pub/ECD
  Съвет на европейския съюз
  Доклад за оценка на получените резултати и за качествените и количествените аспекти на изпълнението на програмата
  Обяснителен меморандум контекст на предложението
  Доклад на комисията до европейския парламент, до съвета и до комитета на регионите
  Обяснителен меморандум контекст на предложението
  Съвет на европейския съюз
  Доклад на комисията до европейския парламент и съвета качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюз
  Доклад за 2007 г. Съдържание въведение Error: Reference source not found Нови заявления, получени през 2007 г. Error: Reference source not found
  Обяснителен меморандум
  Доклад за преструктурирането на стоманодобивната индустрия в България и Румъния въведение
  1. Резюме Error: Reference source not found
  Решение на Съвета за сключване на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна
  Книга относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации Обосновка и предварителни условия за стабилизационните облигации 1 Контекст
  Съдържание 2 Защо Комисията подема тази инициатива? 3
  Обяснителен меморандум контекст на предложението
  1 История на предложението
  Заседание на Съвета Правосъдие и вътрешни работи Люксембург, 11-12 април 2011 г. Председател г-н Sándor pintéR
  Bg комисия на европейските общности брюксел, 11. 2008 com(2008) 543 окончателен 2008/0211 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и съвета
  3 по съобщението на Комисията относно миграцията
  Регламент (ЕО) №1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията
  Доклад на комисията до съвета и европейския парламент
  Bg комисия на европейските общности брюксел, 11. 2007 com(2007) 651 окончателен съобщение на комисията
  Съвет на европейския съюз
  Обяснителен меморандум
  Доклад на комисията до европейския парламент и съвета
  Доклад Error: Reference source not found Прилагане на Директивата Error: Reference source not found
  В съобщението си от sec(90)1661 окончателен от 6 септември 1990 г. Комисията уведоми Съвета за намерението си да подпише горепосочената договореност. На 7 септември 1990 г., заместник-президентът Filippo M
  Обяснителен меморандум контекст на предложението
  Заседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 21 февруари 2011 г. Председател János martonyi министър на външните работи на Унгария
  Доклад от комисията до съвета и европейския парламент
  Bg европейска комисия брюксел, 2011 sec(2011) 381 окончателен работен документ на службите на комисията
  Обяснителен меморандум
  Регламент за координация на системите за социална сигурност
  Заседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 13 април 2011 г. Председател г-н János martonyi министър на външните работи на Унгария
  Bg европейска комисия брюксел, 2011 com(2011) 109 окончателен съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Обяснителен меморандум контекст на предложението
  1. Контекст на предложения акт Основания и цели на предложението
  1. Обхват и контекст Обхват
  Доклад на комисията до европейския парламент и съвета
  Книга да осветим бъдещето Ускоряване на внедряването на новаторски технологии за осветление На осветлението се падат 19 от потреблението на електроенергия в света и 14 в ес 1
  Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Брюксел, 31 март 2011 г. Председател г-н Pál Völner
  Bg европейска комисия брюксел, 2011 com(2011) 173 окончателен съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг и Предложението за Директива
  Определяне на проблема и необходимост от действия
  Доклад на комисията до европейския парламент и съвета относно изпълнението, функционирането и ефективността на интернет домейна от първо ниво „. eu
  Обяснителен меморандум
  Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Обяснителен меморандум контекст на предложениeто
  Регламент (ЕО) №1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г относно устава на Европейското кооперативно дружество (sce)
  Bg европейска комисия брюксел, 2010 com(2010) 281 окончателен съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата
  1. Въведение Error: Reference source not found
  Bg комисия на европейските общности брюксел, 20. 12. 2007 com(2007) 829 окончателен 2007/0294 (cns) Предложение за директива на съвета
  Регламент за изменение на Директива 2001/18/ео по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или да забраняват отглеждането на гмо на своята територия
  1. Въведение Цел на доклада
  Доклад на комисията до европейския парламент и до съвета
  Заседание на Съвета Външни работи Люксембург, 12 април 2011 г. Председател Catherine ashton
  Доклад за оценка на прилагането и въздействието на мерките, предприети в съответствие с Директива 2002/59/ео за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация
  Доклад за 2009 г. Съдържание доклад на комисията фонд „Солидарност на Европейския съюз Годишен доклад за 2009 г. Error: Reference source not found
  Регламент за ис error: Reference source not found Каква беше реакцията при кризи по линия на ис през 2010 г.? Error: Reference source not found
  Решение Error: Reference source not found Нови заявления, получени през 2010 г. Error: Reference source not found
  Обяснителен меморандум контекст на предложениeто
  Обяснителен меморандум контекст на предложението
  Програма за външната политика на Общността в областта на авиацията, в които приветства постигнатия напредък в изграждането на едно по-широко общо авиационно пространство до 2010 г., което да включва и съседните на ес страни
  Обяснителен меморандум контекст на предложението
  Регламент за опор се определят целите на годишните предложения за ограничаване на улова и риболовното усилие, за да се гарантира, че рибарството в Съюза е устойчиво в екологично, икономическо и социално отношение
  Доклад на комисията до европейския парламент и съвета
  Към общия бюджет за 2011 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите за създаване на Eвропейска схема за обучение в областта на правоприлагането
  1 Основания и цели на предложението
  Доклад за 2010 година относно прилагането на Хартата на основните права на ес sec(2011) 396 окончателeн
  Отчет за стопанския резултат, таблица на паричните потоци и отчет за промените в нетните активи 13
  Обяснителен меморандум на 1 април 1987 г. Комисията реши
  Обяснителен меморандум обосновка на предложението
  Доклад за изпълнението на допълнителната изследователска програма. Настоящият доклад за дейността на hfr през 2011 г е третият и последен от трите годишни доклада, които обхващат цялата допълнителна изследователска програма
  Доклад на комисията до съвета и до европейския парламент експлоатация на реактора с висока плътност на неутронния поток през 2010 година
  1. определяне на проблема
  Съвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите към всеобхватен подход на ес спрямо кризата в сирия
  Доклад обхваща най-важните развития по отношение на изпълнението на предприсъединителната помощ през 2012 г
  Обобщени данни за заявлението и анализ
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите разработване на морска стратегия за района на Атлантическия океан
  Регламент (EО) №1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (егтс)
  Доклад относно осп доклад на комисията до европейския парламент и съвета error: Reference source not found
  Книга относно хазарта по интернет на вътрешния пазар
  Заседание на Съвета Външни работи Люксембург, 23 април 2012 г. Председател г-жа Катрин Аштън
  Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Заседание на Съвета Външни работи Брюксел, 18 юли 2011 г. Председател Катрин Аштън
  Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Обобщени данни за заявлението и анализ
  Програмата Error: Reference source not found Видове дейности, подкрепяни от програмата Error: Reference source not found
  Доклад на Сметната палата (одит на изпълнението) Error: Reference source not found
  Доклад на комисията до европейския парламент и до съвета
  Схема от общи тарифни преференции на ес
  Заседание на Съвета Външни работи Брюксел, 27 февруари 2012 г. Председател г-жа Катрин Аштън
  1. Въведение
  Обяснителен меморандум контекст на предложението общ контекст
  1. Въведение Error: Reference source not found
  Заседание на Съвета Външни работи Люксембург, 12 април 2011 г. Председател Catherine ashton
  Bg комисия на европейските общности брюксел, 27 2007 com(2007) 357 окончателен съобщение на комисията до европейския парламент и съвета
  Книга за транспорта 6 и Съобщения относно „Енергетика 2020" 7 и „План за енергийна ефективност, 2011 г."
  Доклад за 2011 г относно стратегията на ес за региона на Балтийско море
  1 и държавите-членки на Европейския съюз са поели ангажимент за постигане на целите за msy до 2015 г
  Доклад за дейността си през предходната година за постигане на устойчив баланс между капацитета на флота и наличните възможности за риболов
  1. Въведение Error: Reference source not found
  Съобщение от комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите относно стратегия на Европейския съюз за региона на Балтийско море
  I. Да бъде подобрено функционирането на вътрешния пазар и да бъде предотвратено нарушаването на конкуренцията в банкирането на дребно
  2. Определяне на проблема
  Програма на Комисията 1
  Доклад за дейностите на Европейския съюз в областта на научните изследвания и технологичното развитие през 2007 година
  Доклад за 2010 г. 3 Основни развития, тенденции и предизвикателства при изпълнението на оперативните програми 3
  Доклад за оценка на въздействието е изготвен от Генерална дирекция „Вътрешни работи и придружава законодателното предложение за създаването на Европейска система за наблюдение на границите (eurosur)
  Съобщение на комисията до европейския парламент съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно
  Програма safa на европейския съюз (текст от значение за еип)
  Доклад на комисията до европейския парламент и до съвета програма safa на европейския съюз sec(2011) 301 окончателeн
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите свободно достъпните данни: двигател за иновации, растеж и прозрачно управление
  Bg европейска комисия брюксел, 20. 12. 2011 sec(2011) 1582 окончателен работен документ на службите на комисията
  Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа Стратегия „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“
  Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Заседание на Съвета Външни работи Брюксел, 23 януари 2012 г. Председател Катрин Аштън
  1. Определяне на проблема
  Препоръка на комисията от 15. 12. 2011 година
  Гражданите на ес
  Доклад относно изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на ес
  1. контекст на предложениeто общ контекст – Директива на Съвета от 1996 г
  Европейският съюз се показа като световен лидер в изпълнението на своите ангажименти в рамките на г-20
  1. контекст на предложението
  1. контекст на предложението
  Bg комисия на европейските общности брюксел, 2008 com(2008) 453 окончателен съобщение на комисията до съвета и до европейския парламент
  Заседание на Съвета Външни работи Люксембург, 12 април 2011 г. Председател Catherine ashton
  Обяснителен меморандум контекст на предложението цели на предложението
  Европейският съюз е един от най-големите донори на хуманитарна помощ в света и основен участник в предоставянето на извънредна помощ за пострадалите от бедствия, причинени от природата или от човека
  Европейският съюз работи всеки ден за реализиране на стремежите на 500 млн души. Вярвам, че той може да бъде сила за обновяването на силно конкурентоспособната социална пазарна икономика в Европа и в световен мащаб
  Приложение І a
  В своята стратегия „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в ес
  Bg европейска комисия брюксел, 23 2011 com(2011) 149 окончателен съобщение на комисията до европейския парламент и до съвета
  Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Брюксел, 12 и 13 декември 2011 г. Председател г-н Mr Sławomir Nowak
  1. Въведение Error: Reference source not found Ситуация в училищата Error: Reference source not found
  Приложение I: Допълнение към митата на ес за продукти с произход от държавите по сип юаор — част 7
  1. контекст на предложението
  Програма за секторите на културата и творчеството
  Решение №280/2004/ео на Европейския парламент и на Съвета 1
  Съобщение на комисията до европейския парламент и до съвета стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2011—2012 г
  Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите
  Действително Научният комитет по потребителските продукти, заменен от Научния комитет по безопасност на потребителите (наричан по-нататък „нкбп ) с Решение 2008/721/ео на Комисията от 5 август 2008 г
  Доклад на Комисията 3 е изготвен въз основа на анализа и оценката на обобщените доклади, представени от държавите-членки през 2010
  Европейския съюз генерален секретариат
  Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 23 януари 2012 г. Председател г-жа Mette gjerskov
  Bg европейска комисия брюксел, 2010 com(2010)25 окончателен съобщение на комисията до съвета, европейския парламент, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места
  Решение за разширяване на бюджетната гаранция от ес за външните операции на
  Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите относно сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи в рамките на Източното
  1. Контекст на предложението
  Заседание на Съвета Външни работи Брюксел, 21 март 2011 г. Председател Катрин аштън
  Определяне на проблема
  Заседание на Съвета Икономически и финансови въпроси Брюксел, 12 юли 2011 г. Председател Jacek rostowski
  Обобщени данни за заявлението и анализ
  Изложение на мотивите на съвета относно
  Доклад до европейския парламент и съвета специален административен район Хонконг: годишен доклад за 2011 г
  Доклад до европейския парламент и до съвета специален административен район Макао: годишен доклад за 2011 г
  Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Брюксел, 28 февруари 2011 г. Председател Tamás Fellegi
  1. Дефиниране на проблема Политически контекст
  Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 17 март 2011 г. Председател г н Sándor fazekas
  Доклад за заетостта, както и заключения по него и по Европейската платформа срещу бедността
  1. Цел Error: Reference source not found
  1. контекст на предложението
  Въведение Глобализацията, демографските промени и измененията в обществото засягат Европейския съюз, неговите държави-членки и държавите по света
  Програма за възстановяване Европейската енергийна програма за възстановяване: от старта към изпълнението
  Обяснителен меморандум контекст на предложениeто
  Bg комисия на европейските общности брюксел, 12. 12. 2008 C(2008) 8378 окончателен приложение
  Съвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите към изграждане на подновено партньорство за сътрудничество между ес и Тихоокеанския регион
  Обяснителен меморандум контекст на предложението основания и цели на предложението
  Заседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 26 март 2012 г. Председател г-н Nicolai wammen
  Непосредствено след кризата във и извън Европа бяха предприети мерки, чиято основна цел беше спешното стабилизиране на финансовата система
  Работен документ на службите на комисията обобщение на оценката на въздействието
  Bg европейска комисия брюксел, 22 2011 com(2011) 140 окончателен съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейската централна банка, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Задача на Европейския съвет за научни изследвания (есни), създаден с Решение 2007/134/ео на Комисията
  Програма за финансирането на развитието, а да се съсредоточи върху добавената стойност от ефективността на помощта за намаляване на бедността и постигане на Целите на хилядолетието за развитие до 2015 г
  Съобщение на комисията до европейския парламент и до съвета становище на Комисията относно кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз
  1. Определяне на проблема
  Енергийна пътна карта за периода до 2050 г
  Отказ от отговорност
  1. Въведение Error: Reference source not found Основни констатации Error: Reference source not found
  Европейския съюз брюксел, 7 май 2012 г. (08. 05)
  Доклад на комисията относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение, за 2008 г. Правно основание и контекст
  Доклад на комисията до европейския парламент и съвета относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение, за 2010 г
  1. Стратегическа визия за стандартите в Европа Европейски стандарти
  За първи път тази година последният обхваща само в един документ както ипп
  Отчет за постигнатия напредък в структурираното обсъждане на въпроси, свързани с данъчната политика, в контекста на пакта „Евро плюс
  Обяснителен меморандум контекст на предложението Основания и цели на предложението
  Програмата error: Reference source not found Кратък обзор на програма „Дафне" Error: Reference source not found Изпълнение на програма „Дафне"
  „Дафне ііі“, „Превенция на наркотиците и информация за тях“
  Заседание на Европейския съвет през 2011 година, „все още съществуват рискове и ние трябва да продължим решителните си действия 1
  Заседание на Съвета Икономически и финансови въпроси Брюксел, 21 февруари 2012 г. Председател г жа Margrethe Vestager
  1. Въведение 3 Какво се разбира под двойно данъчно облагане? 4
directory pub ECD  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница