~tank/ComputerDataProcessing
  Лекция спектрален анализ на периодични процеси цел на спектралния анализ на сигналите е определянето на
  Лекция Интерполация и прекарване на крива през точки
  Лекция 5 Основни елементи на програмната среда matlab
  Лекция Запознаване със средата на електронните таблици Excel. Работа с данни в работния лист. Въвеждане и използване на формули и функции. Равномерно и Гаусово (нормално) разпределения и основни статистически
  Лекция Основи на линейната филтрация. Формиране на
  Лекция №4. Апроксимация на зависимост между две величини (апроксимираща крива). Метод на най-малките квадрати. Линейна и квадратична регресия
  Лекция 10. Статистически анализ
  Лекция Дискретни вероятностни разпределения. Биномно разпределение и разпределение на Поасон. Графични възможности в Excel
directory ~tank ComputerDataProcessing  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница