sites/default/files/files/data/timeseries
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
sites/default/files/files/godina-2016/shumen_topnovini_bg/sedmica-15
  1. По пътя към паметник „1300 години България
sites/default/files/files/page
  Наредба №5 от 28 декември 2006 Г. За техническите паспорти на строежите
sites/default/files/files/godina-2015/topnovini_bg/sedmica-24
  З а п о в е д № гр. Шумен, г
sites/default/files/files/pages
  Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
sites/default/files/files
  Web Motion Ltd
sites/default/files/files/publications
  Код по продагро-2008 Наименование на позицията
sites/default/files/files/pages
  Термин Определение
sites/default/files/files/godina-2014/burgas_topnovini_bg/sedmica-49
  Програма на община поморие 2014 Г. 05. 12. 2014 г. / петък
sites/default/files/files/godina-2016/burgas_topnovini_bg/sedmica-08
  Програма 17 март, четвъртък, Откриване 19 часа "Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син"
drupal/sites/default/files/files
  European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (erih plus). Приложение : Предварителна програма
sites/default/files/files
  Web Motion Ltd
sites/default/files/files/pages
  Отчет за разхода на горива и енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
sites/default/files/files
  Империя Онлайн е компания, разработваща собствени онлайн игри. Продуктите ни са локализирани на 24 езика, имат водещи позиции в над 30 държави и над 18 милиона потребители
sites/default/files/files/pages/Forms
  Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"
sites/default/files/files/pages
  Регламент №1172/98 Отчетна страна: Република България Отчетен период: 1-во тримесечие на 2010 година
sites/default/files/files/metadata
  Програма за мониторинг и оценка (emep) в рамките на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха
  Програма за мониторинг и оценка (emep) в рамките на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха
  Очаквана продължителност на живота на лицата на възраст 65 години по пол
sites/default/files/files/data/SDI
  Участие на населението на възраст 7 15 години в задължителното образование
sites/default/files/files/pages
  Състав на работна група 12 „статистика” към съвета по европейските въпроси, утвърден със заповед
  Отчет за производството на електрическа енергия и топлинна енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
sites/default/files/files/pages/Forms
  Инструкция за ползване Последна актуализация: 11. 2016 година
sites/default/files/files/metadata
  Очаквана продължителност на живота при раждане по пол
  1. Показател: Разходи за пречистване на отпадъчни води
  Дял на лицата на възраст 65 и повече години с риск от изпадане в бедност
sites/default/files/files
  Кои алуминиеви домакински отпадъци могат да се рециклират?
  На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, във връзка с чл. 36, ал
sites/default/files/files/pages
  Отчет за Нефта и нефтените продукти Национален орган, отговорен за събирането на данни
sites/default/files/files/publications
  Териториално статистическо бюро русе русе 2014 съдържание
sites/default/files/files
  Производство
sites/default/files/files/pages
  Приложение №3 ценоразпис и ценообразуване за изготвяните и предоставяни стандартни и специализирани статистически продукти и услуги
sites/default/files/files/data/SDI
  Разпределение на товарните превози по видове транспорт
sites/default/files/files/pages
  Верни отговори на играта с понятия, използвани в статистиката
sites/default/files/files/metadata
  Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта
  1. Показател: Коефициент на демографско заместване
sites/default/files/files/oproachki/2015-09
  Публичен регистър на получените дарения в община перущица за периода 01. 01. 2015г до 31. 12. 2015г
sites/default/files/files/pages/135years
  Международна научна конференция „модерната статистика: нови предизвикателства за развитие“ 24-25 юни 2015 година, гр. София
sites/default/files/files/metadata
  Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия
sites/default/files/files/data/SDI
  Дял на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, в брутното производство на електрическа енергия
  Дял на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, в брутното производство на електрическа енергия
sites/default/files/files/page
  Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър
sites/default/files/files/metadata
  1. Показател: Емисии в еквивалент на въглероден диоксид (CO2) на единица бвп кратко описание
sites/default/files/files/page
  Наредба №20 от 18 ноември 2016 Г. За съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти
sites/default/files/files/data/SDI
  Ниска степен на грамотност при четене на учениците
  Индекс на гъстотата на животните
sites/default/files/files/oproachki/2017
  Приложение №5 технически спецификации
sites/default/files/files/pages
  Доклад за качеството на данните по структурна бизнес статистика за референтната 2007 година
sites/default/files/files/metadata
  Доклад за качеството eu-silc 2010 българия софия, Декември 2011г. Съдържание 2
directory sites default  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница