wp-content/uploads/2009/04
  Католически Литургичен Календар 2010
wp-content/uploads/2009/12
  Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
math/wp-content/uploads/2009/09
  1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
wp-content/uploads/2009/03
  Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
  Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
  Програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.
wp-content/uploads/2009/12
  Програма за развитие на сектор "рибарство" на република българия, финансирана от европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 2013 Г
math/wp-content/uploads/2009/12
  Коледно математическо състезание тест по математика – 7 клас
wp-content/uploads/2009/03
  Програма за развитие на сектор "рибарство" на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г
  Програма за развитие на сектор "рибарство" на република българия, финансирана от европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 2013 Г
wp-content/uploads/2009/05
  Наредба №8 от 28. 01. 2006 г за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов
  Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси
  Инструкция за тяхното попълване. Чл. (Доп. Дв, бр. 9 от 2011 г.) В риболовния дневник се нанасят данните за улова и разтоварването по видове и количествен състав, както следва
  Закон за рибарството и аквакултурите
wp-content/uploads/2009/04
  Програма за подпомагане устойчивото развитие на рибните ресурси 2008 2013 София, България съдържание
wp-content/uploads/2009/08
  Екологично състояние и рискове Канализационна мрежа
wp-content/uploads/2009/12
  Цветолечение метхилд шефер по метода на д-р Едуард Бах предговор към българското издание
wp-content/uploads/2009/05
  I общи положения Ч
wp-content/uploads/2009/11
  Извършване на оценка на изпълнението на
wp-content/uploads/2009/03
  Министерство на земеделието и горите Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  Въведение Стратегията за местно развитие на Местната инициативна рибарска група „Главиница Тутракан Сливо поле
wp-content/uploads/2009/07
  Какда стана dns администратор за изключително кратко време
wp-content/uploads/2009/12
  Пазарната стойност на актива отразява неговото най-ефективно и добро използване
wp-content/uploads/2009/06
  П р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община пордим
wp-content/uploads/2009/10
  Ако искаме да си отгледаме златна рибка
wp-content/uploads/2009/05
  Закон за рибарството и аквакултурите
wp-content/uploads/2009/03
  Представят цветята на корана 26. 03 – 11. 04. 2009 Варна, Comics club
wp-content/uploads/2009/05
  Наредба №7 от 27. 01. 2006 г за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване
wp-content/uploads/2009/04
  Знакът на кръста в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин
wp-content/uploads/2009/06
  Закон за рибарството и аквакултурите
wp-content/uploads/2009/12
  The ugly duckling It was summer in the county. All the hay had been stacked, and the fields of wheat were yellow
wp-content/uploads/2009/03
  Програма за развитие на сектор „Рибарство" (опрср) Ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области"
  Програма за развитие на сектор „Рибарство /2007-2013/ г
  Национална асоциация на действащите председатели
  Национална асоциация на действащите председатели
wp-content/uploads/2009/11
  Инструкция за употреба Избелваща система Whiteness hp- 35 на фирма fgm бразилия
wp-content/uploads/2009/01
  Романтични лилиуми
wp-content/uploads/2009/03
  Стратегия за развитие на “Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол- царево” за периода 2011 – 2013 год
wp-content/uploads/2009/06
  Закон за рибарството и аквакултурите
blog/wp-content/uploads/2009/01
  Предложение знания и умения, които трябва да притежават работещите в ит бранша
wp-content/uploads/2009/12
  На о б щ и н а п о р д и м срок на действие 2010 -2013 година
wp-content/uploads/2009/06
  Как и защо се определя общия допустим улов на калкан във водите на Черно море?
wp-content/uploads/2009/11
  Платинена оферта само по време на “Medicus, Dento,Galeria”
wp-content/uploads/2009/12
  Набор от инструменти за ориентирана към семейството социална работа
wp-content/uploads/2009/06
  Закон за рибарството и аквакултурите
wp-content/uploads/2009/08
  Топ инвеститори: бг е добра за бизнес
wp-content/uploads/2009/03
  Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
wp-content/uploads/2009/01
  Между две епохи
wp-content/uploads/2009/03
  Местна стратегия за развитие на рибарска област бяла – долни чифлик аврен
wp-content/uploads/2009/06
  Програма кога? Какво? Кой? 26 юни
  Биографични данни за Иван Божинов Иванчев
wp-content/uploads/2009/03
  Местна инициативна рибарска група Поморие Несебър Местна стратегия за развитие
  Приложение №2 към чл. 8, ал. 1 Методика за определяне на размера на премиите по мярка „Акваекологични мерки”
wp-content/uploads/2009/05
  Наредба №37 от 10. 11. 2008 г за ползването на язовирите държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите държавна собственост по чл
wp-content/uploads/2009/04
  Международна академия на архитектурата Съюз на архитектите в България
wp-content/uploads/2009/11
  Министерство на земеделието и храните проект
wp-content/uploads/2009/03
  Мирг име/Организация
wp-content/uploads/2009/02
  Закон за здравето /извадка/ в сила от 01. 01. 2005 г
wp-content/uploads/2009/07
  Устойчив туризъм „Устойчив туризъм”
wp-content/uploads/2009/03
  Развитие на рибарските области
wp-content/uploads/2009/12
  Към историята на новобългарския превод на библията
blog/wp-content/uploads/2009/03
  Работен вариант
blog/wp-content/uploads/2009/10
  Телефон факс
wp-content/uploads/2009/10
  Доклад за европейските електроенер-гийни пазари пазарна обсерватория за енергетика
wp-content/uploads/2009/02
  Конспект по криминология обща част криминологията като наука. Предмет, характер и задачи. Криминологията в системата на науките. Методология и методика на криминологията
wp-content/uploads/2009/12
  Строители на нова българия княз александър І
wp-content/uploads/2009/08
  Общински план за развитие на община ковачевци 2014-2020 2013г
wp-content/uploads/2009/10
  150 градуса по Целзий: пъклено черен и мек
wp-content/uploads/2009/06
  Списък на най-дългогодишните кметове на Община Пордим за периода 1883 – 2011 г. Божин Иванчов
  Списък на кметовете на Община Пордим за периода 1883 – 2011 г
  Азбучен указател на имената на кметовете на Община Пордим за периода 1883 – 2011 г
wp-content/uploads/2009/12
  Утвърдил: директор
wp-content/uploads/2009/10
  ДО: г-н Бойко Борисов Премиер Република България г-н Цветан Цветанов Вицепремиер Република България г-н Симеон Дянков Вицепремиер Република България копие до
wp-content/uploads/2009/03
  Програма за развитие на сектор „рибарство към 7 декември 2011 Г
wp-content/uploads/2009/04
  Откриване: 26 юни (четвъртък) 2008г
wp-content/uploads/2009/03
  Програма за развитие на сектор „рибарство към 15 септември 2011 г
wp-content/uploads/2009/10
  Германци създават вечния асфалт
  Кодекс на националната мрежа за децата
wp-content/uploads/2009/11
  Важно ! Този продукт е медицинско изделие клас ІІ а, а не е биоцид. Разрешен е за свободна продажба и употреба в ес. Върху всяка опаковка е поставена се маркировка
wp-content/uploads/2009/10
  Национална мрежа за децата Проект за уеб сайт
wp-content/uploads/2009/08
  Публична покана за представяне на оферта за
wp-content/uploads/2009/05
  Наредба №17 от 10. 2012 г за униформеното облекло и служебната карта на служителите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
wp-content/uploads/2009/03
  Програма за развитие на сектор „рибарство към 30 март 2012 Г
wp-content/uploads/2009/08
  Технически спецификации метална кофа 110л, тип „ Мева”
wp-content/uploads/2009/12
  Въпросник за определяне на най-подходящата в настоящия период
wp-content/uploads/2009/08
  Програма фар грантова схема за рехабилитация за възстановяване на щетите от наводнения 130 211 евро 2
wp-content/uploads/2009/01
  Списък на научните публикации на светла маргаритова-вучкова
wp-content/uploads/2009/10/new_sap
  Машини за изпълнение на земни работи при обикновенни земни и раздробени скални почви
wp-content/uploads/2009/10
  Доклад за строителство на метро, приет през 1972 г, е утвърдена генералната схема за развитието на метрото ( Фиг. 1) и са обосновани следните основни параметри
wp-content/uploads/2009/11
  Ранен контакт кожа до кожа за майките и техните здрави новородени бебета
wp-content/uploads/2009/08
  Ке се биеме, али ке се предаяме?
wp-content/uploads/2009/03
  Семинар за председатели на Общински съвети в Република България до институции на Европейския съюз
wp-content/uploads/2009/10
  Пингвинчето и полярната звезда
wp-content/uploads/2009/05
  Конференция Възобновяема енергия и енергийна ефективност: Път към по-добро бъдеще
wp-content/uploads/2009/04
  Международна академия на архитектурата Съюз на архитектите в България
  Национална Конференция „Общинска собственост – актуални проблеми”
wp-content/uploads/2009/05
  Наредба №4 от 20. 10. 2000 г за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми
wp-content/uploads/2009/11
  Инструкция за употреба Избелваща система Whiteness hp maxx 35 на фирма fgm бразилия
wp-content/uploads/2009/10
  Програма на общото събрание на Национална мрежа за децата 23-25 юни 2011
wp-content/uploads/2009/02
  Ежедневен план за служба на машинистите, локомотивите и емв на локомотивно депо горна оряховица
wp-content/uploads/2009/06
  Книга за наградите на Община Пордим. Глава втора символи на община пордим
wp-content/uploads/2009/08
  Книга 2 техническa спецификация съдържание: 1 обща информация 3 1 Данни за Възложителя 3
  Отчет за 2017г., в изпълнение на Програма за управление на община Ковачевци през мандат 2015 2019 г., по направления и
wp-content/uploads/2009/11
  Mrc = Myofunctional Research Company
wp-content/uploads/2009/08
  Гъстотата на населението в общината
directory wp-content uploads  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница