bg/search/download/8701
  Доклад №0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01. 08. 2011 г до 31. 12. 2014 г юли, 2015 година
bg/search/download/4372
  Доклад №0200000411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
bg/search/download/9240
  Доклад №0400308215 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание част първа 3
bg/search/download/7221
  Списък на съкращенията
bg/search/download/4820
  Доклад №0000000709 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на
bg/search/download/7333
  Доклад №0200008813 за извършен одит за съответствие при възникването и управлението на общинския дълг на Община Кюстендил за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 09. 2013 г
bg/search/download/9257
  Доклад №0100310515 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Гулянци за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание І. Въведение 4
bg/search/download/9926
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касово изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/search/download/10126
  Доклад №0100214316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на
en/search/download/6668
  Д о к л а д за източниците за финансиране и разходите за предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България в настоящия доклад
bg/search/download/3733
  Сметна палата
bg/search/download/10107
  Доклад №0100111816 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Университета за национално и световно стопанство за 2015 г. София, 2016 г
bg/search/download/204
  Република българия с м е т н а п а л а т а д о к л а д
bg/search/download/1512
  С ъ о б щ е н и е на 19. 06. 2007 г е връчен на Асен Димитров Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството Одитен доклад
bg/search/download/5914
  Доклад №0200002112 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на физическото възпитание и спорта за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
bg/search/download/1653
  Република българия с м е т н а п а л а т а доклад
bg/search/download/8779
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/search/download/7019
  1. Основание за извършване на одита
bg/search/download/5478
  9 Част а – Спазване изискванията на Изборния кодекс от местните коалиции за финансиране на предизборната кампания за общински съветници и кметове
bg/search/download/7142
  Доклад №0200004813 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Смолян за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
bg/search/download/7650
  Доклад №0200007413 за извършен одит за съответствие при възникването и управлението на общинския дълг в община Бобов дол
bg/search/download/432
  Доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
bg/search/download/1330
  Доклад за осъществения контрол върху концесионната дейност, съгласно изискванията на чл. 45 от Наредбата за концесиите от 1999 г се
bg/search/download/4817
  Доклад №0200003411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Каолиново за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
bg/search/download/492
  Териториално поделение – русе
bg/search/download/10073
  Доклад №0400104516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Българско национално радио за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/search/download/7059
  Доклад №0400013112 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество
bg/search/download/9477
  Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г
bg/search/download/5480
  Доклад №0200007911 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на
bg/search/download/5533
  С ъ о б щ е н и е На 22. 11. 2012 г е връчен на господин Валерий Тодоров, генерален директор на Българското национално радио, проект на Одитен доклад
bg/search/download/4734
  С ъ о б щ е н и е На 26. 01. 2012 г е връчен на г-жа Нона Караджова, министър на околната среда и водите, проект на одитен доклад
bg/search/download/10112
  Доклад №0100111116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Национална спортна академия „Васил Левски за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/search/download/7676
  Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
bg/search/download/7252
  Св. Св. Кирил и Методий
bg/search/download/905
  Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на дейността по управлението и разпореждането с имуществото в Община Севлиево
en/search/download/6656
  Д о к л а д за резултатите от проверката в системата на съдебната власт
bg/search/download/267
  Решение на Сметната палата от 27. 02. 2003 г. Основни резултати и изводи от изпълнението на одитната задача
bg/search/download/7688
  Доклад №0200002013 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Столична община
bg/search/download/4324
  С ъ о б щ е н и е На 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад
bg/search/download/1738
  Република българия с м е т н а п а л а т а
bg/search/download/3105
  Сметна палата
bg/search/download/2419
  Сметна палата
bg/search/download/341
  С м е т н а п а л а т а териториално поделение – бургас
bg/search/download/7653
  Доклад №0200006512 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Военна академия „Георги Стойков Раковски
bg/search/download/494
  Д о к л а д за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета‚ извънбюджетните сметки
bg/search/download/549
  Република българия с м е т н а п а л а т а
bg/search/download/795
  А п а л а т а доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на подпрограмите "Еразъм", "Коменски" и "Грюндвиг" по програма
bg/search/download/7651
  Доклад №0200000413 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Гурково за периода от 01. 01. 2012 г до 31. 12. 2012 г
bg/search/download/1451
  Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на дейността по възлагане на обществените поръчки в Община Кнежа за периода от 01. 01. 2006 г до 30. 09. 2006 г
bg/search/download/2463
  Доклад №0500000307 за извършен одит на дейността на Държавната агенция за младежта и спорта във връзка с осъществяването
bg/search/download/7117
  Доклад №0200007912 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за периода
bg/search/download/9415
  Доклад №0400105615 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Държавната агенция „ Технически операции за 2014 г. София, 2015 г
directory search download  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница