sessions/13/02
  Изследване чистотата на слънчогледово масло за производство на експлозиви anfo
sessions/14/01
  Laser “Raman” spectroscopy of anglesite and cubanite from deposit “Chelopech” Dimitar Petrov
sessions/15/01
  Св иван рилски
sessions/13/01
  Modeling of
sessions/13/04
  Управление на риска от природни бедствия
sessions/15/01
  Oценка на риска от наводнениe в елховското структурно понижение в района на гр. Елхово красимира Кършева
  Гравиметрични системи използвани в република българия и оценка точността на системи igsn-71 и unigrace при точки от гравиметричните и мрежи
sessions/14/02
  Toxicological assessment of photocatalytically destroyed mixed azo dyes by chlorella vulgaris
sessions/14/01
  Field spectroscopy measurements of rocks in Earth observations
sessions/14/02
  Alternative geostatistical analysis of the northern slope of the open pit mine "Ćirikovac" in the zone of the longitudinal profile n
sessions/15/04
  Физически и икономически индикатори на ресурсната ограниченост
sessions/15/02
  Prevention of the generation of acid drainage waters in a heap consisting of uranium-bearing mining wastes
sessions/13/02
  Един комбиниран модел в механика на мулдата при изземане на наклонени пластове
sessions/15/02
  Управление на риска за безопасност и здраве при работа с циансъдържащи съединения в минната промишленост
sessions/14/01
  Локализиране на разломи в струмската сеизмична зона по резултати от гравиметрични и нивелачни измервания ради Радичев1, Емил Михайлов2
sessions/15/04
  Разработка на приложения в среда на autodesk-продукти
sessions/15/03
  Изследване върху напреженията и деформациите в разномодулна греда
sessions/13/01
  Генерационен потенциал на скалите от българската част на тракийския басейн гергана Палакарчева
sessions/15/03
  Светодиодна осветителна уредба за изследване на фотосинтезата
sessions/14/02
  Излугване на куприт и електроекстракция на мед от вторични продукти на хидрометалургията
sessions/13/03
  Събиране и преобразуване на енергия чрез автономни миниатюрни електрозахранвания
sessions/15/02
  Използване методите на обогатяване за извличане на желязо от некондиционни продукти и отпадъци от преработването на железни руди
sessions/13/01
  Индексови таксони планктонни фораминифери от палеоценската и еоценската серия в ломската депресия светлозар Сеферинов
sessions/13/04
  Сугестопедията като съчетание от традиции и иновация в обучението по физика
sessions/13/01
  Газохидратни образувания и възможни залежи в българската акватория на черно море моника Владимирова
sessions/14/01
  Характеристика на архитектурно-елементните единици в разрезите на петроханската теригенна група в част от западна стара планина
sessions/15/03
  Идеалният отразяващ разсейвател в колориметрията и фотометрията – предизвикателство и реализация
sessions/14/02
  Схеми за проветряване на автотунели
sessions/15/02
  Possible use of metal
sessions/14/02
  Waste disposal technology from the mutalj open pit mine to the disposal site of the beli kamen open pit mine
sessions/14/04
  Изследване и анализ на възможностите за предоставяне на SaaS облачни услуги за текстообработка в wysiwyg режим
sessions/15/02
  Мерки за ограничаване на корозията на метални тръби в пречиствателна станция за инфилтратни води
sessions/13/03
  Транзистор с един електрон: приложения и проблеми
sessions/14/02
  Съпоставка между методите за устойчивост на откоси
sessions/14/04
  Преводната философска книжнина в българия през посттоталитарния период
sessions/13/03
  Изследване степента на корозия на заземителни електроди с помощта на трансформаторен датчик
sessions/14/03
  Методика за определяне коефициентa на устойчивост на хидравлични еднокофови багери по време на движение
sessions/14/02
  Optimizing the re-use of uranium contaminated water from a flooded mine
sessions/13/02
  Volume explosion opportunities for industrial applications
sessions/15/02
  Изследване на геоложки материали за целите на рекултивацията
sessions/14/03
  Методи за увеличаване на стръмността на транзистора
sessions/15/01
  Оценка опасността от втечняване на хвоста от хвостохранилище «люляковица» определяне динамичната якост на хвоста“
sessions/16/04
  Епистемична неопределеност при инженерна оценка на базовите разход и график на строителни проекти
sessions/14/01
  Параметри на архитектурно-елементния анализ на Алувиално-доминирани континентални седиментни последователности
sessions/15/01
  Correlations between elements in ores fRom the gold-copper deposit Chelopech, Bulgaria Dimitar Petrov, Kamen Popov
sessions/16/01
  Trace-elements in collomorph marcasite and chalcopyrite from silver-gold deposit sedefche, eastern rhodopes
sessions/16/03
  Анализ на условията за електробезопасност при експлоатация на електроснабдителни системи захранвани от подвижни подстанции в „мини марица-изток” еад
sessions/15/04
  Физическата активност значим фактор за понижаване на тревожността
sessions/16/01
  Identification of exposed rocks in open pit mines using infrared spectral data
sessions/13/01
  Високометаморфни комплекси в България
sessions/15/02
  Премествания на земната повърхност при прокарване на два успоредни тунела на метрото-ііі част
sessions/16/01
  Моделиране на мостови съоръжения и хидравлични анализи с hec-ras в тунджанското структурно понижение, в района на гр. Елхово красимира Кършева
sessions/14/02
  Система за мониторинг на атмосферата в открит рудник
sessions/14/03
  Система за мониторинг на атмосферата в открит рудник
sessions/15/02
  Biotechnological cleaning of polluted waters by means of a system producing large amounts of biodegradable organic matter
sessions/16/01
  Интегрална гео-база данни за акваторията на авренското крайбрежие
sessions/13/02
  Възможности за намаляване Разхода на модификатори и Повишаване на водната ефективност при производство на гипсови строителни плоскости
sessions/13/04
  Стандартизация в областта на корпоративната социална отговорност
sessions/14/01
  Янко Герджиков
sessions/15/03
  Изследване отклонението и несиметрията на напрежението при работа на мощни електродъгови стоманодобивни пещи
sessions/13/02
  Оптимална технология за преминаване на твм през станциите от централния участък на iii-ти метродиаметър на софийското метро
sessions/13/03
  Minimal commutativity of compositions of operators of mixed type I
sessions/14/04
  Българската минна индустрия през 2013 Г. – Перспективи, очаквания и прогнози
sessions/13/04
  Българската минна индустрия през 2012 Г. – Перспективи, очаквания и прогнози
sessions/16/02
  Application of carbon quantum dots for dye-sensitized solar cells
sessions/15/04
  Гносис и кич
  Взаимовръзки между наследствените предразположения и психофизическата готовност на студенти за действие в трудни ситуации йордан Иванов, Радослав Ханчев, Ваня Цолова, Иванка Ставрева, Евгени E. Йорданов
sessions/13/01
  Литофациална характеристика на петроханската теригенна група в част от западна стара планина. V. Специфични литофациеси георги Айданлийски
sessions/16/04
  Споделянето на съвременника
sessions/13/03
  Подобряване на износоустойчивостта на елементи от минната механизация чрез нанасяне на покрития върху контактните им повърхнини
sessions/14/02
  Structural influence of sphalerite on their leaching from complex concentrate by sodium nitrate in sulphuric acid
sessions/15/03
  Симулационно моделиране и изследване на валцова трошачка за трошене на медни руди
sessions/13/01
  Нови данни за магматизма в района на Ришкия проход, източна Стара планина Бануш Банушев
sessions/16/02
  Пречистване на сондажни води, замърсени при добив на нефт
sessions/16/01
  Геотехнически условия на тунел „железница“ от ам „струма“ Антонио Лаков, Стефчо Стойнев
sessions/14/01
  Природен газ в слабопроницаеми теригенни формации (tight gas) Ефросима Занева-Добранова
sessions/13/04
  Конкурентоспособност на българската добивна промишленост
sessions/16/01
  Многогодишни гравиметрични измервания на крупнишкия полигон
sessions/16/02
  Highly-luminescent carbon nanoparticles as sensors for monitoring of heavy metals
sessions/14/01
  Перспективи за наклонено-насочено сондиране в находищата на въглеводороди в българия добромир Нецов
sessions/16/01
  Петрография, минералогия и геохимия на въглища от пчеларовското находище, източни родопи II част. Геохимична характеристика
sessions/14/04
  Значими физически и интелектуални качества за специалисти в минно-добивната промишленост
pub/NATO
  Пролетна сесия 2011 27 – 30 май 2011 обща информация
sessions/16/01
  Повишаване разрешаващата способност на сеизмограмите за извършване на скоростен анализ при обработката на сухоземни сеизмични данни
sessions/13/02
  Киселинно-основно титруване на ксантогенати
sessions/16/03
  Относно численото моделиране на натоварване върху нож на кофа
sessions/15/03
  Проект на кофа с „разделно рязане” на роторен багер srs 4000
sessions/14/03
  Методика за експериментално измерване на вибрационните параметри на конусна инерционна трошачка тип кид-300
sessions/15/02
  Производителност на широко обхватен подводен разрохвач
sessions/13/03
  Предимства и недостатъци на известните изолации кРитерии и класификация за избор на изолация според риска за възникване на корозия
sessions/16/04
  Предизвикателства пред социалното предприемачество в българия
  Св иван рилски
sessions/15/01
  Evaluation of the groundwater recharge for the danubian plain (Northern bulgaria) based on climatic data
sessions/16/03
  Макет за изследване на операционен усилвател
sessions/16/04
  Програмни системи за 3d моделиране и използването им в учебния процес
sessions/13/02
  Изследване върху динамиката на свлачищни процеси – ІІ част михаил Вълков
sessions/15/01
  Нови геологоструктурни данни за кариера „люляката“, девненско
sessions/16/02
  Анализ на работата на седиментни микробни горивни клетки, засадени с различна растителност
sessions/13/01
  Биостратиграфия на палеоценската и еоценската серия в ломската депресия по планктонни фораминифери светлозар Сеферинов
sessions/15/01
  Характеристика на архитектурно-елементните единици в разрезите на петроханската теригенна група в част от западна стара планина. II псамитнодоминирани руслови единици
sessions/14/01
  Геоложкият феномен „слонът” при с. Долни коритен, кюстендилска област борис Вълчев, Венелин Желев, Стоян Танациев
sessions/13/03
  Дългосрочно изследване на устойчивостта на параметрите на заземители с електропроводима бетонна обмазка
sessions/16/01
  Cartographic support of aspiring geopark Belogradchik rocks
sessions/14/02
  Промяна на напрегнатото състояние на почви чрез заздравяване, преди преминаване на тунелопробивна машина под сгради и съоръжения
  Изследване за определяне на технически решения за ограничаване на деформациите при прокарване на тунел под съществуващи сгради и съоръжения
sessions/13/03
  Възстановяване на механичната част на единИчното задвижване на електролокомотив К10
sessions/16/02
  Разработване на технологична схема на пилотен хидрометалургичен завод за извличане на мед и благородни метали от металургични отпадъци
sessions/14/02
  Influence of the nitrates in the anolyte on the mfc performance
sessions/13/01
  Математически моделни изследвания за оразмеряване на циркулационна сондажна система за добив на геотермална енергия николай Т. Стоянов
sessions/15/01
  Локализиране на подходящи места за изграждане на мониторингови кладенци в слабоводоносен скален комплекс
poster_sessions/XIV/sites/default/files
  N-pyrrolyl hydrazide-hydrazones as a target molecule for fighting neurodegenerative diseases
sessions/15/01
  Предварителни проучвания и изследване на кинематичен модел на система за мониторинг и ранно предупреждение от земетресения в условията на „асарел еад” Иван Парушев, Бойко Рангелов
sessions/16/02
  Динамика на двукорпусна резонансна пресевна уредба
sessions/15/02
  Определяне на коефициента на топлинен пренос при комплексно охлаждане чрез конвекция и радиационен обмен на скални образци
sessions/14/01
  Геоложки феномени в района на созопол и черноморец – състояние и перспективи венелин Желев, Борис Вълчев
sessions/16/01
  Пасивна сеизмика за целите на търсене и проучване на въглеводороди
sessions/16/02
  In situ bioremediation of a soil heavily contaminated with non-ferrous metals and arsenic
sessions/14/03
  Превенция, избор на модел, методи и технически средства за измерване на вътрешната корозия в подземни тръбопроводи
  Заместваща схема на трифазна мрежа с изолирана неутрала при изчисляване на тока, протичащ през тялото на човека, при докосване до една от фазите при големи стойности на проводимостта на изолацията
i
  Програма 27-29 март 2012 г. София Информационна кампания на тема „Национален абонамент за достъп до бази данни с научна информация на Елзевир и Томсън Ройтерс 27 март
sessions/15/03
  Критерии за избор на раздробяваща машина
sessions/14/03
  Симулационно изследване на аеродинамичните параметри на осов вентилатор
sessions/16/01
  Първи цифров модел на морското дъно на южнобългарското черноморско крайбрежие широк бургаски залив тодор Ламбев, Любомир Димитров
sessions/15/01
  Русларско-палеогенска (!) Петролна система в долнокамчийския седиментен басейн христо Димитров
sessions/13/04
  Анализ на дейността на заинтересованите страни в контекста на корпоративната социална отговорност
sessions/15/01
  Структура на метаморфните скали от северната периферия на манастирските височини, между селата инзово и драма, ямболска област
sessions/14/02
  Преглед на изолиращите дихателни апарати със сгъстен кислород използвани в миннодобивния отрасъл
sessions/15/02
  Computational methods for ventilation networks management
sessions/15/03
  Differential protection of power transformers based on negative sequence currents detection
sessions/13/02
  Строителство на еднопътен метротунел по нов австрийски тунелен метод. Разширение на първи метродиаметър, софия – участък от мс 13-19
sessions/13/01
  Геохимична характеристика на въглищни пластове от добруджанския басейн, българия, във връзка с тяхната подземна газификация йордан Кортенски, Николай Христов, Александър Здравков, Никола Сечкарьов
sessions/14/04
  Възможностите на инфографиката за самопроектиране на учебни материали като метод за развитие на професионалните компетенции
sessions/13/02
  Решение за укрепване на десния бряг на река Искър в района на съществуващо свлачище на един от левите завои на реката край с. Кунино
  Напрегнато състояние в кръгла тръба, натоварена с външна сила
sessions/15/01
  Влияние на Остатъчните скорости след дълбочинна кирхоф миграция преди сумиране Мая Григорова1
seminars/seminar-3-december-2005
  Семинар на тема „Разработка на мобилни приложения Разработване на мобилни приложения с. Net compact Framework
sessions/14/03
  Динамично моделиране на задвижващата система на конусна инерционна трошачка тип кид-300
sessions/16/02
  Състав и третиране на отпадъчни води от добива на нефт
sessions/15/01
  Геоложки феномени в понор планина (западна българия) Борис Вълчев, Георги Начев
sessions/16/01
  Каньонът на река петър (петра, петраница) между селата губислав и миланово (западна стара планина) Борис Вълчев
sessions/15/01
  Морфо–литоложка характеристика на шелфа пред авренското крайбрежие Богдан Проданов, Любомир Димитров
sessions/13/01
  Гравиметрични поправки и фактори влияещи на високоточните измервания силата на тежестта ради Радичев1, Емил Михайлов2, Атанас Кисьов1
sessions/16/01
  Разсипно злато в еоценски седименти от източния балкан и пред­балкан венелин Желев, Георги Айданлийски, Иван Петров
sessions/14/03
  Изследване на работните режими на променливотокова електрическа машина с двойно захранване
sessions/15/04
  Теоретични основи на конкуренцията и конкурентоспособността на предприятията от минната индустрия
sessions/15/03
  Св иван рилски
sessions/15/02
  Адсорбция на манган в статични и динамични условия – Фактори оказващи влияние върху сорбционните процеси
sessions/13/02
  Отстраняване на органични замърсители от отпадъчни води
sessions/14/02
  Фактори, влияещи върху адсорбцията на манган с използване на естествен зеолит
sessions/14/04
  Методика на заниманията по аеробна гимнастика във висшите училища
sessions/15/03
  Изследване на специфичния разход на електроенергия при полуавтогенно смилане на медни руди
sessions/16/02
  Влияние на рециклирането на плутония върху материалния баланс на ядрения горивен цикъл
sessions/13/01
  Литофациална характеристика на петроханската теригенна група в част от западна стара планина. ІV. Алевритно- и пелитнодоминирани литофациеси георги Айданлийски
sessions/14/01
  Петроложка характеристика на хипоабисалните магматити в района на Върбишка стара планина Бануш Банушев
sessions/15/01
  Магмените прояви в района на селата медвен и садово, Източна стара планина Бануш Банушев
sessions/13/01
  Перспективни геоложки формации за съхраняване на въглероден диоксид в маришкия басейн
sessions/14/02
  Св иван рилски
sessions/16/01
  Пепелообразуващи елементи във въглища от гоцеделчевския басейн, България
sessions/15/01
  Геотоп „нос кюприя“, гр. Приморско, бургаска област
sessions/13/03
  Върху производителността на вибрационните челюстни трошачки
sessions/13/04
  Ролята на фирмата в обучението на работното място
sessions/15/02
  Върху оценката на опасността от подхлъзвания и падания
sessions/16/01
  Геодинамично състояние на свлачището в село плетена, община сатовча, българия стефчо Стойнев, Антонио Лаков
sessions/13/01
  Минералого-петрографски изследвания на антични керамични артефакти от археологическия обект “Глухите камъни”
sessions/16/01
  Химико-минераложка характеристка на древни шлаки от Росенското рудно поле
  Химико-минераложка характеристика на древни шлаки от росенското рудно поле
sessions/14/01
  Св иван рилски
sessions/15/02
  Синтез на полупроводникови наночастици от метални ксантогенати
sessions/15/01
  Варовиковите късове от разкрития на карбонски и пермски седименти в северозападна българия
sessions/15/04
  Дуална система – европейски аспекти
sessions/16/02
  Сравнителен анализ между две инсталации за преработка на варовик, добит в кариера „козяк“
sessions/16/04
  Информационно общество: актуална житейска ситуация и социализационни практики
sessions/16/03
  Годишник на
sessions/13/04
  Обзор на данъчната система на българия състояние и необходими промени
sessions/15/04
  Аутсорсинг на съпътстващи добива на минерални ресурси дейности
sessions/13/04
  Годишник на
sessions/13/01
  Приложение на електротомографията за картиране на суфозионни зони
sessions/16/01
  Годишник на
sessions/15/01
  Високоточни гравиметрични измервания на някои отсечки от софийския полигон и базите към него ради Радичев1, Емил Михайлов2, Николай Кирилов1
sessions/14/04
  Кризисни тенденции и проблеми пред развитието на земеделието в региона на централна африка
sessions/14/02
  Изследване и възстановяване на терени, нарушени при промишлена дейност
sessions/15/01
  Присъствие и разпределение на пепелообразуващи елементи във въглища от бургаския басейн, България
sessions/13/04
  Отношението наука-практика
sessions/13/02
  Сондо-шнекова добивна технологична схема за условията на мина „Бела вода“
sessions/15/01
  Характеристика на архитектурно-елементните единици в разрезите на петроханската теригенна група в част от западна стара планина. III извънруслови единици
sessions/13/02
  Възможности за използване на зеолити при пречистване на води замърсени с манган
sessions/11/02
  Свитък ІІ: добив и преработка на
sessions/16/03
  Решаване на статически определими пространствени ферми в матрична форма
  Изследване на ефективността на светодиоди
sessions/15/01
  Геотехнически условия на тунел „кресна“ от ам „струма“ Антонио Лаков, Стефчо Стойнев
sessions/14/04
  Екологични рискове и екологична безопасност на стопанската дейност
sessions/15/04
  Концепцията интелигентен град и показателят „общи загуби на вода”
sessions/16/01
  Приложимост на любителски дистанционно управляеми летателни системи (дулс) за решаване на приложни задачи
sessions/16/02
  Цементация на благородни метали от кисел разтвор на тиокарбамид
sessions/13/02
  Осигуряване на заустване на дъждоотливни тръби от преливници чрез удълбочаване и стабилизиране дъното и бреговете на равнинни реки
sessions/14/01
  Геоложки феномени в района на созопол и черноморец – състояние и перспективи венелин Желев, Борис Вълчев
sessions/15/04
  Българската минна индустрия през 2014 Г. – Перспективи, очаквания и прогнози
sessions/16/04
  Законната реклама на хазартни игри в електронните медии женя Стефанова
sessions/14/01
  Янко Герджиков
sessions/15/04
  Някои особености на физическата дееспособност на студенти от уасг
sessions/13/03
  Повишаване на бързодействието на системите за програмно управление на насипообразуватели чрез използване на математични модели
sessions/14/04
  Теория и практика на съставянето на държавния бюджет на примера на република българия
  Решение за тези потребители да оптимизират разходите си за електроенергия е като участват в балансиращи групи
sessions/13/01
  Комплексни геофизични изследвания – основа за построяването на геодинамичен модел и изграждане на система за сеизмичен мониторинг в района на град перник – проект симора
sessions/16/02
  Внедряване на безвзривна технология на добив с използване на surface miner wirtgen 2500 sm в кариера „козяк“
sessions/13/01
  Перспективни геоложки формации за съхраняване на въглероден диоксид в маришкия басейн
sessions/15/03
  Задача за движение на твърдо тяло с неподвижна точка Асен Стоянов
sessions/14/03
  Решение за конкретен пример. Определяне опорните реакции на равнинна натоварена система от три тела с помощта на Mathcad
  Анализ на рудничните електрически мрежи средно напрежение с изолирана неутрала
sessions/13/03
  Анализ на рудничните електрически мрежи средно напрежение с резистивно заземена неутрала
sessions/14/02
  Влияние на смилането на полиградиентен хидроксиден магнитен концентрат върху разпределението на желязо по класи
sessions/13/03
  Напрежения в ротора на центробежните сачмени съединители с водещ шестлопатен ротор
sessions/14/03
  Симулационно изследване на аеродинамичните параметри на осов вентилатор
sessions/16/03
  Оценка к. П. Д. На фотоволтаични панели при продължителна експлоатация
sessions/13/02
  Приложение на матричното смятане за определяне на линейните премествания на точка от равнинна, статически определима рамка
  Съвременно моделиране на детонационен процес
sessions/14/02
  Безопасни разстояния при извършване на взривни работи
sessions/13/02
  Параметрите на взривните работи и възможност за тяхното оптимизиране
  Димитър Христанов
sessions/14/02
  Projects and passports for blasting requirements development passports with computer-assisted
  Схеми за проветряване на автотунели
sessions/16/04
  Проверка на основни знания и умения по Приготвяне, Транспортиране, полагане и уплътняване на бетонната
sessions/13/03
  Математическо моделиране на процесите при ударно – вибрационните машини
sessions/13/04
  Някои противоречия свързани с правата на потребителите при битовото водоснабдяване в условията на естествен монопол
sessions/14/04
  Конструиране на идентичност във виртуалната реалност
sessions/15/01
  Деформационни свойства на структурирани глини ася Божинова-Хаапанен
sessions/15/03
  Компютърна система за изследване на слънчевата радиация и естествената осветеност
sessions/14/03
  Електрификация и автоматизация
sessions/13/03
  Определяне на енергийната характеристика на промишлена система обогатителна фабрика на “горубсо-кърджали” ад на база статистически данни и използването й при прогнозиране на специфичния разход
sessions/15/02
  Свитък ІІ: добив и преработка на
sessions/15/01
  Oценка на риска от наводнениe в елховското структурно понижение в района на гр. Елхово красимира Кършева
sessions/13/02
  Отстраняване на органични замърсители от отпадъчни води
sessions/15/01
  Оценка на ролята на вертикалната филтрация на подземните води в обсега на аец „Козлодуй“ Петър Гергинов
sessions/15/03
  Работа на светодиодни модули при директно захранване от фотоволтаични панели
sessions/16/04
  Анализ на жизненото равнище в република българия и възможности за неговото повишаване
sessions/15/01
  Характеристика на архитектурно-елементните единици в разрезите на петроханската теригенна група в част от западна стара планина. II псамитнодоминирани руслови единици
sessions/13/01
  Минералого-петрографски изследвания на антични керамични артефакти от археологическия обект “Глухите камъни”
sessions/14/02
  Промененият въгледобив
  Ефективно получаване на качествени енергийни въглища от отпадък
  Изследване за определяне на технически решения за ограничаване на деформациите при прокарване на тунел под съществуващи сгради и съоръжения
sessions/14/01
  Петроложка характеристика на хипоабисалните магматити в района на Върбишка стара планина Бануш Банушев
sessions/15/03
  Особености при пускане и изследване на характеристиките на асин­хронен двигател с навит ротор като машина с двойно захранване при достигане на двойната синхронна скорост на въртене
sessions/14/02
  Оптимални размери на областта на влияние около кръгла изработка, укрепена с анкери
sessions/15/04
  Физическата активност значим фактор за понижаване на тревожността
sessions/13/03
  Пускови характеристики на светлинни източници
sessions/15/02
  Рентгенов и микроскопски анализ на реален некондиционен материал от преработването на железни руди
sessions/15/04
  Свитък ІV: хуманитарни и стопански науки annual of university of mining and geology
sessions/13/02
  Пластична зона в дебелостенна тръба под действие на вътрешна сила
sessions/15/02
  Реактор за разграждане по метода на кипящ слой, на отпадък от флотация на медни шлаки в аурубис българия
sessions/15/01
  Геоложки феномени в понор планина (западна българия) Борис Вълчев, Георги Начев
sessions/13/01
  Математически моделни изследвания за оразмеряване на циркулационна сондажна система за добив на геотермална енергия николай Т. Стоянов
sessions/14/04
  Особените правила за рекламиране в електронните медии
sessions/13/01
  Индексови таксони планктонни фораминифери от палеоценската и еоценската серия в ломската депресия светлозар Сеферинов
sessions/14/01
  Геоложкият феномен „слонът” при с. Долни коритен, кюстендилска област борис Вълчев, Венелин Желев, Стоян Танациев
sessions/13/01
  Методика на наблюденияta при профилни гравиметрични снимки по линии от държавната нивелация на република българия ради Радичев1, Емил Михайлов2, Николай Кирилов1
sessions/15/01
  Структура на метаморфните скали от северната периферия на манастирските височини, между селата инзово и драма, ямболска област
sessions/15/03
  Изследване върху напреженията и деформациите в разномодулна греда
sessions/14/01
  Геофизичен комплекс за изучаване на повърхностния геоложки разрез в района на земетресението при град перник от 22 май 2012 Г. Бойко Рангелов, Христиан Цанков, Цветан Груев
sessions/13/01
  Нови данни за магматизма в района на Ришкия проход, източна Стара планина Бануш Банушев
sessions/15/01
  Магмените прояви в района на селата медвен и садово, Източна стара планина Бануш Банушев
sessions/14/03
  Математически модел с променливи параметри на ударно взаимодействие на пробивен инструмент от минната механизация
sessions/13/04
  Обзор на данъчната система на българия състояние и необходими промени
sessions/13/03
  Възстановяване на механичната част на единИчното задвижване на електролокомотив К10
directory sessions  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница