files/documents
  Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
students/MNA100
  Моля на въпросите, които изискват отговор Yes/No, отбелязвайте верния отговор с Х
files/documents
  Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
wp-content/uploads/2015/02
  Инструкция №38 от 1998 г за прилагане на тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приета с пмс no 186 от 1998 г
bulgarian/williammacdonald
  Уилиям Макдоналд Истинско следване на Христос
docs
  Франсис де Пресансе 12 Б, ет. 1, ап 5
Documents/Ministry/2014_Structure
  Отчет на основните параметри на бюджета
files
  Мога да покажа с пръст направеното за 2 години
files/documents
  Наредба №13 от 30 декември 2003 Г
documents/documenti/vhod/vsi4ki/7_Trudoustroyavane
  Наредба за медицинската експертиза
Documents/InstructionsDocs
  ST. kliment ohridski university of sofia scientific research
files/documents
  Наредба №9 от 4 август 2006 Г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
docs/programi
  П р о г р а м а за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане
dokumenti/2015-2016
  Правилник за вътрешния трудов ред
files/documents
  Закон за биологичното разнообразие
wp-content/uploads/2010/09
  Чл. Този закон урежда: начина на функциониране на националната система за инспектиране на труда; видовете контролни дейности, включени в инспектирането на труда
caa_bg/regulationsAPIS
  И н с т р у к ц и я №512 от 1 декември 2006г
files/documents
  Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
u/1143/pub/5777
  Преводаческите инструменти в образованието стефан Стефанов Summary
files/documents
  Как да осигурим безопасност на склада по време на пожар
  Наредба №4 от 14. 10. 2002 г за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
manuals
  Продукт: в комплекта са включени, както следва: iptv set-Top-Box -1 бр
kst/download/Diskretni strukturi
  По Дискретни структури и моделиране Студент: Христо Димитров Русанов Фак.№063131
  Дисциплина : Дискретни структури и моделиране Студент: Мюкерем Джевдет Вели Проверил: Фак. Ном: 073272 Група: 25б специалност: кст русе 2009г. Съдържание
assets/files
  Инструкция за участие в уебинар
storage/editor/files
  Специфични случаи и проблеми
svn/algo-academy/2012-11-Data-Structures-and-STL
  Alexander Malinov
userfiles/files
  Указания за оформяне на статия в списание „Компютърно и комуникационно инженерство”
downloads/downloads_upload
  Инструкция за свързване на фискални устройства с
BG/Structure/Documents/info_studenti
  К о н с п е к т по немски език за специалността "Медицина" задължителна
wp-content/uploads/2013/05
  Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент", обявен от ииоз за нуждите на секция „Публични политики и социални промени"
Bg/konkursi-proceduri/arhiv-014-ad/GLuckanov
  Резюмета на трудовете на гл асистент д-р инж. Георги Кънчев Люцканов
BG/Structure/Dentistry/Documents
  Цел на упражнението: Идентифицирайте h-образната форма на централно разположеното сиво мозъчно вещество, съдържащо много неврони, и заобикалящото го бяло мозъчно вещество в гръбначния мозък
files/_bg
  Windows (xp или по-висока версия) и се инсталира автоматично от операционната система при първото включване на четеца. Драйвер за смарт картата – инсталира се спрямо инструкциите на издателя
files/documents
  Издаден от Комисията за регулиране на съобщенията
for-students/bachel/novi-formi-na-programi/programi-na-izbiraemi-kursove
  Утвърдил: декан: /проф дфзн Ал. Драйшу
files/documents
  Главна инспекция започна приемането на декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Bg/konkursi-proceduri/arhiv-015-ad/18-11-Barudov
  Резюмета на трудовете и приносите в публикации на д-р инж. Емил Стефанов Барудов
wp-content/uploads/2011/02
  Инструктаж по безопасност при провеждане на екскурзии и зелени училища
wp-content/uploads/2013/05
  Д-р Васил Николаев Киров – Резюмета на научни трудове
docs
  За оформлението на текста, моля използвайте само word-2003 или word 2007, 2010
423/1
  За структурата на работната заплата и брутното трудово възнаграждение – някои въпроси относно новата наредба за структурата и организацията на работната заплата
1186/1
  Трудовоправни аспекти на закона за развитието на академичния състав в република българия ивайло Иванов Стайков
1775/1
  Обща характеристика на съдебното производство за установяване на трудов и/или осигурителен стаж доц д-р Ивайло Стайков
BG/Structure/Dentistry/Documents/dm_update_06.11
  Обща и клинична патология
ovos
  Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 5
wp-content/uploads/000s/2015-02-11-Stoian_Stoichev
  Резюме на научните трудове на подп д-р Стоян Георгиев Стойчев, главен асистент в катедра “Оперативно изкуство” на факултет “Национална сигурност и отбрана” на ва “Г. С
Bg/orgstruktura/BMednikarov
  Списък на публикациите на капитан I ранг професор д в. н. Боян Кирилов Медникаров
wp-content/argon/uploads/2008/04
  Инструкция за подготвяне на резюметата
content/news/files
  Проучване на пазара на стругове, работещи чрез отнемане на метал в Турция 2014 година
u/1012/pub/9288
  Инструментът „qr код“ и неговите маркетингови приложения асистент Здравка Колева Assistant Professor Zdravka Koleva
ovos
  Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 11
Bg/orgstruktura/BMednikarov
  Списък на цитиранията на капитан I ранг професор д в. н. Боян Кирилов Медникаров
fce/001/0036/files
  Програма еразъм за академичната 2009/2010 година
Bg/orgstruktura/1fak/k-11/Kojuharov
  А. монографии
files/documents
  Наредба №30 от 29 декември 2005 Г
  Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
wp-content/uploads/2011/12
  Задание за комуникационна кампания търговска марка
docs/documents
  Конфедерация на независимите синдикати в българия
files/documents
  Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита
stud_practika/n_petrov
  Слънчев телескоп-коронограф в Националната астрономическа обсерватория Рожен I. Описание на оптичната система
BG/Structure/Medicine/Documents/medicina
  Конспект по хирургически болести V курс уч. 2013/2014 г
files/documents
  Инструкция № iз-491 от 28 март 2007 Г. За експлоатацията на пожарната техника на национална служба "пожарна безопасност и защита на населението" – мвр
  Наредба №3 от 25 май 2009 Г. За аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища
file/repository
  Инструкция за работа със софтстартери vlt mcd500 на фирмата Danfoss
files/documents
  Наредба №24 от 2000 Г. За издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи загл. Изм. Дв, бр. 88 от 2007 Г
  Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата в сила от 01. 06. 1996 г
sopko/instrumentar/method
  Утвърждавам ректор: /проф д-р Камен Веселинов
images/stories/engineering/klondike/doc
  Инструкция за експлоатация на система за управление на технологична линия за хартиени чували. Общи сведения и предназначение
wp-content/uploads/2012/08
  Длъжностна характеристика на длъжността шофьор на товарен автомобил
files/documents
  Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
doc
  Новият ford влиза в Европа през България
portal/Statii_travel/4uuuk
  Чуук на края на света
BG/Structure/Dentistry/Documents
  I. хистологична техника обща схема на подготовката на материал за хистологично изследване вземане на материал за изследване
BG/Structure/PublicHealth/Documents/konspekti
  Конспект за държавен изпит Сестрински и акушерски грижи теория
files/documents
  Чл. (Доп. Дв, бр. 67 от 2007 г.) Извънгабаритни са тези ппс или състав от ппс, на които поне един от размерите със или без товар е по-голям от стойностите по чл. Ч
  Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба
  Чл. Целта е чрез спазване на нормите за допустими емисии да се предотвратят или ограничат емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници. Ч
bg/legislation/air
  Приложение №1. Чл За осигуряване своевременното прилагане на установените с инструкцията изисквания, резултатите от измерванията в автоматичните пм по приложение №1
files/documents
  Законодателни несъответствия спъват работата на службите по трудова медицина
dobrev_k.mbox/att-1828
  Струма 12 стр. 83-годишният бивш посланик и външен министър Иван Станчов: Администрацията е забравила някъде трудовата ми книжка и не получавам пенсия от България
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали химия/Химия/Химия
  Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа
files/documents
  Закон за акцизите и данъчните складове в сила от 01. 01. 2006 г
  Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения
BG/Structure/PublicHealth/Documents/konspekti
  Държавен изпит по акушерство и гинекология теория за специалност „акушерка” окс „бакалавър”
docs/Bachelor/II Kurs/Sem IV/Fakultativni
  Електротехника и електроника
files/documents
  Опасности и рискове за здравето на работещите
  Наредбазаредаи начинанакласифициране,опакованеи етикетираненахимични веществаи смеси
reports
  Национална студентска научно техническа конференция 2017
jspui/bitstream/10861/281/1
  Развитие и роля на международно сътрудничество в областта на здравето и безопасността при работа участие на фоз и катедрата по трудова медицина
files/documents
  Производствен стандарт за алтернативни средства за защита от корозия на товарни нефтени танкове или танкери за суров нефт
uploads/docs/85
  Отчет на дейността на снцод „алтруист" през 2016 г. И през 2016 г. Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Алтруист"
files/documents
  Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда
BG/Structure/Dentistry/Documents/dentalna_medizina_konspekti/konspekti/5-zimen
  Конспект за студентите от специалност „дентална медицина V курс за учебната 2013/2014 г
BG/Structure/Dentistry/Documents/dentalna_medizina_konspekti/konspekti/1-zimen
  Конспект по цитология, обща хистология и обща ембриология
files/documents
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №1 от 30 юли 2003 г
BG/Structure/Pharmacy/Documents/ff_konspekti/FF_konspekti_2013_2014/1-vi_kurs
  К о н с п е к т за изпита по “Анатомия на човека
docs/programi
  П р о г р а м а за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане
BG/Structure/Medicine/Documents/infostudenti/konspekti/4k
  Конспект по Вътрешни болести за семестриален изпит на студенти по медицина ІV курс
Music, Movies, Videos, Games and more.../Movie/The Truth About The Illuminati
  Великата борба между Христос и Сатана
images/content
  Национален борд по туризъм българия
documents/news
  Hp responsible Business Competition– Инструкции за учители
prezentacii
  Катедра „акушерство и гинекология” медицински център за асистирана репродукция „варна” оод
files/documents
  Закон за противодействие на тероризма обн. Дв бр. 103 от 27 Декември 2016г. Глава първа. Общи положения чл. (1) Този закон урежда противодействието на тероризма
  Наредба №4 от 14. 10. 2002 г за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
  Българска служба за акредитация
  Наредба за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване
uploads/wysiwyg/psy
  Структура на аргумента
files/documents
  Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
  Приета с пмс №70 от 21. 03. 2011 г
  Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия
Bg/orgstruktura/BMednikarov
  Семинар по морска безопасност, nato-cinciberlant, Лисабон, Португалия, 1997
sopko/instrumentar/method
  Утвърждавам ректор: /проф д-р инж. К. Веселинов
wl-dl/bs/downloads/documents
  Упълномощавам
4_2/000/000/043/f1d
  От геронтофилия към геронтофобия васил Гарнизов
files/documents
  Издадена от Министерството на транспорта
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Парична теория и парична политика
  Централна банка структура, функции н операции. Централната банка в условията на Валутен борд
Datasheets
  Инструкция за употреба Супер бързo!!!
files/documents
  Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия в сила от 17. 09. 2010 г
files/downloads/2014/OEE
  Списък на научни трудове на проф д-р инж. Звездица Петрова Ненова
files/documents
  Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите
docs
  Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на
bulgarian/DavidGooding
  Проф д-р Дейвид Гудинг проф д-р Джон Ленокс верен проф д-р Дейвид Гудинг проф д-р Джон Ленокс
Bg/konkursi-proceduri/NHPopov
  Резюмета на трудовете на гл ас д-р. Недю Хенрих Попов
storage/tprocedures
  О б я в а за откриване на процедура за определяне на изпълнител/И
files/documents
  Наредба №10 от 24 февруари 2004 Г
info/Module 10 - Mnogostranna diplomacia
  Инициатива “процес на дунавско сътрудничество”
files
  Програма за провеждане на държавни изпити за придобиване
1747/1
  Отново по въпроса за правната уредба на маловажното нарушение на трудовото законодателство
upload/docs
  Зърнено-житни култури код 3001 Обикновена (мека) пшеница
bio-fireplaces/safety
  Ръководство за употреба
files/documents
  Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба
Bg/orgstruktura/1fak/k-11/NPopov
  Заглавие на публикация Публикувано в: Тип Год
files
  Истината е преди всичко друго
BG/Structure/PublicHealth/Documents
  Разпис на лекциите, упражненията и клиничната практика Специалност “Акушерка” І курс, І семестър уч. 2013/2014г
BG/Structure/PublicHealth/Documents/u4ebengrafik
  Разпис на учебните занятия на “управление на здравни грижи” – “бакалавър”
BG/Structure/Pharmacy/Documents/izpitnasesiq
  График за редовна изпитна сесия за I курс, летен семестър, 2012/2013 год
files/documents
  Издадена от Министерството на транспорта
uploads/
  Кодекс за работа с деца. Педагогическите специалисти повишават своята квалификация чрез включване в обучителни програми и проекти
files/documents
  Чл. Допълнителните възнаграждения по чл. 1 са с постоянен и с непостоянен характер. Ч
  Отчет на техниката от националното стопанство приета с пмс №70 от 19. 03. 2001 г
files/1373_1423
  Инструкция за кандидатстване по «национална програма за развитие на пчеларството за тригодишния период 2008-2010»
downloads/downloads_upload
  PharmaStar и PharmaStore във връзка с промените в работата с нзок
files
  В следващите 100 г няма да стъпим на килима във Венеция
files/documents
  Инструкция №4 от 16 юли 2010 Г. За противоградовата защита в република българия в сила от 27. 07. 2010 г
files
  Проект! Инструкция за взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България срещу престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности
web/files/files/3290/1467
  Кодекс на Труда в сила от 01. 01. 1987 г
files
  Отчет за 100-те си дни направихте, министър Рашидов. За първи път ставате и политик, и администратор. Как ви се видяха тези 100 дни във властта ?
  Вестник "Труд", 2 февруари 2006 г. Мисля за алтернативно българско киностудио
Doc
  Конкуренцията на нлрс-слрб не е опасна за ловците и дивеча
files/documents
  Министерство на земеделието и горите наредба no 7
files/projects
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я м и н и с т е р с к и с ъ в е т държавна агенция по горите
website/w1267/file
  Северняшки народни инструменти
files/documents
  Наредба №8 от 28 октомври 1986 Г. За хигиенните норми за лазерни лъчения
files
  Наредба №8 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност
files/documents
  Закон за министерството на вътрешните работи
data/uploads/editor/files
  С. Чавдар, област Софийска
4_2/000/000/08b/601
  Политическите партии през 2007 Г. Васил Гарнизов
wp-content/uploads
  Предоставена на 2015 г
files/documents
  Инструкция за физическо натоварване на работещите и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси
4_2/000/000/043/f1f
  Не сменяй кадрите без завой в политиките васил Гарнизов
documents/documenti/vhod/Instrukcii_NTD
  Инструкция за безопасна работа при ръЧно обработване на товари
web/files/files/1566/1132
  Кодекс на Труда в сила от 01. 01. 1987 г
docs/status
  Строителен план Обект: Ветроенергиен парк “Суворово” Стрoителен период
files/documents
  Обн. Дв бр. 95 от 1 Декември 2009г
  Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 г
  Закон за генетично модифицирани организми в сила от 01. 06. 2005 г
  Наредба №3 от 16 юли 2009 Г
  Наредба №30 за технически надзор на котли с високо налягане
  Как да се предпазим от електрически ток по време на работа
4_2/000/000/043/f17
  Защо да гласуваме за евродепутати Васил Гарнизов
files/documents
  Инструкция №3 от 18 юли 2007 Г. За реда за осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия
  Отчет на български граждани и техника за мирно и военно време
  Инструкция № вп-5400 от 22 октомври 2009 Г. За условията и реда за носене на служебно оръжие от военнослужещите и цивилните служители по служебно правоотношение от служба "военна полиция"
  Чл. С наредбата се определят условията и редът за провеждане на мобилизация на военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал
  Чл. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за планиране на граждански ресурси за отбрана. (2) Планирането на граждански ресурси за отбрана е система от
  Закон за здравето в сила от 01. 01. 2005 г
  Отчет на обввпи; транспортиране на обввпи с автомобилен, железопътен, въздушен и воден транспорт
  Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията
common/pdf
  Списък на класираните кандидати за длъжността Старши експерт „Екология” – 1 щатна бройка, от първо до четвърто място както следва
files/documents
  Н а р е д б а №7 от 25 май 1992 г. За хигиенните изисквания за здравна
  Наредба №20 от 24 ноември 2006 Г
ovos
  И н ф о р м а ц и я по приложение №2 от Наредбата за овос за преценяване необходимостта от овос
docs
  Гаидата е духов народен инструмент със единичен тръстиков платък. Частите на гайдата са
files/documents
  Правилник за устройството и дейността на националния център по радиобиология и радиационна защита
1187/1
  Закон за защита срещу дискриминацията Законът има за предмет на правна уредба защитата срещу всички форми на дискриминация и начините за нейното предотвратяване (чл. 1)
wp-content/uploads/2011/06
  Документация от регионалните координатори
files/documents
  Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра в сила от 17. 02. 2012 г. Обн. Дв бр. 14 от 17 Февруари 2012г. Глава първа. Предмет и обхват ч
word_files
  С п и с ъ к на научно-изследователските трудове на проф д-р Ради Радичев по научната специалност 01. 07. 20 Методи и техника на геоложките изследвания
4_2/000/000/043/f22
  Зам министрите: политици или професионалисти
files/bezopasen_trud_publichna_pokana5
  Проект bg051PO001 03-0212 „ Подобряване на условията на труд в „р-декса Трейдинг”
documents/publikacii
  Доклад изнесен на конференция по проблемите на професионалната реализация на незрящите проведена в Белфаст през 1994 г
ovos
  Доклад за оценка на съвместимостта на проект за изграждане на автомагистрала Струма, София Кулата в отсечката Драгичево Кулата с предмета и целите на защитените зони от националната екологична мрежа
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите
files
  Главна инспекция по труда
files/documents
  Главна инспекция по труда
files/pravilnitci
  Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Държавна агенция по горите, урежда
BG/Structure/Dentistry/Documents
  Програма за лекционния курс по цитология, обща хистология и обща ембриология и по анатомия за студентите по дентална медицина
BG/Structure/Pharmacy/Documents/konspekti/2k
  Катедра по физиология и патофизиология
file/repository
  Инструкция за работа със софтстартери ats22 на фирмата Шнайдер
files/documents
  Наредба за медицинската експертиза на работоспособността
documents/documenti/vhod/vsi4ki/7_Trudoustroyavane
  Производствена характеристика данни за осигурителя (предприятие), изготвил производствената характеристика
files/documents
  Инструкция №1 от 16 юли 2007 Г. За реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения
  Издадена от Министерството на вътрешните работи
  Наредба №8 от 11 май 2012 Г. За условията и реда за защита на горските територии от пожари
  Наредба за опазване на околната среда в морските води в сила от 30. 11. 2010 г
p/r
  „Техническа поддръжка (аварийни ремонти) на бандажни стругове във вагоноремонтни цехове и локомотивни депа на „бдж-товарни превози” еоод за едногодишен период”
files/documents
  Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност
2540/1
  Правен статут на служителите по трудово правоотношение в държавна агенция „национална сигурност”
userfiles/files/ZJ/diseases/asf
  Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за
wp-content/uploads
  Инструкция за мерките за защита на личните данни в Районен съд Тетевен, вписан в „Регистър на администраторите на лични дани и на водените от тях регистри с идентификационен №0050826 и Удостоверение за администратор на лични данни с №0050826
files/documents
  Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 Г. За строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
87.97.235.166=-ELikonomika.trudaT8.pdf
  Ефективност на труда тема 8 производителност на труда
94.190.193.195=-_Instrukcia.pdf_.pdf
  Инструкция за извършване на ангажименти за договорени
78.128.53.25=-holdingovi-strukturi.pdf
  Курсова работа По Индустриална икономика На тема №18 Холдинговите структури в българската индустрия (за Северна България) От Виктория Красимирова Иванова Студентка втори курс По специалност Икономика на индустрията Факултетен№086191
213.145.110.141=-statruse.doc
  Стратегии при измерване напространствено криволинейни повърхнини
212.5.158.76=-zdravoslovni-i-bezopasni-usloviya-na-trud.doc
  Здравословни и безопасни условия на труд
84.238.143.134=_446976-PAZAR NA TRUDA.doc
  Трудът е един от четирите фактора на производството
85.187.218.10=_55808-pomagalo1.com-struktura-i-funkcii-na-bankovata-sistema-na-r-bylgariq-rolq-na-bnb-v-ikonomikata.doc
  Реферат на тема Структура и функции на банковата система на р българия. Роля на бнб в икономиката
85.130.117.165=_26707-ikonomika na truda.odt
  Курсова работа ухт гр. Пловдив на
directory tru  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница