information/I_Uchilistni_pravilnici
  Георги измирлиев
zop
  Европейски фонд за регионално развитие
order/zop
  За удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, а
photos/Image/file
  СВ. Климент Охридски
Materials/Presentations/planets/exoplanets
  1. планети около други звезди
op_zop/gradska_sreda/documentacia
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013
files
  Наредба № рд-07/8 от 20 декември 2008 Г. За минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
common/docs/docs2
  Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община казанлък I. Общи положения
files/Obshtestveni_porychki/ZOP/2015
  Становище за осъществен предварителен контрол
files
  Наредба №11 от 27 декември 2004 Г. За минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
  28 април 2010 г. Световен ден за безопасност и здраве при работа
assets/files
  Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
files/_bg
  Доклад №1000001110 за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
zop
  Доставка на оборудване и канцеларски материали за административни цели за офиса на звено за изпълнение на проект: 51011116-23-65 „интегриран воден цикъл за град шумен – ІІ етап”
Documents/InstructionsDocs
  ST. kliment ohridski university of sofia scientific research
attachments
  Образец №3 д е к л а р а ц и я1 по чл. 47, ал. 9 от зоп
dokumenti/zop
  Декларация по чл. 47, ал. 9 от зоп
attachments/article/6306
  Справка плажове за 2010год. Плажове отдадени на концесия от мррб
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба №10 от 7 декември 2004 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари
images/stories/Doc/NURIOSV/2015
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
attachments/article/8001
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
downloads
  Конкурс за компютърни рисунки и мултимедийни презентации с мото: "сърфирам безопасно!" Цел на конкурса
attachments/article/6784
  Изграждане на сградa за курортен отдих в поземлен имот с идентификатор №81178 45, местност „Аклади” землище на гр. Черноморец, община Созопол”
images/stories/Doc/NURIOSV/2015
  Уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
attachments
  Наредба №1 от 12 януари 2009 Г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
media/260845
  Документация за участие в открита процедура за периодични доставки
IMB web page/microbio/ZOP2016/Ivancho Simeonov
  Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области 2014 г. Обособена позиция №1
  Агенция по обществени поръчки
farmakologiya/lekarstva
  Imovane (Aventis), Ximovan (Aventis)
NR/rdonlyres/ABF5A23E-C50A-4F00-AEB9-D79913796572/0
  Програма по безопасност на движението по пътищата
ovos
  У в е д о м л е н и е за инвестиционно намерение
upload/bezopasnost/Dobrich
  Доклад за безопасност
uploads/files
  Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача
_rules
  Изпит по безопасност на бфдс в сила от 01. 03. 2009 г. Статут на изпита по безопасност
images/stories/Doc/NURIOSV/2015
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение: „Изграждане на дом за възрастни хора в упи viii-общ, кв. 30 по плана на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас
static/documents/downloads
  Съвети за безопасност при ползването на ескалатор
attachments/article/8002
  До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
wp-content/uploads/2016/12
  Образец №1 опис на представените документи съдържащи се в офертата
pi_files/2011/07/19/15
  За контакт: Белослава Иванова
eo
  Доклад за оценка на съвместимост с предмета и целите за опазване на
zop/nvmop2010/NIS-computers
  Іii. Описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции
userfiles/files
  Фармако-терапевтично ръководство за лечение на шизофренен пристъп
attachments/article/8550
  Приложение №1 Образец! С п и с ъ к н а п р е д с т а в е н и т е д о к у м е н т и
images/stories/Doc/2015
  Голяма зала на народно читалище "отец паисий 1896" гр. Созопол начало 10. 30 ч
bezop
  Информационен лист за безопасност лице, което пуска на пазара
docs
  Държавна агенция за бежанците при министерския съвет
uploads/8/9/9/2/8992061
  Езопови басни превод: Александър Балабанов
images/stories/Doc
  Избирателен списък
zop/zop2009/komputers
  Іii. Описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции
uploads/files/20160331Wyex3829432
  Техническа спецификация за софтуерно и хардуерно надграждане на съществуваща система за 3D визуализация
images/stories/pdf-files-1
  Гр. Созопол, пл. „Хан Крум” №2 интегрирана система за управление
op_zop/gradska_sreda/proekti/1.Invest_OsnObekt/Arch PO1 Tom1
  Възложител: Община Варна
documents/documenti/vhod/19_Zdraveopazvane_soc_deinosti
  Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
uploads/files/20151202Jgsx462456
  „Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на местата в мпс”
uploads/files/20141212AlIa338910
  Информационен лист за участника наименование на участника по регистрация
assets/files
  Новата уредба на обществените поръчки
files/zop/1
  Конкурс по реда на Наредбата за малки обществени поръчки
site_files/file/ZOP_2013
  Решение за откриване на открита процедура ІІ. Обявление за открита процедура
site_files/file/ZOP 2015/build_materials
  Република България 4000, Пловдив
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад по околна среда (гдос) Община Созопол притежава Комплексно разрешително №204-но/2008 г и настоящият Годишен доклад по околна среда (гдос) се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от зоос и Условие
images/stories/Doc/2014/S_rb
  Фолклорни вокални групи първа възрастова група
zop
  Іv образци на документи за участие в процедурата образец №1 оферта
uploads/files/20161014WcTU4329521
  На обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на ново комуникационно оборудване за нуждите на умбал „Свети Георги” еад”
dokumenti/zop
  От зоп с предмет
attachments/article/6330
  Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
files/Obshtestveni_porychki/ZOP/2016
  Решение за откриване на процедурата б обявление за обществената поръчка
ovos
  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
upload/docs
  Съдържание въведение профил на общината
IMB web page/microbio/ZOP2017/CHEMICALS/Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
  Наименование на участника
uploads/files/zop
  Решение на ас на нма „Проф. П. Владигеров от 18. 04. 2017 г. О б я в я в а търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот
IGAT/Sertificate and specification BG/INFORMACIONNI LISTOVE ZA BEZOPASNOST/DOBAVKI
  Регламент (EO) 1907/2006 rech „ евро 07 ад, гр. София Дата на издаване: 15. 05. 2009г
dokumenti
  Обединено детско заведение №39“пролет”
files/uploads
  П р а к т и ч е с к и п р е п о р ъ к и
compass/docs/2010/042010/images
  Оценка на разработката на кин в “оуп на Созополска община”
opcms/opencms/gallery/zop
  Приложение №1 техническа спецификация за работно облекло
attachments/article/6063
  Утвърждавам, възложител: панайот рейзи кмет на община созопол
assets/files
  Семинар на тема: промените в закона за обществените поръчки на 3 юли 2014 г от 12. 30 ч в сградата на Народното събрание
images/stories/Doc/2014/zap
  За поправка №8-z-1104/08. 07. 2014 год
bg/procurement/OP-pokani-ZOP/2015/OP-20151209-1
  Техническо задание
files/zop/183
  Република българия областна администрация Хасково з а п о в е д № дс-13-509 Хасково 09. 11. 2009 г
uploads/files/20161206aEke602658
  Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (еедоп)
images/stories/pdf/zop12
  Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р георги странски” еад плевен административна справка за участника
images/stories
  Съдържание въведение профил на общината
user_pic
  "Сезони в Созопол"
images/stories/Doc/2017
  Голяма зала при нч” отец паисий 1896“ гр. Созопол 18. 11. 2017 г. Начало : 10. 00 ч
wp-content/uploads/2012/07
  Созополски семинари по творческо писане & столицалитература
bg/procurement/OP-pokani-ZOP/2016/20160706
  Обява по чл. 187, ал. 1 От зоп за събиране на оферти I. Обект, предмет и кратко описание на поръчката обект на поръчката
upload
  Конкурс на изкуствата „музите созопол 2016 под патронажа на
uploads/user/Профил на купувача/ZOP-20062014
  «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции»
images/stories/Doc/2015
  Народни инструменти 21. 11. 2015 малка зала в народно читалище "отец паисий 1896" гр. Созопол начало 11. 00 ч
op_zop
  О б щ и н а в а р н а г о д и ш н а п р о г р а м а за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2012 г. Годишната програма
zop
  V образци на документи заучастие в процедурата образец №1 оферта до Любомир Христов
  Іv образци на документи за участие в процедурата образец №1 оферта до община шумен
op_zop/gradska_sreda/proekti/2.10_Invest_DO_10/POD_2_10
  Закон за устройство на територията, обн. Дв, бр. 1/02. 01. 2001г. Наредба №8 от 28. 07. 1999 г за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места в сила от 14. 09. 1999г
attachments/article/7181
  Конкурс за изкуство „Радост на брега П. Запрянова 0898468677
  Утвърждавам: Панайот Рейзи Кмет на Общината културен календар
bg/file_categories/download/5854
  Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
attachments/article/6928
  Решение оп-038-00568 от 25. 09. 2013 с наименование: „Избор на изпълнител на строителство на обект: „Търговски комплекс с трибуни в упи 1-1017-кв 87, по плана на гр. Созопол
images/stories/Doc/2015
  Г голяма зала в народно читалище "отец паисий 1896" гр. Созопол начало 10. 00 ч
_rules
  Правила за безопасност при извъшване на стрелкови прояви според правилата на Международната конфедерация по приложна стрелба ipsc
offers
  Оферта за нови полуремаркета, платформи и батерии от бутилки
wp-content/uploads/file/Industry/Registri/ZOPOESHt
  Приложение №2 данни подземни водоизточници, експлоатирани от „В и К” оод – габрово
files/zop/187
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я м и н и с т е р с к и с ъ в е т държавна агенция по горите
558/1
  Созопол 2008 100 години независимост
Naredbi
  Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
sites/default/files
  Утвърждавам: /п/ /инж. Васил Христов
wp/wp-content/uploads/2014/06
  Ани петрунова Съдържание
files/Obshtestveni_porychki/ZOP/2016
  Решение за откриване на процедурата б обявление за обществената поръчка
rgs/burgas
  Община созопол състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
images/stories/Doc
  Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от Община Созопол
bezop
  Метрацид страница: 1/5 информационен лист по безопасност
zop/2017/documenti
  Позиция 1 мляко и млечни продукти
site_files/file/ZOP2016/dostavka_food_2
  Република България 4000, Пловдив
zop/nvmop2010/remont-SOS
  Съществуваща обработка на стени, под и таван
Documents
  С т р а т е г и я за подобряване безопасността на движението на територията на Габровска област до 2020г
dokumenti/dokzop
  Наименование на Участника
bg/wp-content/uploads/2014/10
  Конкурс за проект глава шеста. Контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки
zop/2017/документи
  Приложение №3 позиция 3 – зърнени храни и храни на зърнена основа
opcms/opencms/gallery/zop
  Приложение №1б количествена сметка
media/filer_public/2015/04/09
  Проект наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване
site_files/file/ZOP2016/chemicals
  Република България 4000, Пловдив
op_zop/gradska_sreda/proekti/1.Invest_OsnObekt/VOBD
  Съдържание обект: естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град варна чрез реконструкция на градска среда
wp-content/uploads/2012/03
  Образец №2 д е к л а р а ц и я
UserFiles/File/2014
  Стр от република българия
ovos
  Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение „ предпроектно проучване и пуп-парцеларен план за нов газопровод
bezop
  Мурдекс страница: 1/5 информационен лист по безопасност
dokumenti/dokzop
  Информация по чл. 22Б,АЛ. 2,Т. 14 От зоп ”мбал д-р добри беров”еоод
Prilozenia_Plan_PU/PUP_Programa_bezopasnost
  Іі. Анализ на съществуващата ситуация
zop/zop2009/hrani/dokumentacia
  Т е Х н и ч е с к и у н и в е р с и т е т – с о ф и я техническа спецификация
images/stories/Doc/2014
  Ноември 2014 г. 30 ч. Голяма зала в нч „Отец Паисий 1896”
images/stories/Doc/2014/S_rb
  Ноември 2014 г. 30 ч. Голяма зала в нч „Отец Паисий 1896”
novini/na-15-oktomvri-2009-g.-upravitelniyat-savet-na-bait-provede-rabotna-sreshta-po-zop-i-trazhni-praktiki
  Зоп и законната далавера на властта
zop/zop2008/bileti
  Решение за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
docs/zop
  Проект bg051PO001 05„Да направим училището
zop
  Приложение 1 с п и с ъ к на автомобилите собственост на Община Шумен и съответните структури към нея
zop/ohrana
  Климент Охридски
docs/zop
  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси

  Провеждане на открита процедура
site_files/file/ZOP2016/glass
  Република България 4000, Пловдив
dokumenti/dokzop
  Информация по чл. 22Б,АЛ. 2,Т. 14 От зоп ”мбал д-р добри беров”еоод
zop
  Оферта до община шумен
  И организации п о к а н а уважаеми господа
dataset/ff3ae812-9d7f-4db2-a8e1-3cec79fa4bd8/resource/723d1456-c913-4b59-be91-dcb418e93b27/download
  Решение за откриване на процедура № / дата Заповед за комисия
zop
  Іv. Образци на документи за участие в процедурата образец №1 До д-р инж. Любомир Пашов
images/stories/Doc/2014
  22 ноември 2014 г. 30 ч. Малка зала в нч „Отец Паисий 1896 „ гр. Созопол
zop
  На Договора: bg161PO001 1-03/2010/027
opcms/opencms/gallery/zop
  Приложение №2 предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – образец
public/zop/site/assets/files/1035
  Утвърждавам: ректор (проф д. н. Любомир Халачев)
images/stories/docs/naredbi
  П р о е к т ! Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
wp-content/uploads/zakoni dokumenti/ZOP/Ob6testveni poru4ki dok
  Правилник за дейността на Варненска търговска гимназия “Г. С. Раковски”
help/doc-center/hr/03-bezopastnost-na-truda
  Опис на медикаментите, превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечни чанти
images/stories/Doc/2016
  Конкурс на изкуствата „музите созопол 2016 под патронажа на
zop/nvmop2009/asansiori
  Конкурс по реда на наредба за възлагане на малки обществени поръчки
archiv_doc_info/OP
  Техническата спецификация на Възложителя за възлагане на поръчкатa
zop/2015j
  До Управителя на участника медекс оод до Управителя
zop
  ”Техническa помощ за Звено за изпълнение на проект 51011116-23-65 Интегриран водen цикъл за град Шумен ІІ ртап, оп околна среда 2007 2013”
  Книга в рамките на проект № dir 51011116-23-65 интегриран воден цикъл за град шумен II етап, оп околна среда 2007 2013
  Книга и предмет "Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в Община Шумен фаза I"
uploaded/files
  Одобрявам: паун илчев, И. Д. Председател на бим
IAJI/wwwFWRAEA.nsf/b58c8f765ebe86050025728100407b08/1c007c675ea5f35ec22577c40047f786/$FILE
  Закон за железопътния транспорт
bg/sites/default/files/www-zop/Targove/3
  Утвърдена със Заповед № р-фх-328/18. 12. 2014 г
zop
  Утвърдил списъка приложение 7 Александър Генчев Зам. Кмет бф на Община Шумен
  Приложение 7 с п и с ъ к за застраховане на завършени инженерни съоръжения собственост на Община Шумен
  Образец о ф е р т а до
  Програма „околна среда 2007-2013 Г
files/zop/218
  Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Кючук юрт
rna/burgas
  Опис на регистрите на населението на община созопол опис на регистрите на населението на град созопол
ZOP/09-03-2012
  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
tu-varnattt/images/konspekti/2007
  Катедра транспортна техника и технологии
files/zop/253
  Описание на имотите
zop
  Приложение №4 с п и с ъ к
files/info_pages
  Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията
help/doc-center/hr/03-bezopastnost-na-truda
  Основни правила за оказване на първа долекарска помощ при различни състояния при кръвотечение
sites/default/files/public_files/zapovedi/cvo
  Утвърждавам: началник на централно военно окръжие полковник стоян стаматов
files/Obshtestveni_porychki/ZOP/2014
  Оодобрявам: кмет: П/П /Атанас Камбитов
novini
  Информация за пътно-транспортните произшествия с деца и юноши на територията на Габровска област
files
  Решение №406 / 21. 11. 2006 г., изм и допъл с Решение №354 /10. 12. 2009 г., изм и допъл с Решение №376/ 14. 01. 2010 г. Глава първа
dataset/cd3eeaba-01dd-4de0-b2a6-772fa8ae3dfb/resource/09802ae1-50f0-42eb-84ef-a0a618e7ad04/download
  Решение на Бюрото на мс №320 от 07. 09. 1974 г за архитектурно-исторически резерват
files/File/naredbi/naredbi
  Организацията и безопасността на движението на територията на град Панагюрище
files/bezopasen_trud_publichna_pokana5
  Проект bg051PO001 03-0212 „ Подобряване на условията на труд в „р-декса Трейдинг”
images/stories/BGCPO PLEVEN
  Специализирана консултантска фирма по здравословни и безопасни условия на труд
zop/2015m
  Съобщение Уважаеми господа
zop/zop2009/computers-2
  Іii. Описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции
files/files
  Количествено-стойностна сметка
op_zop/gradska_sreda/proekti/2.3_Invest_DO_3/Geolojko_DO1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
  Обяснителна записка относно: Инженерно-геоложко проучване на обект: „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на гр. Варна, чрез реконструкция на градската среда”
farmakologiya/lekarstva
  Lizopril® лизоприл
docs/zop/2
  Приложение №1 показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите
images/riosv/Proceduri_actualizirani_2014
  Закон за обществените поръчки Обн. Дв, бр. 13 от 16. 02. 2016 г., в сила от 15. 04. 2016 г.; доп., бр. 34 от 03. 05. 2016 г. Част първа основни положения глава първа предмет, цел и принципи предмет и цел
ovos
  За преценяване необходимостта от овос
files/zop/314
  Министерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
op_zop/gradska_sreda/proekti/1.Invest_OsnObekt/El PO1
  Възложител: Община Варна
op_zop/gradska_sreda/proekti/1.Invest_OsnObekt/03 Fontani/SK PO1 fontani/pod pod obekt 1
  Обяснителна записка към конструктивен проект
op_zop/gradska_sreda/proekti/1.Invest_OsnObekt/VOBD
  Съдържание обект: естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град варна чрез реконструкция на градска среда
zop
  Доставка на оборудване и канцеларски материали за административни цели за офиса на звено за изпълнение на проект: 51011116-23-65 „интегриран воден цикъл за град шумен – ІІ етап”
op_zop/gradska_sreda/proekti/2.10_Invest_DO_10/PO 2.10
  Обяснителна записка към работен проект за верикално планиране и трасировъчен план
zop/2018/documenti
  Позиция 4 – плодове, зеленчуци и кореноплодни, вкл. Консервирани период 1 от 01 ноември до 30 април
Obiavi_art20_ZOP/Oferti_obiava/12
  Университетска многопрофилна болница за активно лечение ·царица йоанна-исул· еад
uploads/user/Профил на купувача/ZOP-20062014/Dogovori_Prilozenia/KK_23.01.2015
  Информация №3 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 9 от зоп
uploads/files/20161007vbnC4283046
  Приложение №2 II. Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства /„каско”
Usbale_2012/Obsht porachki po ZOP/1
  Усбале ”акад. Ив. Пенчев” еад софия одобрил: Изпълнителен директор
files/zop/33
  Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Буковец" в териториалния обхват на дейност на дгс „Елена" и дгс „Буйновци"
files/ZOP/liatno_uchilishte
  Приложение a задание за работа и обхват на услугите
files/zop/202
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я м и н и с т е р с к и с ъ в е т държавна агенция по горите
offers
  Оферта за нови полуремаркета, платформи и батерии от бутилки
Files
  На република българия д о к л а д
zop
  С п и с ъ к на автомобилите собственост на Община Шумен и съответните структури към нея
  С п и с ъ к на автомобилите собственост на Община Шумен и съответните структури към нея
directory zop  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница