tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Зависимости между питагоровите тройки и степените на простите числа
  Приложение на comsol multiphysics при анализ на полета в електротехнически устройства
tu-varnascience/images/stories/statii_tom2
  Върху някои аспекти свързани с пробонабирането на почви и дървесина от урбанизиран район на град варна
  Езерата атанасовско и сребърна – разнообразие и проблеми
  Биосорбция на тежки метали от води чрез зелени и кафяви водорасли
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Биодизелът в българия и европа
  Автоматични предавателни кутии тип cvt – класификация, описание
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Identification of intramedullary nail holes using cone beam reconstruction and simulation techniques
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Blu-ray disc наследникът на dvd
  Система за микроконтролерно управление на линеен оптичен сензор tsl1406R
  Устройства за изследване на променливотокова верига с последователно и паралелно свързани резистор, бобина и кондензатор
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Проучване и анализ на методи за повърхностни и дълбочинни корекции на кожни увреждания research and analysis of methods for surface and skin-deep correction of skin harms
  Methodology and research of surface hardened layers of steel H12Mf (D2 aisi) Иван Христов Иванов, Стелиан Желев Георгиев
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Електронно управление на дизеловия двигател
tu-varnascience/images/stories/statii_tom2
  Обзор на възможностите и класификация на съществуващите технологии за компостиране на биоразградими отпадъци
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Influence of the propeller blades number and the propeller area ratio onto the optimal propellers characteristics
tu-varnascience/images/stories/rezumeta
  Резюме Ръководител на проекта: гл ас инж. Л. П. Камбуров
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Тори каньон – последствия и поуки torrey canyon – outcome and lessons руслан Филипов Резюме
  Екологичната санитария като подход за превръщане на отпадните материали от водите в ресурси
tu-varnascience/images/stories/rezumeta
  Резюме ръководител на проекта: гл ас д-р инж. Иван Булиев
tu-varnascience/images/stories/statii_tom2
  Обзор на възможностите и класификация на съществуващите съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Проект на софтуерен продукт за предаване на данни и глас между компютърни мрежи зад мрежов преобразувател на адреси (nat)
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Високоволтов високочестотен електронен трансформатор Даниел Георгиев, Крум Бешински
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Многоядрени процесори десислава Розенова Денкова нву “Васил Левски”, факултет „Артилерия, пво и кис”
  Система за предаване на данни rds мария Костадинова нву „Васил Левски”
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Method of cold burning of fluorescent lamps with low and middle power
tu-varnascience/images/stories/rezumeta
  Резюме ръководител на проекта
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Симулационни модели за изследване и оценка на характеристиките на сървъри за данни работещи в разпределена среда
tu-varnascience/images/stories/rezumeta
  Изследване на системи с интелигентно управление
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Работа с размерни величини в системата Maple
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Aнализ и оценка на микрообкръжавашата среда на функциониране на „манаус комерс” оод analysis and valuation of the micro-ambient surroundings of functioning of “Manaus Komers” Ltd
tu-varnascience/images/stories/rezumeta
  Резюме Ръководител на проекта: доц д-р инж. Павлина К. Тотева
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Добромира Николова Хаджиева Резюме: Конволюционното кодиране намира широко приложение в съвременната комуникационна техника. Настоящият доклад
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Резюме: в доклада са представени предимствата от използване на система за отдалечен достъп в учебния процес. Също така са разгледани особеностите за изграждане на такава система
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Постмодерният етап в развитието на представителната демокрация
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Микробно-хигиенни аспекти на екологичната санитария
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Използване на алкохоли за работа на двг
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Договор за морски превоз на товари
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  7 Иван Христов Иванов, Стелиан Желев Георгиев – „Методика и изследване на повърхностно уякчени слоеве от стомана Х12МФ”
  Basic types present radars
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Експериментално определяне на присъединения инерционен момент при свибодни килеви колебания
tu-varnascience/images/stories/rezumeta
  Ръководител на проекта: доц д-р инж. Илия Атанасов Работен колектив
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  The bank system of japan евелина Средовска, Мария Иванова, Тенислав Тодоров
  Models of medical insurance николинка Георгиева
  Изследване на високотемпературните топлинни тръби кръстин Красимиров Йорданов, Димитър Пламенов Казаков, Веселин Миланов Петров, Мирослав Красимиров Костов
tu-varnascience/images/stories/rezumeta
  Резюме Ръководител на проекта: доц д-р инж. Петър Антонов
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Общоевропейски транспортни коридори. Реализация и поддържане в границите на българия мехмед Хасан Еюб
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Soil characteristics of agricultural area in baltchik region
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Националност и знаме на кораба
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Method for analyzing viscosity resistance of the ship
tu-varnascience/images/stories/statii_tom2
  Еутрофикация на морско-езерните води основен екологичен проблем на Варненско езеро и Варненски залив
  Глобални проблеми-преодоляване и перспективи на екологичния проблем
  Микробиологичен анализ в горски и агроекосистеми
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Съдържание даниел Петков Станчев – „Намаляване на токсичността на двг чрез използване на горива и горивни смеси с подобрени екологични характеристики”
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Plazma paudar spaying characteristics and application георги Томов, Христо Скулев
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Вертикално колебание в чист вид в тиха вода
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  General methodology of applying of technical resources, used for discovering of spy devices
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Моделиране с диференциални уравнения Ниляй Ридванова Феимова
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Съвременни правни проблеми относно морското пиратство
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Мобилна операторска станция с газоаналитични функции дияна Тодорова Николова, Кръстин Красимиров Йорданов
tu-varnascience/images/stories/statii_tom2
  Съдържание инж. Диана Илиева Минкова – „Размити множества и техните приложения ”
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Geometry and signal model of microsatelite sar systems
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Правни аспекти на националната сиурност в рамките на ес в контеста на казуса срещу българските медици в либия галина Иванова Любенова*, Красимира Ангелова Вълева нву „ВасилЛевски”
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Програма opnet lan simulation using opnet Диана Георгиева Бонджиева
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Честотно управление на асинхронен двигател
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Women in the entrepreneurship
  Ключови думи: „Moon lake”, нефт, замърсяване І. Въведение
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Топлинна икономичност на тец при различни схеми на производство на топлина и електрическа енергия
tu-varnascience/images/stories/statii_tom2
  Замърсяване на водите на черно море с нефт и нефтопродукти
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Криминологически и социално-превантивни измерения на проституцията
tu-varnascience/images/stories/statii_tom2
  Генетично модифицирани /трансгенни/ организми /гмо
  Екологична характеристика и природни ресурси на община бяла
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Правен режим на морските търговски пристанища
  Договор за морско посредничество – правна характеристика
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Мултимодални превози. Пътища за развитие в българия цветелина Петрова Цветанова
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Георги Николов Николов
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Правова държава марин Христов Цаловски*, Гергана Стоянова Терзиева
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Устройство за принудени вертикални колебания на корабни модели на тиха вода
tu-varnascience/images/stories/rezumeta
  Работен колектив
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Условия и ред за използване и съхранение на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби
tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Алгоритъм за управление на програмируем токоизточник за заряд на акумулаторни батерии
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Кратък исторически преглед на науката за здравината
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Особеност на работата на синхронен генератор натоварен с изправител във ветроагрегатна система
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Ключови думи: вина, имуществена отговорност, рабоник, работодател отговорност
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Спътниковите комуникации – тенденции и приложения георги Красимиров Телефонски
  Разпространение на радиовълни в пикоклетки
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom2
  Функции на капитана на българския морски търговки кораб
tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq
  Изследване на причините, възпрепятвали нормалната работа на кормилното устройство но новопостроен кораб
  Намаляване на токсичността на двг чрез използване на горива и горивни смеси с подобрени екологични характеристики
directory tu-varnascience images  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница