uploads/posts
  Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община опан
  Чл. Настоящата Наредба определя начина за стопанисване, управление и реда за предоставяне за ползване на пасища и мери – общинска собственост. Ч
  Програма за закрила и развитие на културните институти в община ловеч за периода 2014-2020 г
  Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен за 2013 г
  Докладна записка от тодор тодоров
wp-content/uploads/2014/01
  Postscript програмиране
uploads/posts
  Решение №108/29. 05. 2008 г на Общински съвет Ловеч, в изпълнение на чл. 40 от
  Решение №108/29. 05. 2008 г на Общински съвет Ловеч, в изпълнение на чл. 40 от
  Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя
  Докладна записка от тодор тодоров
  Решение №597/25. 06. 2009 г на Общински съвет Плевен, изм. Решение №1282/27. 11. 2014 г., Решение №396/24. 11. 2016 г
  Допуска до интервю за длъжността ''Личен асистент''
  Международна научна конференция хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието 12. 06. 2015 г., петък
uploads/posts/2016-02
  Утвърждавам: съгласувано: кмет на община трекляно директор на од мвр гр. Кюстендил
uploads/posts
  Международна научна конференция хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието 12. 06. 2015 г., петък
  Програма за младежки дейности се очертават основните насоки за развитието на младежката политика в община Ловеч
  Програма за дейността на читалищата от община опан за 2012 година
uploads/posts/2016-01
  Проект №2014BG05M9OP001 2015. 001-C0001 „ Нови възможности за грижа" обява във връзка с изпълнение на проект „нови възможности за грижа"
uploads/posts/2015-12
  Проект №2014BG05M9OP001 2015. 001-C0001 „ Нови възможности за грижа" информация за напредъка на проект „Нови мъзможности за грижа"
uploads/posts/2017-03
  П р о г р а м а за управление на отпадъците
uploads/posts
  На общинско предприятие “акварел”
  Актуализиран план за действие на община плевен
  Приложение 1 община плевен с т р а т е г и я за управление на общинската собственост
  Програма: 10: 00 часа Тръгване от Исторически музей Димитровград Панорамна обиколка на града
  Международна научна конференция хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието 12. 06. 2015 г., петък
  С т р а т е г и я за управление на общинската собственост в община ловеч за периода 2016 – 2019 г
  Решение №625/02. 03. 2006 година/ Въведение
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013
  Епублика българия община плевен
  Международна научна конференция хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието 12. 06. 2015 г., петък
  Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2016 г
  Приложение №9 с п и с ъ к
  О т ч е т за изпълнението на Програмата за управлението и разпореждането с
  Конкурс за певици, оркестранти и танцьори мъже и жени
  Международна научна конференция хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието 12. 06. 2015 г., петък
  За добро, ефективно и прозрачно управление
  Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от допк
  Епублика българия община плевен
  Програма за управление на отпадъците на община опан 2016 2020 г. Програма за управление на дейностите по отпадъците
  Програма за развитие на туризма в община плевен 2012-2015 г
  Г.(сряда), 17. 08. 17г.(четвъртък) и 18. 08. 17г.(петък)
  Епублика българия община плевен
  Приложение №11 Имоти-частна общинска собственост, които Община Ловеч няма да продава през 2018 г
  Приложение №11 Имоти-частна общинска собственост, които Община Ловеч няма да продава през 2017 г
  До общински съвет град димитровград д о к л а д н а з а п и с к а
  Календар на културните събития на община ловеч за 2017 година
  Общински съвет – опан п р е д л о ж е н и е от Генчо Колев – Кмет на Община Опан
  Епублика българия община плевен
  Епублика българия община плевен
  Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция България 2007 -2013г. ‘’ Уважаеми дами и господа, Във връзка със зададени въпроси от участник в открита процедура с предмет
  Конкурс за присъждане на Национална литературна награда за цялостно творчество на български писател белетрист или драматург „Проф. Димитър Димов
  Професор Беню Цонев
  1. Адрес на Продавача
  Община ловеч
  Констативен акт №10/28. 06. 2016 г по чл. 224а, ал. 5 и чл. 225а, ал. 2 от зут
  Програма за периода 2013-2015 г е ориентирана към развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като средство за подобряване на здравето и физическата годност на населението чрез модернизация на спортната инфраструктура
  Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от допк
  Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от допк
  Константин Илиев
  Програма: 10: 00 часа Тръгване от Исторически музей Димитровград. Панорамна обиколка на града
  О б щ и н а л о в е ч о б я в л е н и е на основание Заповеди №982/13. 06. 2016 г., №983/13. 06. 2016 г., №984/13. 06. 2016 г., №985/13. 06. 2016 г и №986/13. 06. 2016 г на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение
  Приложение №1 техническо задание за услуга с предмет
uploads/posts/2017-05/uslugi
  Община Трекляно гр. Трекляно
uploads/posts
  О б щ и н а л о в е ч о б я в л е н и е на основание Заповед №1717/21. 11. 2017 г на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на Решение
  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Плевен през 2014 г съдържа
  Sent: Thursday, December 15, 2016 8: 20 pm
  Община – плевен на основание Решения №563, 564 и 565 от 27. 04. 2017г на Общински съвет Плевен
uploads/posts/2015-02
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община трекляно за перода 01. 01. 2014г. 31. 12. 2014г
uploads/posts
  Основно училище”христо ботев”,С. Българин, общ. Харманли з а п о в е д
  До комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
  Община опан с п и с ъ к на оценените кандидати за потребители
  Община опан съобщение за публично обявяване за издаване на
  Общински съвет – опан п р е д л о ж е н и е от Генчо Колев – Кмет на Община Опан
  Документация за участие на търг за отдаване под наем на земеделска площ училищна собственост съдържание
  Заседание на Обс харманли на 30. 0 2018 г. /сряда/ от 3 0 ч., при следния
  Роект: „Социални услуги за жителите на Община Харманли” договор № bg
  „Напред, науката е слънце
  Програма за опазване и управление на Покрития мост за периода 2017-2020 г
  Доклад на народно читалище „Васил Левски 1924, с. Венец, община Опан, област Стара Загора Уважаеми дами и господа общински съветници
  Общински съвет – опан п р е д л о ж е н и е от Генчо Колев – Кмет на Община Опан
  Отчет за дейността на общинската комисия за
  Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от допк
  2. стратегия за развитие на община харманли мисия и визия за развитие
  Програма: 10: 00 часа Тръгване от Исторически музей Димитровград
  По ред Землище
  Докладна записка От Тодор Ташев общински съветник при Общински съвет Димитровград Относно
  До директора на риосв-хасково информация относно
  Vііі икономически дейности и услуги местни дейности
  О б щ и н а л о в е ч о б я в л е н и е на основание Заповед №602/26. 04. 2018 г на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на Решение
  Община ловеч пролетен празник цветница 07, 08 и 09 април 2017 г
  Конкурс за певици, оркестранти и танцьори мъже и жени
  Информация за заниманията по интереси в областта на спорта през лятната ваканция – 2016 г
  Роект: „Социални услуги за жителите на Община Харманли” договор № bg
uploads/posts/2015-03
  Община трекляно област кюстендил
uploads/posts
  Конкурс за изработване на коледна картичка на тема: „ коледна магия организиран от Община Ловеч и от окбппмн ловеч
  Програма: 10: 00 часа Тръгване от Исторически музей Димитровград Панорамна обиколка на града
  Община харманли 6450,Харманли
uploads/posts/2016-10
  Информационен лист национален Референдум – 2016 г
uploads/posts
  Приложение №1 списък имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища община ловеч
  Република българия министерство на земеделието и храните Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч
  Приложение №10 Общински имоти на територията на Община Ловеч, предвидени за продажба през 2018 г
  Приложение №10 Общински имоти на територията на Община Ловеч, предвидени за продажба през 2017 г
  Община ловеч
  Информация за преценяване на необходимостта от овос І. Информация за контакт с възложителя: "бокан" оод, еик 202877936
  Решение №229/25. 08. 2016 г на Общински съвет-Ловеч/ г л а в а п ъ р в а общи положения
  Доклад 1: единен финансов модел на мгот 2015 г
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 2016 г на Община Харманли
  Приложение №4 Жилища, които могат да се продават на наемателите, настанени в тях по административен ред, при заявен интерес
  Община ловеч
directory uploads posts  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница