uploaded_files/file
  Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded_files
  Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
  Автобиография Лична информация
  Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded/files/article_357
  Утвърдил весела неделчева
  Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded/files/article_331
  Христо Смирненски
uploaded/factsheets
  Листовка 418 тризивир® (azt + 3tc + Abacavir)
  Листовка 422 кивекса® (Abacavir + 3TC)
  Листовка 433 delavirdine (Рескриптор®) какво е delavirdine?
  Хепатит: преглед
  Листовка 419 tenofovir (Виреад®) какво е tenofovir?
  Листовка 442 ritonavir (норвир®) какво е ritonavir?
uploaded
  Решение № / г на Общински съвет Гулянци. Община Гулянци съдържание на програмата
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
  О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт
uploaded/files
  Инструкция за експлоатация Техническото досие трябва да представя пълна информация за конструкцията, действието на везните, като съдържа
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при вак
uploaded_documents/anotacii
  Код. Наименование на учебната дисциплина История на психологията І и ІІ част
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
UPLOADED/CV
  Тема Команди за обработка на низ от знаци
uploaded/files
  Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
uploaded_documents/anotacii
  Увод в психологията
uploaded
  Изпълнителна агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
uploaded
  С. Глинков, В. Николов, Н. Цолов, И. Илиев, П. Бобев, Н. Николов, Н. Мена Клиника по коремна хирургия, мбал „Света Анна”
uploaded_files
  А в т о б и о г р а ф и я лична информация
  Биография на Валентин Стефанов Кисимов Аз, Валентин Стефанов Кисимов, съм роден на 03 Юли 1947 година във Велико Търново, България, като
Minisites/NLAO_subsites/Sofia/Documents Uploaded
  Духомир Минев Европейска анти-бедност мрежа България
uploaded_files
  И к о н о м и ч е с к и и н с т и т у т на б а н с о ф и я петьо тодоров бошнаков регионална политика на ес: ефекти за българия чрез програма
uploaded/nrd
  Приложение №10 списък на заболяванията, за които
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по народно стопанство при висшата атестационна комисия на република българия
uploaded_files/files/articles
  Дата на публикуване на началния текст в интернет на български език
UploadedFiles/Brochures
  Релаксираща формула и cold формула
uploaded
  Избирателен списък за избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
  Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
uploaded_files/files/articles
  Магистърска теза на Борислав Виларов
files/mf/books
  Кармайн Гало Формат: 60/90/16
uploaded/files
  Club hotel grand efe 2014 all inclusive programm 10. 00 – 23. 00
uploaded_files
  На дисертация за присъждане на научната степен
uploaded_files/file
  Програма „Развитие на човешките ресурси" Европейския социален фонд на Европейския съюз „ Инвестира във вашето бъдеще"
  Програма „Развитие на човешките ресурси" Европейския социален фонд на Европейския съюз „ Инвестира във вашето бъдеще"
uploaded_files
  Стопанска академия „Д. А. Ценов” – свищов катедра „мениджмънт” Христо Георгиев Сирашки
uploaded/files
  Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол глава първа. Общи положения
uploaded_files
  Юлиян маринов нарлев изследване на релацията
  Ивона Петрова Никова
uploaded
  Програма от Макади, Сафага, Сахал Хашиш от 01. 06. 2008
srs/uploaded_files
  Приложение №1 техническа спецификация
uploaded_files
  Теодор Венков Седларски
uploaded/files
  Програма „административен капацитет
uploaded_files
  Творческа автобиография Елена Симеонова Петкова
  Висша атестационна комисия специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
  Мариана динчева кънева икономико-статистическо моделиране на потребителското търсене на международни далекосъобщителни услуги в
  Специализиран научен съвет по „икономически теории и международни икономически отношения”
uploaded/factsheets
  Листовка 447 atazanavir (Рейатаз®) какво е atazanavir?
uploaded_files
  Автобиография Фамилно име: Чобанов
  Специализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при висшата атестационна комисия на република българия
  Име Георгиева- кондакова, Петя Ванкова
  Творческа автобиография
  Автобиография Име: Владимир Христов Янчев Дата на раждане
  І. Обща характеристика на дисертационния труд Актуалност на проблема
  Име: Драгомира Николаева Николова Длъжност
  Заседание на снс по почвознание, агрохимия и общо земеделие при вак
  Състав и свойства на почвения разтвор при различни начини на земеползване
uploaded/factsheets
  Листовка 124 cd4 (T-) КЛЕТКИ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ cd4 клетките?
uploaded_files
  Информация, касаеща Вашето дете Information Concerning Your Child
uploaded_files/files/articles
  Вопросы социологии
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по национално стопанство при висшата атестационна комисия на република българия
sites/default/files/uploaded
  Práva žáků/ Права на учениците Všechny děti mají v ČR právo na vzdělání
uploaded_files
  Стопански факултет катедра „финанси и отчетност” Валентин Кръстев бошкилов
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
  Творческа автобиография
  Даниела Петкова Кръстева
  Eлена велкова ставрова
uploaded/files
  All inclusive concept
bg/newsUploadedFiles/42
  Офис еразъм направление европейска интеграция и международна дейност формуляр за кандидатстване
uploaded_files/files/articles
  Справка за оповестяване на счетоводната политика
uploaded/LearningBg
  Програма и учебен план за специализация по микробиология
bg/newsUploadedFiles/11
  Програма Еразъм за 2010-2011г Страна
bg/newsUploadedFiles/10
  Програма Еразъм за 2010-2011г Страна
uploaded_files
  Потребление на домакинствата в българия
uploaded/nrd
  00. 0 Терапевтичен ултразвук 00. 01 Терапевтичен ултразвук на съдове на глава и шия
uploaded_files
  Сделките с търговски вземания в България и приложението им в агрофирмите
uploaded_files/files/articles
  Иван пунчев стоката в нейното явление
uploaded_files
  0
uploaded_files/file
  Програма „Глобалистика курсова работа политическия преход в България
uploaded_files
  Биография на Даниела Димитрова Тодорова Родена съм през 1971г в гр. София. Омъжена съм и имам двама сина
  Даниела Димитрова Тодорова усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия
  Икономическите възгледи на Лудвиг Мизес: теории за парите, кредита и икономическия цикъл
uploaded_files/file
  Под печат в сп. „Население”, 2012, кн. 1 Помаците според българската етнодемографска статистика. Pomaks according to the Bulgarian ethno-demographic statistics
uploaded_files
  Бизнес управление на динамични информационни системи
  Жк. Хаджи Димитър, бл. 27, вх. Б, ет. 6, ап. 36, гр. София, пощ
admin/resources/uploaded
  Мълчанието на гражданите е злато за монополите!
uploaded_files
  З а к о н за връщане на конфискуваното имущество и обезщетението Глава първа Основни разпоредби Предмет на регулиране Член с този закон
  Петрова на тема: „арендата и арендните отношения в селското стопанство на област стара загора”
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
uploaded_files/file
  Су „Св. Климент Охридски” Философски факултет Касова приватизация
uploaded_files
  На образователна и научна степен "доктор на икономическите науки"
uploaded
  Източната Приказка
uploaded_files
  Творческа автобиография
  Статистическата наука в информационното общество
uploaded/BLS
  Приложение №35 към т. I, подточка 8
uploaded
  Семинар за общопрактикуващи лекари 26. 02. 2011 9: 00 12: 30 ч. Факултет по дентална медицина на му „Проф д-р П. Стоянов Варна, зала А
  Програма доминикана цени за възрастен / дете до 12 год
uploaded/factsheets
  Листовка 120 лабораторни стойности в границите на нормалното
uploadeddocuments/20150917
  Утвърждавам: директор: Д. Желязкова
uploaded_files
  Конкурс за длъжността младши експерт в
  Българска академия на науките
  P e ц е н з и я на дсертационния труд на тема: Разработване на проекти за устойчиво развитие
uploaded/Events
  На децата, приети в яслена група 2014 г. Галин Иванов Колев
uploaded/erasmus
  Трите имена на родител
uploaded_files
  Радка петрова божинова влияние на продължителното торене върху хранителния режим на почвата, добива и качеството на ориенталски тютюн
  Финансово Счетоводен факултет Катедра „Финансов Контрол” алкета павли пашоли
  "Институции, транзакционни разходи и икономическо развитие: преходът в България"
  Име, презиме, фамилия Десислава Георгиева Пенкова Дата на раждане
  Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак радослав Георгиев Йорданов
  Биография на Бойка Николова Брезоева
uploaded
  По чл. 8,ал. 2 от зпугдвмс вр чл. 54,ал
uploaded_files/files/articles
  Дата на публикуване на началния текст в интернет на български език
uploaded/nrd
  Изисквания за сключване на договор
uploaded_files
  Р е ц е н з и я върху научната продукция на д-р Ренета Маринова Димитрова по повод участието й в конкурс
  Биография на Бисер Христов Петков
  „Финансови аспекти на управление качеството на водите (по примера на Япония и България)" за придобиване на научната степен „Доктор по икономика" по научната специалност 05-02-05 „Финанси,парично обращение, кредит и застраховка"
uploaded/factsheets
  Листовка 121 кръвна картина пълна кръвна картина
uploaded/BulSTARbg
  Съпроводително писмо
uploaded_files
  А в т о б и о г р а ф и я на Мирела Иванова Тончева
  Кутиите за мнения и коментари, в тетрадките – дневници за мнения и препоръки в читалните
  Aвтобиография Лична информация
uploaded_files/file
  Трудови кооперативни земеделски стопанства
uploaded_files
  “усъвършенстване на организацията на градския туризъм”, разработен от десислава георгиева пенкова
uploaded_files/
  Държавна агенция "Архиви" изх. №66-06-26/25. 06. 2015 г. София 1000, ул "Московска" №5
  Конкурс за длъжността младши експерт в
uploaded_files
  Държавен военноисторически архив (двиа) велико търново
  Държавна агенция “архиви”
  Програма втора Международна конференция " Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко
uploaded
  Областна здравна карта област варна преамбюл
uploaded/files
  С п и с ъ к на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен юрисконсулт" 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Управление на човешките ресурси", Дирекция „Обща администрация" Допускат се до конкурс
uploaded_files
  Р е ц е н з и я на дисертационния труд на Румяна Великова Атанасова на тема : “Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и неговото отражение върху външната търговия на страните от региона”за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”
  Биография на доц. Желю Дечев Владимиров
uploaded/Events
  Обособена позиция №1 опис на основните хранителни продукти
uploaded_files
  Димитър Марчев Благоев
uploaded
  Програма тайланд обзорна екскурзия на Бангкок посещение на Кралския дворец с храма на Изумрудения Буда и храма на Полегналия Буда
files/mf/product_files
  Всичко за енергетиката от една ръка
uploaded_files
  І. обща характеристика на дисертационния труд актуалност на проблема
  Биография на Банчо Тодоров Банов
  Творческа автобиография лични данни
  Конкурс за научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ
  Решение за разкриване на процедура за присъждане на научното звание "професор" с хабилитационен труд
uploaded
  Областна здравна карта област варна преамбюл
uploaded_files
  Биография на Ивайло Бориславов Иванов (докторант в катедра Национална и регионална сигурност, унсс, гр. София)
  Кутиите за мнения и коментари, в тетрадките – дневници за мнения и препоръки в читалните, по кореспондентски и по електронен път
  Т в о р ч е с к а а в т о б и о г р а ф и я лични данни
uploaded_files/files/articles
  Междублоковите пространства десислава костова
uploaded_files
  Р е ц е н з и я от проф д-р Светла Генова Ракаджийска по конкурс
uploaded_files/files/articles
  II. природа на реституционния процес правни и икономически аспекти
uploaded/files
  За разработване на проект на наредба за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
uploaded
  Доклад за оценка на степента на въздействие на общия устройствен план на община челопеч
  Задание за определяне на обхвата на Екологичната оценка на общ устройствен план на община челопеч
uploaded/grafici
  Приложение №1 основно училище „мати болгария” – казанлък
uploaded
  Декларация от делегати на общо събрание на рк на блс – Варна 2008-2011г при мбал „Св. Марина” еад варна
uploaded_files/files/articles
  Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 г
uploaded_files
  Иван Ангелов Господинов Сравнителни изследвания между непрекъснато и импулсно напояване по бразди
  Рецензия На дисертация „Финансови аспекти на управление качеството на водите (по примера на Япония и България)” за придобиване на образователна и научна степен „доктор”
  Рецензия за дисертация
  Закон за връщане на отнетото имущество и обезщетяването / по-долу наричан „Закона
  До снс по икономически теории и международни икономически отношения при в а к
  Статев Стати Василев, доцент, доктор по икономика Роден на 19. 06. 1955 г в гр. Бургас; егн 5506190461
  Конкурс за професор по научната специалност Политическа икономия /Макроикономика/, шифър 05. 02. 01
  Конкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия
uploaded/erasmus
  Програма "Еразъм +", Ключова дейност 1, „ Образователна мобилност за граждани"
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия
uploaded
  Заповед № сбр-02-01-35/30. 09. 2015 г
  З а п о в е д № рд- 09 гр. Гулянци
  В ъ з л о ж и т е л одобрявам
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия
  Специализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при вак стопанска академия “Д. А. Ценов” свищов
admin/resources/uploaded
  Днес! София 1000
uploaded_files
  Конкурс за научно звание „ст н. с. I-ва степен в Икономически института та бан по научна специалност 05. 02. 10 „Световно стопанство и мио /международни сравнителни анализи
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
files/mf/books
  Харлан Коубън „Под напрежение“
uploaded/file
  В частна полза
userfiles/media/pravenconsult-com/uploaded
  Предмет на тп – тп е нов правен отрасъл. До началото на 19в е част от гп и неговата уредба е била следствие на римското разбиране за тези отношения
uploaded_files
  Р е ц е н з и я от проф д-р Светла Генова Ракаджийска по конкурс
jews/uploaded_files
  11 март (понеделник) 2013 г от 11 ч
uploaded
  Ългарски лекарски съюз районна лекарска колегия хасково
uploaded/docs
  Правилник на арбитражния съд при българския футболен съюз
uploaded_files
  Име Добромир Тотев Тотев
uploaded/factsheets
  Листовка 150 да спрем разпространението на хив
uploaded_files
  "Валутният борд фактор на икономическия растеж"
  Конкурс за научното звание „ професор по научната специалност
  Автобиография име Паскал Неделчев Желев
uploaded
  Отчет за дейността на
uploaded_files
  До снс по икономическа информация и стопанко управление при в а к р е ц е н з и я
  До специализирания научен съвет
  Европейска интеграция и експортна специализация /на примера на интеграцията на Република България с Европейския съюз
uploaded_images
  З а п о в е д № рд-12-179 гр. Силистра, 20. 07. 2011 г
uploaded_files
  Име: Мариета Росенова Станчева Адрес
  Конкурс за научното звание „ професор" по научната специалност 05. 02. 01 „Политическа икономия
admin/resources/uploaded
  Чрез столичния общински съвет до административния съд софия-град жалба от
uploaded/factsheets
  Листовка 421 трувада® (Tenofovir + Emtricitabine)
  Листовка 403 какво представлява антиретровирусната терапия (арт)?
uploaded_files
  И к о н о м и ч е с к и у н и в е р с и т е т – в а р н а росен Николаев Николаев инвестиционни портфейли
uploaded/files
  Одобрявам: паун илчев, И. Д. Председател на бим
uploaded_files
  Катедра индустриален бизнес и предприемачество
  Т в о р ч е с к а а в то б и о г р а ф и я лична информация
  Биография на доц д-р румяна николаева нейкова лична информация Име [ф
  Мартин пламенов ненов оценка на воднофизични, топлинни и електрически свойства на почвата при агротехнически и хидромелиоративни въздействия
  Описание на електронна услуга
  "Усъвършенстване на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана"
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия
uploaded
  Вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни
uploaded/BLS
  Общи правила за добра медицинска практика на
uploaded_images
  Предварителни резултати от проведеното 17-то преброяване на населението и жилищния фонд в област силистра
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия на република българия
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика
archive/uploaded
  З а п о в е д №рд-09- 128/ 15. 03. 2016г
uploaded
  Герб в детска възраст проблем с много лица
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по икономически теории и международни икономически отношения при вак
  Банчо Тодоров Банов финансово-политически аспекти на уреждането на германския следвоенен дълг
  Специализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при вак стопанска академия „Д. А. Ценов” свищов
  "Подготовка на националното стопанство за отбрана (организационни аспекти)", за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
  "прогнозирането и планирането в управленските информационни системи"
  Т в о р ч е с к а а в т о б и о г р а ф и я
uploaded/stipendii 2017-2018
  Професионална търговска гимназия
uploaded/2017-2018/stipendii 2 srok
  Професионална търговска гимназия
uploaded_files
  2700, обл. Благоевград, гр. Благоевград, Ж. К."Запад", бл. 1, ет. 2, ап
  I. обща характеристика на дисертационния труд
  Т в о р ч е с к а а в т о б и о г р а ф и я
  Катя неделчева антонова усъвършенстване на системата за професионално обучение в строителните предприятия в Република България
uploaded
  Отчет за дейността на кмета на община гулянци и общинска администрация през 2009 година
archive/uploaded
  До средствата за масово
uploaded_files
  Т в о р ч е с к а а в т о б и о г р а ф и я
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
sites/default/files/uploaded
  1. Spálová angína / Гнойна ангина
uploaded
  Регионален план за готовност за грипна пандемия
uploaded_files/file
  Информация за конкурса „Достъпен град, който се организира от Европейската комисия
archive/uploaded
  Решение № / г на Общински съвет Гулянци. Община Гулянци съдържание на програмата
uploaded
  Конкурс за заемане длъжността „директор на общински детски градини І. Общи положения
  Относно употребата на антивирусни препарати през есенно-зимен сезон 2011 – 2012 Г
  До средствата за масово
  До средствата за масово
  Примерен график за срещи на експерти по специалности за изменение и допълнение на приложение №17 клиничните пътеки
149.62.206.161=_103440-48341_uploaded_file.pdf
  В областа на гликемичния индекс
directory uploaded  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница