wp-content/uploads/truni/file
  Отчет за ибсф ра, ибсф ksf и ибсф 33 за средствата по набирателните сметки
  На класираните студенти от горните курсове задължително се представя: уверение от факултетната канцелария за студентско положение
  Ii- настаняването на класираните студенти от горните курсове ще започне на 1 септември и ще продължи до 9 септември
  Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
  Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
  Справка за известните цитирани публикации на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м
  Списък на публикациите на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м. Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”
m/wp-content/uploads/truni/file
  На публикациите на доцМирослава Петкова Петкова, д пс
wp-content/uploads/truni/file
  Empathic and supportive teachers key to quality and efficiency in education
  Вид на документа
  Вид на документа
  Вътрешни правила за атестиране членовете на академичния състав I
  Кодекс на университетската общност
  За присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности в медицински факултет медицина – медико-биологични науки
  Вид на документа: Оперативен документ
  Програма Еразъм във Висшето Ветеринарно Училище, гр. Нант, Р. Франция
  Вид на документа
  Приложение 1 Необходими документи
  Стара загора септември 2008 глава първа
  2. Обектите се предоставят при условие, че се използват съобразно предназначението и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които имотите са предоставени за управлени
  Списък на научните трудове на проф. Иван въшин, двмн публикации в периодични издания
  Критерии за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности
  Вид на документа
  Правила и процедури
  Доклад за обявяване на конкурс за академична длъжност
directory wp-content uploads  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница