uploads/acts/nakazatelni/M/2011
  Мотиви: по нох дело / 2011 година по описа на Е. районен съд
uploads/acts/nakazatelni/M/2013
  М о т и в и към присъда №16/ 09. 04. 2013 г по нохд №60 / 2013 г по описа на Eлинпелинския районен съд
uploads/acts/nakazatelni/M/2012
  Мотиви към присъда по нохд №152/2012 година
uploads/acts/nakazatelni/M/2013
  Мотиви към присъда № … от 14. 03. 2013 г по нохд №46 от 2013 г., по описа на крс, 14. 03. 2013 година, гр. К
  Ìîòèâè êúì ïðèñúäà №192 îò 11. 09. 2013ã., ïîñòàíîâåíà ïî ÍÎÕÄ №232/ 2013ã. ïî îïèñà íà Районен съд град П
uploads/acts/nakazatelni/M/2010
  Производството е по чл. 370 и сл от нпк
uploads/acts/nakazatelni/M/2017
  Мотиви по нохд №44 по описа на районен съд п за 2017 година
uploads/acts/nakazatelni/M/2015
  Мотиви към присъда по нохд №60/2015 година по описа на епрс
uploads/acts/nakazatelni/M/2011
  Мотиви по нох дело №71/2011 година по описа на рс гр. Е
uploads/acts/nakazatelni/M/2010
  Мотиви към присъда №68 постановена на 30. 03. 2010 година по н о. Х дело №57/2010 година по описа на крс, ІV състав
uploads/acts/nakazatelni/M/2011
  Мотиви по нох дело 7/2011г по описа на рс е
uploads/acts/nakazatelni/M/2014
  Производството е по чл. 271 и сл от нпк
uploads/acts/nakazatelni/M/2012
  М о т и в и към присъда от 07. 03. 2013 г по нохд №228/2012 г по описа на П
uploads/acts/nakazatelni/M/2013
  Мотиви към присъда от 26. 11. 2013година по н о. Х д. 390/2013 година по описа на епрс
uploads/acts/nakazatelni/M/2012
  Мотиви към присъда постановена на 19. 02. 2013 година по н о. Х дело №260/2012 година по описа на крс, ІІ състав
uploads/acts/nakazatelni/M/2011
  Мотиви към присъда от 21. 12. 2015г по нохд №210 по описа за 2011 г на Елинпелински районен съд
uploads/acts/nakazatelni/P/2013
  Мотиви по н о. х д. 6 по описа на районен съд К. за 2013 година
uploads/acts/nakazatelni/M/2010
  Н. К. К. е причинена вреда на Община З., за която на основание чл. 21, ал. 4 от здфи н. К. носи пълна имуществена отговорност, както и лихвите за предходните периоди
uploads/acts/nakazatelni/R/2013
  Заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди и тринадесета година в състав
uploads/acts/nakazatelni/M/2007
  Мотиви към присъда от 04. 11. 2011г по нохд №50 по описа за 2007 г на Елинпелински районен съд
uploads/acts/nakazatelni/M/2012
  Мотиви към Присъда по нохд №106/2012 г. По описа на Районен съд Елин Пелин
uploads/acts/nakazatelni/razp/2015
  Заседание на шести ноември две хиляди и петнадесета година, в състав: председател: цонка миткова
uploads/acts/nakazatelni/M/2010
  М о т и в и по нохд №54/2010 година по описа на рс-б
uploads/acts/nakazatelni/M/2013
  Мотиви към присъда по нохд №230/2013 година
uploads/acts/nakazatelni/M/2008
  Мотиви към присъда от 22. 06. 2010г по нохд №374 по описа за 2008 г на Елинпелински районен съд
uploads/acts/nakazatelni/razp/2010
  Заседание на седемнадесети септември през две хиляди и десета година,в състав
uploads/acts/nakazatelni/M/2011
  Мотиви по нохд №345/2011 Г. По описа на елинпелинския районен съд
uploads/acts/nakazatelni/R/2012
  Производството е по чл. 59 и сл от занн
uploads/acts/nakazatelni/O/2010
  Град П. 19. 05. 2010 година
uploads/acts/nakazatelni/M/2008
  Мотиви към присъда №87 от 01. 10. 2009г по нохд №411 по описа за 2008 г на Елинпелински районен съд
  Мотиви към присъда по нохд №445/2008 година по описа на епрс
uploads/acts/nakazatelni/M/2010
  Мотиви по нох дело №128/2010г по описа на рс гр. Е
uploads/acts/nakazatelni/O/2009
  Заседание на десети февруари през двехиляди и девета година в състав: Председател: Ц. Ц
uploads/acts/nakazatelni/O/2010
  Заседание на трети декември през двехиляди и десета година в състав
uploads/acts/nakazatelni/R/2013
  Производството е по чл. 59 и сл от Закона за административните нарушения и наказания /занн
uploads/acts/nakazatelni/M/2016
  Мотиви към присъда №98 от 07. 06. 2016г., постановена по нохд №171/ 2016г по описа на Районен съд П
  Мотиви по нохд №303 по описа на районен съд пирдоп за 2016 година
uploads/acts/nakazatelni/M/2015
  Мотиви към присъда 3 от 11. 05. 2016г., постановена по нчхд №198/ 2015г по описа на Районен съд град П
uploads/acts/nakazatelni/M/2010
  Мотиви към присъда от 05. 04. 2011г по нохд №204 по описа за 2010 г на Елинпелински районен съд
  Мотиви: по нох дело №25/2010 година по описа на районен съд гр. Е
  Мотиви към присъда по нохд 178/2010 година
  Мотиви към присъда №23 от 20. 05. 2010г по нохд №469 по описа за 2009 г на Елинпелински районен съд
uploads/acts/nakazatelni/O/2017
  Заседание на шестнадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав: районен съдия: петко георгиев
uploads/acts/nakazatelni/M/2008
  Решение по нахд №291/2008 г по описа на епрс
uploads/acts/nakazatelni/O/2015
  Заседание на осми декември през две хиляди и петнадесета година, в състав
uploads/acts/nakazatelni/M/2010
  Мотиви към присъда от 10. 06. 2010г по нохд №176 по описа за 2010 г на Елинпелински районен съд
uploads/acts/nakazatelni/M/2011
  М о т и в и към присъда по нохд №222 / 2011 г по описа на П
  Мотиви по нох дело №59/2011г по описа на районен съд гр. Е
uploads/acts/nakazatelni/M/2010
  Година по описа на рс гр. Е
uploads/acts/nakazatelni/M/2009
  М. към присъда по нохд №140/2009 година по описа на епрс
uploads/acts/nakazatelni/M/2013
  Решение по нахд №94/2013 г по описа на епрс елинпелинската районна прокуратура е внесла предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от нк на
uploads/acts/nakazatelni/M/2011
  Мотиви по нох дело №122/2011г по описа на рс гр. Е
uploads/acts/nakazatelni/M/2009
  Мотиви към присъда по нохд №239/2009 година
uploads/acts/nakazatelni/M/2010
  Мотиви към присъда от 15. 11. 2011г по нохд №124/2010 година по описа на епрс
uploads/acts/nakazatelni/M/2009
  Мотиви към присъда №7 от 23. 02. 2010г по нохд №455 по описа за 2009 г на Елинпелински районен съд
uploads/acts/nakazatelni/M/2012
  Производството е по чл. 370 и сл от нпк
  Мотиви към присъда от 31. 10. 2013г по нохд №362/2012 година по описа на епрс
uploads/acts/nakazatelni/M/2013
  Ìîòèâè êúì ðåøåíèå №172 îò 30. 07. 2013г., ïîñòàíîâåíî ïî ÀНÄ №65/ 2013ã. ïî îïèñà íà Районен съд град П
uploads/acts/nakazatelni/M/2012
  Мотиви по нох дело 0/2012г по описа на районен съд гр. Е
uploads/acts/nakazatelni/M/2010
  Мотиви към присъда по нoхд 8/2010 г по описа на епрс
  Мотиви по нохд №96/2010г по описа на районен съд гр. Е
uploads/acts/nakazatelni/M/2015
  Ïîäñúäèìèÿò Х. К. М. не ñå ïðèçíàâà çà âèíîâåí, дава îáÿñíåíèÿ по случая и моли да бъде оправдан
uploads/acts/nakazatelni/M/2011
  Мотиви към присъда №44 от 22. 12. 2011г по нохд №319 по описа за 2011 г на Елинпелински районен съд
uploads/acts/nakazatelni/M/2013
  Мотиви към присъда от 07. 06. 2013г по нохд №73 по описа за 2013 г на Елинпелински районен съд
uploads/acts/nakazatelni/M/2011
  Мотиви по нохд №214/2011г по описа на епрс, нк, 4-ти състав
uploads/acts/nakazatelni/M/2009
  Мотиви към присъда по нохд №90/2009 година
uploads/acts/nakazatelni/M/2014
  Мотиви по нох дело №00050/2014г по описа на рс е
uploads/acts/nakazatelni/M/2015
  Мотиви към присъда по нчхд №186/2015 година по описа на епрс
uploads/acts/nakazatelni/M/2013
  Ìîòèâè êúì ïðèñúäà №28 îò 20. 02. 2013ã., ïîñòàíîâåíà ïî ÍÎÕÄ №10/ 2013ã. ïî îïèñà íà Районен съд град П
uploads/acts/nakazatelni/M/2015
  Мотиви към Присъда №29 по н ч. Х д. №18/2015 г по описа на рспп, първи състав, постановена на 23. 02. 2017 година
directory uploads acts  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница