web/files/files/3665/1502
  В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
web/files/files/1530/1104
  В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
web/files/files/629/536
  Георги Димитров – Kreston BulMar
web/files/files/1373/1059
  В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт
web/files/files/905/844
  В сила от 15. 04. 2010 Писмо Приспадане на Надвнесен Корпоративен Данък зкпо
web/files/files/2048/1255
  Закон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска цел
web/files/files/2047/1254
  Закон за счетоводството ( зсч ) Закон за хазарта
web/files/files/2049/1256
  Процедура Намаляване, Преотстъпване и Освобождаване от Облагане с Корпоративен Данък по Реда на зкпо
web/files/files/5822/1623
  Закон за Здравното Осигуряване
web/files/files/1537/1111
  В сила oт 11. 05. 2009 Писмо нои документи при Работа по 2 Договора при Един Работодател ксо
web/files/files/660/568
  В сила от 14. 05. 2010 Наредба за Медицинската Експертиза
web/files/files/926/864
  В сила след 19. 11. 2009 Писмо нап данъчно Третиране при Покупка на Вземане зддфл
web/files/files/967/923
  Решение за преосвидетелстване, съгласно което намалението на трудовата Ви работоспособност е определена на 90 и е пожизнена
web/files/files/1089/979
  Решение на Съда на Европейския Съюз 7 октомври 2010 година
web/files/files/5769/1609
  Закон за Данък Върху Добавената Стойност
web/files/files/5461/1588
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/882/821
  Законодателството на Страните-Членки, Уреждащо Въпросите на Данъка Върху Оборота Обща Система на ддс: Единна База за Облагане.
web/files/files/5465/1592
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/1911/1243
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/5453/1580
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/3436/1468
  Кодекс Данъчно-Осигурителен Процесуален Кодекс в сила от 01. 01. 2006 г
web/files/files/1909/1241
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/540/439
  Спогодба Между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите Ратифицирана със закон
web/files/files/883/822
  Ддс терминология "Територия на страната"
web/files/files/2260/1318
  Закон за Акцизите и Данъчните Складове Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове
web/files/files/243/1425
  Регламент (ЕО) №1126 / 2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година
web/files/files/2067/1274
  Писмо нап относно Прилагане на Международни Споразумения в Сферата на Социалнатасигурност ксо
web/files/files/880/819
  Директива 2006/112/ео на Съвета от 28 Ноември 2006 год
web/files/files/638/1010
  Редакция от 15. 03. 2011 Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските
web/files/files/3660/1497
  В сила след 30. 12. 2010 Указание нои обезщетения за Безработица – ксо и збдоо
web/files/files/1287/1028
  Kreston BulMar
web/files/files/637/545
  Наредба за Определяне на Видовете Работи, за Които се Установява Намалено Работно Време
web/files/files/257/1050
  В сила от 01. 01. 2003 мсс 41 Земеделие
web/files/files/307/239
  Складова/стокова разписка за приемане/предаване на материални запаси
web/files/files/564/463
  Спогодба Между Правителството на Република България и Правителството на Република Беларус за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото Ратифицирана Със закон
web/files/files/538/437
  В сила от 04. 11. 1994 сиддо велико Херцогство Люксембург
web/files/files/5314/1560
  Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица
web/files/files/3290/1467
  Кодекс на Труда в сила от 01. 01. 1987 г
web/files/files/468/373
  Закон за Данък Върху Добавената Стойност
web/files/files/69/193
  Закон за Данък Върху Добавената Стойност
web/files/files/558/457
  В сила след 15. 12. 2005 сиддо обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия
web/files/files/1087/977
  В сила oт 31. 07. 2008 Писмо Данъчно и осигурително третиране на пфк зкпо зддс ксо
web/files/files/1566/1132
  Кодекс на Труда в сила от 01. 01. 1987 г
web/files/files/3810/1511
  Закон за акцизите и данъчните складове
web/files/files/5454/1581
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/557/456
  Спогодба Между Правителството на Република България и Правителството на Обединените Арабски Емирства за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите Ратифицирана със закон
web/files/files/963/919
  Писмо Преотстъпване на Корпоративен Данък за Дейност в Общини с Висока Безработица зкпо
web/files/files/5855/1629
  Закон за Данъците Върху Доходите на Физическите Лица
web/files/files/646/554
  Относно: Превръщане на Безсрочен Трудов Договор в Дог за Определен Срок
web/files/files/629/536
  Георги Димитров – Kreston BulMar
web/files/files/412/299
  На алфа еоод по чл. 92 от зкпо за данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък
web/files/files/2938/1373
  Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина в сила от 01. 07. 2004 г
web/files/files/6922/1657
  Наредба за дългосрочните командировки в чужбина
web/files/files/6923/1658
  Наредба за дългосрочните командировки в чужбина загл. Изм. Дв, Б
web/files/files/5418/1567
  Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица
web/files/files/1879/1212
  В сила oт 11. 02. 2011 Наредба за Пенсиите и Осигурителния Стаж
web/files/files/5461/1588
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/6391/1645
  Кодекс за Социалнo Осигуряване Кодекс са Социално Осигуряване
web/files/files/1619/1157
  В сила oт 24. 06. 2011 Наредба за Продажбите с Касови Апарати
web/files/files/2066/1273
  В сила oт 27. 03. 2006 Заповед нап указания за Прилагане на Глава 9 от допк ксо
web/files/files/5821/1622
  Закон за Здравното Осигуряване
web/files/files/3813/1512
  Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица резюме Закон за Данъците върху Доходите
web/files/files/407/286
  Справка-декларация
web/files/files/1446/1087
  Разяснение на нап данъчно Третиране на Лихва по Заем между Две Физически Лица зддфл
web/files/files/3022/1382
  В сила oт 13. 03. 2012 Разяснение нап осигуряване и Данъчно Облагане на Чужденци ксо зддфл
web/files/files/981/1073
  Писмо нап данъчно Облагане и Социално Осигуряване на Земеделски Производители зддфл и ксо
web/files/files/3645/1484
  Инструкция №1 от 1 Януари 2006 г за Прилагане на § 19в от Преходните и Заключителните Разпоредби на Закона за Здравното Осигуряване
web/files/files/280/206
  123 Дебитно Известие
directory web files  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница