var/ezwebin_site/storage/original/application
  Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
  Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
  Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
  Автобиография Лична информация
  Автобиография Лична информация
  Автобиография Лична информация
  Програма за държавен изпит за специалност
  Автобиография Лична информация
  Автобиография Лична информация
  Конспект по Латински език Употреба и значение на винителен падеж Употреба и значение на аблатив
  Програма 25ти юбилей Катедра Политология
  Лична информация
  European curriculum vitae format
  Лична информация
  Лична информация
  Лична информация
  Лична информация
  Литература ХХ-ХХІ век
  Лична информация
  Любен Иванов Загорчев
  Катедра Атомна физика, Физически факултет, бул
  Автобиография име : Цветелина Венелинова Паунска
  Теория на възпитанието и дидактика (Електронно обучение) Теория на възпитанието и дидактика
  Програма 26-27 април 2013 г. София
  Катедра Астрономия, Физически факултет, бул
  Катедра Астрономия, Физически факултет, бул
  Катедра Метеорология и геофизика, Физически факултет, бул
  Людмил Тодоров Цанков
  Катедра Астрономия, Физически факултет, бул
  Катедра Атомна физика, Физически факултет, бул
  Катедра Атомна физика, Физически факултет, бул
  Биография на Стилиян Стилиянов Лишев Дата и място 18 юни 1979, на раждане: гр. Плевен Ползуване на чужди езици: английски, руски
  Биография на доц д-р Живко Господинов Кисьовски от кат. Рфе на работа във Физически Факултет на су от 1991 год
  Катедра Атомна физика, Физически факултет, бул
  П р о г р а м а за изпит за докторанти по специалността 01. 08. 08 География на населението и селищата
  Катедра Атомна физика, Физически факултет, бул
  Докторантура по история на албанската литература
  Катедра Астрономия, Физически факултет, бул
  Конспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 Информатика
  European curriculum vitae format
  Конспект по Теория на превода
  Конспект за конкурсен изпит по докторантура 01. 08. 03 Геоморфология и палеогеография
  Конспект за кандидат-докторантски изпит по 05. 02. 18
  Катедра Физика на кондензираната материя, Метеорология и геофизика, Физически факултет, бул
  Конспект за конкурсен докторантски изпит по картография
  Катедра Радиофизика и Електроника, Физически факултет, бул
  Изчислителен център, Физически факултет, бул
  European curriculum vitae format
  Катедра Атомна физика, Физически факултет, бул
  Windows xp professional
  Любен Иванов Загорчев Анотация
  Програма 22 ноември 18: 30 ч. Официално откриване
  Ас. Цвета Ганева
  Министерство на образованието и науката
  European curriculum vitae format
  Катедра Атомна физика, Физически факултет, бул
  Катедра Атомна физика, Физически факултет, бул
  Програма по дисциплината: "практикум по оптични уреди"
  Катедра Физика на твърдото тяло и Микроелектроника, Физически факултет, бул
  Катедра Атомна физика, Физически факултет, бул
  Катедра Физика на кондензираната материя, Физически факултет, бул
  Varban Minkov Savov Address Department of Atomic Physics, Faculty of Physics, 5 James Boucher Blvd., 1164 Sofia, Bulgaria
  Катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника, Физически факултет, бул
  Катедра Физика на Полупроводниците, Физически факултет, бул
  Катедра Метеорология и геофизика, Физически факултет, бул
  Дафинка Иванова Колева
  П р о г р а м а за зимен семестър на учебната 2012/13 година
  Катедра Оптика и спектроскопия, Физически факултет, бул
  Програма по дисциплината: "практикум по оптични уреди"
  1. Екзарх Йосиф І почетен магистър на правото, 9 април 1902 г
  Програма по дисциплината: Теоретични основи на приложна оптика включена в учебния план на специалност: Инженерна физика
  Програма по дисциплината: "геометрична и физична оптика" включена в учебния план на специалност: физика
  Програма по дисциплината: механика включена в учебния план на специалност: физика и математика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0
  Литература след освобождението до наши дни
  График на септемврийска поправителна изпитна сесия учебна 2011/2012 г специалност „медицина", окс „магистър" І курс
  Климент охридски” биологически факултет
  Програма по дисциплината: увод в биологията включена в учебния план на специалност: медицинска физика
  Катедра Физика на Кондензираната материя, Физически факултет, бул
  Програма по история на славянските литератури
  Програма по дисциплината: Фотометрия и колориметрия включена в учебния план на специалност: Физика
  Геолого-географски факултет
  Катедра Ядрена техника и енергетика, Физически факултет, бул
  European curriculum vitae format
  I. Общи положения
  Конкурс по българска литература от освобождението до наши дни
  Летен семестър на учебната 2009/2010 година магистърски програми бизнес администрация – стратегическо управление
  Програма по дисциплината: електричество и магнетизъм включена в учебния план на специалност: медицинска физика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0
  Sofia university faculty of physics
  Катедра Обща физика, Физически факултет, бул
  Програма по дисциплината: Атомна и ядрена физика включена в учебния план на специалност: Физика-математика
  Програма курс: Атомна и ядрена физика Специалност
  Програма за кандидат аспирантски изпит 2012г
  Конспект по старобългарски език
  Информация за сключени договори по зоп в су „Св. Кл. Охридски”
  І. общи положения
  Програма по хидрология на сушата и водните ресурси I. Подземни води
  Обща и експериментална фонетика
  Катедра Физика на полупроводниците, Физически факултет, бул
  Програма по специалността 010809 климатология
  Програма по дисциплината: Атомни и молекулни еталони за честота
  Програма по дисциплината: Атомна и молекулна спектроскопия с висока разделителна способност
  Програма по дисциплината: Елементарни процеси във физиката на плазмата и спектри
  Литература (конкурсен изпит за докторантура по „История на китайската литература )
  Лекции Проф. В. Матанова 41 аудитория Икономика изб лек. Гл ас. Л. Тошков 41 аудитория
  Образи на Ориента
  Катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника, Физически факултет, бул
  Катедра Метеорология и геофизика, Физически факултет, бул
  Катедра Метеорология и геофизика, Физически факултет, бул
  Катедра Ядрена техника и енергетика, Физически факултет, бул
  Катедра Физика на полупроводниците, Физически факултет, бул
  Литература преход от стара към нова литература; контексти и специфика на Българското възраждане
  Състав, разпределение и трансфер на хипорейните биоценози от поречието на р. Искър във връзка с екологичното състояние на реката
  Програма по дисциплината: механика практикум включена в учебния план на специалност: физика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 5
  Списък на научните публикации и научноизследователската дейност на доц дпн Нели Стоянова Иванова
  Програма по биология 8 клас
  Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент" по научна специалност 02. 11. 11 „Технология на биологично-активните вещества"
  С т а н о в и щ е от доц д-р Любов Константинова Йотова катедра „Биотехнология, хтму софия Относно: конкурс
  Катедра Физика на кондензираната материя, Физически факултет, бул
  "Доставка на компютърно оборудваме, периферни устройства, резервни части и офис техника" „Индекс България”
  Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия „Науката в художествената литература, с френски и английски език
  Сценарий за честването на патронния празник на университета 25 ноември 2011 година 10,30 часа Ректорът начело на ас поднася венец пред паметника на св. Климент
  Sofia university
  Стопански факултет
  Драган Цанков №8, София-1164, България
  Катедра Атомна физика, Физически факултет, бул
  Ваканция за преподаватели и служители от университета спорт, почивка, море и емоции
  Програма по дисциплината: Структура на атомните и молекулни спектри включена в учебния план на специалност: физика
  Програма по дисциплината: молекулна физика включена в учебния план на специалност: физика и математика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 5
  Климент охридски” Физически факултет
  Катедра Оптика и спектроскопия, Физически факултет, бул
  Програма по дисциплината: електричество и магнетизъм включена в учебния план на специалност: физика и математика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0
  Curriculum vitae доц д-р Весела Дечева Рангелова
  Програма по яет курс: І № Фак. №
  Отчет за дейността на ректорското ръководство през изтеклия мандат. Отчет за дейността на Контролния съвет през изтеклия мандат
  Деканат, Физически факултет, бул
  Надежда Петрова Стефанова
  Конкурс по петрография Конспект
  Програма по дисциплината: молекулна физика практикум включена в учебния план на специалност: ядрена техника и ядрена енергетика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 5
  Литература на ХІХ век руският литературен канон на ХІХ век и редуцираното му българско усвояване. Стратегии на рецептивния избор
  Катедра Квантова електроника, Физически факултет, бул
  Лаборатория по Физика и Техника на Полупроводниците, ул
  Конкурс по словашка литература
  Окс „бакалавър” график за поправителна сесия на учебната 2008/2009г. Специалност и к о н о м и к а
  Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент по професионално направление
  Програма по дисциплината: механика практикум включена в учебния план на специалност: инженерна физика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 5
  Програма по дисциплината: молекулна физика включена в учебния план на специалност: ядрена техника и ядрена енергетика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0
  Програма по дисциплината: оптика включена в учебния план на специалност: ядрена техника и ядрена енергетика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0
  Програма по дисциплината: оптика включена в учебния план на специалност: физика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 5 катедра: физика на кондензираната материя
  Програма по дисциплината: молекулна физика включена в учебния план на специалност: астрономия, метеорология и геофизика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0
  Лаборатория по лазерна техника, ул
  К о н с п е к т по методика на обучението по география
  Конспект за докторантура по „Регионално развитие
  Програма по дисциплината: електричество и магнетизъм включена в учебния план на специалност: физика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 5
  Програма по дисциплината: оптика включена в учебния план на специалност: медицинска физика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0
  Програма по дисциплината: оптика включена в учебния план на специалност: физика и математика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 5
  К о н с п е к т за докторантски изпит по Културна антропология
  „Проучвания върху микрофлората на български ръжени кисели теста
  Програма по дисциплината: електричество и магнетизъм включена в учебния план на специалност: астрономия, метеорология и геофизика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0
  Програма по дисциплината: Увод във Физиката на eлеменарните частици
  Програма по дисциплината: механика включена в учебния план на специалност: астрономия, метеорология и геофизика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0
  Програма по дисциплината: механика включена в учебния план на специалност: медицинска физика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0
  Програма по дисциплината: молекулна физика практикум включена в учебния план на специалност: инженерна физика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 5
  Програма по "Управленски информационни системи" 3 изпита За магистърските програми от двете специалности без уис 3 изпита
  Пламен Илиев Данков
  Програма по дисциплината: механика включена в учебния план на специалност: ядрена техника и ядрена енергетика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0
directory var ezwebin site  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница