wp-content/uploads/file/Nature/Natura 2000/Zapovedi
  Решение на Министерски съвет №802 от 04. 12. 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Камчия с идентификационен код
wp-content/uploads/file/Nature/Natura 2000/RAMSAR
  Влажни зони с международно значение (Рамсарски места)
wp-content/uploads/file/Nature/Natura 2000/PROEKTI/PAF
  Програма „ околна среда 2007-2013 г. Европейски съюз
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Direktivi
  Директива на съвета 89/370/еио от 8 юни 1989 година
wp-content/uploads/file/Nature/Natura 2000/RAMSAR
  Влажни зони с международно значение (Рамсарски места)
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/NCBP/HCBP4122012
  Утвърден със заповед: / … г. На министъра на околната среда
  Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед: / … г. На министъра на околната среда
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/NCBP/NSBR_2014
  За люспесто изтравниче (Asplenium lepidum C. Presl) 2013 г. Враца
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/PD2015
  Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 493/26. 06. 2014 г. На министъра на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Tatiana
  Регистър на помещенията за работа с генетично модифицирани организми (гмо) в контролирани условия, съгласно чл. 27 (1)от закона за гмо
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni tekstove konv
  Конвенция за биологичното разнообразие
wp-content/uploads/file/Nature/Natura 2000/PROEKTI
  Повишаване на обществената информираност за новото Рамсарско място в България „Карстов комплекс Драгоманско блато”
wp-content/uploads/file/Nature/Natura 2000/DOSV
  Родопи източни” (BG0001032) и „Крумовица” (BG0002012) на „цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – скално-облицовъчни материали в площ „саръкая”
wp-content/uploads/file/Nature/Protected_areas
  Европейската диплома за защитени територии
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Kalina/Zapovedi_ka4_2015
  Приложение към т. 1 на Заповед № рд – 89 / 01. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Konvencii
  Многостранни споразумения с участието на република българия в областта на опазване на околната среда министерство на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni tekstove konv
  "ïðèëåïè" îçíà÷àâà åâðîïåéñêèòå ïîïóëàöèè íà chiroptera (Rhinolophidae è Vespertilionidae), êîèòî ñå ñðåùàò â Åâðîïà è íååâðîïåéñêèòå äúðæàâè â ðåãèîíà
wp-content/uploads/file/Nature/Protected_areas
  Доклад за състоянието на обекта на световното наследство а Развитие на буферната зона
wp-content/uploads/file/Nature/Natura 2000/DOSV
  За оценка на степента на въздействие върху защитена зона „родопи източни”
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/PD2015
  Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 493/26. 06. 2014 г. На министъра на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Nature/Natura 2000/PROEKTI
  Повишаване на обществената информираност за новото Рамсарско място в България „Карстов комплекс Драгоманско блато”
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/NCBP/NSBR_2014
  Проекто-план за действие за келереров центрантус
wp-content/uploads/file/Nature/Biodiversity/Tatiana
  Регистър на помещенията за работа с генетично модифицирани организми (гмо) в контролирани условия, съгласно чл. 27 (1)от закона за гмо
wp-content/uploads/file/Nature/Natura 2000/Zapovedi
  Индентификационен код
directory wp-content uploads  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница