upload/files
  Мотиви към законопроекта
  Мотиви към законопроекта
public/upload/files/events
  Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
public/upload/files/menu
  З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
upload/files
  Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
  Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
  Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
  Община средец гр. Средец отдел „местни данъци и такси”
old/public/upload/files/events
  Комисия за финансов надзор министерството на образованието и науката фондация „атанас буров”
upload/files
  Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
js/kcfinder/upload/files
  Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
upload/files
  Румънските хомосексуалисти стигнаха до Съда в Люксембург в защита на български футболист
kcfinder/upload/files/2016
  Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
js/kcfinder/upload/files
  Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
  Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
  Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
  Общи положения
  Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
  Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни
upload/files
  Светлина в тунела за селищата без аптека. В тях да се разкрива филиал на действаща, за да се осигури достъп на хората до лекарства, предлага Фармацевтичният съюз
  Лекции по право на ес том V правна система на европейския съюз източници на Правото на ес и принципи на прилагането му 2016
  Книги по право на ес в библиотеката на юф при су «СВ. Климент охридски»
  Този текст е подготвен
  Делегати на дванадесето общо събрание на каб 16-17. 05. 2014 Г. К. К. Албена
  Лишаване на демоса от процедурните характеристики: еманципаторският потенциал на конфликта в демократичната реформа
  Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
  Развитие на 3 община средец 3
  София Антиполис
  Защитата правата на човека в правото на европейския съюз
  Конспект по Право на Европейския съюз преподаватели: доц д. ю н. Атанас семов, носител на Катедра „Жан Моне на ес
  Литература по Право на ес на български език: Основни източници: „Лисабонският договор. Коментари”
  Jean Monnet "Judicial System of the European Union"
  Чрез посланика на Френската република в София до Главния редактор на вестник „Le Monde” Уважаеми г-н Главен редактор
upload_files/FileGallery/300
  Храна за рязан цвят Chrysal Clear за Алстромерия & Лилиум Обща информация
upload/files
  Отговорните компании могат да кандидатстват за „Зелен Оскар“ до 26 май
  Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от собствените ни задружни сили!
  Гр. Хисаря, във фоайето на Народно читалище „Иван Вазов 7 и 8 април 2017
  Технически спецификации приложение 1 За обособена позиция 1: Канцеларски материали
  Информация по чл. 22 Б, ал. 2, т. 14 От зоп
  Импулсно-Цифрови Технологии
  Русенската болница няма да бъде санкционирана заради операцията, при която хирурзи зашиха прободено сърце, съобщиха от Здравната каса
  Олаф: България е с най-малко нередности по европроекти
  Конспект за изпит № Въпрос 1 Правна основа на Вътрешния пазар. Понятие за Вътрешен пазар
  Програма за развитие на селските райони по договор с реф номер 02/226/00320 от 09. 04. 2013 г
  Ес –Съюз на самостоятелни национални държави или Европейски съединени щати
upload_files/FileGallery/308
  Предварително третиране на рязан цвят
upload_files/FileGallery/299
  Храна за рязан цвят Роза Chrysal Clear Rosa Обща информация
upload/files
  Нип ипа ди иеп международна магистърска програма „Право на ес”
  Конспект с референции за основните библиографски източници
upload_files/file
  Изследване за определяне на модел и разработване на софтуер на базата на зависимост между температурите на околната среда и потреблението на природен газ
upload/files
  По чл. 61н от змдт за облагане с патентен данък
  Европейски икономически и социален комитет (еиск)
  Наместници” актуални моменти от закона за гражданската регистрация
  Лекции по Право на ес!!!
  Разграничението между „права" и „принципи" Според заключенията на га по ams
js/kcfinder/upload/files
  От Анонимус до Маджарово
upload/files
  Нивото на ангажираност на служителите е обратно пропорционално на големината на компаниите, в които работят, сочат резултатите от 2014 година
  Нип ипа ди иеп международна магистърска програма „Право на ес”
js/kcfinder/upload/files
  Приложение №1 към чл. 2, ал. 1 на наредба №37
upload_files/file
  Регистрационна карта
upload/files
  Кмет: 05551/6990: централа
  Информация по чл. 22 Б, ал. 2, Т. 9 От зоп
  С ъ о б щ е н и е до участниците в открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител на смр за извършване на О
  Директива 94/80 ео1 на съвета 2 от 19 декември 1994
  Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, могат да се увеличават само с процента на статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена
  По Антонио Виторино: „Европейският правен ред е „мека революция”
  Възможните илюстрации Давам 5 варианта. От тях художникът може да избере две или три, които му допадат най-много. Плажен волейбол
  Нойе Цюрхер Цайтунг
  Г., с. 25 Веригите мачкат малките аптеки
  Кратко представяне на дейността на юф на су в сферата на европейското право за периода 2002-2012 г
kcfinder/upload/files/resheniq/mantad_2011_2015_docs
  Министъра на образованието, младежта и науката
upload/files
  Комитетът на регионите
upload_files/file
  Цените на природния газ в страните от цие
upload/files/news/atachment
  Програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 4: Развитие и признаване на младежката работа, а общата стойност на проекта е в размер на 9 482,00 лв
upload/files
  Компромисът на недовършената реформа д-р Атанас семов, 2008 г
  Нип ипа ди иеп международна магистърска програма „Право на ес”
  Г., с. 3 Мз ще кара веригите аптеки да работят и в малки общини
  Меркел има идея, която ще разбие Европа
  Ес започва безпрецедентно разследване срещу Полша
  Конспект за изпит № Въпрос: Общи правила по делата пред сес
  Видях реалното есе
kcfinder/upload/files
  А темата на дисертационния труд на инж
upload/files
  Съществува ли „световно гражданско общество?” Д-р Анна Димитрова, су „Св. Климент Охридски”1
  Пълно описание на предмета на обществена поръчка с предмет
  Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
  Министерство на образованието и науката оу „Антон Страшимиров с. Дебелт, обл. Бургас
  Министерство на образованието и науката оу „Антон Страшимиров с. Дебелт, обл. Бургас
  Модернизиране на земеделските стопанства
  Св. Кл. Охридски
upload_files/file/SEMINAR_Samokov
  Дискусионения фирум
upload/files
  Европейското икономическо пространство (еип), Швейцария и Северът
  Атанас семов, Кръстопътните дилеми на ес – между суверенитета и интеграцията – в: Ингрид шикова (съст.), Европейският съюз на кръстопът, уи „Св. Кл. Охридски”
  Вътрешноинституционалната независимост на съда като гаранция за справедлив процес
js/kcfinder/upload/files
  Европейска конвенция за ландшафта
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д № ап-03-14-49 Смолян, 16. 02. 2016г
upload/files
  New bg/ L n I. 115352 c. 18. html#. VeigQWdmQb4 Фармацевти дават съвети за предпазване от грип
  Показаната от израелския премиер Нетаняху в ООН рисунка на бомба, подсети ап да припомни и по-интересни подобни случки с водещи политци
  Трудове на Атанас Семов по най-важните проблеми на правото на ес
  Конспект за изпит № Въпрос І. Правен режим на защитата на правата на човека в Европа и в ес
  Конспект за изпит № Тема: Правно понятие за интеграция
  2017-а – година за равносметка: 65 години от началото на европейската интеграция
js/kcfinder/upload/files
  Закон за защита на животните Обн., Дв, бр. 13 от 02. 2008 г., в сила от 31. 01. 2008 г., изм., бр. 80 от 10. 2009 г., бр. 8 от 25. 01. 2011 г., в сила от 25. 01. 2011 г., изм и доп., б
upload/files
  „да изчистим българия заедно“ 2015г
  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационни сезони 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 го дина
upload-files/Medikamenti2014
  Утвърждавам Управител : /Д-р Надя Желязкова/ д о к у м е н т а ц и я
upload/files
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №5 от 28 декември 2006 г
js/kcfinder/upload/files
  Прашинка по клепача Разказ от Димитър Стоянов
upload/files
  На закрито в експозиционното пространство
upload_files/file
  Програма „Енергиен мениджмънт
upload/files
  Кмет: 05551/6990: централа
  Задава се небивал резил в Страсбург
  В бр. 15 на „Юридически барометър вижте специално: За създаването на Европейска прокуратура с. 6-17 и 107-159!
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д № ап-03-14-116 Смолян, 18. 04. 2017г
js/kcfinder/upload/files
  От г-н Иван Петков Председател на ус на нлрс-слрб по случай откриването на ловния сезон
upload/files
  Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д № ап-03-14-308 Смолян, 19. 09. 2017 г
  З а п о в е д № ап-03 -14 -1071 Смолян, 15. 12. 2015 г
upload/files
  Vinf 16: 32: 01 27-03-2015 is1632V
js/kcfinder/upload/files
  1. Дължина на лявото / дясното стъбло средно см х 0,50 =
upload/files
  Община брацигово
kcfinder/upload/files
  П р а в и л а за оценка на клиентските активи на ип "кепитъл маркетс" ад
upload/files
  Техническо задание предмет на поръчката
  Кмет: 05551/6990: централа: 05551/6996 факс
  Показаната от израелския премиер Нетаняху в ООН рисунка на бомба, подсети ап да припомни и по-интересни подобни случки с водещи политци
  Закон за държавния бюджет на България за 2015 г и Актуализирана
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д № Смолян, 2015 г
  З а п о в е д № ап-03 -14-1033 Смолян, 08. 12. 2015 г
upload/files
  Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
upload_files/file
  Икономическа оценка на възможностите за използване на природен газ в транспортния сектор на България
js/kcfinder/upload/files
  Запаси и ползване на дивеча в районите на лрс на нлрс
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д №ап-03-14 -266 Смолян, 24. 08. 2017 г
  З а п о в е д № Смолян, 2016 г
upload/files
  Разнообразяване към неземеделски дейности
  Каква е цената на „твърд брекзит? Кратък и съдържателен анализ
  От правова общност към правов съюз – достижения, прогрес и регрес
  Конспект за изпит № Въпрос 1 Понятие за конкуренция. Предмет на правото на конкуренцията
  Този текст е подготвен
  Юридически факултет
  Предмета на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общински пътища с обособени позиции: Обособена позиция 1
  Кмет: 05551/6990: централа
  Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от собствените ни задружни сили!
  Безработните българи имат право на помощи в Германия
  Колко българи работят в ес те са около 100 хил души, но със сезонните работници броят им нараства до половин милион
  Нип ипа ди иеп международна магистърска програма „Право на ес”
  Финландски експерт: Магистратите трябва да познават толкова добре европейското право, колкото националното
  Днес е 9 май – Денят на Европа. Повод да погледнем европейското членство на България през фактите. България е „спечелила”
  Конспект за изпит № Въпрос І. Правен режим на защитата на правата на човека в Европа и в ес
  Лекция пред Европейската младежка среща 2006 София-Силистра
  Програма „развитие на човешките ресурси" 2007 -2013 Инвестира във вашето бъдеще! Обществена поръчка с предмет: "
upload-files/publichen_registyr
  Публичен регистър
upload/files
  Чрез посланика на Френската република в София до Главния редактор на вестник „Le Monde” Уважаеми г-н Главен редактор
  Програма за действие на институция на Съюза. На второ място, считам за необходимо да се отчете
upload-files/publichen_registyr
  Регистър на търговски обекти община Каспичан
upload/files
  Община брацигово
  Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с маркиране на насаждения и дървета за сеч
  Ес предлага на Великобритания преходен период от 21 месеца след излизането й от Съюза
  "Файненшъл таймс": Имигрантите идват във Великобритания, за да работят
  Програма за храни и/или основно материално подпомагане
html/upload/files
  Доклад на Асоциация на производителите на рибни продукти бг фиш за дейността през 2017
upload/files
  Меркел има идея, която ще разбие Европа
  Критерии за оценка на предложенията – „Икономически най-изгодна оферта”, определена при следните показатели и относителна тежест в комплексната оценка
  Лекция за Директния ефект
  Cross-border youth zone / трансгранична младежка зона bulgaria- turkey ipa cross-border Programme cci number: 2007св 16ipo008
  Трансграничен културен център за деца
  Юнкер: Искам Европа със социално тройно а (Обновена)
  Незаконен износ на животоспасяващо лекарство поставя в риск близо 800 пациенти с хепатит В
  Община брацигово
kcfinder/upload/files
  През последния мандат бях в екипа на ректора проф. Марин Христов като заместник ректор по учебна дейност, качество и акредитация и безспорно натрупах значителен опит
upload_files/file
  Даниел Христов Христов и вилиян Радославов Янакиев Научен ръководител
upload/files
  Общата външна политика на ес е нещо реално, категоричен е Хавиер Солана
  Ес започва реално създаване на общи въоръжени сили!
  Решение по дело Köbler ( 8 ), когато установява имуществената отговорност на държавите членки за съдебни актове, включително в онези държави членки, където искове за обезщетение срещу съдилищата не са познати
  Право на ес – изпит април 2018 – резултати
  Румънските хомосексуалисти стигнаха до Съда в Люксембург в защита на български футболист
  Нойе Цюрхер Цайтунг
  Списък на постъпили проектни предложения по мерки 121 и 312- четвърта покана и по мерки 311 и 322 – пета покана към смр на снц „миг средец” от осма процедура
  Кмет: 05551/6990: централа
  Решение коментар герб приветства решението на кс за обявяване за
  Александър Корнезов, съдия в Съда на ес: Десет години преюдициални запитвания – критичен преглед и равносметка
  Проект! Възложител: община средец изпълнител
  Закон за обществените поръчки (зоп) за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общински пътища
  Образец №18 декларация за оглед на обекта
  Кмет: 05551/6990: централа
  Отчет за дейността на Общински съвет Средец и неговите комисии за периода 01. 01. 2013г. 30. 06. 2013г
  Iii. Описание на отделните видове артикули и технически характеристики: Приложение №1
  За преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда
  Списък за допуснатите кандидати за длъжността Директор на
  Закупуване на нова сметосъбираща и сметоизвозваща техника “ Изпълнител
  Съществува ли „световно гражданско общество?” Д-р Анна Димитрова, су „Св. Климент Охридски”1
directory upload files  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница