userfiles/file/HighYield/Reports
  Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
files/Reports/2007/Y07Cons
  Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци (пряк метод)
userfiles/file/Balanced/Reports
  Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
files/Reports/2007/Q2/Bianor_2007Q2
  Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
docs/reports
  О т ч е т за дейността на национален център по наркомании
old/reports
  Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
  Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
  Доклад оценка за степента на въздействие върху защитени зони bg 0001040 "западна стара планина и предбалкан"
  Доклад за оценка на съвместимост мвец "Живина", на р. Равна (Бърза)
IMB web page/microbio/Reports/ZA SITE 2015/Zl. Aleksieva Departament General Microbiology za site
  Департамент обща микробиология ръководител
IMB web page/microbio/Reports/G otchet 2013
  Стефан Ангелов” директор: /проф д-р Христо Найденски, двмн/ о т ч е т за работата на
docs/reports
  Решение № ва-26-ео/2007 на Директора на риосв варна от 11. 03. 08 год за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка
  Анотация на проекта за пуп-прз за жилищно строителство
  Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
old/reports
  Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
WWW_IChE_EN/Anual Reports_EN_BG/Anual Reports_EN
  За научно-изследователската дейност през 2013 г. Директор:
docs/reports
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023035 в землището на с. Свети никола, община каварна
  Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023037 в землището на с. Свети никола, община каварна
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023040 в землището на с. Свети никола, община каварна
  Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023053 в землището на с. Свети никола, община каварна
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023031 в землището на с. Свети никола, община каварна
IMB web page/microbio/Reports/ZA SITE 2015/Margarita Kamburova za site IMB
  Научна активност на лаборатория “Екстремофилни бактерии” Разработвани научни проблеми
reports
  Хюманоиден робот, управляван с мисъл
WWW_IChE_EN/Anual Reports_EN_BG/Anual Reports_EN
  И з в л е ч е н и е 2010 г. Директор: (проф дтн В. Бешков)
static/front/files/en/reports/2015/q2/consolidate
  Billboard plc consolidated financial statements
WWW_IChE_EN/Anual Reports_EN_BG/Anual Reports_EN
  За научно-изследователската дейност през 2011 г. Директор:
reports
  Национална студентска научно техническа конференция 2016
docs/reports
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023051 в землището на с. Свети никола, община каварна
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023055 в землището на с. Свети никола, община каварна
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023029 в землището на с. Свети никола, община каварна
userinfo/773/doc/1/2
  Научни статии и доклади
WWW_IChE_EN/Anual Reports_EN_BG/Anual Reports_EN
  За научно-изследователската дейност през 2012 г. Директор:
reports/nak/2008
  220 бр кутии цигари марка "мм slims", 50 бр кутии цигари марка "Parliament Akua Blue", 160 бр кутии марка "Parliament super slims", 80 бр кутии цигари марка "Marble filter de luks", 40 бр
docs/reports
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023057 в землището на с. Свети никола, община каварна
IMB web page/microbio/Reports/ZA SITE 2015/Ivanovska za site IMB
  Департамент по имунология Ръководител: Професор Нина Ивановска, дбн
IMB web page/microbio/Reports/ZA SITE 2015/Zl. Aleksieva Departament General Microbiology za site/website
  Секция морфология на микроорганизмите и електронна микроскопия
reports
  Национална студентска научно техническа конференция 2016
IMB web page/microbio/Reports/DSc
  Семинар по Патогенни микроорганизми и инфекциозна имунология към Института по микробиология "Стефан Ангелов", бан на 13. 06. 2011 и насочен за защита на същото заседание
docs/reports
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
reports
  Национална студентска научно техническа конференция 2016
  Национална студентска научно техническа конференция 2016
  Национална студентска научно техническа конференция 2016
docs/reports
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
userfiles/annual_reports
  Г о д и ш е н о т ч е т з а д е й н о с т т а 2015 година „център за независим живот” – софия (цнж)
docs/reports
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023060 в землището на с. Свети никола, община каварна
proplus/document/reports_2004_en
  Отчет за изпълнението на проект "Промотор Плюс", регион България за периода Май Юни 2004 г
upload/reports
  Отчет за изпълнение на годишния план за работа
old/reports
  Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
docs/reports
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023057 в землището на с. Свети никола, община каварна
reports
  Хюманоиден робот, управляван с мисъл
documents/2012/Final reports/Vol 2
  Методика за лабораторна обработка на проби морска вода по химични параметри Азот амониев бдс iso 7150-1: 2002
upload/reports
  Отчет за изпълнение на годишния план за работа на агенцията за приватизация
docs/reports
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
old/reports
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 11. 07. 2008 г. 17. 07. 2008 г
static/front/files/bg/reports/2009/q1/consolidate
  Доклад за дейността на билборд ад, гр. София през първото тримесечие на 2009 г. На консолидирана база
fileadmin/DAM/env/pp/Implementation reports 2008
  Format for Aarhus Convention implementation report
docs/reports
  Код bg0002051 и „комплекс калиакра
spravki/reports
  Г о д и ш е н д о к л а д за дейността на административен съд – пловдив през 2012 година
bg/invest/reports/2008_annual
  Доклад за дейността на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия ад 31 декември 2008г. Съдържание
bg/invest/reports/2008_3
  Отчет за доходите 3 стр. Баланс 4 стр. Отчет за промените в собствения капитал
home.nsf/vPagesLookup/progress-reports~bg/$FILE
  Отчет за дейността на Върховния административен съд Нормативна дейност на Върховния административен съд
doc/reports
  Доклад за дейността на областна администрация сливен за 2011 година
documents/2012/Cruise_information/Makrofiti Cruise Reports
  Б ъ л г а р с к а а к а д е м и я н а н а у к и т е
WWW_IChE_EN/Anual Reports_EN_BG/Anual Reports_EN
  За научно-изследователската дейност през 2015 г. Директор:
old/reports
  Програма за управление на дейностите по отпадъците, отчетна книга за заверка, необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци. Съставен е акт на управителя на фирмата
spravki/reports
  Г о д и ш е н д о к л а д за дейността на административен съд – пловдив през 2015 година
old/reports
  Програма за опазване на околната среда. Извършена е и проверка на държавно лесничейство Лом по приложение на Закона за лечебните растения. При проверката не са констатирани нарушения на злр
spravki/reports
  Г о д и ш е н д о к л а д за дейността на административен съд – пловдив през 2014 година
docs/reports
  Отчет за дейността на национален център по наркомании 2006 І. Структура
reports
  Национална студентска научно техническа конференция 2017
spravki/reports
  Г о д и ш е н д о к л а д за дейността на Административен съд – Пловдив през 2010г
wp-content/uploads/2016/05
  Доклад по проект мониторинг на стратегически области в работата на висшия съдебен съвет
userfiles/annual_reports
  Г о д и ш е н о т ч е т з а д е й н о с т т а 2014 година „център за независим живот” – софия (цнж)
userfiles/pages/files/annual_reports/1
  Доклад за напредъка по оперативна програма "административен капацитет" за 2010 г
static/front/files/bg/reports/2010/q3/unconsolidate
  Доклад за дейността на „билборд ад, гр. София през третото тримесечие на 2010 г
documents/2012/Cruise_information/Makrofiti Cruise Reports
  Б ъ л г а р с к а а к а д е м и я н а н а у к и т е
IMB web page/microbio/Reports/G otchet 2013
  Стефан Ангелов” директор: /проф д-р Христо Найденски, двмн/ о т ч е т за работата на
reports
  Национална студентска научно техническа конференция 2017
userfiles/pages/files/annual_reports/1
  Доклад за напредъка по оперативна програма "административен капацитет" за 2009 г
upload/reports
  Отчет за изпълнение на годишния план за работа
Reports
  Диплома №149 Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор
old/reports
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 15. 08. 2008 г. 21. 08. 2008 г
  Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите монтана
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 16. 05. 2008 г. 22. 05. 2008 г
  Програма за управление на дейностите с отпадъците и отчетна книга за заверка. За констатираните нарушения на управителя на фирмата е съставен акт
reports/nak/index.php?dir=2013
  Мотиви към присъда №8/03. 04. 2013 година, постановена по нохд 90/2013г по описа на Свогенски районен съд
static/front/files/bg/reports/2009/q1/unconsolidate
  Доклад за дейността на „билборд ад, гр. София през първото тримесечие на 2009 г
doc/reports
  Доклад за дейността на областна администрация сливен за 2008 година
old/reports
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 11. 04. 2008 г. 17. 04. 2008 г
  Резерват “Чупрене” статут и значимост История
wp-content/uploads/file/Industry/EIA/EIA_Reports_public/Okolovrasten_pat_PLAs
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „
docs/reports
  Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони „калиакра” (код bg0002051) и „КОМПЛЕКС калиакра”
  Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони „калиакра” (код bg0002051) и „КОМПЛЕКС калиакра”
old/reports
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 06. 03. 2009 г. 13. 03. 2009 г
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 06. 02. 2006г. – 10. 02. 2006г
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 02. 2006г. – 17. 02. 2006г
bg/invest/reports/2009_4
  Отчет за доходите 3 стр. Баланс 4 стр. Отчет за промените в собствения капитал
docs/reports
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023043 в землището на с. Свети никола, община каварна
static/front/files/bg/reports/2008/q2/unconsolidate
  Отчет към 30. 06. 2008 г. Обща информация
static/front/files/bg/reports/2009/q1/unconsolidate
  Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената информация
IMB web page/microbio/Reports/ZA SITE 2015/Kamburova site IMB
  Научна активност на лаборатория “Екстремофилни бактерии” Разработвани научни проблеми
esf/reports
  Доклад №3 Описание Наименование на бенефициента по договора за безвъзмездна финансова помощ
old/reports
  Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околна среда и води
reports
  Хюманоиден nao робот, управляван с мисъл
old/reports
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 10. 07. 2009 г. 16. 07. 2009 г
esf/reports
  Доклад №2 Описание Наименование на бенефициента по договора за безвъзмездна финансова помощ
old/reports
  За дейността на риосв монтана за периода 24. 08. 2009 г. 28. 08. 2009 г
docs/reports
  О т ч е т за дейността на национален център по наркомании
upload/reports
  Информация за приватизационния процес в България
reports/nak/index.php?dir=2011
  Мотиви към присъда №4 /23. 02 2011 година, постановена по нохд 199/2010г по описа на Свогенски районен съд
reports/nak/index.php?dir=2012
  Мотиви към Присъда 4 от 28 г по нох дело 62 по описа за 2009г на Районен съд С
wp-content/uploads/2016/12
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на правосъдието п р е с ц е н т ъ р
fin_reports
  Диплом №0409 издадена от идес
old/reports
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 14. 03. 2009 г. 19. 03. 2009 г
userfiles/annual_reports
  Г о д и ш е н о т ч е т з а д е й н о с т т а 2016 година „център за независим живот” – софия (цнж)
old/reports
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 06. 03. 2006г. – 10. 03. 2006г
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 27. 02. 2009 г. 05. 03. 2009 г
docs/reports
  За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023025 в землището на с. Свети никола, община каварна
webdav/CircaBC/ESTAT/dss/Library/task_force_esec/2007_interim_reports
  National statistical institute
doc/reports
  Доклад за дейността на областна администрация сливен за 2009 година
old/reports
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 19. 12. 2008 г. 08. 01. 2009 г

  Докладване" Информационна система „Финансово управление и контрол и вътрешен одит" (исфукво) -модул „Годишно докладване" История на промените
old/reports
  Отчет за дейността на риосв монтана за периода 03. 04
v1/fileadmin/content/energy/docs
  Доклади по държави-България Тодор Тодоров, ес „За Земята Основна информация Емисии парникови газове
old/reports
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 19. 06. 2009 г. 25. 06. 2009 г
spravki/reports
  Г о д и ш е н д о к л а д за дейността на административен съд пловдив през 2011 година
old/reports
  Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 06. 2008 г. 19. 06. 2008 г
  Закон за околната среда на предприятия и/или съоръжения, разположени на територията на риосв -монтана
docs/REPORTS
  Деловата игра в качеството си на метод за организационно развитие Гл ас д-р Силвена Денчева Йорданова, вумк-добрич
data/reports
  Отчет за изпълнение на дейностите по предоставяне на социални услуги в Център за обществена подкрепа към сдружение «жанета»- разград за 2012 г
94.190.193.195=-DDS-08-2005-CASH-REPORTS-II-2005-ministries.pdf
  Министерство на финансите дирекция “държавно съкровище
directory reports  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница