users/files/3722
  С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
users/files/4202
  Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
users/files/3401
  Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
users/files/3158
  Zimparov vd, Stabilized turbulent fluid friction and heat transfer in circular tubes with internal sand type roughness at moderate Prandtl numbers, Int. J. Heat Mass Transfer, 32(1), pp. 29-34, 1989.
users/files/3594
  I. Публикации в научни списания
users/files/3303
  Явлението Николай Райнов. // Литературна мисъл, 8, 1991: 31-93. Между бунтовника и администратора: бележки върху рецепцията на английската викторианска литература
users/files/4248
  Literaturliste
users/files/3273
  Избрани научни публикации на алекси попов
users/files/4749
  Хубенов, З. 1977. Принос към изучаването на Tachinidae (Diptera) в България. Acta zool bulg., 8, 50-53
users/files/2969
  На доц д-р инж. Георги Стефанов Чолаков Публикации. Публикации в списания с импакт фактор
users/files/4082
  Списък на научни трудове на професор доктор на науките Георги Цветков Алексиев
users/files/3948
  Програма за биологичен мониторинг. Phare под ред на Д. Пеев, С. Герасимов. Гея. С. 20-22
users/files/1669
  Петрова, Г. 1979. Водоплаващи птици в лимана на р. Ропотамо. Орнитол информ бюл., 6, 14-21. Петрова, Г
users/files/2503
  Доц док. Иглика Любенова Недева Статия в списание с isi импакт фактор
users/files/4317
  Биологично разнообразие
users/files/4822
  Пълен списък на научните трудове на н с. І ст д-р Десислава Димитрова Петкова-Варадинова секция „Флора и флорогенеза”
users/files/4700
  Славимира атанасова драганова
users/files/4037
  Научни публикации
users/files/4246
  С п и с ъ к на научните публикации на проф. Иван Стоянов Доброволов, дбн
users/files/2843
  Списък на научните публикации на Проф. Д-р Захарий Александров Кръстев, дмн
users/files/3229
  І. научни публикации а. Образователна и научна степен “доктор”
users/files/3714
  Списък на научните трудове на ст н. с. I ст., дбн Георги Г. Марков
users/files/3964
  Списък на научните трудове и публикации на доц д-р Светлана Стойчева Василева Книги Приказките на Николай Райнов – между магиката и декорацията. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”
users/files/2572
  Списък на научните публикации на доц., д-р Стефка Чанкова
users/files/4144
  Списък на научните статии на д-р Анна Найденова Толекова, дм
users/files/4781
  В списания с isi импакт-фактор
users/files/2847
  Списък на публикациите
users/files/4081
  Списък на научните трудове
users/files/2967
  Спаска Станилова
users/files/1069
  List of publications
users/files/3480
  N. spassov scientific papers
users/files/3050
  Списък на научните публикации, свързани с дейността на института на доц д-р Аргир Тодоров Живондов
users/files/437
  Биография на проф д. с н. Васил Костадинов Атанасов
users/files/3070
  Publications in scientific editions1/ Публикации в научни издания2 1979
users/files/3296
  Научна квалификация
users/files/5696
  Научни публикации на доц., д-р Наталия Георгиева
users/files/3734
  Европейски формат на автобиография
users/files/4089
  Публикации на доц. Д-р гено пеплянков за последните пет години
users/files/3320
  Списк на публикациите на проф дмн Олег Кръстев Мушкаров Септември, 2010
users/files/3915
  Списък на научните трудове на доц д-р Антоанета Стоянова Петрова
users/files/4145
  Списък на публикациите на английски език Статии в списания
users/files/3900
  Научни трудове петков, П
users/files/3841
  Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници Българска академия на науките
users/files/2452
  На публикациите и учaстията в научни форуми на доц д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова
users/files/2005
  Списък на научните трудове на д-р Маргарита Любенова Генова Дисертация
users/files/3163
  Списък на научните трудове
users/files/4163
  2. Георгиев В. Промени в пулса, кръвното налягане и дишането у спортисти при еднокра- тен прием на Китайски лимонник. Сп. Въпроси на физ култура, 10, 1957,551
users/files/3968
  Доц. Румяна Ташева, доктор
users/files/4211
  Списък на научните трудове и публикации на доц д-р инж. Нели Генчева Георгиева Дисертация
users/files/4844
  С п и с ъ к на научните публикации
users/files/3293
  Списък на публикациите на проф. (ст н. с. Iст.) дфн Катя Желева Вутова
users/files/4390
  На публикациите на проф д-р Ж. Симов
users/files/4419
  Списък на научните трудове на доц. Д-р ирена атанасова младенова – христова д. М
users/files/3563
  Име,презиме,фамилия Научна степен и научна специалност, по която е получена
users/files/3385
  На доц д-р Иван русев
users/files/3779
  Конкурс за научно звание „професор дисертации канев, К. Биологична индикация на фов за нуждите на медицинската служба на бна. // Дисертация за присъждане на научна степен „
users/files/4108
  Св. Климент Охридски
users/files/4027
  Научни публикации Дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор”
users/files/1899
  Списък на публикациите на Проф д-р Сабина Захариева, дмн Западни списания
users/files/3407
  Списък на публикуваните материали на доцент дтн Атанас Иванов Павлов
users/files/4371
  Списък на побликуваните статии, доклади и учебни пособия
users/files/2887
  Списък на публикуваните научни трудове
users/files/4867
  Т н. към м април 2010 г. Андонов И., П. М. Събчев, Н. П. Ангелов, Изследване на режещите качества на цилиндрични райбери от бързорежеща стомана, Сборник
users/files/4688
  Списък на научните трудове по специалността на ст н. с. II ст доктор Стоян Вл. Бешков
users/files/4454
  Научни трудове на проф. С. Д. Стоев – по хронологичен ред
users/files/2913
  -
users/files/2940
  Списък на научните публикации дисертация
users/files/4714
  Лекция на селскостопанските животни, Земиздат, София
users/files/2970
  Доц. Д-р Анелия Илиева Кътова І. Научни публикации : 36 научни, 4 научно-популярни
users/files/4520
  С п и с ъ к на научните публикации на проф дсн цонка пеева
users/files/3807
  Министерство на образованието и науката
users/files/3342
  Публикации на проф дфн Бистра Алексиева: монографични изследвания и студии
users/files/2997
  Конкурса за чл кореспондент на бан, обявен във в. "Труд", бр. 262 и в. "
users/files/4040
  Великов Б.,М. Мачкова,Д. Димитров. Хидрохимични изследванияна подземните води в Североизточна Бъгария. Год. Вмги, т. XXXII, 1986
users/files/3433
  Списък на публикации
users/files/249
  Списък с публикациите на доц ас д-р Христина Лазарова Николова /Иванова до 2005 г
users/files/3743
  Справка за научната дейност
users/files/3398
  -
users/files/255
  Списък на публикациите доц д. т н. инж. Николай димитров менков катедра „Процеси и апарати”, ухт пловдив
users/files/4467
  Списък на публикациите на проф дсн Георги Георгиев
users/files/470
  С п и с ъ к н а п у б л и к а ц и и т е на доц. Д-р николай димитров панайотов
users/files/3195
  Лаборатория “Емисионен спектрален анализ”-ионх-бан
users/files/4764
  List of publications, Tzvetan Zlatanov, Forest Research Institute-Sofia
users/files/4304
  Г. Чернев, Хр. Зубулис, И. Шейтанов. Рядка форма на overlap синдром- lupus erythematodes/lichen ruber planus- полярна форма, комбиниран с хроничен улцериращ стоматит. Ревматология 12, 2004, 4, 33-37. Г. Чернев
users/files/2917
  Харитова А., Лашев Л. Биоеквивалентност на лекарствени форми, съдържащи сулфахлорпиразин. Ветеринарна сбирка, 2010, 1-2, 16-17. 2009
users/files/1495
  Биография ст н. с. I ст д. с н. Петър Иванов Иванов
users/files/2314
  Списък на научните трудове на проф. Димо Гиргинов Гиргинов вмф – ТрУ, Стара Загора
users/files/231
  Библиография проф д-р Калин Порожанов, д ист н
users/files/1093
  Curriculum vitae
users/files/3588
  С п и с ъ к н а н а у ч н и т е т р у д о в е I. С т а т и и публикации в България 1984 Димчев, А. Мнение на Университетската библиотека за развитие на Единната библиотечна система. Доклад
users/files/3910
  1. Сандев, Н., Р. Бинев
users/files/4107
  Публикации на доц д-р Вера Пиримова Дисертация
users/files/4303
  І. Научни публикации
users/files/4539
  Списък на публикациите на доц д-р Магдалена Николова Опитна станция по земеделие Кърджали
users/files/2986
  Научни трудове венев И., С. Методиев
users/files/4756
  Списък на публикациите на д-р орлин любенов деков
users/files/4039
  Основни публикации през последните 5 години, проф. М. Попова: Попова М
users/files/3795
  На научните публикации на Жанета Николова Савова-Ташева по научната специалност 02. 07. 03 за периода 2004-2010 година
users/files/4814
  И. Нонинска общ списък
users/files/4016
  Списък на публикациите на проф д-р Неделчо Киров Неделчев, двм
users/files/4447
  Списък на публикациите на Пламен Борисов Мирчев Цанков, Г., Б. Роснев, Пл. Мирчев
users/files/2950
  І. Публикации в чуждестранни научни списания и сборници
users/files/3218
  I. Дисертация за присъждане на научната степен “доктор” Атанасова, Т
users/files/3198
  Решение на проблема Първа нац сесия на младите научни работници, Габрово, 1975 г
users/files/386
  Физика на полупроводниците
users/files/3799
  Il condizionale nell’italiano letterario contemporaneo
users/files/3853
  Списък на научните публикации на проф. Аглика минева едрева, д б. н
users/files/2375
  Доц. Садинов Публикационна дейност 1998 2010. Статии и доклади: 1998г
users/files/4709
  На публикациите в научни списания на доц д-р Вили Харизанова
users/files/3060
  Списък на научните трудове на доц. Г. Попов I. Списък на дисертационни трудове
users/files/2908
  Списък на научните публикации на Доц. Д-р Росен Кирилов Николов, дм
users/files/213
  П у б л и к а ц и и на доц д-р инж. Огнян Л. Алипиев
users/files/4170
  Списък на публикациите на доц д-р Никола Янков Николов I. Монографии и части от монографии
users/files/4463
  Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Москва, 1990 год., 186 с
users/files/3402
  Научни публикации (по година на издаване в низходящ ред)
users/files/3356
  Списък на публикациите на доц д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
users/files/3862
  Проф. Дфн пенка ангелова публикации дисертации и хабилитационни трудове
users/files/2665
  Списък на научните публикации на проф. Стоян димитров тонев, дм
users/files/3815
  Научна продукция
users/files/3450
  Списък на публикациите на доц д-р Мариус Алипиев Димитров Павлов, Д., Димитров, М
users/files/3171
  Списък на научните публикации на доц д-р инж. Розина Михайлова Йорданова
users/files/3220
  Списък с публикации в периодични научни списания
users/files/2601
  Списък на публикациите
users/files/3104
  Конкурс за научно звание „професор
users/files/4625
  List of Publications S. Yancheva
users/files/4051
  Списък на научните публикации на доц д-р жоржета назърска публикации по темата на дисертационния труд
users/files/4147
  Публикации на проф д. т н. инж. Кирил Тенекеджиев I. На английски език: I. A. Книги и глави от книги
users/files/4735
  1. Ербакамов, Г., Г. Хинков, В. Стипцов. 1996. Опит за преоценка на мъждряна
users/files/3875
  Б. научни резултати за отчетния период
users/files/3359
  I. Статии в научни списания
users/files/3315
  Философия и социология
users/files/4459
  Доц. Любка Павлова Танчева
users/files/3602
  Справка за публикациите на
users/files/3367
  Приложение 1 с п и с ъ к на публикациите и докладите на Паунка Младенова Божинова за периода 1979-2006 г
users/files/4618
  Списък на научните публикации на доцент, д-р Стоян Ангелов Шишков Глави от монографии
users/files/3899
  Димитров Д., Св. Захариев, Възможност за оценка и управление на разряд в газоразрядни източници, Годишник на ту варна, 2003
users/files/3107
  На доц. Д-р димитър томов томов, доктор
users/files/2028
  Ñ Ï È Ñ Ú Ê íà íàó÷íèòå òðóäîâå íà доцент д-р Ëþáîìèð Ìанолов Ñòîèëîâ
users/files/2723
  С п и с ъ к н а н а у ч н и т е т р у д о в е на доц д-р Юлиан Иванов Райнов, д м. І. Научни публикации в периодичен печат
users/files/3445
  На научни трудове на д-р веселина кондева – главинкова дм, доцент в катедра по детска дентална медицина факултет по дентална медицина – гр. Пловдив
users/files/3683
  На научните публикации на Доц. Юлия георгиева мутафова-заберска, доктор при катедра Психология, педагогика и социология, нса “Васил Левски”
users/files/1861
  Бурнева, николина славчева
users/files/3334
  1988, год. XLII, 9-12. Караколев Ж, Шомов М, Димов Г, Ганчева К. Мониториране на "кислородния коефициент" при болни с дихателна недостатъчност като критерий за ранна диагностика на сордв. Военно-медицинско дело, 1, 1989
users/files/3325
  С п и с ъ к на публикациите на ст н. с. I ст дхн Стефан Армянов А. Част (глава) от монография
users/files/1970
  Списък на научните публикации
users/files/3043
  Списък на научните публикации на доц д-р Заря Ранкова
users/files/3438
  Публикации на доц д-р Димитър Ненков Ненков Към септември 2010 г
users/files/3576
  Списък на публикациитe на проф дн Сийка Димитрова Стоянова от иргр-садово
users/files/3941
  На проф. Дгн мария стаматова воденска а. Учебници воденска М
users/files/3601
  Списък на научните трудове монографии
users/files/4624
  Списък на научните публикации на проф. Християн Стефанов Василиев, дхн
users/files/4685
  С п и с ъ к от публикации на бойко рангелов
users/files/360
  Списък на публикации
users/files/4631
  V. I. Pavlov and D. Taslakova
users/files/3657
  Избрани публикации
users/files/3846
  Списък с публикациите на доц д-р инж. Николай Димитров Николов
users/files/2613
  Списък на научни трудове
users/files/2840
  Селскостопанска академия
users/files/4304
  Чернев Г, Зубулис Хр, Шейтанов И. Рядка форма на overlap синдром- lupus erythematodes/lichen ruber planus- полярна форма, комбиниран с хроничен улцериращ стоматит. Ревматология 2004;(12)4: 33-37. Чернев Г
users/files/4540
  -
users/files/4129
  Списък на публикациите на доцент д-р георги бонев георгиев
users/files/4691
  Сборник от Юбилейна научна конференция по случай 130 години от рождението на П. К. Яворов
users/files/4325
  Списък на публикациите на доц д-р Севдалина Христова Турманова
users/files/3945
  Списък на публикациите на доц. Д-р лина кирилова йорданова
users/files/3368
  Книга за основателя на "Гъмза" Сухиндол // Кооперация, №10, 5 март 1997; Александрова, Сашка. Тържествена сесия за основателя на кооперация "'Гъмза" // Борба (В. Търново), №234, 28 ное
users/files/3300
  Научни публикации на доц. Наталия Рашкова Академични сборници с теренни материали
users/files/4005
  Публикации елена димитрова власева
users/files/4165
  Списък на научните трудове
users/files/2977
  Специалност: 04. 01. 20. “Фуражно производство, ливадарство”
users/files/3414
  А. н а у ч н и п у б л и к а ц и и в п ъ л е н о б е м/реални
users/files/4099
  Георгиев Г. Х., Н. Бакерджиева
users/files/288
  Конкурс за ст н. с. ІІ ст по специалността " Развъждане на с с. животни, биология и биотехника на размножаването"
users/files/3897
  Списък на публикациите на проф д-р Елена Желева
users/files/3562
  Списък на научни трудове
users/files/4113
  На научните и научно-приложните трудове на ст н. с., д с. н
users/files/462
  На публикациите на доц
users/files/4177
  С п и с ъ к на публикациите на чл кор дсн Боян Николов Роснев
users/files/4271
  -
users/files/4417
  Списък на по-важните публикации на доц д-р Мария Господинова Йорданова
users/files/3627
  Списък на публикациите на ст н. с. II ст д-р Димо Николов Астаджов
users/files/3305
  Публикации на проф. Дин иван стоянов дисертационни трудове 1983 Либералната партия в Княжество България 1879
users/files/4616
  2. Димов А., Ст. Петров, А. Андреев,М. Балтаджиева Ультрафилтрационни мембрани тип „Булпор”, Малочная промишленость, 1985, №2, 42
users/files/3708
  Списък на научните трудове на доц д-р инж. Николай Димитров Банков
users/files/2109
  Списък публикации Доц. Николай К. Христов
users/files/3160
  Връблянски, Б., К. Будуров, Ц. Цанко
users/files/3526
  Списък на публикации на милена керчева (по баща Кирова)
users/files/4290
  3 Научни трудове, доказващи компетенциите на кандидата Приложение 1A
users/files/4776
  Статии публикувани в международни списания
users/files/4381
  Основни публикации на доц д-р Евгения Кирилова Руменина
users/files/4344
  Списък на научните трудове
users/files/3115
  Научни публикации доц. Д-р Снежина Георгиева Василева, дм
users/files/3600
  1. “Новата правна уредба на общинската собственост
users/files/2938
  Списък на публикациите на доц д-р Красимира Йорданова Мутафова I. Учебни помагала и монографии
users/files/2826
  Научни трудове на проф. Д-р искрен коцев, д м. н. Дисертации: Коцев И
users/files/1578
  Проф. Дфн анчо калоянов (анчо йорданов анчев) библиографска справка
users/files/3541
  Списък на научните публикации на ст н. с I ст д-р екатерина георгиева филчева
users/files/2957
  1. Атанас Николов Димитров и Александър Върбанов Александров
users/files/3409
  Научни публикации на Албена Кирилова Дечева-Чакърова
users/files/3604
  О б щ с п и с ъ к на книги, научни публикации и патенти за изобретения на д т. н инж. Живко Ст. Жеков ст н. с. ІІ ст в Ики – бан I. K н и г и
users/files/4291
  На доц д-р Антония Славчева Димова Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, му “Проф д-р П. Стоянов” – Варна
users/files/4579
  С п и с ъ к на избрани п у б л и к а ц и и на проф дсн Иван Ц. Маринов
users/files/2068
  Списък на публикациите на доц д-р. Елисавета Вл. Бояджиева
users/files/4187
  С п и с ъ к на научните публикации на проф дбн М. Николова
users/files/4090
  Списък на публикации на доц д-р Иво Цветанов Илиев (след 2000г.) I. Списания в чужбина
users/files/3138
  Списък на научните публикации
users/files/2857
  Списък на научните трудове І. Публикации в периодични научни издания на английски език
users/files/2762
  Bulgarian academy of sciences
users/files/4146
  Виолета Викторова Николова за образователна и научна степен „доктор
users/files/4067
  Димитър Томов Драчев научни публикации драчев Д
users/files/1476
  Публикации на ст н. с. II ст., д-р Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова за периода (2005-2009г.)
users/files/3804
  Публикации общ списък
users/files/3818
  Литература на вак в гр. София през февруари 1984 г. Символите в българския символизъм
users/files/4632
  Научни статии георги ганчев г. Ганчев
users/files/4705
  Списък на научни трудове и публикации на доцент д-р инж. Юлияна Димитрова Каракънева
users/files/3839
  Списък на научните трудове на доц д-р галена стоянова иванова
users/files/4566
  Публикации (подборна библиография) – до 2005 г включително на Владимир Мигев Книги и монографии
users/files/4028
  Професионални данни (curriculum vital) доцент д-р светлозар димитров бакърджиев
users/files/3920
  Списък на публикациите на доц д-р Димитър Попов
users/files/2394
  С п и с ъ к на публикациите и информация за научна дейност
users/files/3474
  Компютърни системи и технологии
users/files/4583
  Списък на научните публикации на доц д-р Борислав Димитров Попов
users/files/2972
  Списък на научните публикации на доц д-р Йовка Митева Попова
users/files/3085
  Николай нинов
users/files/593
  І. учебници и учебно-методически материали
users/files/3967
  Генотипиране на българското пастирско охранително куче
users/files/3506
  Сборник посветен на 1000 г от блажената кончина на св. Методий, Т. І, София, 1989, с. 238-249
users/files/4468
  С п и с ъ к на научната продукция на м-р д-р инж. Илиян Николаев Лилов
users/files/4426
  Конкурс за професор I дисертация за научната степен дтн и научни
users/files/2822
  Програма за домашна рехабилитация при лица с диабетна полиневропатия. Тип-топ прес, 2005
users/files/3227
  На доцент д-р марина ангелова николова заместник ръководител катедра „аграрна икономика” са „Д. А. Ценов” свищов
users/files/4401
  Практикум по икономическа и социална география на капиталистическите и развиващите се страни, София, уи «Св. Кл. Охридски»
users/files/4670
  Публикации, неподлежащи на рецензия
users/files/4323
  Избрани публикации до 1993 I. Монографии
users/files/4273
  1. Денчев, Ст., С. Василева
users/files/1888
  В hp българия", "София прес", 1985 г. (на руски, френски, немски, английски, испански и арабски език)
users/files/4347
  Книги Европейска езикова политика, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2006. Език и свят. Проблемът за референцията, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2002. Сборници
users/files/1683
  Пеева, П. Българската историческа наука и съвременната преоценка на политическото ни развитие. Доклад, представен на Юбилейна научна конференция – Ямбол, април’95, 1995, 7 април, Ямбол. Пеева, П
users/files/2448
  Списък на научните трудове
users/files/3338
  Списък на научните трудове на доц д-р Анелия Томова Кирилова, кцег-усбале ”Акад. Ив. Пенчев”, София
users/files/3224
  А. Дисертации
users/files/3924
  Мисията на пасионистите в Никополската епархия. София, лик, 1998. 160 с
users/files/4189
  Проф. Д-р донка правдомирова
users/files/4331
  На научните публикации на д-р Веселин Колев Кожухаров д м
users/files/4800
  С п и с ъ к на трудовете на доц д-р инж. Пламен николов чернокожев
users/files/3828
  Оригинални научни статий, отпечатани в специализирани акушеро-гинекологични списания Кацулов А., Ст. Иванов „Към въпроса за появата на първата менструация”
users/files/4456
  П у б л и к а ц и и на доц д-р Роман Хаджикосев За времето 2004 2009 г. Книги: Лекции
users/files/4577
  Доц дфн Албена Хранова списък на публикациите
users/files/2107
  Списък на научните трудове на доц д-р Румяна Л. Станчева І. Монографии и глави от монографии
users/files/2084
  10 Юбилейна научна конференция на под 24710, София, 1989 Христозов И. С., Милова М. Е., Бойчев С. Я., Цолов Е. Г
users/files/3269
  Списък на публикациите на ст н. с. II ст дфн Eкатерина Бъчварова
users/files/2658
  „Диагноза и хирургично лечение на травматичните наранявания на плексус брахиалис., 1987 г
users/files/4576
  Дисертации: Ячо Хлебаров като културен деец, организатор на читалищното дело и библиотековед
users/files/3702
  Автобиография Божидар Виолинов Божинов лична информация
users/files/4720
  С п и с ъ к на всички трудове на ст н. с. І ст дтн Марин Господинов Генев
users/files/3186
  Публикации на Доц д-р Маринела Великова Михова Монографии
users/files/3717
  Списък на публикациите на доц. Лиляна Цокова 1
users/files/4156
  Проф д-р Петър Лозанов Славейков публикации І. Преди получаване званието „доцент”
users/files/4707
  Шипченски проход
users/files/3349
  Списък на научните публикации на Мери Жекова Ковачева в дясно е показан импакт факторът
users/files/3644
  С п и с ъ к на научните Трудове
users/files/4531
  Списък с научни публикации на доц. Д-р андрей иванов иванов
users/files/3197
  Доц. Д-р Иван Дечев, Д. М. Списък на научните трудове
users/files/1734
  Монография За две актьорски съзвездия, "Камея" / "Продуцентска къща две и половина", С. 2004, 358 с., 210 ил хабилитационен труд за старши научен сътрудник ІІ ст. (доцент). Свидетелство №23724 на вак от 12. 06. 2006
users/files/2975
  Щраков, Станко Владимиров (фамилия, име, презиме)
users/files/3704
  На научни трудове и научно-изследователски разработки на доц д-р инж. Теофил Ангелов Ямболиев
users/files/4427
  Данни за научен работник на български език на английски език
users/files/3528
  С п и с ъ к н а н а у ч н и т е т р у д о в е
users/files/3877
  Наименование на трудовете
users/files/3143
  Доц д-р Анна Кочанкова Публикации 2005 2010 г
users/files/2892
  I. Статии, публикувани в сборници и в списания
users/files/305
  А. монографии
users/files/3023
  Списък на избрани публикации на доц д-р Велико Добрев Великов
users/files/4808
  Доклад на научна конференция на ва "Г. С. Раковски" машинопис 11 ва "Г. С. Раковски", Годишник факултет "ОТ", 2/2003, с. 151-161 явно
users/files/4205
  Списък на научните трудове и публикациите на доц д-р инж. Антон Славчев Георгиев Дисертация
users/files/3982
  Списък на научната продукци на проф. Елена чалева – нднивми, софия чалева, Е
users/files/4079
  Списък на научните трудове на ст. Н. С.І. Ст. Д-р румен бенчев, Д. М. Н. І. Дисертационни трудове
users/files/3523
  Публикации 1952 г. „Песню дружбы запевает молодежь ” в-к „Народна младеж”, 30. 11. 1952 1953 г
users/files/4744
  1. Ðå÷íèê íà ñëîâîôîðìèòå â Àðõàíãåëñêîòî åâàíãåëèå îò 1092 ã. Óíèâåðñèòåòñêî èçäàòåëñòâî „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè. Ñ., 1994, 269 ñ. [Рец.: Aëåêñàíäðîâà, Ð. Ðå÷íèê íà ñëîâîôîðìèòå â Àðõàíãåëñêîòî åâàíãåëèå îò 1092 ã
users/files/3518
  Публикации на доц. Д-р стоян витлянов
users/files/3482
  Списък на научните и научно-приложни разработки
users/files/2893
  Марин найденов нешков
users/files/4336
  Пърличев, Д., Хр. Марков. Релефът на дъното пред Българския черноморски бряг. Природа, 4, 1971, с. 31-34
users/files/3614
  Диплома за висше образование виси, спец. „Пгс с рег. №9867/04. 07. 1973 г и приложение към нея
users/files/3695
  Семинар по „Сигурност на хидротехническите съоръжения, София 2003 г. Участие с доклад на 21 конгрес по големите язовири, Монреал 2003 г
users/files/3760
  Списък на публикациите на Емил Рац Rac E. R
users/files/3568
  На научните трудове на д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова доцент в катедра по детска дентална медицина факултет по дентална медицина – гр. Пловдив
directory users files  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница