upload/files
  Мотиви към законопроекта
  Мотиви към законопроекта
public/upload/files/events
  Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
public/upload/files/menu
  З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
upload/files
  Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
  Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
  Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
  Община средец гр. Средец отдел „местни данъци и такси”
old/public/upload/files/events
  Комисия за финансов надзор министерството на образованието и науката фондация „атанас буров”
upload/files
  Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
js/kcfinder/upload/files
  Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
upload/files
  Румънските хомосексуалисти стигнаха до Съда в Люксембург в защита на български футболист
kcfinder/upload/files/2016
  Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
js/kcfinder/upload/files
  Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
  Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
  Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
  Общи положения
  Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
  Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни
upload/files
  Светлина в тунела за селищата без аптека. В тях да се разкрива филиал на действаща, за да се осигури достъп на хората до лекарства, предлага Фармацевтичният съюз
  Лекции по право на ес том V правна система на европейския съюз източници на Правото на ес и принципи на прилагането му 2016
  Книги по право на ес в библиотеката на юф при су «СВ. Климент охридски»
  Този текст е подготвен
  Делегати на дванадесето общо събрание на каб 16-17. 05. 2014 Г. К. К. Албена
  Лишаване на демоса от процедурните характеристики: еманципаторският потенциал на конфликта в демократичната реформа
  Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
  Развитие на 3 община средец 3
js/kcfinder/upload/files
  Общи положения
upload/files
  София Антиполис
  Защитата правата на човека в правото на европейския съюз
  Конспект по Право на Европейския съюз преподаватели: доц д. ю н. Атанас семов, носител на Катедра „Жан Моне на ес
  Литература по Право на ес на български език: Основни източници: „Лисабонският договор. Коментари”
  Jean Monnet "Judicial System of the European Union"
  Чрез посланика на Френската република в София до Главния редактор на вестник „Le Monde” Уважаеми г-н Главен редактор
js/kcfinder/upload/files
  Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
upload/files
  Отговорните компании могат да кандидатстват за „Зелен Оскар“ до 26 май
  Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от собствените ни задружни сили!
  Гр. Хисаря, във фоайето на Народно читалище „Иван Вазов 7 и 8 април 2017
  Технически спецификации приложение 1 За обособена позиция 1: Канцеларски материали
  Информация по чл. 22 Б, ал. 2, т. 14 От зоп
  Импулсно-Цифрови Технологии
  Русенската болница няма да бъде санкционирана заради операцията, при която хирурзи зашиха прободено сърце, съобщиха от Здравната каса
  Олаф: България е с най-малко нередности по европроекти
  Конспект за изпит № Въпрос 1 Правна основа на Вътрешния пазар. Понятие за Вътрешен пазар
  Програма за развитие на селските райони по договор с реф номер 02/226/00320 от 09. 04. 2013 г
  Ес –Съюз на самостоятелни национални държави или Европейски съединени щати
  Нип ипа ди иеп международна магистърска програма „Право на ес”
  Конспект с референции за основните библиографски източници
  По чл. 61н от змдт за облагане с патентен данък
  Европейски икономически и социален комитет (еиск)
  Наместници” актуални моменти от закона за гражданската регистрация
  Лекции по Право на ес!!!
  Разграничението между „права" и „принципи" Според заключенията на га по ams
js/kcfinder/upload/files
  От Анонимус до Маджарово
upload/files
  Нивото на ангажираност на служителите е обратно пропорционално на големината на компаниите, в които работят, сочат резултатите от 2014 година
  Нип ипа ди иеп международна магистърска програма „Право на ес”
js/kcfinder/upload/files
  Приложение №1 към чл. 2, ал. 1 на наредба №37
  Празник за откриването на лова • лрд-душево бе наградена от нлрс-слрб с 50 фазана
upload/files
  Кмет: 05551/6990: централа
  Информация по чл. 22 Б, ал. 2, Т. 9 От зоп
  С ъ о б щ е н и е до участниците в открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител на смр за извършване на О
  Директива 94/80 ео1 на съвета 2 от 19 декември 1994
js/kcfinder/upload/files
  Закон за опазване на околната среда Обн., Дв, бр. 91 от 25. 09. 2002 г., попр., бр. 98 от 18. 10. 2002 г., изм., бр. 86 от 30. 09. 2003 г., доп., бр. 70 от 10. 08. 2004 г., в сила от 01. 2005 г., б
upload/files
  Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, могат да се увеличават само с процента на статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена
  По Антонио Виторино: „Европейският правен ред е „мека революция”
  Възможните илюстрации Давам 5 варианта. От тях художникът може да избере две или три, които му допадат най-много. Плажен волейбол
  Нойе Цюрхер Цайтунг
  Г., с. 25 Веригите мачкат малките аптеки
  Кратко представяне на дейността на юф на су в сферата на европейското право за периода 2002-2012 г
kcfinder/upload/files/resheniq/mantad_2011_2015_docs
  Министъра на образованието, младежта и науката
upload/files
  Комитетът на регионите
upload/files/news/atachment
  Програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 4: Развитие и признаване на младежката работа, а общата стойност на проекта е в размер на 9 482,00 лв
js/kcfinder/upload/files
  Закон за защитените територии (редакция от 11. 11. 1998 г.) Двуезична версия на документа: bg en обн., Дв, бр. 133 от 11. 11. 1998 г. Сборник закони апис, кн. 12/98 г., ст
upload/files
  Компромисът на недовършената реформа д-р Атанас семов, 2008 г
  Нип ипа ди иеп международна магистърска програма „Право на ес”
  Г., с. 3 Мз ще кара веригите аптеки да работят и в малки общини
  Меркел има идея, която ще разбие Европа
  Ес започва безпрецедентно разследване срещу Полша
  Конспект за изпит № Въпрос: Общи правила по делата пред сес
  Видях реалното есе
kcfinder/upload/files
  А темата на дисертационния труд на инж
upload/files
  Съществува ли „световно гражданско общество?” Д-р Анна Димитрова, су „Св. Климент Охридски”1
  Пълно описание на предмета на обществена поръчка с предмет
  Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
  Министерство на образованието и науката оу „Антон Страшимиров с. Дебелт, обл. Бургас
  Министерство на образованието и науката оу „Антон Страшимиров с. Дебелт, обл. Бургас
  Модернизиране на земеделските стопанства
  Св. Кл. Охридски
  Европейското икономическо пространство (еип), Швейцария и Северът
  Атанас семов, Кръстопътните дилеми на ес – между суверенитета и интеграцията – в: Ингрид шикова (съст.), Европейският съюз на кръстопът, уи „Св. Кл. Охридски”
  Вътрешноинституционалната независимост на съда като гаранция за справедлив процес
js/kcfinder/upload/files
  Европейска конвенция за ландшафта
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д № ап-03-14-49 Смолян, 16. 02. 2016г
upload/files
  New bg/ L n I. 115352 c. 18. html#. VeigQWdmQb4 Фармацевти дават съвети за предпазване от грип
  Показаната от израелския премиер Нетаняху в ООН рисунка на бомба, подсети ап да припомни и по-интересни подобни случки с водещи политци
  Трудове на Атанас Семов по най-важните проблеми на правото на ес
  Конспект за изпит № Въпрос І. Правен режим на защитата на правата на човека в Европа и в ес
  Конспект за изпит № Тема: Правно понятие за интеграция
  2017-а – година за равносметка: 65 години от началото на европейската интеграция
js/kcfinder/upload/files
  Закон за защита на животните Обн., Дв, бр. 13 от 02. 2008 г., в сила от 31. 01. 2008 г., изм., бр. 80 от 10. 2009 г., бр. 8 от 25. 01. 2011 г., в сила от 25. 01. 2011 г., изм и доп., б
upload/files
  „да изчистим българия заедно“ 2015г
  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационни сезони 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 го дина
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №5 от 28 декември 2006 г
js/kcfinder/upload/files
  Прашинка по клепача Разказ от Димитър Стоянов
  Зеленото око на планината ме гледаше иронично. Тишината проникваше в дробовете ми като опасен дим. Бягството изглеждаше успешно. Ала само на пръв поглед
upload/files
  На закрито в експозиционното пространство
  Кмет: 05551/6990: централа
  Задава се небивал резил в Страсбург
  В бр. 15 на „Юридически барометър вижте специално: За създаването на Европейска прокуратура с. 6-17 и 107-159!
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д № ап-03-14-116 Смолян, 18. 04. 2017г
js/kcfinder/upload/files
  Невестулката Разказ от Мариана Дафчева
  От г-н Иван Петков Председател на ус на нлрс-слрб по случай откриването на ловния сезон
upload/files
  Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
js/kcfinder/upload/files
  Отплатата на вълка
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д № ап-03-14-308 Смолян, 19. 09. 2017 г
  З а п о в е д № ап-03 -14 -1071 Смолян, 15. 12. 2015 г
upload/files
  Vinf 16: 32: 01 27-03-2015 is1632V
js/kcfinder/upload/files
  1. Дължина на лявото / дясното стъбло средно см х 0,50 =
upload/files
  Община брацигово
js/kcfinder/upload/files
  Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
kcfinder/upload/files
  П р а в и л а за оценка на клиентските активи на ип "кепитъл маркетс" ад
upload/files
  Техническо задание предмет на поръчката
  Кмет: 05551/6990: централа: 05551/6996 факс
  Показаната от израелския премиер Нетаняху в ООН рисунка на бомба, подсети ап да припомни и по-интересни подобни случки с водещи политци
  Закон за държавния бюджет на България за 2015 г и Актуализирана
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д № Смолян, 2015 г
  З а п о в е д № ап-03 -14-1033 Смолян, 08. 12. 2015 г
js/kcfinder/upload/files
  Запаси и ползване на дивеча в районите на лрс на нлрс
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д №ап-03-14 -266 Смолян, 24. 08. 2017 г
  З а п о в е д № Смолян, 2016 г
upload/files
  Разнообразяване към неземеделски дейности
  Каква е цената на „твърд брекзит? Кратък и съдържателен анализ
  От правова общност към правов съюз – достижения, прогрес и регрес
  Конспект за изпит № Въпрос 1 Понятие за конкуренция. Предмет на правото на конкуренцията
  Юридически факултет
  Предмета на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общински пътища с обособени позиции: Обособена позиция 1
  Кмет: 05551/6990: централа
  Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от собствените ни задружни сили!
  Безработните българи имат право на помощи в Германия
  Колко българи работят в ес те са около 100 хил души, но със сезонните работници броят им нараства до половин милион
  Нип ипа ди иеп международна магистърска програма „Право на ес”
  Финландски експерт: Магистратите трябва да познават толкова добре европейското право, колкото националното
  Днес е 9 май – Денят на Европа. Повод да погледнем европейското членство на България през фактите. България е „спечелила”
  Конспект за изпит № Въпрос І. Правен режим на защитата на правата на човека в Европа и в ес
  Лекция пред Европейската младежка среща 2006 София-Силистра
  Програма „развитие на човешките ресурси" 2007 -2013 Инвестира във вашето бъдеще! Обществена поръчка с предмет: "
  Програма за действие на институция на Съюза. На второ място, считам за необходимо да се отчете
js/kcfinder/upload/files
  Изх. №44/20. 09. 2016 до председателя
upload/files
  Община брацигово
js/kcfinder/upload/files
  Ново патичарско стопанство край Луковит На 5 август в чест на 117 годишнината на Националната ловно-рибарска организация, фирма „Сокол-блрс”
upload/files
  Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с маркиране на насаждения и дървета за сеч
  Ес предлага на Великобритания преходен период от 21 месеца след излизането й от Съюза
  "Файненшъл таймс": Имигрантите идват във Великобритания, за да работят
  Програма за храни и/или основно материално подпомагане
html/upload/files
  Доклад на Асоциация на производителите на рибни продукти бг фиш за дейността през 2017
js/kcfinder/upload/files
  Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност
upload/files
  Критерии за оценка на предложенията – „Икономически най-изгодна оферта”, определена при следните показатели и относителна тежест в комплексната оценка
  Лекция за Директния ефект
  Cross-border youth zone / трансгранична младежка зона bulgaria- turkey ipa cross-border Programme cci number: 2007св 16ipo008
  Трансграничен културен център за деца
  Юнкер: Искам Европа със социално тройно а (Обновена)
  Незаконен износ на животоспасяващо лекарство поставя в риск близо 800 пациенти с хепатит В
  Община брацигово
js/kcfinder/upload/files
  Изложение „фехова 2016 г. В нитра, словакия 8 юни София Белград Коларово,Словакия
kcfinder/upload/files
  През последния мандат бях в екипа на ректора проф. Марин Христов като заместник ректор по учебна дейност, качество и акредитация и безспорно натрупах значителен опит
js/kcfinder/upload/files
  Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици
upload/files
  Общата външна политика на ес е нещо реално, категоричен е Хавиер Солана
  Ес започва реално създаване на общи въоръжени сили!
  Решение по дело Köbler ( 8 ), когато установява имуществената отговорност на държавите членки за съдебни актове, включително в онези държави членки, където искове за обезщетение срещу съдилищата не са познати
  Право на ес – изпит април 2018 – резултати
js/kcfinder/upload/files
  Наредба №8 от 08. 2011 г за сечите в горите
upload/files
  Румънските хомосексуалисти стигнаха до Съда в Люксембург в защита на български футболист
  Нойе Цюрхер Цайтунг
  Списък на постъпили проектни предложения по мерки 121 и 312- четвърта покана и по мерки 311 и 322 – пета покана към смр на снц „миг средец” от осма процедура
  Кмет: 05551/6990: централа
  Решение коментар герб приветства решението на кс за обявяване за
  Александър Корнезов, съдия в Съда на ес: Десет години преюдициални запитвания – критичен преглед и равносметка
  Проект! Възложител: община средец изпълнител
  Закон за обществените поръчки (зоп) за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общински пътища
  Образец №18 декларация за оглед на обекта
  Кмет: 05551/6990: централа
  Отчет за дейността на Общински съвет Средец и неговите комисии за периода 01. 01. 2013г. 30. 06. 2013г
  Iii. Описание на отделните видове артикули и технически характеристики: Приложение №1
  За преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда
  Списък за допуснатите кандидати за длъжността Директор на
  Закупуване на нова сметосъбираща и сметоизвозваща техника “ Изпълнител
  Съществува ли „световно гражданско общество?” Д-р Анна Димитрова, су „Св. Климент Охридски”1
directory upload files  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница