uploads/acts/grajdanski/O/2013
  Заседание на осми ноември две хиляди и тринадесета година в състав председател: мария златарева
uploads/acts/grajdanski/O/2009
  Заседание на тринадесети ноември 2009 година в следния състав
uploads/acts/grajdanski/O/2014
  Заседание на девети октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав
uploads/acts/grajdanski/R/2012
  Ïðè ñåêðåòàðÿ Мария Николова è â ïðèñúñòâèåòî íà ïðîêóðîðà êàòî ðàçãëåäà äîêëàäâàíîòî îò ñúäèÿòà миткова гр
uploads/acts/grajdanski/R/2013
  Ïðè ñåêðåòàðÿ Лиляна Далеева è êàòî ðàçãëåäà äîêëàäâàíîòî îò миткова ãð
uploads/acts/grajdanski/O/2016
  Заседание на трети юли две хиляди и седемнадесета година, в състав
uploads/acts/grajdanski/R/2013
  Ïðè ñåêðåòàðÿ Гергана Павлова è â ïðèñúñòâèåòî íà ïðîêóðîðà êàòî ðàçãëåäà äîêëàäâàíîòî îò ñúäèÿòà миткова гр
uploads/acts/grajdanski/R/2016
  Мотиви по гр д. №839/2016 г по описа на епрс
uploads/acts/grajdanski/O/2015
  Град П. 12. 08. 2015година
directory uploads acts  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница