static/media/ups/articles/attachments
  График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
  Институции и административна уредба на средновековна българия
  9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г
  Програма за междурегионално сътрудничество interreg ivc глава Приоритетни оси Въведение стр. 44/45 …
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация
  Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на стратегията през 2010 г
  Съвет на Европа
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №2 от 29 юни 2004 г
  Анекс I инструкции към кандидатите Увод
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район
  Докладът е изготвен от Джули Абърг Робинсън Консултант на имс март 2003 г
  Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещe
  Семинар на тема "Участие в тръжни процедури за строителство за проекти, съфинансирани от Световна банка" 21 май, 2013
  Институции и административна уредба на османската империя / ХІV хvі в./ В българските земи
  Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 г
  Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2014г стр. 6 ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ст
  Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Съдържание списък на таблиците
  Закон за общинската собственост в сила от 01. 06. 1996 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
  За ролята на общините при формиране на българското отношение към османската власт през епохата на възраждането доц. Валентин Китанов
  Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2007-2013 г.) За 2011 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2012 г
  Съдържание въведение
  Автомагистрала Тракия Обществени нагласи
  На югозападен район през 2017 Г. Югозападният район за планиране
  Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район
  Програма "Европейско териториално сътрудничество"
  Регионален план за развитие на югозападен район за периода 2014-2020 Г
  Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата
  Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2016 г. ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ІV. Преглед на изпълнение на програмите Програма 2100. 01. 01
  Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2013 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на югоизточен район за 2013 година
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на регионален план
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на регионален план
  Стратегия на европейския съюз за дунавския регион национална позиция на република българия
  О б я в а министерство на регионалното развитие и благоустройството (мррб)
  И отговорностите между различните нива
  Разпределение на ролите и отговорностите между различните нива
  Първите български общини /По случай 60 години от отваряне на Учредителното събрание/ Васил Парушев
  Административно-териториално устройство и местно самоуправление
  Закон за пътищата
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район
  Административно-териториалното устройство на република българия
  Тенденции в развитието на регионалното и местно самоуправление в европа1 Алеко Джилджов
  Самоуправлението у нас проф. Г. П. Генов
  Идеята за нашето самоуправление в учредителното народно събрание симеон Хр. Топузанов
  Докладът е изготвен от Златина Карова Консултант на имс март 2003 г. Съдържание
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение
  Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2013 г
  Административно-териториално устройство и местно самоуправление
  Административно-териториално устройство и местно самоуправление
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-14 от 29 септември 2011 г
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Пунктове за продажба на винетки на Изпълнителна агенция „Пътища”
  Информация за състоянието на водоснабдителните мрежи с въведен режим на водоподаването
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район
  Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
static/media/ups/tiny/filebase/Water/Kontrolna_deinost_BD
  I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции
static/media/ups/articles/attachments
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Изпълнителна агенция испа
  Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район
  Закон за условията и реда за регистрация на физически и юридически лица, извършващи строителство г л а в а п ъ р в а Основни положения Ч
  Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
  Докладът е изготвен от Златина Карова Консултант на имс март 2003 г
  Доклад за резултатите от междинната оценка на регионалния план за развитие на северен централен район от ниво 2
  Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №2 от 8 юни 2009 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на южен централен район за 2010 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание проект Закон
  Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба за отменяне на Наредба №4 от 1999 г за защита от шум на територията на населените места
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)
  Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството главна дирекция „управление на
  Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството министерство на енергетиката и енергийните ресурси наредба №14 от 15 юни 2005 г
  Българските традиции в отношението градска управа – представители на централната власт
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството з а п о в е д № рд-02-14-345 от 4 май 2007 г
  Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
  Европейска рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа
  Встъпителна конференция
  Българска стопанска камара”еоод
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
  Министерство на регионалното развитие регионален план за развитие
static/media/ups/categories/attachments
  Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад
static/media/ups/articles/attachments
  График за подписване на договори по схема bg161PO001 4-04/2009 „ Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации 05. 02. 2010 г./петък/, ет. 1, ново крило, мррб
static/media/ups/tiny/filebase/Water/Mineralnivodi/SOZ
  Списък на заповеди на министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителни зони на находища и водовземни съоръжения на минерални води
static/media/ups/articles/attachments
  Транспортно-технически съоръжения Видове управление
  Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
  Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Република българия министерство на регионалното развитие
static/media/ups/categories/attachments
  Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост раздел I общи положения Ч
static/media/ups/articles/attachments
  Проект! Българския принос за подготовката на Стратегия на ес за Дунавския регион
  Във връзка с гореизложеното е подготвен проект на решение на Министерския съвет за изменение на утвърден с Решение №236/2007 г на Министерския съвет общински път mon2111, чрез добавяне на участъка от с
static/media/ups/categories/attachments
  Отчет за изпълнение на целите за 2017 г. Наименование на администрацията: Министерство на околната среда и водите
static/media/ups/articles/attachments
  Относно: Запитване от бивол за въвеждане в експлоатация на хотел „Менабрия”
  Преглед на българското законодателство, свързано с местното самоуправление
  Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие в Югоизточен район
static/media/ups/tiny/file/Nature/Biodiversity/NCBP/НСБР2017
  Проект план за действие за опазването на червеногушата гъска (branta ruficollis) в българия за периода 2017 – 2026
static/media/ups/articles/attachments
  Провеждане на неплатени стажове в министерството на регионалното развитие и благоустройството
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството софия 2012
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
  Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
static/media/ups/categories/attachments
  Програма за трансгранично сътрудничество „ черноморски басейн 2014-2020 резюме на програмата
static/media/ups/articles/attachments
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Национален център за териториално развитие
  Списък на обектите по области и общини, за които се изготвя Акт Образец 10 Списък на проекти в сектор „Водоснабдяване и канализация”
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството
  Количествени аспекти на фискалната децентрализация доц д-р Румен Брусарски
  Закон за развитие и устройство на българското черноморско крайбрежие глава първа общи положения
static/media/ups/tiny/EO_OVOS/2018
  Правителство на Румъния Февруари 2015г. Министерство на транспорта
static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Protected_areas/Planove_za_upravlenie
  Екология и околна среда
static/media/ups/articles/attachments
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие
  Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад
static/media/ups/buyerprofile/attachments
  Наименование на участника: Седалище по регистрация
static/media/ups/articles/attachments
  На югозападен район през 2017 Г. Югозападният район за планиране
  Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад
  Първите български общини /По случай 60 години от отваряне на Учредителното събрание/ Васил Парушев
  За ролята на общините при формиране на българското отношение към османската власт през епохата на възраждането доц. Валентин Китанов
  Министерство на регионалното развитие регионален план за развитие
  Институции и административна уредба на средновековна българия
static/media/ups/tiny/file/Nature/Biodiversity/NCBP/НСБР2017
  Проект план за действие за опазването на червеногушата гъска (branta ruficollis) в българия за периода 2017 – 2026
static/media/ups/articles/attachments
  Договор №: рд02-29-394/16. 11. 2011 г. Възложител
  Български стандарт
  Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2013 г
static/media/ups/tiny/file/Nature/Biodiversity/NCBP/НСБР2017
  Проект план за действие за опазване на белоглавия лешояд (gyps fulvus)
static/media/ups/tiny/file/Nature/Protected_areas/Planove_za_upravlenie
  Екология и околна среда
static/media/ups/articles/attachments
  Наръчник за управление на местни финанси и бюджет
static/media/ups/tiny/УООП
  Повишените изисквания за опазване на околната среда изискват оптимизиране на съществуващите или изграждане на нови системи за събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на общините
static/media/ups/articles/attachments
  Информация относно цени на плажни принадлежности за 2015 г., за всички сключени договори за предоставени концесии и наем на морски плажове
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
static/media/ups/tiny/file/Press/Konsultacii/2014
  Проект! Техническо ръководство за третиране на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води
static/media/ups/articles/attachments
  Трети Симпозиум по проекта хермес на тема: „политики на културното наследство и регионалното развитие – актьори, интереси, конфликти”
  България проекти за изграждане на железопътна инфраструктура
static/media/ups/tiny/file/Industry/EIA/Ukazania_OVOS/uk_Jaspers
  Секторно ръководство по овос българия градски пречиствателни станции за отпадъчни води и колекторни системи за отпадъчни води
static/media/ups/articles/attachments
  Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г
  Фрмс консулт
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
  Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район
  Д о к л а д от лиляна павлова министър на регионалното развитие и благоустройството Относно: Проект на Решение
  Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
  За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2017 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2012 г
  Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №2 от 29 юни 2004 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на регионалния план
  Национално съобщение по изменение на климата
static/media/ups/tiny/file/Chemicals/Sahranenie
  Утвърждавам: (Със заповед № ) министър: нона караджова
static/media/ups/categories/attachments
  Отчет на програмата на република българия за председателството на
static/media/ups/articles/attachments
  Мотиви към проекта на Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране
  Доклад за овос за инвестиционно предложение „Изграждане на автомагистрала „Русе Велико Търново
  За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2018 г
static/media/ups/tiny/file/Press/Konsultacii/2013/december
  За определяне на национални технически изисквания към съоръженията за
static/media/ups/articles/attachments
  Встъпителна конференция
  Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2012 година
static/media/ups/tiny/file/Press/Konsultacii/2013/december
  Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците
static/media/ups/articles/attachments
  Програма "Европейско териториално сътрудничество"
  Доклад за екологична оценка Изготвен в съответствие с Директива 2001/42/ео за оценка на въздействието на определени планове и програми върху околната среда
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие
  Министерство на регионалното развитие
  Отчет на основните параметри на бюджета към 31. 12. 2013г стр. 7 ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ст
  Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2014г стр. 6 ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ст
  Доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на югоизточен район за 2013 година
  Разширяване собствените приходи на общините
  Български стандарт
  В историческото развитие на българската държава от Освобождението до наши дни се извършват 10 основни административно-териториални реформи
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район
  Местното самоуправление в периода на гражданското устройство на нашата държава симеон Топузанов
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството
  Проект! Българския принос за подготовката на Стратегия на ес за Дунавския регион
  Организира конкурс за есе за студентите от специалностите „ Европеистика" и „ Публична администрации" на тема „ Как искаш да изглежда Дунавският регион след 10 години?" Цветан Димитров Василев Студентски номер f 16 190
  Съдържание списък на таблиците
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството наредба №2 от 22 март 2004 г
  Южен централен район за планиране за периода 2007-2013
  Регионален план за развитие на югозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 Г
  Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие
  Списък на обектите по области и общини, за които се изготвя Акт Образец 10 Списък на проекти в сектор „Водоснабдяване и канализация”
  Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
  Решение №653 на вас от 2005 г бр. 11 от 2005 г.; изм и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение №7028 на вас от 2005 г бр. 63 от
static/media/ups/tiny/file/Nature/Protected_areas/Planove_za_upravlenie
  Централна лаборатория по обща екология софия, 2001
static/media/ups/articles/attachments
  Чрез г-жа цвета караянчева
  Чрез г-жа цвета караянчева
  Чрез г-жа цвета караянчева
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството министерство на вътрешните работи министерство на транспорта и съобщенията
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството министерство на вътрешните работи министерство на транспорта и съобщенията
  Програма инициативи на пазара на труда бюджетна линия bg 0102. 05 Ръководство за
  Съдържание въведение
  За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2017 г
  Докладът е изготвен от Джули Абърг Робинсън Консултант на имс март 2003 г
  Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, Ал. 2 От закона за устройството на черноморското крайбрежие
  Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове обекти на концесия
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район
  Приоритетна ос бенефициент
static/media/ups/tiny/filebase/Water/Mineralnivodi/Konzesii
  Регистър на действащите концесии за минерални води – изключителна държавна собственост
static/media/ups/articles/attachments
  Дирекция “изпълнителна агенция испа”
  И отговорностите между различните нива
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството северозападен район
  Разпределение на ролите и отговорностите между различните нива
static/media/ups/tiny/file/POS/Strategic_documents/Strategies/GeologProuchv
  Решение на Министерския съвет N519/03. 07. 2001 София, май 2001 г. Въведение 2 1Съществуващо състояние и оценка 4
static/media/ups/articles/attachments
  Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на република българия на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение
  България проекти за изграждане на магистрали и пътища
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството софия 2012
  Насоки за кандидатите август 2007 I. Въведение Обща информация
  Насоки за кандидатсване за грантове по
  До интервю кандидати
directory static media  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница