П р а в о с л а в е н м е с е ц о с л о в
_files
  Бунтът на роботите
_fr/0
  Memory stirred, but he turned his head, shyingaway from it
wp-content/uploads/truni/file
  Отчет за ибсф ра, ибсф ksf и ибсф 33 за средствата по набирателните сметки
_files
  Матрица V – търсене на духа Том I изд. Вал Валериан
wp-content/uploads/truni/file
  На класираните студенти от горните курсове задължително се представя: уверение от факултетната канцелария за студентско положение
_files
  Krill Papers
wp-content/uploads/truni/file
  Ii- настаняването на класираните студенти от горните курсове ще започне на 1 септември и ще продължи до 9 септември
_files
  Ще се радвам ако бъда разбран поне малко от вас
wp-content/uploads/truni/file
  Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
  Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
  Справка за известните цитирани публикации на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м
  Списък на публикациите на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м. Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  По значими научни трудове на доц д-р Стефан Иванов Станчев, дм
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Aktualno
  Конспект за държавен теоретичен изпит мп"производство на посевен и посадъчен материал"
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Доказване на ДНК от дрожди, E. coli или човек чрез pcr и гел-електрофореза
  Молекулярно-биологичен анализ на суровини и храни доказване на ДНК от хранителни продукти, дрожди, E. coli или човек
truni2/wp-content/uploads/af/file/Erasmus
  Програма еразъм регистър „ индивидуални договори „ студентска мобилност
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
news/lubenova
  Конкурс за заемане на академична длъжност
_files
  Големия Зулуски Шаман и Старейшина Кредо Мутуа Едно Уникално и Завладяващо интервю на Рик Мартин
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Aktualno
  Специалност зооинженерство I курс I група II група
1186/1
  Трудовоправни аспекти на закона за развитието на академичния състав в република българия ивайло Иванов Стайков
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Програма за специалност клинична лаборатория 2017г. Въведение
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Aktualno
  Конспект за държавен изпит Страница: от утвърждавам: декан проф. Дсн р. Славов
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Програма за специалност клинична имунология 2017г. Въведение
tru/uchebnici/27.VMF-LSotirov-TcvKojnarski/27.VMF-LSotirov-TcvKojnarski-work/VMF-LSotirov-TcvKojnarski
  Молекулярна биология и наследствени болести при домашните животни проф дсн Лилян Сотиров
m/wp-content/uploads/truni/file
  На публикациите на доцМирослава Петкова Петкова, д пс
tru/uchebnici/20.dipku-dbranekova-eadalieva-vstartcheva/ok_dipku/Ch1_DBranekova_Power Point_2010/Tema 03 Sazdavane na prezentacija
  Презентация етапи на създаване на презентация Планиране и проектиране на презентацията
tru/uchebnici/27.VMF-LSotirov-TcvKojnarski/27.VMF-LSotirov-TcvKojnarski-work/Chast - 2 Nasledstveni bolesti pir domashnite jivotni
  Наследствени болести при конете хромозомни мутации (аберации)
wp-content/uploads/truni/file
  Empathic and supportive teachers key to quality and efficiency in education
tru/uchebnici/29.MF_Kojni i veneri�ski bolesti-EHristakieva-TGantcheva-MGaneva/29.MF-EHristakieva-TGantcheva-MGaneva-word/1 FINAL e-book dermatovenereology
  Полово предавани болести (ппб) сексуално предавани инфекции (спи) Дефиниция
  Acne vulgaris, Rosacea, Dermatitis perioralis
tru/uchebnici/15.SF_Ikonomicheska Psihologia-TTaneva/15.SF-TTaneva-word
  Четвърта тема икономическо поведение
vetclinic/Statii
  Екзокринна панкреасна недостатъчност при кучето етиологични аспекти лазарин Лазаров
tru/uchebnici/28.MF-ATolekova-GIlieva-PHadgibogova-KTrifonova-TsGeorgiev-/28.MF-ATolekova-GIlieva-PHadgibogova-KTrifonova-TsGeorgiev-word
  2. хипофизна жлеза
truni7/wp-content/uploads/sf/file/Rrazvitie
  Научни трудове и учебни помагала на проф. Д-р юлияна яркова след 2003 Г. Научни публикации
tru/uchebnici/29.MF_Kojni i veneri�ski bolesti-EHristakieva-TGantcheva-MGaneva/29.MF-EHristakieva-TGantcheva-MGaneva-word/1 FINAL e-book dermatovenereology/CV_EH
  Доц д-р Евгения Христакиева, д м
tru/uchebnici/21.DIPKU-DBranekova/OK_DIPKU-DBranekova/Tema 07
  Тема 07. Училищен курс за работа с текстова информация
truni7/wp-content/uploads/sf/file/NMD
  Програма за финансиране (код, мярка, финансиращ орган) Участници 2011 международни
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Ветеринарномедицински факултет стара загора Правилник
truni2/wp-content/uploads/af/file
  Закон за висше образование зрасрб закон за развите на академичния състав в Р. България
uploads/article_documents
  Новини 20: 32 19. 08. 11 582 809 българи лишени от лекар В. Труд
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Акушерство, гинекология и андрология
wp-content/uploads/truni/file
  Вид на документа
  Вид на документа
wp-content/uploads/2012/08
  Длъжностна характеристика на длъжността шофьор на товарен автомобил
p/t/r
  Закон / Александър Александров. София : Апис, 2015; 347. 7/А50
portal/Statii_travel/4uuuk
  Чуук на края на света
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Доклад за живота и творчеството му от Декана на вмф проф. М. Люцканов зала №6
  Програма " ветеринарна администрация"
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar
  Специалност “аграрно инженерство”
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/izpiti
  Аграрен факултет
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Razpisi
  Вид на документа: Оперативен документ
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/izpiti
  Аграрен факултет
truni2/wp-content/uploads/af/file/PraktikiStajove
  Програма за провеждане на практика / стаж Страница: от Утвърждавам
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина v-ти курс, 1 група, учебна 2016/2017година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина vi-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018година
truni2/wp-content/uploads/af/file/ArhivProekti
  Програма за сътрудничество с България
files/useruploads/files/pnde/trujni
  Европейски съюз европейки фонд за регионално развитие
wp-content/uploads/truni/file
  Вътрешни правила за атестиране членовете на академичния състав I
  Кодекс на университетската общност
  За присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности в медицински факултет медицина – медико-биологични науки
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar
  Образователно-квалификационна степен „бакалавър” Учебен план обща структура
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Razpisi
  Аграрен факултет Специалност Рибовъдство и аквакултура 1 od 4 af
tru/uchebnici/29.MF_Kojni i veneri�ski bolesti-EHristakieva-TGantcheva-MGaneva/29.MF-EHristakieva-TGantcheva-MGaneva-word/1 FINAL e-book dermatovenereology
  1. инфекциозни дерматози дерматовирози
  Ахромии (липсва пигмент) и хипохромии (намалено количество пигмент) хиперхромии
  Структура и функции на кожата
tru/uchebnici/24.AF_Fizika s osnovi na biofizikata-StAtanasova/24.AF-StAtanasova-word/Fizika chast 6
  Физични методи за диагностика и лечение 55. Приложения на ултразвука в медицината за лечение и диагностика. Ехография. Доплерова ехокардиография
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Списък на студентите от ІV курс, които ще проведат клиничния си стаж в клиниката на вмф
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Aktualno
  Специалност зооинженерство I курс I група II група III група
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Доклад за живота и творчеството му от Декана на вмф проф. М. Люцканов зала №6
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2016/2017година
tru/uchebnici/16.FTT-IlIliev-StStantchev/16.FTT-IlIliev-StStantchev-word
  Химмотология на нефтените гориво-смазочни материали същност и задачи на химмотологията и трибологията
tru/uchebnici/29.MF_Kojni i veneri�ski bolesti-EHristakieva-TGantcheva-MGaneva/29.MF-EHristakieva-TGantcheva-MGaneva-word/1 FINAL e-book dermatovenereology
  Болести на космите
  Лихеноидни дерматози лд
truni2/wp-content/uploads/af/file/ArhivProekti
  Програма за сътрудничество с България
tru/uchebnici/20.dipku-dbranekova-eadalieva-vstartcheva/ok_dipku/Za avtorite
  Гл ас. Виолета Иванова Старчева
tru/uchebnici/28.MF-ATolekova-GIlieva-PHadgibogova-KTrifonova-TsGeorgiev-/28.MF-ATolekova-GIlieva-PHadgibogova-KTrifonova-TsGeorgiev-word
  Епифизата секретира циркулиращия хормон
tru/uchebnici/24.AF_Fizika s osnovi na biofizikata-StAtanasova/24.AF-StAtanasova-word/Fizika chast 1
  3. Твърди тела. Основни групи твърди тела. Свойства на кристалните и аморфните твърди тела. Течни кристали. Видове. Свойства. Приложение в медицината
tru/uchebnici/24.AF_Fizika s osnovi na biofizikata-StAtanasova/24.AF-StAtanasova-word/Fizika chast 5
  Електрични явления на границата между твърдо тяло и електролит. Електрокинетичен потенциал. Електрокинетични явления. Видове. Приложение на електрофорезата в биомедицинските изследвания
tru/uchebnici/28.MF-ATolekova-GIlieva-PHadgibogova-KTrifonova-TsGeorgiev-/28.MF-ATolekova-GIlieva-PHadgibogova-KTrifonova-TsGeorgiev-word
  4. ендокринна регулация на калциево-фосфатната обмяна
tru/uchebnici/24.AF_Fizika s osnovi na biofizikata-StAtanasova/24.AF-StAtanasova-word/Fizika chast 4
  Рентгенови лъчи. Свойства на рентгеновите лъчи. Механизъм за получаване на рентгеновите лъчи. Рентгенова тръба. Спирачно и характеристично лъчение. Интензитет и прониквателна способност на рентгеновите лъчи
truni7/wp-content/uploads/sf/file/dok
  Доклад до Декана на сф. Декана на сф издава заповед, в която се посочва оторизирания Зам декан, както и името на техническия сътрудник, които ще участват в организацията на проучването
truni3/wp-content/uploads/mf/file/SDO
  1. Въведение Наименование на специалността – „Клинична фармация” Продължителност на обучението – 3 години. Изисквано базово образование – завършено висше образование
tru/uchebnici/28.MF-ATolekova-GIlieva-PHadgibogova-KTrifonova-TsGeorgiev-/28.MF-ATolekova-GIlieva-PHadgibogova-KTrifonova-TsGeorgiev-word
  Пинеалоцити. Те секретират циркулиращия хормон мелатонин
wp-content/uploads/truni/file
  Вид на документа: Оперативен документ
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина ii-ри курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Aktualno
  Специалност зооинженерство I курс I група II група
truni3/wp-content/uploads/mf/file/SDO
  1. въведение наименование на специалността: спешна медицинска помощ
tru/uchebnici/12.SF_Ikonomicheska Politika-HMomchilov/12.SF-HMomchilov-word
  Икономически политики на ес доцент д-р Христо Атанасов Момчилов
tru/uchebnici/28.MF-ATolekova-GIlieva-PHadgibogova-KTrifonova-TsGeorgiev-/28.MF-ATolekova-GIlieva-PHadgibogova-KTrifonova-TsGeorgiev-word
  8. агландуларни циркулиращи хормони
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина iv-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  Ветеринарномедицински факултет стара загора Правилник
truni2/wp-content/uploads/af/file/Novini
  Организатори Нуно Мело, Ещер Херанц (членове на еп) в сътрудничество с португалската фермерска конфедерация (cap) и испанската организация на земеделските производители (asaja) формуляр за кандидатстване
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Aktualno
  Специалност зооинженерство I курс I група II група
wp-content/uploads/truni/file
  Програма Еразъм във Висшето Ветеринарно Училище, гр. Нант, Р. Франция
truni2/wp-content/uploads/af/file/ArhivProekti
  Програма за сътрудничество с България конференция резултати от дейностите по проект
tru/uchebnici/29.MF_Kojni i veneri�ski bolesti-EHristakieva-TGantcheva-MGaneva/29.MF-EHristakieva-TGantcheva-MGaneva-word/1 FINAL e-book dermatovenereology
  Злокачествени тумори на кожата carcinoma basocellulare Carcinoma spinocellulare cutis
tru/uchebnici/17.FTT-VNedeva-VStojkova-I/17.FTT-VNedeva-VStojkova-I-word/17_OK_ftt-vnedeva-vstojkova-i
  1 Може ли да се избере размер 15pt за даден шрифт, ако в списъка на възможните стойности липсва такава? Напр дадени са 14pt и след това 16pt? Отговор: Не Да 2
4_2/000/000/043/f1d
  От геронтофилия към геронтофобия васил Гарнизов
wp-content/uploads/truni/file
  Вид на документа
  Приложение 1 Необходими документи
tru/uchebnici/24.AF_Fizika s osnovi na biofizikata-StAtanasova/24.AF-StAtanasova-word/Fizika chast 1
  2. Вътрешно триене (вискозитет ). Закон на Нютон за вътрешното триене. Законите на Поазьой и Стокс теоретична основа на методите за измерване на вискозитет. Вискозитет на кръвта. Скорост на утаяване на еритроцитите
tru/uchebnici/27.VMF-LSotirov-TcvKojnarski/27.VMF-LSotirov-TcvKojnarski-work/Chast - 2 Nasledstveni bolesti pir domashnite jivotni
  Canine Inherited Disorders Database (1998), плод на
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar
  Програма по „говедовъдство и биволовъдство” Ръководител на програмата доц д-р Живка Герговска Квалификационна характеристика
truni7/wp-content/uploads/sf/file/specialnosti
  Лекции водещ преподавател упражнения редовно обучение задочно обучение
  Лекции водещ преподавател упражнения редовно обучение задочно обучение
truni3/wp-content/uploads/mf/file/SDO
  Въведение Наименование на специалността: Икономика на здравеопазването
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar
  Програма по „репродуктивни биотехнологии в животновъдството” Ръководител на програмата доц д-р Георги Бонев Квалификационна характеристика
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Монографии, учебници и учебни помагала
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Aktualno
  Конспект за държавен изпит Страница: от утвърждавам: декан проф. Дсн р. Славов
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина iii-ти курс, 1 група, учебна 2016/2017година
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Aktualno
  Конспект за държавен теоретичен изпит мп"производство на посевен и посадъчен материал"
wp-content/uploads/truni/file
  Стара загора септември 2008 глава първа
p/t/r
  Закон / Александър Александров. София : Апис, 2015; 347. 7/А50
wp-content/uploads/truni/file
  2. Обектите се предоставят при условие, че се използват съобразно предназначението и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които имотите са предоставени за управлени
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Aktualno
  Конспект за държавен изпит Страница: от утвърждавам: декан проф. Дсн р. Славов
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar
  Програма по „специални отрасли ръководител на програмата проф дсн Петър Ненчев Квалификационна характеристика
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Утвърждавам: декан
wp-content/uploads/truni/file
  Списък на научните трудове на проф. Иван въшин, двмн публикации в периодични издания
survar/novini
  Относно търговско представителство на чуждестранно лице
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar
  Програма по „Конен спорт" е предвидена за специалисти с образователно ниво „Бакалавър", имащи опит като състезатели или специалисти в конния спорт
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Публикации в научни списания и сборници публикации в международни научни списания с иф
wp-content/uploads/truni/file
  Критерии за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Aktualno
  Конспект за държавен теоретичен изпит мп"производство на посевен и посадъчен материал"
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Доказване на ДНК от дрожди, E. coli или човек чрез pcr и гел-електрофореза
4_2/000/000/08b/601
  Политическите партии през 2007 Г. Васил Гарнизов
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  Летния семестър на учебната 2016 2017
4_2/000/000/043/f1f
  Не сменяй кадрите без завой в политиките васил Гарнизов
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина iv-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  График за дежурствата на студентите от ІV курс в клиника на вмф за зимен семестър на учебната 2017/2018 година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина iii-ти курс, 1 група, учебна 2016/2017година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина ii-ри курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2016/2017година
wp-content/uploads/truni/file
  Вид на документа
  Правила и процедури

  СВ. Кирил и методий” въпросник по трудово право
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  Ветеринарномедицински факултет специалност ветеринарна медицина трети
trud_vs_nb
  Книгоиздателска къща и пласмент Права и информационни технологии
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Програма за специалност епидемиология на инфекциозните болести 2018г. Въведение
truni7/wp-content/uploads/sf/file/dok
  Конспект за теоретичен държавен изпит на специалност " Бизнес икономика"
4_2/000/000/043/f17
  Защо да гласуваме за евродепутати Васил Гарнизов
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar
  Програма по „аквакултура" Ръководител на програмата проф д-р Йордан Стайков Квалификационна характеристика Магистърът по „Аквакултура"
tru/uchebnici/20.dipku-dbranekova-eadalieva-vstartcheva/ok_dipku/Ch3_VStarcheva_Excel_2010/____ 01
  Тема 01. Работна среда и интерфейс на microsoft Excel 2010 Работна среда на Microsoft Excel 2010
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Утвърждавам: декан
truni3/wp-content/uploads/mf/file/SDO
  Майска сесия на 2016 година
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2018/2019 година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина v-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
truni2/wp-content/uploads/af/file/PraktikiStajove
  Програма за провеждане на практика / стаж Страница: от Утвърждавам
truni3/wp-content/uploads/mf/file/SDO
  Медицински факултет
  Медицински факултет
wp-content/uploads/truni/file
  Доклад за обявяване на конкурс за академична длъжност
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина іi-ри курс, 1 група, учебна 2018/2019 година
  Дежурства на студентите от V курс вмф зимен семестър през учебната 2017/2018 Г
  Ветеринарна медицина” в биобазата към клинико диагностичен блок за зимен семестър на учебната 2018/2019 Г
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина ii-ри курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
truni3/wp-content/uploads/mf/file/SDO
  Майска сесия на 2016 година
truni2/wp-content/uploads/af/file/PraktikiStajove
  Програма за провеждане на практика / стаж Страница: от Утвърждавам
  Програма за провеждане на практика / стаж Страница: от Утвърждавам
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Лекции VI семестър Тема Заболявяния на сърдечно-съдовата система. Тема Заболявания на дихателната система
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Aktualno
  Конспект за държавен изпит Страница: от утвърждавам
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Програма за специалност обща и клинична патология 2018г. Въведение
truni7/wp-content/uploads/sf/file
  План за учебни занятия
truni7/wp-content/uploads/sf/file/grafici
  За регионална икономика, редовно обучение
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Razpisi
  Аграрен факултет
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
4_2/000/000/043/f22
  Зам министрите: политици или професионалисти
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Ветеринарномедицински курс ІІІ учебна година 2017/ 2018
  График за дежурствата на студентите от ІІІ курс
  Заповед №42 Стара Загора/14. 09. 2018 год
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина ii-ри курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  График за дежурствата на студентите от ІІІ курс
truni9/wp-content/uploads/file
  Медицински колеж
tru/uchebnici/15.SF_Ikonomicheska Psihologia-TTaneva/15.SF-TTaneva-word
  Пета тема рационалност и интуиция в икономическите решения
uploads/article_documents
  Новини 20: 32 19. 08. 11 582 809 българи лишени от лекар В. Труд
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  График за дежурствата на студентите от ІІІ курс
  Защита на преддипломен стаж курс VІ 25. 10. 2016 г от 13. 00 часа учебна година 2016/2017 в библиотеката на катедра „Вътрешни болести”
directory tru  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница