web/wp-content/uploads/2012/11
  Относно Обособена позиция №1
web/wp-content/uploads/2012/05
  Дата на спртното събитие
web/wp-content/uploads/2010/10
  Програма за развитието и насърчаване на Физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, изготвена на база подадени програми от Спортните клубове
web/wp-content/uploads/2014/02
  Отчет за изпълнение на програмата за управление
web/wp-content/uploads/2013/07
  Море от вино 31 юли – 31 август
web/wp-content/uploads/2014/02
  Общински план за развитие на община поморие за периода 2014-2020г
  Приложение 3 Инвентаризация на потенциала за развитие на алтернативни форми на туризъм в община Поморие
web/wp-content/uploads/2013/07
  Урок по танци Място на провеждане площад „Св. Св. Кирил и Методий" Час 19: 00 Организатори Община Поморие и нч „Просвета 1888"
web/wp-content/uploads/2013/08
  Община поморие
web/wp-content/uploads/2013/06
  Програма за опазване на природната среда и нейните обитатели, да управляват всяка форма на посещение в района
web/wp-content/uploads/2014/04
  Избирателен списък част I (за публикуване)
web/wp-content/uploads/2013/03
  Избирателен списък за избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
web/wp-content/uploads/2013/06
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"
web/wp-content/uploads/2016/11
  З а п о в е д № рд 11 –281 03. 10. 2016 г гр. Бургас
oldweb/wp-content/uploads/2010/11
  Правилник за международен трансфер на българска федерация по волейбол
web/wp-content/uploads/2013/06
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"
web/wp-content/uploads/2014/11
  З а п о в е д № рд 11 –46/27. 02. 2015г
oldweb/wp-content/uploads/2010/11
  Наръчник на нвл софия, 2011 Цел
web/wp-content/uploads/2016/03
  Конкурс есе ’2016 „ Химия. Материали. Металургия
web/wp-content/uploads/2011/08
  Избирателен списък част I
web/wp-content/uploads/2014/08
  Народно събрание на 05 октомври 2014 г
web/wp-content/uploads/2013/07
  Море от вино 31 юли – 31 август
web/wp-content/uploads/2016/10
  Списък на заличените лица
web/wp-content/uploads/2016/11
  З а п о в е д № рд 11 –279 03. 10. 2016 г гр. Бургас
web/wp-content/uploads/2014/11
  З а п о в е д № рд 11 –45/27. 02. 2015г
web/wp-content/uploads/2016/11
  З а п о в е д № рд 11 –278 03. 10. 2016 г гр. Бургас
web/wp-content/uploads/2014/03
  Правила за приемане на деца в общински детски заведения (обединени детски заведения (одз) и целодневни детски градини (цдг)) на територията на община поморие 2014 г. І. Общи положения
web/wp-content/uploads/2012/02
  Закон за здравето Закон за лова и опазване на дивеча
web/wp-content/uploads/2010/09
  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост по предложение на кмета на общината
web/wp-content/uploads/2010/10
  Закуска гр
  Закуска гр
  Закуска гр
  Закуска гр
  Закуска гр
  Следобедна закуска гр. Понеделник
  Следобедна закуска гр. Понеделник
web/wp-content/uploads/2012/02
  Доклад № фи 1 Бс-0018/14. 10. 2011г. За извършена финансова инспекция на община поморие град поморие
web/wp-content/uploads/2013/01
  Отчет за изпълнение на програмата за управление
web/wp-content/uploads/2013/06
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"
web/wp-content/uploads/2016/11
  З а п о в е д № рд 11 –280 03. 10. 2016 г гр. Бургас
  З а п о в е д № рд 11–290 03. 10. 2016 г гр. Бургас
  З а п о в е д № рд 11–284 03. 10. 2016 г гр. Бургас
  З а п о в е д № рд 11 –282 03. 10. 2016 г гр. Бургас
web/wp-content/uploads/2010/10
  Следобедна закуска гр. Понеделник
web/wp-content/uploads/2013/02
  С ъ о б щ е н и е чл. 32 от допк до : клоуди еоод
web/wp-content/uploads/2011/08
  За избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г
web/wp-content/uploads/2013/03
  Населено място с
web/wp-content/uploads/2012/06
  Адрес на обекта Лице, извършващо дейност в обекта
web/wp-content/uploads/2017/01
  Отчет за изпълнение на програмата за управление на
web/wp-content/uploads/2012/06
  Адрес на обекта Лице, извършващо дейност в обекта
web/wp-content/uploads/2012/12
  Населено място с. Александрово кметство
web/wp-content/uploads/2013/06
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"
oldweb/wp-content/uploads/2010/11
  Национална спортна база еад акредитационна форма за представители на медиите
web/wp-content/uploads/2016/05
  Уважаема г-жо инкьова
web/wp-content/uploads/2016/11
  З а п о в е д № рд 11-130/02. 08. 2016 г
web/wp-content/uploads/2012/06
  Категоризирани обекти по улици –ахелой улица „Струма”
web/wp-content/uploads/2014/03
  „строително монтажни работи за ремонт на обекти от уличната инфраструктура на гр. Ахелой по обособени позиции: I
web/wp-content/uploads/2012/06
  Категоризирани обекти по улици –ахелой улица „Струма”
web/wp-content/uploads/2013/09
  Програма за развитието и устройството на града и общината и прекратяване на порочната практика за частични изменения без ясна логика и козметични промени
web/wp-content/uploads/2010/09
  Решение №25/22. 12. 2011г./ Тарифа размер в лв към 2008 г
web/wp-content/uploads/2014/08
  Отчет за 2013 г. Организация и оперативна политика
web/wp-content/uploads/2012/07
  С ъ о б щ е н и е чл. 32 от допк до : борис багрянов бенков
web/wp-content/uploads/2012/05
  График за провеждане на дезинсекционни и дератизационни обработки на територията на община поморие
  Програма на 02. 06. 2012 г. 18: 00 ч. Изпълнение на самодейни състави
web/wp-content/uploads/2015/05
  Областен военен отдел – бургас
web/wp-content/uploads/2016/10
  Община поморие, област бургас концесия за услуга
web/wp-content/uploads/2016/11
  З а п о в е д № рд 11 –283 03. 10. 2016 г гр. Бургас
web/wp-content/uploads/2013/06
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"
web/wp-content/uploads/2012/12
  Одобрявам: Иван Алексиев Кмет на Община Поморие документация за участие
web/wp-content/uploads/2018/02
  Отчет за изпълнение на програмата за управление на
web/wp-content/uploads/2013/01
  Отчет за изпълнение на програмата за управление
web/wp-content/uploads/2013/07
  Урок по танци Място на провеждане площад „Св. Св. Кирил и Методий" Час 19: 00 Организатори Община Поморие и нч „Просвета 1888"
web/wp-content/uploads/2014/11
  З а п о в е д № рд 11 –32/23. 02. 2015г
web/wp-content/uploads/2010/10
  Общинско предприятие „социално обслужване” поморие седмично меню за детска млечна кухня от 30. 01. 2017г до 03. 02. 2017г
web/wp-content/uploads/2013/03
  Отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет
web/wp-content/uploads/02744-2018-0001
  Приложение №5 Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (еедоп)
web/wp-content/uploads/2015/01
  Длъжностна характеристика на длъжността
web/wp-content/uploads/2014/06
  Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет
web/wp-content/uploads/2015/05
  Асоциация на българските градове и региони
web/wp-content/uploads/2014/02
  Отчет за изпълнение на програмата за управление
web/wp-content/uploads/2014/01
  Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
web/wp-content/uploads/2014/11
  З а п о в е д № рд 11 –33/23. 02. 2015г
web/wp-content/uploads/2015/01
  Отчет за изпълнение на програмата за управление на
web/wp-content/uploads/2014/02
  Приложение 3 Инвентаризация на потенциала за развитие на алтернативни форми на туризъм в община Поморие
web/wp-content/uploads/2013/05
  Нaредба за организацията на транспортната дейност и безопасността на движението на водачите на ппс и пешеходците в община поморие
web/wp-content/uploads/2014/11
  З а п о в е д № рд 11 –31/23. 02. 2015г
web/wp-content/uploads/2016/11
  З а п о в е д № рд 11–287 03. 10. 2016 г гр. Бургас
web/wp-content/uploads/2013/03
  Кмет на Община Поморие
  Кмет на Община Поморие
web/wp-content/uploads/2014/02
  Общински план за развитие на община поморие за периода 2014-2020г
web/wp-content/uploads/2012/12
  Главен регистър за публична общинска собственост
web/wp-content/uploads/2013/07
  Яворови дни Поморие 2013 год. (18 юли – 21 юли)
web/wp-content/uploads/2012/12
  Главен регистър за частна общинска собственост
web/wp-content/uploads/2010/09
  Решение №391/20. 12. 2008г на Обс поморие, изм с Решение №1484/30. 07. 2015г./ Раздел І. Общи разпоредби
web/wp-content/uploads/2015/10
  Дo директора на
web/wp-content/uploads/2016/10
  От избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
web/wp-content/uploads/2010/09
  Наредба за пожарната безопасност в община поморие глава първа общи положения ч
web/wp-content/uploads/2017/01
  Отчет за изпълнение на програмата за управление на
directory web wp-content  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница