upload/docs
  Информационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспорт
  Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
upload/docs/2013-01
  Списък на участниците
upload/documents/no-date
  Предстои двоен опит за заличаването на Природен парк Странджа Изявление на 17 природозащитни организации от коалицията „За да остане природа в България”
upload/docs
  Дейности на Владимир Уручев, член на еп юни декември 2007
  Директива 96/67/ео на съвета от 15 октомври 1996 година
  Наредба за изменение на наредба №24 от 15 февруари 2000 Г. За издаване свидетелства на авиационните оператори
  Интервю с евродепутата Румяна Желева, публикувано на 18 ноември във вестник “New Europe”
  Дв бр. 59 от 1 Юли 2008г., изм и доп дв бр. 14 от 18 Февруари 2014г
  Програма декември 2010/ януари 2011
  1. Писти за излитане и кацане (пик) Ориентация на пик
  На европейската интеграция, икономическия растеж и
forum/Upload/docs
  Стандартна терапия: Интерферон + рибавирин srv 45-50% за генотип 1
upload/documents/2009/01
  Обявяваме 21 януари 2009 г за ден на Обединен граждански протест
upload/docs
  Отчет за приходите, раздел «Приходи», попълват само т. 2 за приходи от неавиационна дейност и т. 4 за приходите от извършването на специализираните авиационни работи
  Програма "Административен капацитет" Приоритетна ос II. Управление на човешките ресурси
  Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
  Община Драгоман І. Анализ на съществуващото положение Разположение и физико-географски особености
  Директива на съвета от 4 декември 1989 година
upload/docs/2013-02
  Република българия
upload/docs/2015-10
  73. соу”Владислав Граматик” София” Ние творим с Паскал, Серпински и Питагор
upload/docs
  Закон за регионално развитие да служи като основа за разработване на плановете за регионално развитие
  График на информационните дни за старта на грантовите схеми по оп „Конкурентоспособност”
  Програма за рприрбо с акт на нс. Възможно е да се наложат промени в отделни закони, които без акт на парламента не могат да бъдат мотивирани
  Първа. Общи разпоредби ч
  Наредба №19 от 9 декември 2004 Г. За регистрация на пристанищата на република българия
upload/docs/2012-08
  Програмата за трансгранично сътрудничество между българия-сърбия по ипп тема: „ Идентифициране и планиране на проект попълване на формуляр за кандидатстване
upload/documents/doc
  Колоездачно състезание на шосе от Бояна до х. Звездица общо 20 км
upload/documents/2011/09
  Доклад за извършеното изследване на смъртността на птици във ветропарк "Калиакра"
upload/documents/2009/03
  Българско дружество за защита на птиците
upload/docs
  Приложение 2 проект на наредба за аеронавигационно информационно обслужване – обобщение на предложени изменения
upload/documents/2011/09
  Д-р Росен Цонев, н с. Чавдар Гусев Описание на целите на изследването и използваната методика
upload/documents/2010/10
  Доклад по проект Картиране на находища и оценка на популацията на редки защитени видове птици
upload/documents/no-date
  Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
upload/docs
  Приложение №15 методика за оценка
  Кратка версия) (при изготвянето на отчета са използвани материали, изготвени от пресслужбата на на галде)
upload/documents/2010/09
  Заповед № рд-751 от 16 август 2010 г
upload/documents/no-date
  Циркус седемте езера
  O ц e н к а за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
upload/docs
  Доклад за напредъка относно стратегията за опростяване на регулаторната среда
upload/documents/2016/05
  До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа становище
upload/documents/no-date
  Решение на Министерския съвет №122 от 03. 2007 г.
upload/documents/2016/05
  Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
upload/docs
  Отчет за дейността на Министерството на държавната администрация и административната реформа
upload/documents/no-date
  Приложение 1
upload/docs
  План за развитие на община поморие
  Съдържание І. Увод ІІ. Профил на община стралджа ІІІ. Общ swot анализ ІV. Визия, приоритети
  Проект! Наредба
upload/documents/no-date
  Българско дружество за защита на птиците
upload/docs
  Република българия министерство на транспорта
  Презентация на последните авиационни събития с помощта на представители от органите, участващи в разследването
upload/documents/doc
  Купа drag 2016 / 06. 05. 2016 Организация
upload/documents/2009/01
  Българско дружество за защита на птиците
upload/docs
  Портал европа ви предоставя текста на интервюто, както е предоставен от бнр и г-жа Баева
  Права на пътниците пътуващи със самолет формуляр на европейския съюз за внасяне на жалба
upload/documents/no-date
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на околната среда и водите
upload/documents/2016/05
  Обяснителна записка
  Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
upload/docs
  Проект! Министерство на земеделието и продоволствието наредба № от г
upload/documents/no-date
  Г. Относно: изменение на Общ устройствен план (оун) на Община Царево
upload/docs
  Доклад за напредъка в изпълнението на стратегията за опростяване на регулаторната среда
upload/documents/no-date
  П р и л о ж е н и е т а б л и ц и
upload/documents/2016/05
  От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
  Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
  До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
upload/docs/2014-01
  Работен документ
upload/docs
  Техническо задание
upload/documents/2009/01
  Доклад за пълнотата на мрежата натура 2000 за кафявата мечка в българия
upload/docs
  Приложение №1 „Техническа спецификация”
upload/docs/2012-02/
  Int/623 Европейски фондове за социално предприемачество
upload/documents/no-date
  Екологично сдружение “Хаберлеа” До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет
upload/docs
  Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот
upload/documents/2013/01
  Decision 36com 7B. 18 Pirin National Park (Bulgaria) (N 225) The World Heritage Committee, Having examined
upload/documents/doc
  Програма: 11: 00ч записване 11: 30ч начало на тренировките 16: 00ч старт 17: 00ч награждаване групи
upload/docs
  Борба с организираната престъпност
  Често задавани въпроси (faq) Как трябва да бъде оформен бюджета към подадената кандидатура?
  Н а р е д б а №8071 за изпитания на навигационните съоръжения за въздушна навигация и
  Министерство на земеделието и храните наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите”
upload/docs/2013-10
  Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
upload/documents/no-date
  Доклад за готовността на страната за членство в Съюза
upload/documents/2009/03
  Асоциация на парковете в българия
upload/documents/no-date
  Относно: Добив на инертни материали коритото на река Стряма в землището на с. Калековец
upload/docs
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на транспорта
upload/docs/2012-01
  Резюме на система за инвентаризация на дълготрайни материални активи, документи, стоки и др. „Invent”
upload/docs/2012-08
  Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
upload/docs/2013-05/
  Иновации и социално предприемачество Проф дсн Начко Радев вту св св. Кирил и Методий
upload/docs
  Доклад за напредъка от 2007 г и перспективи за 2008 г
upload/docs/2013-05
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г
upload/docs/2013-08
  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
upload/docs/2012-03
  Аналитични дейности Поддейност Очаквани резултати Проучване и анализ
upload/docs
  Прес съобщение 19 декември 2007 Ролята на страните от цие в автомобилната индустрия
  Camp Girls Leading Our World
  Заседание на постоянна работна група „С
  Приложение 10 Министерство на труда и социалната политика план за действие
  Наредба №919 от 12. 2000 г
  С подкрепата на пето издание на единствения в България
  Цели на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 г. В областта на транспорта
upload/documents/2011/06
  Съвет на министрите на околна среда на ес в Люксембург, 21. 06. 2011
upload/docs
  Избрана от листата на пп герб за м. Август 2007
  Стратегия за дейностите по търсене и спасяване на море
  Програма за реформи (нпр) 10 Национална стратегическа референтна рамка (нсрр) 10 Национална стратегия за регионално развитие 11
  Образец на професионална автобиография
  4 Въведение 5 а анализ на икономическото и социалното състояние 6 Географско положение 6
  Съдържание въведение профил на общината
  Съдържание съкращения 4 въведение 5
  Общински план за развитие Община Костинброд
  Ямбол, 2006 г. Съдържание увод
  София, плевен, сливен
  Забележка: Настоящите указания са изготвени от екипа на Центъра за модернизиране на политики (цмп), след 3-месечни консултации на гражданите и организациите по повод прилагането на Закона за защита на личните данни в страницата на цмп
upload/docs/2013-01
  Литература дата на обучението: 5-7 февруари 2010 г. Място на обучението: Велико Търново, хотел „интерхотел велико Търново
upload/documents/no-date
  Те искат теди Москов режисьор
forum/Upload/docs
  Хроничен вирусен хепатит В18. 0 Хроничен вирусен хепатит в с делта-агент
upload/documents/no-date
  Становище на коалиция „За да остане природа в България” относно извършените незаконни действия от Витоша ски ад в района на център Алеко в Природен парк Витоша
upload/documents/2012/05
  1 Александър Ненков 0884 800076 2 Александър Стойков 0887 935320
upload/documents/2010/02
  „Обща кауза”1
upload/docs
  Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово напредък на изпълнението към април 2014 Г
upload/documents/2012/05
  1. Александър Владимиров Радославов 0886 022303 Александър Димитров Паунов 0885 200320
upload/docs
  Списък на проектите финансирани от цоидуем по конкурсна процедура 33. 13-2014 г. Приоритет Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства
upload/docs/2013-05
  Република българия проект
upload/docs/2012-09
  Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ
upload/documents/2009/04
  Принципи и техники за засаждането на дръвчета
upload/documents/2013/01
  Искания, с които да се гарантира дългосрочното опазване на Черноморското крайбрежие и останалите диви плажове, дюни, влажни зони и крайморски степи
upload/docs
  Въведение 1 Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1
upload/documents/2009/11
  До: Антон Генов Кандидат за кмет на София на Българска демократична общност Валентин Симов
upload/docs
  Заседание на общинския съвет
upload/documents/2016/05
  На “Ресурс 1” ад за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”
upload/docs
  Програма "Консултанти по европейски проекти"
  Гр. Долна баня Ноември, 2005 Съдържание
admina/upload_docs
  Оперативна програма «развитие на човешките ресурси» тема на проекта : „Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса
upload/docs/2015-11
  Ipa cross-Border Programme cci number 2007CB16ipo008 маркетингово изследване и анализ на туристическите атракции и възможности
upload/docs
  Приложение 8 план за действие на цзфд
  Общински план за развитие 2007 – 2013 г
upload/documents/no-date
  Природозащитни организации обсъдиха проблемите с Натура 2000 в България с еврокомисаря Ставрос Димас Брюксел, София – Представители на коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България”
upload/documents/2009/10
  Г-н Бойко Борисов Министър-председател на р българия
upload/docs
  Европейския съюз от своя страна е организация, която се гради на няколко основни стълба. Основните акценти и по-значими събития са свързани с облекчаване начина на живот на всички граждани и увеличаване на техните права и свободи
  Книга „социални дейности" Том 102 annuaire de l’universite de sofia "ST. Kliment ohridski"
upload/documents/2009/10
  Истината е в подробностите
upload/docs
  Община Елхово Общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие за периода 2007-2013г
  Лични данни
  Общински съвет – Болярово Общинска администрация Болярово
  Фондация аксес-софия д о к л а д оценка и наблюдение на ефекта от проекти
  Стратегията за развитие на област Перник за периода 2005 2015 г
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област русе о б л а с т н а с т р а т е г и я
forum/Upload/docs
  Консенсус относно диагнозата, лечението и проследяването на болни с хронични вирусни хепатити какво е значението на хроничните вирусни хепатити за Общественото здравеопазване?
upload/documents/no-date
  Смолян, бр. 134 (1286) на фокус отзвук 5 21 22 ноември 2007 г. До Кмета на Община Смолян
upload/docs
  Информационен офис на атанас папаризов акценти от дейността на атанас папаризов през 2007 Г. И приоритети за 2008 Г
upload/docs/2013-02
  Проект на продукт 1 Проект на анализ на социално-икономическото развитие на България във връзка с изготвянето на Договора за партньорство
upload/docs
  Проект! министерство на земеделието и продоволствието
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на транспорта
downloads/downloads_upload/Docs
  Н а р е д б а за провеждане на състезания сезон 2009 – 2010 Организация и Ръководство
upload/docs
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на транспорта
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Декември 2005 г
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я о б л а с т н а с т р а т е г и я
upload/documents/no-date
  Зелената фракция в европейския парламент
upload/docs
  Програма за трансгранично сътрудничество между република българия и бивша югославска република македония по инструмента за предприсъединителна помощ
upload/documents/2014/03
  П о д п и с к а за дългосрочното опазване на българското черноморско крайбрежие
upload/documents/2009/05
  Етири годишното изпълнение на Плана за управление (2004 2008г.)
upload/documents/no-date
  Становище на Коалицията „За да остане природа в България” относно доклади по Екологична оценка и Oценка за съвместимост на Специализиран подробен устройствен план
downloads/downloads_upload/Docs
  Н а р е д б а за провеждане на държавния шампионат сезон 2010 – 2011 Организация и Ръководство
upload/docs
  О т ч е т за дейността на атанас папаризов
upload/documents/2010/01
  Уважаема Госпожо Караджова, Обръщаме се към Вас като обикновен гражданин на основание чл. 83 от апк и чл. 9, ал. 3 на Конвенцията за достъпа до информация с жалба по административен път срещу решение
upload/docs
  Съдържание Наименование Стр. I
upload/documents/2009/09
  Ефективна подкрепа чрез социални услуги за уязвимите групи в България. Основни принципи
upload/docs/2013-01
  Обучител: Нина Иванова списък на участниците
upload/docs
  Зърнено-житни култури код 3001 Обикновена (мека) пшеница
  І. парламентарна дейност: Писмени въпроси
upload/documents/2013/12
  Информация за дипломната работа Тема: Научен ръководител: Адрес и телефон (по възможност мобилен) за връзка с научния ръководител
admina/upload_docs
  Лидерски умения. Решителност. Решителен сте? /тест
upload/documents/2016/05
  Българска Фондация Биоразнообразие (бфб) е приемник на Българо-Швейцарската програма
upload/documents/no-date
  Copy: Infringement unit
documents.html?file=files/upload/docs
  По воeнната сигурност на страната
upload/documents/2012/06
  Закона за горите 15 юни 2012 Г
upload/documents/2016/05
  Зелената фракция в европейския парламент
upload/docs
  Програма вторник, 16 август Пристигане и настаняване
  Програма на събитията, организирани от Представителството на Европейската комисия и Информационния офис на Европейския парламент в България
  Наредба №14 от 14. 09. 2004 г
upload/documents/no-date
  До омбудсманът на република българия господин гиньо ганев
upload/docs
  Проект! министерство на земеделието и продоволствието
  Портал европа ви предоставя текста на интервюто, както е предоставен от бнр и г-жа Баева
  Министерство на земеделието и храните наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации на производители”
  Standard Eurobarometer = arial 13 bold italics
  Тревата винаги е по-зелена от другата страна на паритета
  Доклад българия june 17, 2003
upload/documents/no-date
  До Софийска градска прокуратура Регионална дирекция за национален строителен контрол – София Дирекция на Национален парк „Рила” Уважаеми Господа
upload/documents/2009/01
  Конкретни искания за неотложни мерки, Коалиция „За да остане природа в България“
upload/docs
  Доклад „Регионално въздействие на земетресенията две изказвания в комисия внесени предложения за поправки
upload/documents/2012/03
  Г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
upload/documents/2009/01
  Българско дружество за защита на птиците
upload/documents/2013/02
  Предложението не следва да бъде разглеждано от веес, мосв и мс преди мосв да излезе с конкретни резултати от 2-годишния анализ за причините довели до презастрояването на ски-зона Банско
upload/documents/2012/07
  Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз "Рила" и "Рила-север"
upload/docs
  Програма декември 2010/ януари 2011
upload/docs/2013-01
  Списък на участниците
upload/docs
  Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1228/2003 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия
upload/docs/2013-01
  Рецензенти по английски език
upload/documents/2009/10
  Върховна Административна Прокуратура сигнал на осн чл. 107, ал. 4 от апк уважаеми Госпожи и Господа Върховни Административни Прокурори
upload/docs
  Решение №192 на Бюрото на Министерския съвет от 22 декември 1981 г. В сила от 28 април 1984 г
upload/documents/2016/05
  Информация за медиите без строежи по устието на Велека
upload/documents/no-date
  ДО: Всички велосипедисти в София вело мобилизация-таааааа продължавааааааа!
upload/docs/2013-01
  Списък на участниците
  Обучител: доц д-р Мира Ковачева, су „Св. Климент Охридски
  Списък на участниците
upload/docs/2012-01
  Резюме на продукт „CJ2”
upload/documents/no-date
  Решение на фирмата „Витоша ски ад да проектира ски зоната в парка. Това решение на институциите е недопустимо, неправомерно, нецелесъобразно и незаконосъобразно
upload/documents/2009/08
  Kакво се случи през октомври 2008 на Алеко Взривяват Витоша!
upload/docs
  80% от територията на страната с население над 3 200 000 жители, от тях около 2 000 000
upload/documents/2010/02
  Неделя, 28 февруари, от 12 до 15 часа пред храм-паметника „Св. Александър Невски” българия свободна от гмо
upload/docs
  Дейности на Владимир Уручев, член на еп юни декември 2007
  Наредба №16 от 20 юни 2006 Г. За обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
  Административна услуга: Съгласуване на местоположение и граници на зони за предоставяне на водноатракционни услуги І. Основание
upload/documents/no-date
  Кои сме ние „Граждани за Рила” Как можеш ти да помогнеш за спасяването на Рила? 18 проекта за ски курорти в България
upload/documents/2016/05
  Съобщение за провеждане на консултации
upload/documents/no-date
  Стц перелик (130 000 дка)
upload/docs
  Наредба № н-7 от 12. 06. 2008 г за извършване на водолазна и друга подводна дейност
  атанас папаризов – специален гост на националното честване на деня на металурга в пловдив
  Р а з п о р е ж д а н е №93 София, 21 октомври 2005 г
  Memo/07/618 Брюксел, 20 декември 2007 г. История на разширяването на шенгенското пространство
upload/docs/2013-01
  Обучител: доц. Мира Ковачева, су „Св. Климент Охридски
upload/docs/2012-01
  Манифест за социална икономика
upload/docs
  Семинар, организиран съвместно от парламентарните комисии на еп libe и femm
upload/docs/2013-01
  Списък на участниците
upload/docs
  К д. п. Георги Цветков образование
  Отчет за дейността на маруся любчева като член на европейския парламент
  Морска администрация
  Списък на бенефициентите по първите девет процедури на опак за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от европейския социален фонд
upload/docs/2013-09
  „Пътека на сътрудничеството“, със знаци с цветовете на българското и турското знаме
upload/docs/2012-12
  Програма „Учене през целия живот София, 11. 05. 15. 05. 2008 Външното оценяване важен фактор за качествено образование!
upload/documents/2014/09
  П о д п и с к а за опазване на горите в България като природен, културен и туристически ресурс
upload/docs
  Проект! министерство на земеделието и продоволствието наредба
  Програма фар с бенефициент фрпи, за които временно е спряно разплащането с писмо на Националния ръководител
upload/documents/no-date
  Б ъ л г а р с к а а к а д е м и я н а н а у к и т е и н с т и т у т п о с о ц и о л о г и я
upload/docs
  Програма за регионално обсъждане гр. София, Салон 6 на Радисън сас гранд Хотел, София, пл. Народно събрание №4
upload/docs/2012-08
  Програма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ
upload/docs
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
upload/documents/no-date
  Отворено писмо до господин Никола Саркози
directory upload doc  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница