students/MNA100
  Моля на въпросите, които изискват отговор Yes/No, отбелязвайте верния отговор с Х
Webpages/E_learning/PE/httpd/students/projects
  Програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4
2011/12
  Модул 1 Inkonabula
sociolabswu/izsledvanija
  Катедра „социология” икономика и социология
files/downloads/2014/students
  Окс “магистър” Редовно обучение I курс /Ф-т „ЕЕ”
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Зависимости между питагоровите тройки и степените на простите числа
docs
  Програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
BG/Students/Documents/obshtegitiq
  Списък на студентите
education/students/Documents
  С п р а в о ч н и к н а студента първокурсник
students/MVO080/Flex_utl
  Версия 1 Описание на допълнителните макроси и програми за улеснение при работа с ms office 97/2000 включени в пакета на FlexType 2K
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Приложение на comsol multiphysics при анализ на полета в електротехнически устройства
2011/12
  Бизнес в интернет
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Биодизелът в българия и европа
  Автоматични предавателни кутии тип cvt – класификация, описание
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Blu-ray disc наследникът на dvd
  Система за микроконтролерно управление на линеен оптичен сензор tsl1406R
  Устройства за изследване на променливотокова верига с последователно и паралелно свързани резистор, бобина и кондензатор
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Електронно управление на дизеловия двигател
en/students/documents/konspektiaeo/1-vi
  Medical terminology / latin in medicine examination syllabus
BG/Students/Documents/FF-2015-2016/konspekti
  Обща микробиология
2011/12
  \\"структура на правото\\"
education/students/Documents
  С п р а в о ч н и к н а студента първокурсник
students/Documents
  Стипендиите ще бъдат преведени по сметките на 28. 04. 2015 год за месеците март и април
EN/Students/Documents/konspekti05.2014/2ri- kurs
  Medical university
2011/12
  На тема: „Работа в различна среда ” Преподаватели: Студент
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Проект на софтуерен продукт за предаване на данни и глас между компютърни мрежи зад мрежов преобразувател на адреси (nat)
international_university_college_files/PG ICTS EN_website/Students
  Useful phrases English phrase
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Многоядрени процесори десислава Розенова Денкова нву “Васил Левски”, факултет „Артилерия, пво и кис”
students/hostels/Documents
  На основание пмс №235/25. 09. 2008 г
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Система за предаване на данни rds мария Костадинова нву „Васил Левски”
students/DMH130/Managerial Accounting
  Христова, Деница, Мирославова
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Симулационни модели за изследване и оценка на характеристиките на сървъри за данни работещи в разпределена среда
  Работа с размерни величини в системата Maple
BG/Students/Documents/foz/razpisi-2014-2015
  Програма специалност "здравен мениджмънт"
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Резюме: в доклада са представени предимствата от използване на система за отдалечен достъп в учебния процес. Също така са разгледани особеностите за изграждане на такава система
students/Naredba 35
  Съставки със земеделски произход, които не са произведени по биологичен начин
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Постмодерният етап в развитието на представителната демокрация
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Използване на алкохоли за работа на двг
students/hostels/Documents
  Ангел кънчев” заповед no 1575 / 04. 09. 2014 год
students/bac/distciplini_anot/anotacii bakalavar
  Окс "Бакалавър"
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Договор за морски превоз на товари
students/pbak/distciplini_anot/anotacii specialist
  Транспортен колеж” Специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане
wp/wp-content/uploads/2015/10
  Мотивационно писмо
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Експериментално определяне на присъединения инерционен момент при свибодни килеви колебания
students/Lists Hvoyna
  Н а р е ж д а м изнесено обучение
bg/newsUploadedFiles/11
  Програма Еразъм за 2010-2011г Страна
bg/newsUploadedFiles/10
  Програма Еразъм за 2010-2011г Страна
students/hostels/Documents
  Ангел кънчев” заповед no 1885 / 02. 09. 2016 год
students/docs
  Музикална педагогика
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Общоевропейски транспортни коридори. Реализация и поддържане в границите на българия мехмед Хасан Еюб
wp/wp-content/uploads/2014/01
  Закон за висшето образование Чл. Висшето светско образование е независимо от идеологии, религии и политически доктрини. То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности и националните традиции
BG/Students/Documents/FF-2015-2016/konspekti
  Катедра по физиология и патофизиология
vmfengl/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина, ii-ри курс, англоезично обучение, учебна 2016/2017 година
BG/Students/Documents/FM 2017-2018/Konspekti
  За семестриален изпит по педиатрия V медицински курс катедра по педиатрия
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Националност и знаме на кораба
2011/12
  Доц. Валентин Георгиев Основи на правото
BG/Students/Documents/ff/Konspekti
  Конспект по органична химия за специалност магистър-фармацевт 2014/2015 уч година
students/hostels/Documents
  На основание пмс №235/25. 09. 2008 г
  На основание пмс №235/25. 09. 2008 г
  На основание пмс №235/25. 09. 2008 г
  Ангел кънчев” заповед no 1786 / 02. 09. 2015 год
students/archive/mag
  Физически факултет
BG/Students/Documents/ff/Konspekti
  Конспект по Фармакогнозия I част
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Съдържание даниел Петков Станчев – „Намаляване на токсичността на двг чрез използване на горива и горивни смеси с подобрени екологични характеристики”
  Вертикално колебание в чист вид в тиха вода
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Моделиране с диференциални уравнения Ниляй Ридванова Феимова
BG/Students/Documents/mk/konspekti/31.10
  Конспект по анатомия за студенти от специалностите "инСпектор обществено здраве"
students/hostels/Documents
  На основание пмс №235/25. 09. 2008 г
  На основание пмс №235/25. 09. 2008 г
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Съвременни правни проблеми относно морското пиратство
BG/Students/Documents/foz
  Програма за учебната 2014/2015 година
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Правни аспекти на националната сиурност в рамките на ес в контеста на казуса срещу българските медици в либия галина Иванова Любенова*, Красимира Ангелова Вълева нву „ВасилЛевски”
wp/wp-content/uploads/2017/11
  Мотивационно писмо
2011/12
  Бизнес комуникации начин на общуване Делово общуване
  В последните 50-60 години невербалната комуникация се превръща в обект на изследване на значителен брой науки
BG/Students/Documents/ff/Konspekti
  Конспект по Фармакоикономика
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Честотно управление на асинхронен двигател
BG/Students/Documents/FMEDICINA
  Конспект по Инфекциозни болести, епидемиология и паразитология за студенти магистри по медицина V курс
wp/wp-content/uploads/2017/11
  Мотивационно писмо
students/bach/uchebni_planove
  Специалност инженерна физика дисциплина
2011/12
  Основни групи теории за същността на правото
students/rabota
  Балкан-саст” еоод
2011/12
  Начална страница
students/hostels/Documents
  На основание пмс №235/25. 09. 2008 г
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Топлинна икономичност на тец при различни схеми на производство на топлина и електрическа енергия
paunov/Studentska akademia
  Студентска юридическа академия
wp-content/uploads/2012/08
  Семеен хотел "биле" село Бели Осъм студентски празник в хотел „биле"- бели осъм
2011/12
  Правила при писане на автобиография
BG/Students/Documents/ff/Konspekti
  Конспект по Фармакогнозия ІІ част
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Криминологически и социално-превантивни измерения на проституцията
students/hostels/Documents
  Ангел кънчев” заповед no 2106 / 10. 10. 2014 год
2011/12
  Стилистични особености на публичното общуване проблеми на говорния стил
students/hostels/Documents
  На основание пмс №235/25. 09. 2008 г
Container/eportal/guide/classsrv
  Започване на работа За да работите с Microsoft Class Server 0 – Student
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Правен режим на морските търговски пристанища
  Договор за морско посредничество – правна характеристика
2008/03
  Закон за висшето образование (зво) 1 е приет през 1995г и е изменян и поправян нееднократно до сега. В него е определена рамката
students/rabota
  Eкоинженеринг” еоод кърджали 6600
students/hostels/Documents
  На основание пмс №235/25. 09. 2008 г
students/kraveferma
  Технологичен проект на крафеферма за биологично производство на мляко с капацитет 70 крави
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Мултимодални превози. Пътища за развитие в българия цветелина Петрова Цветанова
students/kraveferma
  9. Профилактика на заболяванията и лечение на животните
students/um/kurs_2/E/CS
  Транзисторен ключ
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Георги Николов Николов
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Правова държава марин Христов Цаловски*, Гергана Стоянова Терзиева
students/admin
  Книга за предложения и оплаквания, която се предоставя на живущите при поискване. Предложенията и оплакванията се адресират до ксбву. Същата носи отговорност за своевременното им разрешаване
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Устройство за принудени вертикални колебания на корабни модели на тиха вода
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Условия и ред за използване и съхранение на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Кратък исторически преглед на науката за здравината
2011/12
  Анализ на фирмен сайт в туризма и предложения за усъвършенстване
students/hostels/SiteAssets/classification
  Ангел кънчев” заповед no 2161 / 16. 10. 2014 год
students/hostels/Documents
  На основание пмс №235/25. 09. 2008 г
  Ангел кънчев” заповед no 1922 / 29. 09. 2014 год
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Особеност на работата на синхронен генератор натоварен с изправител във ветроагрегатна система
students/hostels/Documents
  Ангел кънчев” заповед no 1664 / 15. 09. 2014 год
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Ключови думи: вина, имуществена отговорност, рабоник, работодател отговорност
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Спътниковите комуникации – тенденции и приложения георги Красимиров Телефонски
kceg/sites/default/files/students
  Лекции на хабилитирани преподаватели студентско обучение Клиничен център по ендокринология и геронтология
vmfengl/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина, iii-ти курс, англоезично обучение, учебна 2017/2018 година
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Разпространение на радиовълни в пикоклетки
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Функции на капитана на българския морски търговки кораб
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Изследване на причините, възпрепятвали нормалната работа на кормилното устройство но новопостроен кораб
BG/Students/Documents/mk/konspekti/31.10
  Конспект по анатомия за студенти от специалностите "инСпектор обществено здраве"
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Намаляване на токсичността на двг чрез използване на горива и горивни смеси с подобрени екологични характеристики
directory students  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница