uploads/docs
  Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
  Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
  Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
  Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
  С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание
  Закон за лицата и семейството законът влиза в сила от 10. 09. 1949 г
  Община дряново час
  Община дряново час
  Инструкция №1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак издадена от министерството на народното здраве
  Медицински стандарти по обща медицинска практика
  Чл. (Изм. Дв, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24. 09. 2010 г.) С този правилник се уреждат функциите, структурата и организацията на дейността на Националната здравноосигурителна каса (нзок). Ч
  Културни събития в район „витоша” по повод коледните и новогодишните празници на 2011 година
  Комисия за защита на личните данни наредба №1 от 30 януари 2013 г
uploads/docs-3
  Конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища
uploads/docs
  Наредба №1 от 7 февруари 2007 Г. За минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни
  Програма Дафне just/2009-2010/dap/AG/0992 Изследване за насилието над възрастни жени в България
  Програма европейски фонд „ Развитие на За регионално развитие конкурентноспособността на
  Отчет за изпълнение на програма за управление на община дряново
  Програмата е приета с Решение на ос № програма за опазване на околната среда на община дряново 2014-2020г
  Наименование Стр
  Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2014 2020 г е разработена в рамките на проект „
  Арт студио „камбана става на 30 години
  Областна дирекция Име, презиме, фамилия на овл
  За развитие на туризма в община дряново
  На 16 януари 2017 г се проведе среща на представители на ус на „Кауфланд България" и на сдружение „Произведено в България съюз на малкия и среден бизнес"(спб)
  Приложение №1 към член единствен
  Програмата е приета с Решение на ос № програма за опазване на околната среда на община дряново 2014-2020г
  Решение №108/26. 06. 2008г на Обс-дряново
  Столична община – район “Витоша” Списък на детски заведения, заявили желание за участие в проект “Утвърждаване на фамилно компостиране”
uploads/docs-5
  Столична община – район “витоша”
uploads/docs
  До (Бенефициент- наименование)
  Декларация на кандидата
  Програма за развитие на селските райони (2007 2013)
  З а п о в е д № рд-за-129 / 31. 08. 2011 г
  Отчет по програма за развитие на туризма на територията на община дряново за 2015 Г
wp-content/uploads/docs
  Моля, парафирайте всеки абзац след като го прочетете. Ако имате някакви въпроси относно предложеното лечение, моля попитайте Вашия лекар преди да подпишете този формуляр
uploads/docs
  Обект:”Реконструкция и обновяване на зона за обществен отдих в упи III (за коо), кв. 12(централен градски парк), гр. Николаево, Община Николаево Част
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013
  Образец №2 административни сведения
  За произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г
  За избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г
  Програма за развитие на читалищната дейност в община дряново през 2017 Г. Приета
  Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение „миг дряново Трявна в сърцето на Балкана
  Списък на използваните съкращения в текста
  Общински план за младежта
uploads/docs-10
  Покана за участие в пресконференция по проект
uploads/docs
  Оферта за провеждане на сватбено тържество комплименти предоставени от хотелски коплекс Therma Eco Village
  Наредба №40 от 24 ноември 2004 Г. За определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок
uploads/docs-3
  Албена Асенова Чакърова
uploads/docs-13
  Международен фестивал за поп и рок музика – София 2015
uploads/docs
  За произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г
  З а п о в е д № рд-за- 150 / 30. 09. 2015 г
  За произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г
  Целодневна детска градина „детелина” – дряново с п и с ъ к
  З а п о в е д № рд-за- 142 / 30. 09. 2015 г
  Населено място гр. Николаево кметство
  З а п о в е д № рд-за-107 / 01. 10. 2012 г
wp-content/uploads/docs
  Попълва се служебно! Рег. No
uploads/docs/85
  Отчет на дейността на снцод „алтруист" през 2016 г. И през 2016 г. Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Алтруист"
uploads/docs-3
  Но събиране на отпадъците
uploads/docs
  За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г
  За избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г
  Публичен регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост
  З а п о в е д № рд-за-103 / 01. 10. 2012 г
  З а п о в е д № рд-за- 149 / 30. 09. 2015 г
  Отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда
  З а п о в е д № рд-за-132 / 01. 10. 2012 г
  Отчет за изпълнение на " програма за управление на кмета на община дряново мандат 2015-2019 Г." За 2016 Г
  П р а в и л н и к за стипендия „Архимандрит Максим Райкович за дряновски ученици и студенти Приет с Решение
  З а п о в е д № рд-за-126 / 31. 08. 2011 г
  З а п о в е д № рд-за- 140 / 30. 09. 2015 г
  З а п о в е д № рд-за-127/ 01. 10. 2012 г
  Културен календар за месец февруари 2015 година
  Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община дряново приета
  Община дряново з а п о в е д №05
uploads/docs-5
  Столична община – район “витоша”
uploads/docs
  Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2014 2020 г е разработена в рамките на проект „
  Общинска администрация дряново
  Списък на обектите от критичната инфраструктура в община дряново
  Община дряново обявление
  Община дряново обявление
  Програма за развитие на читалищната дейност в община дряново през 2016 Г. Приета
  І. анализ и оценка на риска от снежни бури, снегонавявания и поледици на територията на община дряново
  Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за период 2014-2017 г
  Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община дряново 2016 2020 Г
  Списък на населени места – центрове на практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за работа в тях
uploads/docs-3
  ДВ, бр. 25/2003 г., изм., Дв бр. 3/2006 г. От
uploads/docs
  З а п о в е д № рд-за- 153 / 30. 09. 2015 г
  За отглеждане на животни на територията на община николаево раздел
  З а п о в е д № рд-за-146 / 30. 09. 2015 г
uploads/docs/OBIAVI
  Техническо задание I. Книги
uploads/docs-3
  Обява до заинтересованите лица и общественост
uploads/docs
  На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 От закона за съдебната власт за 2012 г. За съдебния район на
uploads/docs-9
  Природен парк „витоша“ на 80 години прессъобщение Днес Природен парк „Витоша“ става на 80 години
uploads/docs
  „Как ние, децата, да помогнем на природата?” Заповядайте на 02. Октомври 2011г от 11: 00 часа над Драгалевският манастир „Света Богородица Витошка”
  Програма за развитие на читалищната дейност в община дряново през 2017 Г. Приета
  Община дряново с п и с ъ к
  Община дряново с п и с ъ к
  Техническа спецификация “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”
  Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка
  Маршрут и график на движение 22 юли 2016 година петък
  Допълнителен вариант
  З а п о в е д № рд-за-123/ 01. 10. 2012 г
  З а п о в е д № рд-за-127 / 31. 08. 2011 г
  На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 От закона за съдебната власт за 2016 г. За съдебния район на
  Програма по случай Деня на възрастните хора и Деня на поезията и музиката
uploads/docs/obiava_konkursi
  Конкурсната комисия, назначена заповед № рсц16 -рд09-31/ 22. 01. 2016 г на Кмета на район „Средец Столична община реши
admin/uploader/uploads/docs
  Информация за работещите лкк в област шумен месец юни 2018 г
  Информация за работещите лкк в област шумен м. Юни 2018 г. Специализирани лкк
uploads/docs
  Наредба №28 от 14 декември 2000 Г. За условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата
uploads/docs-12
  Столична община – район “витоша”
bulgaria/public/uploads/docs/curricula/bg
  Гр. София, Ж. К. „Хаджи Димитър бл. 24, вх. А, ет. 6 ап
uploads/docs
  З а п о в е д № рд-за-131/ 01. 10. 2012 г
  Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда
uploads/docs-11
  Столична община – район “витоша”
uploads/docs
  На предстоящите избори в Район “Витоша” ще бъде извършено прехвърляне на адреси от една секция в друга, както следва
  Кметство бяла черква кметство михалци кметство мусина туристическо дружество „бачо киро“ дряново
  Пречиствател на въздух – hf 300 (hf 300C)
  Актуализиран документ за изпълнение на общински план за развитие на община дряново 2011-2013 Г
  З а п о в е д № рд-за-125 / 31. 08. 2011 г
  З а п о в е д № рд-за-125 / 01. 10. 2012 г
  Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2014 2020 г е разработена в рамките на проект „
  З а п о в е д № рд-за- 141 / 30. 09. 2015 г
  З а п о в е д № рд-за-129/ 01. 10. 2012 г
uploads/docs-11
  С лице към хората от зеления район на софия
uploads/docs
  За произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г
  Запитване относно техническата спецификация на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
uploads/docs-4
  Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “началник на отдел
uploads/docs
  Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина в сила от 13. 04. 2007 г
uploads/docs-6
  Столична община – район “витоша”
uploads/docs
  Община дряново обявление
  Одобрявам: Пенка Кехайова
uploads/docs-4
  Столична община – район “витоша”
uploads/docs-3
  Обява до заинтересованите лица и общественост
uploads/docs-8
  Столична община – район “витоша”
bulgaria/public/uploads/docs/curricula/bg
  Автобиография на Владимир Димитров Лазаров лични данни
uploads/docs
  Утвърждавам: кмет на община николаево: /косьо косев/ вътрешни правила
  Приложение a задание за работа и обхват на услугите
  Решение за вземането им от оторизираните органи: за населението Министерство на здравеопазването и община Дряново
  За дистанционен контрол на параметри на водния поток, с цел предварително ограничаване и предотвратяване на загуби на вода от водопроводната мрежа на населеното място
  Община дряново час
  Община дряново час
  Програма за развитие на читалищната дейност през 2014 Г. В община дряново приета с Решение №441/15. 05. 2014г на
  Програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново през 2011 г има за цел да обедини усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции
  Община Габрово със седалище: област Габрово, община Габрово, град Габрово, пл. “Възраждане” №3; еик по булстат: 000215630
  Община дряново час
  З а п о в е д № рд-за-147 / 30. 09. 2015 г
  О б щ и н а с е в л и е в о о б я в л е н и е
  З а п о в е д № рд-за-145 / 30. 09. 2015 г
  Община дряново час
uploads/docs/messages/GRAFA
  Обект: Преработка по време на строителство по чл. 154 от зут
uploads/docs-3
  С ъ о б щ е н и е за преустройство и промяна на жилищна сграда в детска градина
uploads/docs
  П р е п и с ! Община дряново заповед
  З а п о в е д № рд-за-114 / 31. 08. 2011 г
  Партида в регистъра на обществените поръчки
  Община николаево,област стара загора наредба №14 за символиката на гр. Николаево
  З а п о в е д № рд-за- 138 / 30. 09. 2015 г
  Загради буквата пред реда
  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони прср 2014 – 2020 г
  Общинска администрация дряново
  Регистър на културните институти нч „развитие-1869“
  Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция "Земеделие" гр. Стара Загора
  З а п о в е д № рд-за-151 / 30. 09. 2015 г
  На община дряново
  Община дряново час
  Отчет на плана за младежта на община дряново за 2017 Г. По специфични цели за провеждане
  Пгто “добри желязков” – сливен
  Програма „ околна среда 2007 2013 Европейски съюз
  Правилник за стимулиране на деца с изявени дарби в община Дряново
  Община дряново час
  Програма за развитие на туризма на територията на община дряново през 2013 г
  Решение на Общински съвет Севлиево №003/30. 01. 2015 г. І. Общи положения
directory uploads docs  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница