевски-Скипп роден
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Professori
  Име Стаматов Румен Иванов
pi_files/2010/08/09/15
  Порше бг еоод оторизиран вносител на Volkswagen за България
sites/default/files
  Europass автобиография
alternativi/br2
  Новата парадигма на диалога фирма – обкръжаваща среда
Bg/konkursi-proceduri/arhiv-015-ad/6-01-prof-kat-31
  Конкурс за „професор" по професионално направление "Администрация и управление", научна специалност " Икономика и управление"
uploads/ckeditor
  Конкурс за академична длъжност ‘’доцент’’ по 2 Изобразително изкуство
profcup/pc2
  Утвърдил: мариана Демирева Директор на пг „Иван Хаджиенов” Казанлък
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/UCHASTIA V NAUCHNI JURITA/Professori
  За периода 2007 – 2011 година/ Рецензент в процедури на снсп към вак
u/567/pub/18850
  Книга в предосвобожденски издания проф д-р Лъчезар Георгиев
profcup/pc8
  Д о к л а д от длъжностните лица, назначени със Заповед №829/26. 08. 2016г. Уважаема госпожо демирева, Длъжностните лица, назначени с Ваша Заповед №829/26. 08. 2016г със задача
dox/plan1718/plan1718
  Konstantin preslavsky university shume n
assets/PROFIL na kupuvacha/Publichni pokani/2014/PP izgotviane na OUPOB/Technichesko zadanie
  1. Общи положения
Members/tsenov/materiali-km-konkursa-za-profesor
  Румен Василев Ценов
MEDIA SET/Profili/Gr.Grigorov
  Човешко е да се греши !
Profunion/PregovoriKTD2011
  Утвърждавам: Антон Гинев Генерален директор Вътрешни правила
rabotnidoc
  Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" за нуждите на
konkursi-as/rabotnidoc
  Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" за нуждите на
media/7675
  Критерии и показатели за оценяване на готовността на кандидатите за заемане на академичната длъжност професор
uploads/ckeditor
  Конкурс за получаване академичната длъжност „професор по 05. 08. 04 Изкуствознание и изобразителни изкуства
alternativi/br1
  Новите реалности в икономиката и техните прредизвикателства към развитието на управленската теория и практика
uploads/Profile/Product
  Кратка характеристика на продукта
uploads/1684/1
  Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
profile_resources
  Tомас албрехт хенингер (Магистър, Доктор)
profil/wp-content/uploads/2014/09
  Технически спецификации за изпълнение на обществена поръчка с предмет
profile/uploads
  Община раковски, област пловдив п к. 4150, пл. „България”
sites/default/files
  Дфн добрин добрев, литаратуровед, семиотик и културолог, областен координатор на партия герб, шумен. Кои са за вас лично най-важните събития през последните 20-тина години?
  ДК: Как се случи това? Вие участвахте ли лично?
files
  Г. Интервю с проф. Стефка Петрова от отдел „Храни и хранене
wp-content/uploads/2013/05
  Ф н. Нонка Богомилова Тодорова, секция "Антропологически изследвания" на ииоз за участие в конкурс
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Professori
  Име Гайдаров, Калин Кънчев
profile_resources
  Сбнипи "Интерпрограма", информатик, (Аналитични обзори за новостите в софтуерната индустрия, на базата на преводи от френски и английски езици), 1977г. 1991г
Profil_na_kupuvacha/Onko_Centar_SMR/Технически проект Лъчелечебен център/Архитектура част/text
  Обяснителна записка обект: ”лъчелечебен център” гр. Враца инвеститор
profil
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси
documents/cv
  5. Семейно положение
MEDIA SET/Profili/Gr.Grigorov
  Месия / христос/ Няма по-вълнуваща тема за размисъл през вековете и в историята на Божия народ. Тази тема за месия
uploaded_files
  Р е ц е н з и я върху научната продукция на д-р Ренета Маринова Димитрова по повод участието й в конкурс
profil
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси
1960/1
  Ще възтържествува ли професионализмът над непрофесионализма?
uploads/Profile/Product
  Oxycodone actavis оксикодон актавис
alternativi/br4
  Конфликтология и конфликтологична култура проф д. ик н. Д. Й. Димитров
Profil_na_kupuvacha/Onko_Centar_SMR/Технически проект Лъчелечебен център/Конструктивна
  Съдържание обект: „ лъчелечебен център”, гр. Враца част
uploads/ckeditor
  Конкурс за академичната длъжност „доцент" по „История и теория на дигиталните изкуства, видеоарт, видеомонтаж, интерактивен пърформанс и инсталация"
documents/publikacii
  Проект bg051PO001 01 -0046-С0001
images/Site
  Номер и дата на удостоверението №26-00-0550 / 27. 10. 2011
uploads/Profile/Doctor
  Биография І. Статии и доклади, публикувани в списания и сборници до избор „Доцент": Хараланов Л. Шотеков П., Хараланов Х., "
12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera 2/prilojenie_2.1.2.1.A.1/PEDAGOGIKA/CV/Professori
  +359 32 261 748 -служебен; 032/65 00 61 домашен
ckfinder/userfiles/files
  С в и щ о в з а п о в е д №736/25 март 2009 г. На основание чл. 9 /1/ т. 1 и чл. 10/3/ т. 5, чл. 12 т. 5 и чл. 13/3/ от зпоо и решение
wp-content/uploads/2013/05
  За заемане на академичната длъжност „професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12. 08. 2011 г по шифър 05. 01. 13 Философска антропология
uploads/Profile/Hospital
  Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
data/2017/11/20
  Одобрил: дамян дамянов, изпълнителен директор
profil
  Отдел „Местни данъци и такси
uploads/user
  Младост 1, бл. 70А, вх
uploads/1805/2
  Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет
wp/wp-content/uploads/2015/08
  Военна академия „георги стойков раковски”
profile_resources
  Чуканова, Ирена Христова
p/p/r
  График за спиране на съоръженията, излъчващи програмите на Българската национална телевизия за извършване на месечна профилактика през месец 2016 г

  Списък на специалностите, лицензирани от нцпо в систрмата на бтпп професия „Оператор на компютър”
profdoc
  До участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
  До участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
pic
  Дирекция на Природен парк “врачански балкан”
profile_resources
  Автобиография лични данни

  Лекции симон Живков алтернативен поглед на вселена, човек, здраве, наука, общество
alternativi/br1
  Слово на ректора на унсс проф д-р Борислав Борисов: Ваше Превъзходителство г-н президент на Чешката република, Уважаеми проф. Клаус
uploads/1502/2
  Община белене, област плевен
wp-content/uploads/2016/08
  Военна академия „георги стойков раковски”
wp-content/uploads/2017/11
  Елеонора Тодорова, преподавател в оу „Св. Св. Кирил и Методий”, Гр. Ловеч Часът е проведен в I клас на 13. 11. 2017 г
wp/wp-content/uploads/2015/08
  Рецензия от проф д-р Александър Рангелов
Profil_na_kupuvacha/Onko_Centar_SMR/Технически проект Лъчелечебен център/План за безопасност и здраве
  А. обяснителна записка общи положения
images/content
  Данни за фирмата наименование: artis domus srl адрес c/o Tarì – mod. 24 – A3 T01 град Marcianise провинция. Ce cap
uploads/Profile/Hospital
  Ценоразпис акушерство и гинекология
MEDIA SET/Profili/Gr.Grigorov
  По кой начин да изучаваме Библията?
  1. ръководство псалм 119: 105 мироглед 2 Тимотей 3: 16,17 средство за духовно израстване
  Несравимият исус христос
dokumenti/profil na kypyvacha/2
  Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е за възлагане на обществена поръчка
images/Documents
  Медицински стандарт „професионални болести” съдържание на стандарта показател на стандарта
data/2017/12/18
  Закон за мерките срещу изпирането на пари (змип) представя се от участник, определен за изпълнител преди подписване на договор
uploads/ckeditor
  „потенциалното пространство
documents/profil-na-kupuva4a/zastrahovane
  Приложение №1 І. Имущество подлежащо на застраховане
docs/profili_vodi_za_kypane
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „главатарци”
assets/PROFIL na kupuvacha/Publichni pokani/2014/PP SMR Poliklinika Brusartsi
  Заповед № пп-11-21 / 05. 11. 2014 г
files
  Профил на член на брок
assets/PROFIL na kupuvacha/ViK SN
  Програма за развитие на селските райони
uploads/Profile/Hospital
  Програма по инфекциозни болести за студенти дентална медицина ІV курс

  Съдържание на класовете в Националната квалификация на професиите(нкп) Ръководни служители
wp-content/uploads/truni/file
  Списък на научните трудове на проф. Иван въшин, двмн публикации в периодични издания
Profil_na_kupuvacha/Onko_Centar_SMR/Технически проект Лъчелечебен център/ВиК
  Обект: Част: в и к фаза
profil
  Решение за откриване на процедура по зоп за възлагане на обществена поръчка
uploads/profil-na-kupuvacha
  Приложение №1 към Обява с изх. №12-00-81/23. 03. 2017 г. Обща информация Възложител
uploads/Profile/Doctor
  С п и с ъ к на научните трудове след избор „доцент” на доц д-р любомир хараланов д м
alternativi/br2
  Проф д. ист н. Трендафил Митев унсс, катедра „Политология”
uploaded_files
  Р е ц е н з и я от проф д-р Светла Генова Ракаджийска по конкурс
media/27574
  Критерии и показатели за оценяване на готовността на кандидатите за заемане на академичната длъжност професор
wp-content/uploads/2017/04
  Конкурс за доцент по професионално направление 3 Философия за нуждите на секция Етически изследвания при Института за изследване на обществата и знанието бан, обявен в Д. В. 25. 11. 2016г
Profil_na_kupuvacha/Onko_Centar_SMR/Технически проект Лъчелечебен център/Архитектура част/text
  Лъчелечебен център
profile_resources
  Тонко Атанасов Китов Адрес Мария Луиза 137 ет 8 ап 29
wp/wp-content/uploads/2015/03
  Проф д. ик н. Валентин Кръстев Станков
uploads/ckeditor
  Становище за дисертационния труд на Регина Ванчова Далкалъчева
/Promociq_i_profilaktika/1.Imunizacii
  Имунитет и имунизации какво е имунитет?
  Отчет за изразходваните биопродукти в дози през периода на г
/item/download
  Публична покана с уник.№9044136 До всичи участници и заинтересовани лица разяснение
pi_files/2008/03/04/01
  Ауто Италия официален дистрибутор на Фиат и Ланча
uploads/ckeditor
  Рецензия от проф д-р Борис Кирилов Сергинов за дисертационния труд на докторант Георги Иванов Калев на тема Форми на интерактивно дигитално изкуство в архитектурата
profil
  Васил тодоров василев
uploads/ckeditor
  Влияния на новата предметност в българското изкуство през 30-те години на XX век
userinfo/615/doc/1/1
  Иван асенов тютюнджиев професор, доктор на историческите науки
images/content
  A. Фирмен профил

  Отчет на качеството на професионалното образование през учебната 2010 / 2011 година
documents/profil-na-kupuva4a
  Условията за участие и указанията към участниците при изготвяне на офертите Предмет на обществената поръчка
wp/wp-content/uploads/2017/06
  Военна академия „георги стойков раковски”
profile_resources
  Великова, Цвета, Кирилова
uploads/ckeditor
  А, както вече казах, е изключително актуална, поради бързото развитие на дигиталните технологии и масовото им внедряване в живота на съвременния човек и така се появява и логичната необходимост тази нова ситуация да се осмисли чрез нови проявленията в
  На труда на Петя Валентинова Благоева съвременни тенденции в развитието
images/Polina
  Номер и дата на удостоверението №26-00-0550 / 27. 10. 2011
images
  Номер и дата на удостоверението №26-00-0550 / 27. 10. 2011
documents
  Списък на професионалните болести
profil na kupuvacha/publpokani/pasportizacia
  Приложение №2 професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „николай хайтов“ гр. Варна
gorna/images/Docs/Profil_na_kopuvacha/2014/застраховки
  Образец №1 административни сведения
wp-content/uploads/2013/05
  На бележките на рецензентите проф д. ф н. Владимир Градев, проф д. ф н. Иван Кацарски, проф д. ф н
profil
  Божидар иванов ангелов
  Юлия стоянова христова
uploads/1684/2
  За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал
1643/1
  Устойчиво развитие на територии със съхранени природни ландшафти чрез изграждане на екотуристически маршрути
Profil_na_kupuvacha/Onko_Centar_SMR/Технически проект Лъчелечебен център/ВиК
  Количествена сметка на строително-монтажни работи обект: Част
/Promociq_i_profilaktika/3.Uchenici
  Код по мкб 10 Заболявания, които изискват диспансерно наблюдение
profil
  Диян вълчев куртев
files/profile
  Приложение №1 позиция І: месо, риба и месни продукти
profil
  Веса дамянова гайтан
cv
  Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и)
bg/images/Profil_Na_Kupuvacha/Zakuski_2013
  Предложение за изпълнение на поръчката
profil
  Н-ци иван колев ангелов
wp/wp-content/uploads/2015/06
  З а п о в е д на началника на военна академия "Г. С. Раковски" 27. 05. 2015 г. №3пупд 26 140 гр. София относно: Обявяване на конкурс
profil/wp-content/uploads/2014/09
  В пет обособени позиции. Община пловдив – район “южен”
images
  Номер и дата на удостоверението №26-00-0550 / 27. 10. 2011
data/2018/01/08
  Одобрил: дамян дамянов, изпълнителен директор
dokumenti/profil-kupuvaz
  Партида в регистъра на обществените поръчки
wp-content/uploads/2015/12
  „Изследване на способностите на административно-териториалните единици за защита на населението при извънредни ситуации
ppdocs
  Член на: българска стопанска камара; нтс по лесотехника; европейски съюз на лесовъдите, европейска мрежа на горските предприемачи, просилва-европа
uploads/files/20180427PbQd578450
  Техническа спецификация на обект
docs/vodi_za_kypane
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „главатарци”
assets/Obsht_sobstvenost/Kategorizaciya
  Приложение №8 към чл. 6, ал. 2, т. 3 и чл. 25, ал. 2, т. 6 Справка за професионалната и езикова квалификация
files
  Проф. Петрова, полезен ли е хлябът?
MEDIA SET/Profili/Gr.Grigorov
  Личността на исус христос
MEDIA SET/prof.K.Hovind-Satvorenieto/russian
  " Сътворението на света " Оригинално название : Creation Seminar Година на излизане : 1998 Жанр: Евангелизация, Наука, Творение
uploads/ckeditor
  "Влияния на новата предметност в българското изкуство през 30-те години на ХХ век"
profil/wp-content/uploads/2015/08
  Община братя даскалови п к 6250 с. Братя Даскалови тел: 04134 / 22-60
docs/vodi_za_kypane
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „гняздово”
wp-content/uploads/2013/05
  1. Общо описание на представените материали
gorna/images/Docs/Profil_na_kopuvacha/2017/гориво_-_дърва_и_въглища
  По ред Звено
assets/customer_profile
  Инвестираме във Вашето бъдеще!
profile/uploads
  Образец №6 проект на договор за обществена поръчка с предмет
files/info_pages
  Списък на професиите за професионално образование и обучение
MEDIA SET/Profili/Gr.Grigorov
  На 80-годишна възраст ни напусна д-р григоров гришата
profil
  Григор петров николов
MEDIA SET/Profili/Gr.Grigorov
  Истинската стойност на човека
profil/wp-content/uploads/2015/05
  До всички заинтересовани страни
sesgriji/dizpit
  Тоалет против декубитус
uploads/profil-na-kupuvacha
  Обща информация Възложител
profil/wp-content/uploads/2015/12
  Административни сведения наименование на участника
MEDIA SET/Profili/Gr.Grigorov
  Книга на Библията. Неговият дядо авраам
assets/Profil_na_Kipuvacha/2013
  Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
Profil_na_kupuvacha/04-2013-088_SMR3_GS/Площадка Медковец/vratca -sp.pl
  Обект: "Детска и спортна площадка в упи I, кв. 280, жк "Медковец" по плана на гр. Враца"
directory prof  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница