bg/profil-na-kupuvacha/document/329/2550
  Становище за осъществен предварителен контрол
bg/profil-na-kupuvacha/document/39/178
  Критерий за оценка
bg/profil-na-kupuvacha/document/232/1427
  Техническа спецификация
bg/profil-na-kupuvacha/document/232/1426
  Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет
bg/profil-na-kupuvacha/document/232/1430
  Ценово предложение
bg/profil-na-kupuvacha/document/55/251
  Критерий за оценка
uploads/profil-na-kupuvacha
  Копие до: агенция по обществени поръчки
bg/profil-na-kupuvacha/document/353/2778
  Г. Пояснение Относно: Публична покана с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от пудоос по Национална кампания „За чиста околна среда”
profil-na-kupuvacha/wp-content/uploads/2015/04
  Утвърдил: Изпълнителен директор Специализирана болница за рехабилитация „здраве“ гр. Банкя Проф д-р. Димитър раденовски /П
bg/profil-na-kupuvacha/document/171/925
  Образец №1 административни сведения
bg/profil-na-kupuvacha/document/317/2382
  Приложение 1 Техническа спецификация
bg/profil-na-kupuvacha/document/357/2828
  Тип устройство Изисквания към минималните технически параметри на изделията или еквивалент
profil-na-kupuvacha/download/proc/320/22819
  София, 2012 г. Съдържание: част I
profil-na-kupuvacha/download/proc/1230/106341
  Образец №8 ценово предложение
profil-na-kupuvacha/download/proc/57/24049
  Технически спецификации за „доставка на san
bg/profil-na-kupuvacha/document/184/981
  Видове работи Ед мярка
bg/profil-na-kupuvacha/document/237/1474
  Справка приложение №2 – „ Авеста-Дружество по ззд” – изработване на табели
bg/profil-na-kupuvacha/document/237/2046
  Справка приложение №2 – „ Авеста-Дружество по ззд” – рекламни материали
bg/profil-na-kupuvacha/document/181/2622
  „Участие в летен фестивал „Сцена на вековете”, посредством изнасяне на спектаклите: „Мадам Бътерфлай” – опера от Джакомо Пучини, балет „Жизел” по музика на Адолф Адам, балет ”Зобра Гъркът” по музика на Микис Тодоракис
bg/profil-na-kupuvacha/document/58/262
  Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 г
bg/profil-na-kupuvacha/document/436/3766
  От Кмета на Община Велико Търново Възложител по чл. 7, т. 1 от зоп община Велико Търново, град В. Търново
bg/profil-na-kupuvacha/document/406/3356
  Техническа спецификация за публична покана с предмет: „Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на цсу и структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”
bg/profil-na-kupuvacha/document/335/2643
  Техническа спецификация (пълно описание на предмета на поръчката)
bg/profil-na-kupuvacha/document/250/2471
  Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на парк и детска площадка в кв. Чолаковци (кв. 7 Упи II, V, кв. 14 Упи I) във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”
bg/profil-na-kupuvacha/document/442/3936
  О б щ и н а в е л и к о т ъ р н о в о заповед
bg/profil-na-kupuvacha/document/311/3476
  „Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции”
bg/profil-na-kupuvacha/document/313/2351
  „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2015/2016 год по обособени позиции
bg/profil-na-kupuvacha/document/60/277
  Видове работи Мярка
bg/profil-na-kupuvacha/document/30/139
  Образец №1 административни сведения
bg/profil-na-kupuvacha/document/346/2699
  Технически спецификации от документация за обществена поръчка чрез открита процедура в с предмет
profil-na-kupuvacha/download/proc/302/22339
  Част I – Решение и Обявление част II – Указания към участниците в откритата процедура съдържание на част II
bg/profil-na-kupuvacha/document/211/1281
  Доклад за съответствие на площадките за игра с изискванията на Наредба №1/12. 01. 2009 г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и посочените стандарти
bg/profil-na-kupuvacha/document/343/2956
  О б щ и н а в е л и к о т ъ р н о в о заповед
bg/profil-na-kupuvacha/document/333/2525
  Техническа спецификация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата
bg/profil-na-kupuvacha/document/78/349
  Списък на детски площадки за гр. Велико Търново детски ясли дя „ Щастливо детство”
bg/profil-na-kupuvacha/document/251/1571
  За обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и абонамент на периодични печатни издания” Раздел „Приложения”
bg/profil-na-kupuvacha/document/329/2648
  „Участие в летен фестивал „Сцена на вековете”, посредством изнасяне на оперните спектакли: „Борислав” – опера от Маестро Георги Атанасов и „Борис Годунов” – опера от Модест Мусоргски, в град Велико Търново”
bg/profil-na-kupuvacha/document/368/3011
  Т е Х н и ч е с к а с п е ц и ф и к а ц и я
bg/profil-na-kupuvacha/document/365/3009
  С изх. №9100-1609 от 21. 12. 2015 г. Съобщение
bg/profil-na-kupuvacha/document/273/1847
  "Услуга по прожектиране на триизмерна проекция 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневци" в района на "Паметник Асеневци" и върху сградата на хг "Борис Денев"
bg/profil-na-kupuvacha/document/438/3773
  Противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни уреди за нуждите на Община Велико Търново и нейните обекти, съгласно списък”
bg/profil-na-kupuvacha/document/561/5471
  Съдържание пълно описание и технически спецификации на предмета на поръчката
bg/profil-na-kupuvacha/document/228/1418
  Техническа спецификация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново”
bg/profil-na-kupuvacha/document/11/54
  Приложение №3 План за изпълнение на проекта
bg/profil-na-kupuvacha/document/248/1811
  Информация за датата и основанието за приключване на Договор №1 от 19. 06. 2012 г със „Скорпион инвестстрой” еоод
profil-na-kupuvacha/download/proc/106/24349
  Спецификация за основен ремонт на климатични покривни централи "carrier" тип 39 fd 230 и 39fd 440 в лц за овд варна
profil-na-kupuvacha/download/proc/399/49488
  Становище за осъществен предварителен контрол
uploads/profil-na-kupuvacha
  Приложение №1 към Обява с изх. №12-00-81/23. 03. 2017 г. Обща информация Възложител
web/files/public/profil-na-kupuvacha/09.07.2013
  Програма за развитие на селските райони Гаранция за участие в процедурата
bg/profil-na-kupuvacha/document/46/217
  Видове системи за видеонаблюдение, които ще се доставят и монтират в Община Велико Търново
bg/profil-na-kupuvacha/document/552/5349
  За участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп „чрез изпращане на покана до определени лица”
bg/profil-na-kupuvacha/document/9/40
  План за изпълнение на проекта
bg/profil-na-kupuvacha/document/360/2905
  Г до всички заинтересовани лица
bg/profil-na-kupuvacha/document/568/5510
  Община велико търново
bg/profil-na-kupuvacha/document/431/3711
  Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново”
bg/profil-na-kupuvacha/document/407/3360
  Приложение 1 техническа спецификация
bg/profil-na-kupuvacha/document/485/4595
  Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново, както следва
bg/profil-na-kupuvacha/document/150/757
  Том ІІІ образци
bg/profil-na-kupuvacha/document/307/2531
  Участник Ценови критерий – ц 40 %
bg/profil-na-kupuvacha/document/580/5699
  Община велико търново документация за обществена поръчка с предмет
bg/profil-na-kupuvacha/document/357/2829
  Тип устройство/модел
bg/profil-na-kupuvacha/document/36/166
  Одобрил: инж. Даниел панов
bg/profil-na-kupuvacha/document/8/31
  Хранителни продукти, предмет на доставка за организация „Детски градини
bg/profil-na-kupuvacha/document/424/3603
  Програма на Община Велико Търново по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие
bg/profil-na-kupuvacha/document/347/3313
  Програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции
bg/profil-na-kupuvacha/document/347/3102
  Програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции
bg/profil-na-kupuvacha/document/9/38
  Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
bg/profil-na-kupuvacha/document/219/1304
  І. Изисквания към изпълнението
bg/profil-na-kupuvacha/document/292/2148
  Програма „околна среда 2007 2013 г." „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"
bg/profil-na-kupuvacha/document/513/4862
  Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на кметства към Община Велико Търново, по приложен списък“
bg/profil-na-kupuvacha/document/50/233
  Артикули: позиция 1: Полиграфически услуги
bg/profil-na-kupuvacha/document/109/524
  Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
bg/profil-na-kupuvacha/document/512/4837
  Изготвяне на идеен проект за обект: „
bg/profil-na-kupuvacha/document/384/3149
  Законодателна и нормативна рамка
bg/profil-na-kupuvacha/document/216/1524
  Разяснение във връзка с обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Извършване на морфологичен анализ на отпадъците в регион Велико Търново"
bg/profil-na-kupuvacha/document/419/3579
  По обособени позиции: Позиция №1
bg/profil-na-kupuvacha/document/202/1040
  Видове работи Ед мярка
bg/profil-na-kupuvacha/document/433/3736
  Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”
uploads/MyDocuments/profil-na-kupuvacha/arhiv
  V образци на документи за участие в процедурата образец №1 Наименование на Участника
uploads/profil-na-kupuvacha
  Обща информация Възложител
bg/profil-na-kupuvacha/document/313/2354
  Ценова оферта
bg/profil-na-kupuvacha/document/41/188
  Проект! Образец №5 д о г о в о р по чл. 101е, ал. 1 от зоп
bg/profil-na-kupuvacha/document/326/2536
  До всички заинтересовани лица разяснение по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на 1 брой сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип „Бобър”
bg/profil-na-kupuvacha/document/243/1506
  Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината по позиции:”
bg/profil-na-kupuvacha/document/309/2322
  "Предоставяне на краткосрочен кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2015 г. "
bg/profil-na-kupuvacha/document/394/3369
  Министерство на енергетиката
directory profil-na-kupuvacha  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница