NR/rdonlyres/C94C0363-EF4B-4929-AA5E-77056E4524BB/0
  Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
NR/rdonlyres/3B8E3908-14D9-4A32-A0C7-10C59FF9480B/0
  Стара Загора Дата Време
NR/rdonlyres/68D2F35B-14D0-413B-B117-0FDE4DFDBABF/0
  „развитие на човешките ресурси” Ч
NR/rdonlyres/8FA10854-F752-4D86-A0E4-642142147348/0
  Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
NR/rdonlyres/296FDEE6-AAB3-48DA-8275-F1577072B6C6/0
  Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
NR/rdonlyres/4D1F279C-7DF1-4D23-A850-99BC9C347FC6/0
  Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
NR/rdonlyres/698301AB-5CBE-4FE3-90BA-93B788983E86/0
  Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
NR/rdonlyres/36B6CCD0-55FD-4989-A805-7392E039AC6B/0
  Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
NR/rdonlyres/68041B8A-87C3-4CC5-BB71-4A066EA96C9F/0
  Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 Г. За реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
NR/rdonlyres/BFFAEF22-5B6E-4F73-8FE7-38324D768E7D/0
  Закон за министерството на вътрешните работи
NR/rdonlyres/81D80072-9CE2-498B-B834-6E288E5FD31E/0
  Декларация на 39-то Народно събрание от 12 септември 2001 г
NR/rdonlyres/6F422A2F-EFA4-409E-AA5A-D02D468BEEA8/0
  Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
NR/rdonlyres/4C7E5E1F-5413-4425-99AA-CC355EF1366E/0
  Наредба №1 от 12 януари 2009 Г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
NR/rdonlyres/071CD7D7-1895-432F-8BE2-06EA8286CC35/0
  Пресконференция с журналисти от регионалните средства за масово осведомяване
NR/rdonlyres/CD4C4083-A73D-45BC-B26D-A52065BDF3F4/0
  Техническа спецификация (проект) за предстоящо обявяване на процедура по зоп
NR/rdonlyres/035DDE3D-A34F-42FD-B2B2-9C09B59F0229/0
  Програма за сътрудничество Образец 6 д е к л а р а ц и я за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от зоп
NR/rdonlyres/12B9DC31-652C-430B-94AC-B53D096ED5DA/0
  Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
NR/rdonlyres/99BE0A86-BEA0-4D09-ACA5-914C31F04D9C/0
  16 ноември Световен ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия
NR/rdonlyres/C46DEFFD-9E3F-451A-A3BA-3D0F5EC1F861/0
  Техническа спецификация
NR/rdonlyres/A1150AFD-DA5C-450F-998E-421792166C96/0
  Инструкция № Iз-2401 от 16 септември 2011 Г. За химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали
NR/rdonlyres/BF180B1A-53B7-4760-BF3C-D9D7792B93A4/0
  Закон за изминение и допълнение на закона за движението по пътищата
NR/rdonlyres/A2FA84C8-ABEF-4ED7-BBAF-6230AEAADA12/0
  Септември, гр. София, пресконференция за обявяване на началото на кампания „Не карай пил", организира Загорка ад, Съюза на българските автомобилисти, Пътна полиция. 29 септември,гр
NR/rdonlyres/D400EB9A-7D60-4D8C-A0CF-66AB75E90253/0
  За отбелязване на Световния ден за възпоменание на жeртвите от пътнотранспортните произшествия 18 ноември 2012 г
NR/rdonlyres/8FEEE6E2-66DD-4312-A52F-32C601DB95A0/0
  Наредба № i-141 от 18 септември 2002 Г. За условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства
NR/rdonlyres/DDF13837-A12D-43E5-B039-0EC1122A90F5/0
  Абв на Ротари (363-bg) От Клифърд Л. Дохтерман
NR/rdonlyres/25928668-A590-4CEE-BA5F-1E40E4F59CA7/0
  Послание за добра воля
NR/rdonlyres/BF4D478D-4975-475B-9AA5-C46660AD6D4F/0
  Наредба №8121з-196 от 19 февруари 2015 Г. За реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи
NR/rdonlyres/16C60BCD-3598-4745-8646-4E2A6CA6FA3B/0
  Наредба №8121з-1006 от 24 август 2015 Г. За реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи
NR/rdonlyres/FDC82CF9-DEB1-40BE-B9BB-AA8A29378110/0
  Наредба №8121з-647 от 1 октомври 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
NR/rdonlyres/F3E1BE8F-4F77-458A-B7DC-419393ABBAA9/0
  Правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи
NR/rdonlyres/905DA748-C40F-4802-B759-92013CFF537E/0
  Наредба № рд-02-20-1 от 5 февруари 2015 Г. За условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на република българия
NR/rdonlyres/C19E0687-2482-4A75-9201-3B2F54CC312A/0
  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
NR/rdonlyres/BD06A187-7AAA-4CB0-B4AA-A5D2D11D8013/0
  На 16 ноември 2014 г се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия
NR/rdonlyres/5315A1C8-1132-4ED2-A2D7-062AAB5E5A62/0
  Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси
NR/rdonlyres/BDF6CE68-0594-452D-84E2-7ABC32DD1D73/0
  Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
NR/rdonlyres/B04F722F-D150-4221-9536-BE3F2D61946E/0
  Наредба №6 от 25 ноември 2004 Г. За технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
NR/rdonlyres/03DC0BCD-DFC0-4825-811A-DA06E7654592/0
  Наредба №8121з-882 от 25 ноември 2014 Г. За реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
NR/rdonlyres/67F8073B-5087-4D21-8F3B-65ADB1A82C1F/0
  Наредба № iз-1959 от 27 декември 2007 Г. За определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по
NR/rdonlyres/A73C2420-D6FD-4CCA-A6D1-FC27A3E59511/0
  Европейски фонд за връщане Годишна програма 2009
NR/rdonlyres/F815939E-BE34-4F52-AC29-0B7516BA3E3A/0
  Наредба №8121з-1100 от 9 септември 2015 Г. За изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения
NR/rdonlyres/F61CBA72-93E7-4B04-9436-80424E2F51C7/0
  Ред за предоставяне на служебна обществена информация
NR/rdonlyres/F01349E6-915B-42EA-8B85-C682B0A4B913/0
  Управление на собствеността и социални дейности
NR/rdonlyres/58949AB9-C68D-4B83-A242-1AE3977ED549/0
  Пътна аварийност в старозагорска област
NR/rdonlyres/16D21367-5956-4778-B740-3781C265BCD5/0
  Наредба №1 от 4 април 2007 Г. За минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на република българия
NR/rdonlyres/56264797-02D3-4A92-990E-2C4E473AD742/0
  Републикабългария
NR/rdonlyres/101A3658-EBF5-41F7-8334-0BE1F74EA2A8/0
  Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника в открита процедура
NR/rdonlyres/4A294BE0-43F4-441D-9806-6B0E3A2A0A9E/0
  П р е д л о ж е н и е относно : Създаване на организация за отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия 15 ноември 2015г. С решение
NR/rdonlyres/DC5BAF16-E604-4396-AE3F-D9E99F0F24D8/0
  Обн. Дв бр. 79 от 16 Октомври 2012г. Глава първа. Общи положения
NR/rdonlyres/0D49297B-AC50-4182-B7B0-B17437D4F5E5/0
  Програма за трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 година „Подобряване на оперативно-техническите възможности за реакция при извънредни ситуации в граничния район Гюргево Русе (eoces)
NR/rdonlyres/10F110D6-571C-4B3B-B2D5-EBC642510364/0
  П р е д л о ж е н и е относно : Създаване на организация за отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия 16 ноември 2014г. С решение
NR/rdonlyres/8ABAB6D8-A357-44AA-A650-C9D117F7A33D/0
  Наредба № Iз-2815 от 07. 11. 2011 г за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
NR/rdonlyres/52F20D09-3155-40F9-AE27-6B57F4B7D934/0
  Инструкция №8121з-953 от 8 декември 2014 Г. За условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации
NR/rdonlyres/7D5A37B5-F3E4-4ACA-B978-67F708FE27CE/0
  Инструкция №8121з-955 от 8 декември 2014 Г. За условията и реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване
NR/rdonlyres/39E5E35A-28DB-44EC-9F22-A52EFC3CB0FC/0
  Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
NR/rdonlyres/DC75DC90-B1EF-47F9-98A1-787D832C3AD5/0
  Показалец на статиите, публикувани в списание “Ротари в България”
NR/rdonlyres/50681483-8257-484E-ABBA-AF7275664412/0
  За силите и средствата на одмвр сливен, изпълняващи задълженията си с
NR/rdonlyres/93E0950A-6FFB-4A69-90FB-576C1AC84C49/0
  Приложение №2 Техническо предложение
NR/rdonlyres/01685D93-B4E9-4F89-A744-718F2CDBCB5D/0
  Програма 2011 по фвг дейност 6
NR/rdonlyres/197EFEE6-91B4-47FE-8E9B-74A4328CABC5/0
  Утвърждавам: директор на гд “криминална полиция” константин титянов
nr/rdonlyres/3bf7e5dc-29c5-40a3-91b8-35be13ee558d/0
  Резюмета на публикациите на Доц. Емма Едмонд Кьолеян
NR/rdonlyres/D883FB91-3E67-4134-8584-EC9CCDD4C3F8/0
  Офис на прес секретариата За незабавно изпълнение Октомври 1, 2009
NR/rdonlyres/A66B9C60-CC38-40C9-A170-B311228B7ACD/0
  Типова бланка за съобщение за извършено престъпление- кражба Type form for a crime report theft
NR/rdonlyres/0EC9E77D-72E6-4EF4-94DF-C8BD7BEBE486/0
  Подробна техническа спецификация
NR/rdonlyres/088538CF-F7F1-49E6-80B1-9D4DC097FAC0/0
  Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
NR/rdonlyres/540713DD-1AF6-4895-A317-6624B457FD1A/0
  Резюмета на научните трудове на д-р Ненчо Петров Смилов, д м
NR/rdonlyres/E44DC1A6-DDF9-4E12-AD33-C463405B6EC7/0
  Chairman филип гунев deputy Minister of Interior
NR/rdonlyres/093B9E67-D4BD-426B-9170-F5CA6F1AC675/0
  “Ремонт на автомобили на Главна дирекция „Национална полиция“”
NR/rdonlyres/CCFB0F15-FFFD-4F4B-952F-0CBB90570DFC/0
  Ministry of interior
nr/rdonlyres/e539efe5-04b3-4702-9e6c-f340f6265006/0
  Синя граница, разположение на стационарните елементи, вид и количеството на техниката в отделните модули
NR/rdonlyres/ABF5A23E-C50A-4F00-AEB9-D79913796572/0
  Програма по безопасност на движението по пътищата
NR/rdonlyres/D6F5D921-3C84-4D5A-A535-203CA77EB55D/0
  Приложение №2 с п и с ъ к
NR/rdonlyres/64B4698B-CEB4-4083-9C62-C40C013C16EE/0
  На артикула Спецификации
NR/rdonlyres/6E85197B-EEDB-4CE0-9493-EE49F4335F16/0
  Техническа спецификация
NR/rdonlyres/D9866DF4-D217-4B3F-B802-9040CFB34A50/0
  Решение на ас- перник № /год. 1 2 3 4 5 6 7
NR/rdonlyres/C0221BBC-A373-438F-B564-B3332D113E92/0
  Open society
NR/rdonlyres/C3869CBD-9943-478C-B478-BE8359E22D20/0
  Техническа спецификация
NR/rdonlyres/0EA125C7-6D40-4FF3-AF92-C6971B37EFCC/0
  Министерство на вътрешните работи дирекция „управление на собствеността и социални дейности”
NR/rdonlyres/9DAAC36A-1433-40EF-8EA0-D66DE67D9287/0
  Техническа спецификация поръчката е за доставка на резервни части
NR/rdonlyres/EF7F5620-E78C-4C34-B7C5-1EEEC880CA6C/0
  Технически спецификации предмет на обществената поръчка
NR/rdonlyres/99FD3F80-65C4-4649-8492-F5C3AF54A3AF/0
  ­­­­­­­­­­­­­2015 г., в гр. София, на основание чл. 101е и във връзка с чл. 101а от зоп се сключи настоящия договор между
NR/rdonlyres/0DADE61F-FAD3-4065-BDE0-3BF8971C9F63/0
  Предварителна Техническа спецификация за доставка на Ехографски апарат с 3 броя трансдюсери и възможност за биопсия
NR/rdonlyres/149103C8-51AF-4BE0-A595-7F6378B86FA0/0
  Банкова сметка на Ротари Интернешънъл Получател: Rotary International Deutsche Bank Dusseldorf
NR/rdonlyres/8F90732C-C7D3-40EC-96CA-6345E925B2BA/0
  1. Консумативи необходими за Гранично-полицейските кораби, съгласно техническата документация приложена от заводите производители
NR/rdonlyres/7525E533-383B-4FF7-B18D-EAE09643C5FB/0
  В. задание за проектиране I. Обща част
NR/rdonlyres/460489E2-0B1C-4DAA-81C4-986FA8141BA3/0
  Управление на собствеността и социални дейности
NR/rdonlyres/C6F561BF-BC8B-49EB-9B6B-95EF1F4ACCAB/0
  Министерство на вътрешните работи
NR/rdonlyres/3FFBE1ED-AE38-4635-8211-8B2B108E1314/0
  Обособена позиция 1 “Доставка работни станции “евродак”, заедно с лиценз и скенер към тях, за нуждите на подразделенията на гдгп”
NR/rdonlyres/DBDF99A0-7962-48BB-A706-454990567DBF/0
  Ebola вирусна хеморагична треска
NR/rdonlyres/A9BDECF7-A66B-4883-AF57-862683C6F4BD/0
  Доставка, инсталиране и въвеждане експлоатация на комуникационно оборудване за нуждите на мвр
NR/rdonlyres/C26E3A45-6851-4088-82F1-A81A985D168F/0
  Специално предложение за покупка на мобилни gsm апарати
NR/rdonlyres/C891191C-C254-413A-A1E0-DF925D272BDF/0
  Технически спецификации
NR/rdonlyres/E88454AD-505E-41BE-97F6-2AD9586A93D3/0
  Доставка на специализиран медицински инструментариум” Позиция №1- комплект инструменти за многократна употреба за функционална назална синусова хирургия, съдържащ
NR/rdonlyres/82BD251F-5782-407F-9858-39E9F2642623/0
  Приложение №2 техническа спецификация
NR/rdonlyres/20A8EBBD-34E7-4463-848E-2C3C773EC8B0/0
  Проект на техническа спецификация за обществено обсъждане до 09. 03. 2016 год
NR/rdonlyres/4F19ABB8-A511-41F0-BC30-D22EA0EE36F5/0
  Техническа спецификация „Изработка и доставка на светлоотразителни жилетки” І. Техническа спецификация
NR/rdonlyres/54DD89CE-CB74-405D-B785-6E5F0013F879/0
  Технически спецификации предмет на поръчката
NR/rdonlyres/E1561399-2FF1-4FAF-A3C3-9663338930A3/0
  Хардуерни повреди на оборудването в сървърните помещения на районните центрове
NR/rdonlyres/18E05AA6-F0FC-4F29-9CBE-3F1F1EA0BF1B/0
  Подробна техническа спецификация
NR/rdonlyres/5541569C-2D5B-4738-AD0D-2321876C7FBA/0
  Управление на собствеността и социални дейности
NR/rdonlyres/9CF64139-6A2D-4C55-B1AE-336F09336BA1/0
  Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
NR/rdonlyres/42878B6E-5492-476E-907B-ECC01C88667E/0
  Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
NR/rdonlyres/A7D6F695-00AA-44A1-812B-9A3CD26CAE98/0
  Програма за провеждане на Петата научна конференция с международно участие "Пожарната и аварийната безопасност '2009"
NR/rdonlyres/3FDED085-5EF4-407B-A49C-640726DA806D/0
  Франция За повторно превишаване на скоростта с и над 50км/ч лишаване от свобода за 3 месеца; глоба от 3750 евро; 6
NR/rdonlyres/31A44FE3-9CC4-4FA6-BF4E-A77CDC59A1D4/0
  Типова бланка за съобщение за извършено престъпление- кражба
NR/rdonlyres/0E1C4F11-DA90-4806-9647-CC30350D868C/0
  Типова бланка за съобщение за извършено престъпление
NR/rdonlyres/DFF48E00-A4FF-44EC-B3F6-76D4D19EFA32/0
  Програма за сътрудничество до академията на мвр гр. София жк „младост IV
NR/rdonlyres/51651B21-A361-4922-B8EB-FDB3739D9AE0/0
  Управление на собствеността и социални дейности
NR/rdonlyres/86260894-C988-45EE-BA17-DEF07FD95B1C/0
  Приложение №1 пълно описание на обекта на поръчката пълно описание на предмета на поръчката
NR/rdonlyres/30CF3BA3-2B1A-4251-8C0F-61CAE61700DE/0
  Обявление за поръчка директива 2004/18/eo услуги раздел I: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
NR/rdonlyres/62B0DB5C-5730-49E7-9047-716FECBCD4C6/0
  Следгаранционна поддръжка на технически средства за осигуряване на достъпа до Интернет и мрежова защита в Интернет инфраструктурата на мвр“
NR/rdonlyres/95B9449D-36A4-4CFF-971E-8EA0E6F744D5/0
  Участието на Република България в icao pkd е съфинансирано от Европейския съюз по фонд „Вътрешна сигурност”
NR/rdonlyres/F7A7C46E-04AA-47FB-9498-C6644848DAA7/0
  Рег. № Утвърждавам: директор на гд “национална полиция”
NR/rdonlyres/6BA00420-8B17-4F0C-85D5-B209C47CEA07/0
  Скс за временна база на совн гдгп във военно формирование база Безмер
NR/rdonlyres/AD66E388-39DF-4E7F-90F4-33592E3D4F9A/0
  Програма 2011 по фвг дейност 6
NR/rdonlyres/9D814173-20E9-4729-AB38-4CEB1BC434A0/0
  На г-жа Виолета Булц, член на Европейската комисия, комисар по транспорта
NR/rdonlyres/4F1444F3-622C-4395-8E14-173A986E5338/0
  Приложение №2 техническа спецификация
NR/rdonlyres/8E06525A-A38E-440B-8F31-FBD1F0F78A60/0
  1. Предметът на обществената поръчка
NR/rdonlyres/18F0D4C3-726A-466E-918F-53B99ECEB003/0
  Длъжностна характеристика наименование на длъжността
NR/rdonlyres/008B5479-F35D-4A23-B056-79E8D4D48DE5/0
  Длъжностна характеристика наименование на длъжността
NR/rdonlyres/E3B2C681-D6D5-4039-925C-B9EE701B3DBE/0
  Начално тарифиране – 30 секунди
NR/rdonlyres/29202B74-679A-4118-8834-D1189FF91474/0
  София Септември 2016 г
NR/rdonlyres/C50AEAE1-11A7-4DF5-BA60-5F1CBAB4FC39/0
  Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
NR/rdonlyres/6AB20407-FABD-41B8-8D2E-F96BD3D9103D/0
  Обособена позиция (lot) 1 – Следгаранционна поддръжка на hp техника
NR/rdonlyres/4636CA2E-BA10-4AD8-836C-C107871473A1/0
  Практически съвети при употреба на пиротехнически изделия
NR/rdonlyres/9B95D683-15CA-4603-BECC-B0726361EE38/0
  Приложение №1/ образец ценово предложение
NR/rdonlyres/08C55A47-846C-41F5-B161-BEC3301D2AF9/0
  Приложение №1 техническа спецификация
NR/rdonlyres/1829C7EF-9FF6-4035-ACBB-874D9F8BDBA7/0
  Отчет анализ за дейността на одмвр-разград през 2013 година
NR/rdonlyres/5016C6CE-91E1-487F-8B2D-140BF3B7DE0B/0
  Техническа спецификация обща информация
NR/rdonlyres/B453BF8F-2236-4C8E-8592-EEFA0B642D11/0
  Списък на употребявани мпс за търг с явно наддаване в одмвр ловеч на 25. 05. 2016г
nr/rdonlyres/acadef68-87a1-4c84-8c60-11024a4a8162/0
  1. Обект на поръчката: Доставка – Закупуване на компютърна и офис техника за нуждите на дкси
NR/rdonlyres/92B69926-92E8-4243-90B3-65805C97ADFB/0
  Приложение 2 обем и стойност на поръчката
NR/rdonlyres/7E5AB5C3-97F2-4FD2-AB1D-F30DFD2988CC/0
  Анализ на пътнотранспортни произшествия с участие на деца и юноши на територията, обслужвана от од мвр стара Загора през пролетно- летния период
NR/rdonlyres/092931C7-9843-4599-9C9D-173293E7539E/0
  Анализ на пътнотранспортни произшествия с участие на деца и юноши на територията, обслужвана от одп стара Загора
NR/rdonlyres/B18DF39F-0ED3-4C20-A91A-C2C3687C38EC/0
  План за действие за 2013 г. За изпълнение на стратегията за превенция на престъпността
NR/rdonlyres/450215A8-DD44-492D-A469-7E956D4C1D3F/0
  На кп клинична пътека
NR/rdonlyres/51EE075D-5170-4831-9A02-06F448926FC0/0
  Ministry of interior
NR/rdonlyres/C4E13296-AAA5-4CFB-9285-4E8E98FE9DB0/0
  На основание чл. 101е, ал. 1 от зоп се сключи настоящия договор между: дирекция „управление на собствеността и социални дейности”
NR/rdonlyres/5EF9AD9C-F234-4C36-9506-B98D34D46287/0
  По обособена позиция №1 „Доставка на специализирана микро аудио-видео техника”
NR/rdonlyres/6F3EDF26-905F-4DDD-B41A-B22556605C00/0
  Пи мл. Пи трите имена
NR/rdonlyres/C1856037-4E07-4D60-9BE0-92FCFEBC0605/0
  В заседателна зала
NR/rdonlyres/98E1E112-DE2F-44DC-8FBB-A9BBC7780725/0
  Програма Обект на поръчката Индикативна стойност
NR/rdonlyres/D3F47DCD-9861-4ADC-87FC-4CA4D85073A7/0
  Списък на техниката в оупбзн-монтана, участваща в трети пореден търг
NR/rdonlyres/687A1ACF-3F44-4A60-84C1-B8D357A061F1/0
  Одобрявам: министър на вътрешните работи
NR/rdonlyres/BA9CC57D-9F4B-4CDA-8970-9574BC79ACD9/0
  Споразумение между страните по Северноатлантическия договор относно сигурността на информацията
NR/rdonlyres/200452AB-F9C5-4069-AFCF-320C65A49E22/0
  1. Техническа спецификация. Разпределение на оборудването
NR/rdonlyres/75060FE2-54A4-4C62-A0B6-FF2D584E7CC2/0
  По обособена позиция 1 – „Предоставяне на фиксирана телефонна услуга“: Таб
NR/rdonlyres/068EA99B-B00F-4D4C-9756-F0512939132E/0
  До директора на гдпбзн-мвр главен комисар николай николов
NR/rdonlyres/5B7C73A9-F071-4FCF-A797-D4337BD46517/0
  Програма и библиография по френски език за кандидат-докторанти
NR/rdonlyres/4E71646D-D889-4C73-8E2F-9B1DB102C6B4/0
  Норвежки финансов механизъм 2009-2014 Програмна област бг 13
NR/rdonlyres/57074A23-F6B2-4AE7-9620-5946EE872DA5/0
  Изх.№16L454C/02. 06. 2016 г. Техническа спецификация
NR/rdonlyres/7B23A17C-DE46-4E15-AA44-F8BE929F260A/0
  Република българия министерство на вътрешните работи
NR/rdonlyres/90F05E0F-EF88-4891-A769-D4103DECFDA1/0
  Книга на президента на рк  Пол Харис размисли по повод една годишнина, The Rotarian, 1/1997 г.  Пол Харис сцени от динамичен живот, Джо Нюджънт
NR/rdonlyres/0DCB686E-C308-4864-9C00-5DCB8719BF87/0
  Указания за подготовка на офертата. Образец на оферта
NR/rdonlyres/A8A4AD13-B441-4741-A56B-18D4D8BB35EB/0
  Обект: „Изграждане на полигон за симулации и внедряване на съвременни компютърни технологии
NR/rdonlyres/7F2D457A-7F64-46BD-9D79-2ADFD17B7BD8/0
  Технически спецификации
NR/rdonlyres/9E374154-2414-4040-B69F-2B71F8840791/0
  Т е Х н и ч е с к о п р е д л о ж е н и е
NR/rdonlyres/4FB49D52-0538-4345-BC15-E718C7F2F64F/0
  Приложение №1 подробна техническа спецификация за оп с предмет
NR/rdonlyres/336C614B-9726-42EF-938B-FA43D36C3AED/0
  Министерство на вътрешните работи дирекция „управление на собствеността и социални дейности
NR/rdonlyres/D23A355B-8221-489D-A891-BC0A2DE2F605/0
  Технически изисквания
NR/rdonlyres/71EB4D35-B34C-4CE5-9888-C8F3291EA2D2/0
  М инистерство на вътрешните работи
NR/rdonlyres/9BE2FF0C-7871-4648-9703-C438344E10A6/0
  Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация
NR/rdonlyres/9CDBAD4B-5A1A-4D25-9883-BDDEE1BD739B/0
  Номенклатура на консумативите за компютърна техника
NR/rdonlyres/25DDB52E-78DF-4140-B4A5-A9E06245369A/0
  Актуална информация за дейността по ззки на дкси, компетентните органи и ое за периода 01. 01. 2010 г до 02. 06. 2010 г
NR/rdonlyres/2A2924A2-8EF7-47D7-BC97-CC3DBBCB1ADE/0
  Приложение №1 подробна техническа спецификация за обособена позиция №1
NR/rdonlyres/1C5F2B34-5228-4C0F-9826-12BF16FCED74/0
  Видове резервни части и консумативи
NR/rdonlyres/C8CC9F4C-333B-46AD-AF77-720BFB839DDC/0
  Спецификация на оборудването за поддръжка по центрове
NR/rdonlyres/55F606DE-F228-43FB-B9D4-2A41B95C7BF4/0
  Министерство на вътрешните работи
NR/rdonlyres/A3D72581-2B47-4B00-A833-0895D473BADA/0
  Формуляр за поръчка
NR/rdonlyres/2E218A07-7023-40E2-8789-17F520C7DC94/0
  Potvrzení o žITÍ – pro vyplácení důchodu
NR/rdonlyres/8E3955B8-072C-4234-A45A-29E4090E664D/0
  Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България
NR/rdonlyres/E08FB512-63D1-4DA2-B345-1CF571298E63/0
  Ротари – една 110-годишна организация
NR/rdonlyres/AD2E62C6-F78E-4BFB-AC03-3CB87C93B27A/0
  Закон за защита на класифицираната информация обн., Дв, бр. 45 от 30. 04. 2002 г., попр., бр. 5 от 17. 01. 2003 г., изм., бр. 31 от 04. 2003 г., доп., бр. 52 от 18. 06. 2004 г., бр. 55 от 25. 06. 2004 г., бр. 89 от 12. 10. 2004 г
NR/rdonlyres/13FB6CBF-8240-4733-A71D-C048ABF60B1C/0
  Инструкция за експлоатация; изисквания за сервиз по време на експлоатацията
NR/rdonlyres/8E3FCC55-00FF-4F71-80E1-299379EB0B9D/0
  Резервно електрозахранване на консуматори в Учебния център в град Банкя”
NR/rdonlyres/FA79A310-EBF4-4382-BA2B-45A5251DF421/0
  Кодекс с ротарианските практики съдържание Предговор Описание на Кодекса Кодекс с ротарианските практики
NR/rdonlyres/28FEA8C2-DC85-4B72-9969-1F6A03E3B46C/0
  Разгледани дпн и мотивирани становища по проучване за надеждност в периода 01. 06. 2009 г. 30. 06. 2009 г общо 451 като от тях
NR/rdonlyres/B2DB5DA5-F5E3-41D2-82AC-7E148C912D51/0
  Г. 28. 02. 2009 г. – 223 бр. Дпн, като от тях: общо: 223 бр
NR/rdonlyres/CF4F0D74-564F-46A8-B869-3FC9D062EBC7/0
  Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България Declaration for the continuation of the receipt of a pension from the Republic of Bulgaria
NR/rdonlyres/D8AF9B63-1C4B-4880-BD8C-3820123DF32D/0
  Rotary in bulgaria history
NR/rdonlyres/743BE5B5-C616-42C9-94E7-C70F0B669D22/0
  Д о к л а д за цялостната дейност по
NR/rdonlyres/DCC473F8-F883-4DEF-A1E2-71842A45546F/0
  Програма за посещение на конгреса на ri new orleans 2011 21-25. 05. 2011
NR/rdonlyres/6E16017D-3695-4C32-BC49-A2C35DF67AD2/0
  Структура и задачи на Федералната агенция на Германия за архивите на Държавна сигурност на бившата гдр
NR/rdonlyres/ED7B8219-CCB9-4A5C-AE61-DE28C2010F80/0
  СЪ­дър­ЖА­ние въ­ве­де­ние 1 Ро­ля и от­го­вор­нос­ти 3
NR/rdonlyres/E3D93A65-2D64-4807-8DC5-B96BAA374E30/0
  Организиране исъздаване на ротаракт клуб
NR/rdonlyres/9EFC53D8-B036-44BB-995F-EA08BE50DBC3/0
  Чес­­­то пи­­­та­­­ли Пол Ха­­­рис да­­­ли в он­­­зи сту­­­ден зи­­­мен ден, ко­­­га­­­то ос­­­но­­­ва­­­ва Ро­­­та­­­ри, е мис­­­лел, че то ще пре­­­рас­­­не в све­­­тов­­­но дви­­­же­­­ние
NR/rdonlyres/F16DE7F2-4303-4536-AEE6-58E4BB59CE0A/0
  Уве­ли­ча­ва­не и раз­ви­тие на член­с­т­во­то
nr/rdonlyres/6a251357-4c00-42fc-a6b7-10cba00b269a/0
  Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимна защита на секретната информация
NR/rdonlyres/AFD7D1D4-5D13-4952-953F-F366EA170BC4/0
  С поразумение между правителството на република българия
NR/rdonlyres/62511838-E80A-40CF-B393-FD3E7684508E/0
  Между правителството на република българия и правителството на република естония за взаимна защита и обмен
NR/rdonlyres/E93B21EA-1ABB-4EBA-9F31-0AD3305155BC/0
  Правителството на Република България (наричано по-нататък: " Българската Страна"), от една страна, и
NR/rdonlyres/28BC9E8E-5F22-477E-92D1-073883C835FA/0
  Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за взаимна защита на класифицираната информация
NR/rdonlyres/3F75E2B2-2EE5-4961-9F2E-BD2CD6638614/0
  История, структура и задачи на органите на държавна сигурност на бившата гдр (stasi)
NR/rdonlyres/5CA3DB3E-315E-406A-9277-52321B56D8B6/0
  Книга на президента на рк I част  Ти и твоята Фондация Ротари Бр. 2 (3)  Кой е Хърбърт Браун  Как се ръководи Ротари II част
NR/rdonlyres/62AD9183-1689-4B6A-B237-A053F022B956/0
  Класификации авиация военна
NR/rdonlyres/FD7F39DD-E993-4CCA-84AF-B67BC81441C2/0
  Нвп видински Митрополит Дометиан Ваше Превъзходителство
NR/rdonlyres/23BC8F68-0E3B-4727-8AE6-2D0267FF4467/0
  Добро утро. За мен е много голямо удоволствие да бъда тук с вас на тази дистрикт асамблея в България, която едновременно е една от най-старите и една от най-новите държави в Ротари Интернешънъл
NR/rdonlyres/4BF0C85D-F54D-4C9A-B7EF-C33F26DDBB4A/0
  Книга за гости на клуба + емблема на ri 50. 00 Медал за президента на клуба (преходен)
NR/rdonlyres/9F127FAE-1557-4518-9995-9D71747D9E84/0
  Между правителството на република българия и правителството на румъния за взаимна защита
NR/rdonlyres/35F30399-87B5-480D-87DA-1B187EDFC090/0
  Споразумение между правителството на република българия
NR/rdonlyres/F6BCD1C7-6CBB-41C7-8440-B807CCC27E39/0
  20 отговора на въпроса: защо да се присъединим към ротари? Приятелство
NR/rdonlyres/BDAF31E9-4440-4C03-8C98-C541E505F8C5/0
  Между република българия и кралство испания за взаимна защита и обмен
NR/rdonlyres/98E49D10-73F7-4144-967B-E6FC08CDF298/0
  Резервно електрозахранване на консуматори в Учебния център в град Банкя”
NR/rdonlyres/CDFFE3CB-5C07-4023-B24C-284C0BAB6BB7/0
  Споразумение между Правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за взаимна защита и принципи за обмен на класифицирана информация
NR/rdonlyres/6A4B4CC4-186C-4ADC-B98F-4229053609F0/0
  Споразумение между правителството на република българия и правителството на руската федерация
directory rdonlyres  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница