upload/docs/2013-04
  Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
upload/docs
  Информационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспорт
  Закон за нормативните актове, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за администрацията, Закон за защита на личните данни, както и актовете по прилагането им
  Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
upload/docs/2013-01
  Списък на участниците
  Литература дата на обучението: 5-7 март 2010 г. Място на обучението: Боровец, Хотел „Самоков
upload/docs
  Joint Aviation Requirements jar–25 Large Aeroplanes
  Дейности на Владимир Уручев, член на еп юни декември 2007
  Във връзка с това те се споразумяха
  Директива 96/67/ео на съвета от 15 октомври 1996 година
  Наредба за изменение на наредба №24 от 15 февруари 2000 Г. За издаване свидетелства на авиационните оператори
upload/docs/2013-01
  Списък на участниците
upload/docs
  Интервю с евродепутата Румяна Желева, публикувано на 18 ноември във вестник “New Europe”
  Дв бр. 59 от 1 Юли 2008г., изм и доп дв бр. 14 от 18 Февруари 2014г
  Програма декември 2010/ януари 2011
  1. Писти за излитане и кацане (пик) Ориентация на пик
  На европейската интеграция, икономическия растеж и
forum/Upload/docs
  Стандартна терапия: Интерферон + рибавирин srv 45-50% за генотип 1
upload/docs/2013-01
  Списък на участниците
upload/docs
  Отчет за приходите, раздел «Приходи», попълват само т. 2 за приходи от неавиационна дейност и т. 4 за приходите от извършването на специализираните авиационни работи
  Програма "Административен капацитет" Приоритетна ос II. Управление на човешките ресурси
  Чл. С тази наредба се определят правилата и процедурите за инспекции на перона при кацане на въздухоплавателни средства (ВС) от трети страни на граждански летища за обществено ползване на територията на Република България. Ч
  Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
  Община Драгоман І. Анализ на съществуващото положение Разположение и физико-географски особености
upload/docs/2013-01
  Списък на участниците
upload/docs
  Директива на съвета от 4 декември 1989 година
upload/docs/2013-02
  Република българия
upload/docs
  Приемливи средства за съответствие и Ръководство с указания за Част-Медицина1
upload/docs/2013-01
  Обучител: Нина Иванова списък на участниците
upload/docs/2015-10
  73. соу”Владислав Граматик” София” Ние творим с Паскал, Серпински и Питагор
upload/docs
  Закон за регионално развитие да служи като основа за разработване на плановете за регионално развитие
  Спогодба за транзита по международните въздушни линии
  График на информационните дни за старта на грантовите схеми по оп „Конкурентоспособност”
  Програма за рприрбо с акт на нс. Възможно е да се наложат промени в отделни закони, които без акт на парламента не могат да бъдат мотивирани
  Първа. Общи разпоредби ч
  Наредба №19 от 9 декември 2004 Г. За регистрация на пристанищата на република българия
upload/docs/2012-08
  Програмата за трансгранично сътрудничество между българия-сърбия по ипп тема: „ Идентифициране и планиране на проект попълване на формуляр за кандидатстване
upload/docs
  Често задавани въпроси за списъка с авиационни оператори и техните администриращи държави-членки В
  Проект! Наредба
  Joint Aviation Requirements jar–29 Large Rotorcraft Joint Aviation Authorities
  Section 1 – requirements
  Норми за летателна годност
  Приложение 2 проект на наредба за аеронавигационно информационно обслужване – обобщение на предложени изменения
  Приложение №15 методика за оценка
  Извънредна еднократна проверка на състоянието и регулировката на ключалките на капаците на двигатели на всички вс от типа
  Кратка версия) (при изготвянето на отчета са използвани материали, изготвени от пресслужбата на на галде)
  Доклад за напредъка относно стратегията за опростяване на регулаторната среда
  Отчет за дейността на Министерството на държавната администрация и административната реформа
  План за развитие на община поморие
  Съдържание І. Увод ІІ. Профил на община стралджа ІІІ. Общ swot анализ ІV. Визия, приоритети
  1. Въведение Error: Reference source not found Положението в момента Error: Reference source not found
  Registry of
  Registry of
  Проект! Наредба
  Jaa административен и Напътстващ Материал Секция Четири: Операции, Част Три: Временно Напътстваща Брошура (jar-ops)
  Република българия министерство на транспорта
  Презентация на последните авиационни събития с помощта на представители от органите, участващи в разследването
  Портал европа ви предоставя текста на интервюто, както е предоставен от бнр и г-жа Баева
  Права на пътниците пътуващи със самолет формуляр на европейския съюз за внасяне на жалба
  Инструкция №512 от 12. 2006 г за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България
upload/docs/2013-05
  Техническо задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) за учебна година 2012/2013 година
upload/docs
  Проект! Министерство на земеделието и продоволствието наредба № от г
  Доклад за напредъка в изпълнението на стратегията за опростяване на регулаторната среда
  Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията наредба № от г
  П р о е к т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
  Парк въздухоплавателни средства и персонал на авиопревозвачите
upload/docs/2013-04
  Технически изисквания предоставяне на техника под наем във връзка с провеждане на
upload/docs
  Информационен бюлетин по безопасност №6 09/09/2014 на вниманието на
  Македонските студенти в България и българският паспорт: прагматизъм срещу емоции
upload/docs/2014-01
  Работен документ
upload/docs
  Техническо задание
  Приложение №1 „Техническа спецификация”
  Част първа основни характеристики на летищата глава първа общи положения и данни за летище
upload/docs/2012-02/
  Int/623 Европейски фондове за социално предприемачество
upload/docs
  Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот
  Вашата снимка автобиография
  Борба с организираната престъпност
  Често задавани въпроси (faq) Как трябва да бъде оформен бюджета към подадената кандидатура?
  Първа общи положения
  Н а р е д б а №8071 за изпитания на навигационните съоръжения за въздушна навигация и
  Утвърждавам зам. Министър на транспорта и гл. Директор гд “гва”
  Техническо задание за обществена поръчка с предмет: „Доставка на технологично оборудване и лицензи“
  Министерство на земеделието и храните наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите”
  Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателни средства с гсм глава първа
upload/docs/2013-10
  Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
upload/docs
  На вниманието на
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на транспорта
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на транспорта
upload/docs/2012-01
  Резюме на система за инвентаризация на дълготрайни материални активи, документи, стоки и др. „Invent”
upload/docs/2012-08
  Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
upload/docs/2013-05/
  Иновации и социално предприемачество Проф дсн Начко Радев вту св св. Кирил и Методий
upload/docs
  Доклад за напредъка от 2007 г и перспективи за 2008 г
upload/docs/2013-05
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г
upload/docs/2013-08
  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
upload/docs/2012-03
  Аналитични дейности Поддейност Очаквани резултати Проучване и анализ
upload/docs
  Приложение г-1 Europass
  Прес съобщение 19 декември 2007 Ролята на страните от цие в автомобилната индустрия
  Camp Girls Leading Our World
  Българската политика по отношение на македонската миграция след 1989 г
  Заседание на постоянна работна група „С
  Приложение 10 Министерство на труда и социалната политика план за действие
  Наредба №919 от 12. 2000 г
  С подкрепата на пето издание на единствения в България
  Цели на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 г. В областта на транспорта
  Избрана от листата на пп герб за м. Август 2007
  Наредба за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища
  Вътрешни правила за извършване на административното обслужване
  Вътрешни правила за организация на административното обслужване
  Стратегия за дейностите по търсене и спасяване на море
  Конкурс: За длъжността "главен инспектор" 2 бр в отдел "Експлоатационни стандарти и лицензиране"
  Програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, чрез прилагането на Националната програма за контрол на качеството за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване
  Програма за реформи (нпр) 10 Национална стратегическа референтна рамка (нсрр) 10 Национална стратегия за регионално развитие 11
  Образец на професионална автобиография
  4 Въведение 5 а анализ на икономическото и социалното състояние 6 Географско положение 6
  Съдържание въведение профил на общината
  Съдържание съкращения 4 въведение 5
  Общински план за развитие Община Костинброд
  Ямбол, 2006 г. Съдържание увод
  София, плевен, сливен
  Забележка: Настоящите указания са изготвени от екипа на Центъра за модернизиране на политики (цмп), след 3-месечни консултации на гражданите и организациите по повод прилагането на Закона за защита на личните данни в страницата на цмп
  § Навсякъде думите „министърът на транспорта”и „министерството на транспорта” се заменят съответно с думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и ”министерството на транспорта
upload/docs/2013-01
  Литература дата на обучението: 5-7 февруари 2010 г. Място на обучението: Велико Търново, хотел „интерхотел велико Търново
upload/docs
  Развитие на младшия академичен състав
  Такси за свидетелства, удостоверения, лицензии и други документи, издавани от главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация
forum/Upload/docs
  Хроничен вирусен хепатит В18. 0 Хроничен вирусен хепатит в с делта-агент
upload/docs
  Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 16. 01. 2003 г за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
  Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово напредък на изпълнението към април 2014 Г
  Списък на проектите финансирани от цоидуем по конкурсна процедура 33. 13-2014 г. Приоритет Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства
upload/docs/2013-05
  Република българия проект
upload/docs/2012-09
  Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ
upload/docs
  Въведение 1 Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1
  Заседание на общинския съвет
  Програма "Консултанти по европейски проекти"
  Гр. Долна баня Ноември, 2005 Съдържание
upload/docs/2015-11
  Ipa cross-Border Programme cci number 2007CB16ipo008 маркетингово изследване и анализ на туристическите атракции и възможности
upload/docs
  Приложение 8 план за действие на цзфд
  Общински план за развитие 2007 – 2013 г
  Казвам се Анжела Илиева и съм майка на 18 годишна госпожица с трайни физически и ментални увреждания
  Европейския съюз от своя страна е организация, която се гради на няколко основни стълба. Основните акценти и по-значими събития са свързани с облекчаване начина на живот на всички граждани и увеличаване на техните права и свободи
  Книга „социални дейности" Том 102 annuaire de l’universite de sofia "ST. Kliment ohridski"
  Академична конференция „пол и преход 1938 – 1958 г.”
  Община Елхово Общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие за периода 2007-2013г
  Лични данни
  Конкурс "Идеи" на Фонд "Научни изследвания"
  Общински съвет – Болярово Общинска администрация Болярово
  Фондация аксес-софия д о к л а д оценка и наблюдение на ефекта от проекти
  Стратегията за развитие на област Перник за периода 2005 2015 г
  Център за миграционни изследвания, нбу център за култура и дебат Червената къща Център Имиграция и интеграция
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област русе о б л а с т н а с т р а т е г и я
forum/Upload/docs
  Консенсус относно диагнозата, лечението и проследяването на болни с хронични вирусни хепатити какво е значението на хроничните вирусни хепатити за Общественото здравеопазване?
upload/docs
  Информационен офис на атанас папаризов акценти от дейността на атанас папаризов през 2007 Г. И приоритети за 2008 Г
upload/docs/2013-02
  Проект на продукт 1 Проект на анализ на социално-икономическото развитие на България във връзка с изготвянето на Договора за партньорство
upload/docs
  Проект! министерство на земеделието и продоволствието
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на транспорта
downloads/downloads_upload/Docs
  Н а р е д б а за провеждане на състезания сезон 2009 – 2010 Организация и Ръководство
upload/docs
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на транспорта
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Декември 2005 г
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я о б л а с т н а с т р а т е г и я
  Родена съм в Бордо на 24 март 1977 в региона между Виньобл и Борделие, близо до Атлантическия океан
  Програма за трансгранично сътрудничество между република българия и бивша югославска република македония по инструмента за предприсъединителна помощ
  Миграцията не е болест, а свобода
  Анна Кръстева (съставителство и научна редакция). Фигурите на бежанеца
downloads/downloads_upload/Docs
  Н а р е д б а за провеждане на държавния шампионат сезон 2010 – 2011 Организация и Ръководство
upload/docs
  О т ч е т за дейността на атанас папаризов
  Съдържание Наименование Стр. I
  Зърнено-житни култури код 3001 Обикновена (мека) пшеница
  Изложба лицата на отворените градове opencities
  І. парламентарна дейност: Писмени въпроси
documents.html?file=files/upload/docs
  По воeнната сигурност на страната
upload/docs
  Програма вторник, 16 август Пристигане и настаняване
  Програма на събитията, организирани от Представителството на Европейската комисия и Информационния офис на Европейския парламент в България
  Наредба №14 от 14. 09. 2004 г
  Проект! министерство на земеделието и продоволствието
  Портал европа ви предоставя текста на интервюто, както е предоставен от бнр и г-жа Баева
  Министерство на земеделието и храните наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации на производители”
  Standard Eurobarometer = arial 13 bold italics
  Тревата винаги е по-зелена от другата страна на паритета
  Доклад българия june 17, 2003
  Доклад „Регионално въздействие на земетресенията две изказвания в комисия внесени предложения за поправки
  Програма декември 2010/ януари 2011
  Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1228/2003 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия
upload/docs/2013-01
  Рецензенти по английски език
  Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси" 2007 2013 г. Проект "разработване на система за оценка на качеството на средното образование" покана
upload/docs
  Решение №192 на Бюрото на Министерския съвет от 22 декември 1981 г. В сила от 28 април 1984 г
upload/docs/2013-01
  Списък на участниците
  Обучител: доц д-р Мира Ковачева, су „Св. Климент Охридски
www.hrdevelopmenteu.com/upload/docs
  Учебна програма на тема: „Разработване на презентации с ms power Point Професионално направление
upload/docs/2013-01
  Списък на участниците
upload/docs
  Индикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
upload/docs/2012-01
  Резюме на продукт „CJ2”
upload/docs/2016-09
  Доклад за дейността на център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (цкокуо)
upload/docs
  80% от територията на страната с население над 3 200 000 жители, от тях около 2 000 000
  Дейности на Владимир Уручев, член на еп юни декември 2007
  Административна услуга: Съгласуване на местоположение и граници на зони за предоставяне на водноатракционни услуги І. Основание
  Наредба № н-7 от 12. 06. 2008 г за извършване на водолазна и друга подводна дейност
  атанас папаризов – специален гост на националното честване на деня на металурга в пловдив
  Р а з п о р е ж д а н е №93 София, 21 октомври 2005 г
  На навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане подлежащи на наземни и летателни проверки и изпитания I. Всенасочен укв радиофар (vor)
  Memo/07/618 Брюксел, 20 декември 2007 г. История на разширяването на шенгенското пространство
upload/docs/2013-01
  Обучител: доц. Мира Ковачева, су „Св. Климент Охридски
upload/docs/2012-01
  Манифест за социална икономика
upload/docs
  Семинар, организиран съвместно от парламентарните комисии на еп libe и femm
upload/docs/2013-01
  Списък на участниците
upload/docs
  К д. п. Георги Цветков образование
  Отчет за дейността на маруся любчева като член на европейския парламент
  Морска администрация
  Списък на бенефициентите по първите девет процедури на опак за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от европейския социален фонд
upload/docs/2013-09
  „Пътека на сътрудничеството“, със знаци с цветовете на българското и турското знаме
upload/docs/2012-12
  Програма „Учене през целия живот София, 11. 05. 15. 05. 2008 Външното оценяване важен фактор за качествено образование!
upload/docs
  Проект! министерство на земеделието и продоволствието наредба
  Програма фар с бенефициент фрпи, за които временно е спряно разплащането с писмо на Националния ръководител
  Гражданска въздухоплавателна администрация
upload/docs/2013-01
  Гражданско образование и гражданска активност на учениците, учителите и гражданите
upload/docs
  Програма за регионално обсъждане гр. София, Салон 6 на Радисън сас гранд Хотел, София, пл. Народно събрание №4
  Програма Грюндвиг „Партньорство за познание №2010-1-fr1-gru06-14362 1
upload/docs/2012-08
  Програма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ
upload/docs
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
directory upload docs  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница