~tank/JAVA/Lectures
  Лекция Изключения. Уравнение на КортевегДеВриз
~tank/ObjectOrientedProgrC
  Програма се състои от един или повече файла, които съдържат поредица от знаци. Обикновено един знак е дълъг един байт
~tank/NumericalMethods
  Лекция генератори на случайни числа. Поредица от случайни числа със
~tank/JAVA/Lectures
  Лекция 2 Типове данни. Класове и обекти. Числено интегриране
~tank/NeuralNetworks
  Лекция състезателно обучение без надзор. Самоорганизиращи се карти на кохонен
~tank/Fortran
  Основи на езика fortran
  Програма От командната линия, след като сме влезли в директорията където е файла с фортран-код
~tank/JAVA/Lectures
  Програма за изчисляване на средна стойност
  Лекция аплети и уеб-страници
  Лекция Mногонишково програмиране в java понятието нишка (thread) се свързва с контрола или изпълнението на отделна програма или задача. Нишките са опънати във времето и свързват една с друга последователните команди
~tank/NeuralNetworks
  Лекция мрежи с асоциативна памет. Еднослоен автоасоциатор и модел на хопфилд
~tank/JAVA/Lectures
  Програма за изчисляване на средна стойност
~tank/ComputerDataProcessing
  Лекция спектрален анализ на периодични процеси цел на спектралния анализ на сигналите е определянето на
  Лекция Интерполация и прекарване на крива през точки
~tank/Fortran
  Инструкция go to тя служи за безусловен преход на управлението и се записва по следния начин
~tank/JAVA/Lectures
  Лекция Характерни особености на езика java. Сравнение с други
  Приложение Аплети с геометрични фигури. // A java applet displaying a white circle in a black square
~tank/ComputerDataProcessing
  Лекция 5 Основни елементи на програмната среда matlab
~tank/SmartMaterials
  Лекция фероелектрици. Основни физически свойства и
~tank/Fortran
  Инструкция if тя има следния формат
~tank/MedicalAcoustics
  Лекция приложение на ултразвука в терапията и в
~tank/NumericalMethods
  Задача за числово решение с компютърна симулация. Решението на проблема за перколацията включва намирането на критична вероятност, р
~tank/ComputerDataProcessing
  Лекция Запознаване със средата на електронните таблици Excel. Работа с данни в работния лист. Въвеждане и използване на формули и функции. Равномерно и Гаусово (нормално) разпределения и основни статистически
~tank/NumericalMethods
  Лекция Компютърно моделиране във физиката роля
~tank/SmartMaterials
  Лекция Фероеластични материали. Материали с памет на формата. Приложения
~tank/NeuralNetworks
  Лекция строеж и свойства на биологичните неврони като
~tank/MedicalAcoustics
  Лекция Теоретически основи на вълновата акустика
  Конспект Теоретически основи на вълновата акустика
  Лекция 11. Биологически ефекти на акустичните вълни. Акустоелектричен ефект в електролити и дисперсни системи
  Лекция Нелинейни акустични ефекти в течности и биосреди
~tank/NeuralNetworks
  Лекция многослойни инм без обратна връзка. Алгоритъм за
~tank/JAVA/Lectures
  Лекция 10. Програмиране в уеб-страница с помощта на Java Script
~tank/ComputerDataProcessing
  Лекция Основи на линейната филтрация. Формиране на
~tank/SmartMaterials
  Лекция Феромагнитни материали. Основни свойства и приложения
~tank/MedicalAcoustics
  Лекция Методи за приемане на акустични сигнали и за измерване на
~tank/ComputerDataProcessing
  Лекция №4. Апроксимация на зависимост между две величини (апроксимираща крива). Метод на най-малките квадрати. Линейна и квадратична регресия
~tank/NumericalMethods
  Лекция числово интегриране
~tank/SmartMaterials
  Лекция Пиезоелектрични материали линейно приближение. Приложения
~tank/ProbabilityStatistics
  Упражнение Поасоново разпределение
~tank/MedicalAcoustics
  Лекция Акустична кавитация в течности и биологични среди
~tank/NumericalMethods
  Лекция 10. Видове случайни разходки. Просто обхождане. Необратимо
~tank/JAVA/Lectures
  Лекция Входни и изходни потоци. Писане във файл и четене от
~tank/SmartMaterials
  Лекция Магнетореологични материали. Свойства и приложения
  Лекция Електроактивни полимери с йонна проводимост. Проводящи полимери и йонни еластомери. Приложения. Проводящи полимери
~tank/ComputerDataProcessing
  Лекция 10. Статистически анализ
  Лекция Дискретни вероятностни разпределения. Биномно разпределение и разпределение на Поасон. Графични възможности в Excel
~tank/ProbabilityStatistics
  Упражнение Гаусово (нормално) разпределение и основни статистически
  Упражнение Биномно разпределение за две или повече
directory ~tank  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница