Дирекция изпълнителна агенция испаДата29.03.2017
Размер135.79 Kb.
#17994

м
инистерство на регионалното Развитие и благоустройството

ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ испатърг за строителство

Проект “Защита на речните и морски брегове срещу ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси.”

Защитна стена срещу наводнения – гр. Видин


 1. Номер на търга

BG 98.10- 08.01

 1. Процедура

Открит международен търг

 1. Финансиране

Рамково заемно споразумение F/P 1324 (1999) с Банка за Развитие на Съвета на Европа

 1. Възложител по търга

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция “Изпълнителна агенция

ИСПА”.
ПОДРОБНОСТИ ПО ДОГОВОРА 1. Вид на договора

Договор за строителство според условията на ФИДИК, 4-то издание от 1987 г. “Червена книга” с изменения и допълнения до 1992 г. и условията на Закона за устройство на територията (ЗУТ 31 Юли, 2003г. ) с изменения и допълнения.

 1. Описание на договора

Изграждане на защитна стена - гр. Видин, участък “ Баба Вида”. Строителни работи включват: подготвителни работи, почистване на площадката, изграждане на технологични пътища, изкопни работи, изграждане на брегоукрепителни съоръжения, изграждане на нов участък от бетонната защитна стена, каменна облицовка на стената.


 1. Номер и заглавие

 • BG 98.10–08.01, Защитна стена срещу наводнения – гр. Видин

 1. Максимален бюджет

Максималният разполагаем бюджет за строителство е до € 500.000 (без ДДС).


 1. Банковата гаранция за участие в търга

Задължително трябва да бъде внесена заедно с офертата

 • € 6,000УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

 1. Приемливост

Участието е разрешено, при равни условия, за физически и юридически лица от всички страни.

Изискванията за приемливост са посочени в Тръжното досие. 1. Участие

Оферентът може да участва само с една оферта, като самостоятелен участник или като партньор в гражданско-партньорско сдружение (JV), за един и същи договор. Представянето или участието на Оферента в повече от една оферта ще доведе до дисквалифициране на всички онези Оференти, които са свързани с него. Една и съща фирма може да участва само като подизпълнител в различни оферти, ако това е оправдано в пазарните условия.

Възложителят си запазва правото да дисквалифицира, коeто й да било сдружение или един или повече от предложените членове на сдружението, или който и да било подизпълнител, в случай че същите не отговарят на критериите за участие. 1. Основания за дисквалифициране

Оферентите ще бъдат считани за несъответстващи на условията за участие, в случаите ако:

 1. Те са в банкрут или ликвидация, ако има съдебно производство срещу тях, ако са влезли в отношения с кредитори, ако са прекратили предмета на дейностите си, или ако са в каквато и да било аналогична ситуация, произтичаща от предприети сходни процедури, съгласно националното законодателство и нормативна уредба.

 2. Те са обект на предприети съдебни действия по обявяване на банкрут, на ликвидация, обект на предприети съдебни действия от страна на кредитори или каквато и да било аналогична ситуация, произтичаща от предприети сходни процедури, съгласно националното законодателство и нормативна уредба.

 3. Те са били обвинени в престъпление, касаещо професионалното им поведение и има влязло в сила съдебно решение, което не подлежи на обжалване.

 4. Те са виновни по сериозно обвинение (касаещо професионалното им поведение) и доказано от Възложителя по неоспорим начин.

 5. Те не са изпълнили задълженията си по изплащане на социални осигуровки в съответствие с правната уредба в страната, в която са регистрирани.

 6. Те не са изпълнили задълженията си по изплащане на данъци в съответствие с правната уредба в страната, в която са регистрирани.

 7. Те са виновни за представяне на невярна информация, изискана от Възложителя като условия за участие в търга.

 8. Те са били обявени за нередовна страна по друг договор, сключен с Възложителя или по друг договор, финансиран със средства на Общността.

 9. Те попадат в която й да било от ситуациите, изброени в Етичните Клаузи във връзка с търга или договора.

Оферентите трябва да удостоверят чрез писмена клетвена декларация от техните представители, че никоя от ситуациите от 1 до 9, изброени по-горе, не се отнасят до тях.

Оферти могат да бъдат внесени и от гражданско-партньорски сдружения (JV).

Изискванията за съответствие се отнасят, допълнително към всички партньори в сдружението, всички подизпълнители и всички доставчици в офертата, като допълнение към техните собствени документи и сертификати. Ето защо оферентите трябва да представят в техните оферти документи и сертификати удостоверяващи, отнасящи се до:

 1. Всеки партньор в сдружението;

 2. Всеки подизпълнител, осигуряващ повече от десет процента от работите;

 3. Всеки доставчик, осигуряващ повече от десет процента от работите.

Всички доставки и материали, които ще бъдат доставени според договора, трябва да включват документ за доставка посочващ мястото на произход и сертификат за произход.

В случая “произход” означава мястото където материалите и/или оборудването са добити, създадени, произведени или сглобени и/или чии услуги са били използвани.

Тази тръжна процедура се провежда на базата на честно и открито състезание между участниците, според условията на Директивите на ЕС за тръжни процедури за строителни договори. Всеки оферент, за които оценителната комисия е приела, че се ползва от нечестно предимство пред другите фирми участващи в тъга, въз основа на някаква дотация от публични фондове, може да доведе до неговото отхвърляне.УСЛОВЕН ВРЕМЕВИ ГРАФИК

 1. Условна дата за започване на договора

Юни 2006г.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Критерии за подбор

Минимални критерии за подбор за индивидуален оферент са:

 • Оферентът трябва да е регистрирана фирма или физическо лице в състояние да извърши описаните конкретни строителни работи.

 • Персоналът на отговорни позиции трябва да има поне 8 годишен опит в изпълнението на обекти от сходен тип и доказани квалификации, съответствуващи на заеманата длъжност по изпълнение на подобни на този проект строителни работи.

Оферентът трябва да има минимален среден годишен оборот за последните 3 години, съответно 1 млн.
Оферентите трябва да знаят, че ако имат действуващи договори с МРРБ, към сумата за изисквания среден годишен оборот се добавя допълнителна сума равна на три пъти средно-годишната стойност на текущия договор с МРРБ.

 • Действителната годишна печалба (включваща всички административни и финансови разходи, а също и планираните амортизации, но без допълнителните разходи както и приходи под формата на данъци) на Оферента трябва да бъде положителна поне за две от предшествуващите три години.

 • При положение, че Оферентът спечели настоящия договор, предвижданата стойност на общо изпълняваните договори със МРРБ за настоящата и следващата финансова година не трябва да надвишава 30%.

 • Оферентът трябва да докаже, че е в състояние да изпълни поне 60% от стойността на строителните работи по договора чрез собствени средства, като под това се подразбира, че той трябва да разполага с изискващите се техническо оборудване, строителни материали и човешки ресурси, които са необходими да демонстрира, че може да обезпечи такъв процент от Договора. Той може да разчита на обявените подизпълнители, които не са партньори в сдружението, за изпълнението на остатъка от строителните работи. Все пак Оферентът трябва да може напълно да финансира цялостното изпълнение на строителните работи със собствените си възможности.

 • Оферентът трябва да има достъп до банков кредит или да ползува други облекчени финансови условия, които са в състояние да му осигурят изискващия се финансов поток за цялото времетраене на договора. Във всички случаи стойността на банковия кредит трябва да надхвърля 500.000 Евро.

 • Оферентът трябва да има успешно изпълнени поне три обекта от подобен тип като строителни работи, обща стойност и сложност сравнима със работите по настоящия договор, през последните пет години. Възложителят си запазва правото да изиска копия от съответните сертификати за приемане на обекта, подписани от ръководителите на проекта и Възложителя за съответните обекти.

 • Оферентът трябва да покаже, че с този договор ще бъде достигнато едно минимално ниво на заетост като една част ще е на местно ниво – в общините, на чиято територия се изпълнява обекта, както е показано в таблицата по-долу. Като пряка заетост ще бъде считано наемане на оперативен персонал на площадката включително управленските длъжности, квалифицирани и неквалифицирани работници, наемани пряко от Изпълнителя или от неговите Подизпълнители, но няма да се приема за заетост създаваната по линия на неговата система за снабдяване.


Минимално създавана заетост в човеко-месеци

Минимално създавана заетост в човеко-месеци за местните жители
120

60


Минималните квалификационни критерии за оференти, които са гражданско-партньорски сдружения (JV) включват:

 • Всички партньори в сдружението трябва да са регистрирани по закона фирми или физически лица, способни да извършват определените строителни работи или части от тях.

 • Персоналът на отговорни позиции трябва да има поне 8 – годишен опит в изпълнението на обекти от сходен тип и доказани квалификации, съответствуващи на заеманата длъжност по изпълнение на подобни на този проект строителни работи.

 • Водещият партньор в сдружението трябва да има минимален среден годишен оборот през последните три години съответно €  600.000

Участниците в сдружението, когато се разглеждат като цяло трябва да имат общо среден

годишен оборот за последните три години поне € 1.0 млн.

Оферентите трябва да знаят, че ако имат действуващи договори с МРРБ, към сумата за изисквания среден годишен оборот на Водещия партньор и сдружението като цяло се добавя допълнителна сума равна на три пъти средно-годишната стойност на текущия договор с МРРБ.

 • Действителната годишна печалба (включваща всички административни и финансови разходи, а също и планираните амортизации, но без допълнителните разходи както и приходи под формата на данъци) на Водещия партньор в сдружението трябва да бъде положителна поне за две от предшествуващите три години.

 • При положение, че сдружението спечели настоящия договор, предвиждана стойност на общо изпълняваните договори със МРРБ за настоящата и следващата финансова година не трябва да надвишава 30%.

 • Водещият партньор в сдружението трябва да е в състояние да изпълни поне 40% от стойността на договора за строителство като строителни работи със собствените си възможности.

 • Всеки партньор в сдружението (не се отнася за Водещия партньор) трябва да може да изпълни поне 20% от стойността на договора за строителство със собствени средства.

 • Водещият партньор трябва да има достъп до банков кредит или да ползува други облекчени финансови условия, които са в състояние да му осигурят изискващия се финансов поток за цялото времетраене на договора. Във всички случаи стойността на банковия кредит трябва да надхвърля 500.000 Евро.

 • Водещият партньор трябва да има успешно изпълнени поне два обекта от подобен тип като строителни работи, обща стойност и сложност сравнима със работите по настоящия договор, през последните пет години. Възложителят си запазва правото да изиска копия от съответните сертификати за приемане на обекта, подписани от ръководителите на проекта и Възложителя за съответните обекти.

 • Отделните участници в сдружението трябва да имат помежду си успешно завършени поне три обекта от подобен тип като строителни работи, обща стойност и сложност сравнима със работите по настоящия договор, през последните пет години. Възложителят си запазва правото да изиска копия от съответните сертификати за приемане на обекта, подписани от ръководителите на проекта и Възложителя за съответните обекти.

 • Оферентът трябва да покаже, че с този договор ще бъде достигнато едно минимално ниво на заетост като една част ще е на местно ниво – в общините, на чиято територия се изпълнява обекта, както е показано в таблицата по-долу. Като пряка заетост ще бъде считано наемане на оперативен персонал на площадката включително управленските длъжности, квалифицирани и неквалифицирани работници, наемани пряко от Изпълнителя или от

неговите Подизпълнители, но няма да се приема за заетост създаваната по линия на неговата система за снабдяване.

Минимално създавана заетост в човеко-месеци

Минимално създавана заетост в човеко-месеци за местните жители
120

60

Оферти, подавани от компании, които са партньори от две но не повече от три фирми и образуват сдружение трябва допълнително да изпълняват следните изисквания:

 • Офертата трябва да включва цялата изискваща се информация за всеки един участник в сдружението, както и всички данни в резюме за изпълнени строителни обекти от Оферента.

 • Офертата трябва да бъде подписана по начин, по който законово се обвързват всички отделни участници. Виж “Образец на Офертата”, Том 1, Секция 2 от тръжните книжа.

 • Един от участниците трябва да бъде определен като Водещ Партньор, който да е отговорен за изпълнението на договора и това назначение трябва да бъде потвърдено чрез представянето на Пълномощни, носещи подписи от законово упълномощените лица, представящи всички индивидуални партньори.

 • Офертата трябва да включва предварително споразумение или писмо за изразяване на намерение, което да постановява че всички партньори в сдружението ще бъдат отговорни пред закона, съвместно или поотделно за изпълнението на договора и че Водещият партньор ще бъде упълномощен да поема задължения и да получава инструкции за и от името на всеки или всички останали участници и че изпълнението на договора, включително плащанията, ще бъде отговорност на Водещия партньор.

 • Всички участници в сдружението трябва да бъдат законово обвързани да останат партньори в дружеството за целия период за изпълнение на Договора.

 1. Критерии за възлагане на договора

Както е указано в тръжното досие.

ВНАСЯНЕ

 1. Краен срок за закупуване на тръжни документи

17:00ч. местно време на 2 Декември 2005г .

Тръжното досие трябва да бъде закупено преди разяснителната среща и посещението на

площадката.


 1. Разяснителна среща и посещение на площадката

Датата за задължителната разяснителна среща и посещение на площадката за оферентите са обявени в поканата-обръщение към оферентите, приложена в том 1 на тръжното досие.

 1. Краен срок за внасяне на офертите

12:00ч. на обяд местно време на 9 Януари 2006г.

Оферти, получени след този срок няма да бъдат разглеждани!

 1. Как могат да бъдат получени тръжните документи

Кандидатите могат да получат законно тръжните книжа на посочения адрес:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 17-19, 1202 София, България

Дирекция “ИА ИСПА”, ет.4, стая 413 или 417

Тел:+359 2 9405 200; факс:+359 2 988 15 41

Лице за контакти: г-жа Йорданка Стоянова, Директор
Тръжното досие може да бъде получено срещу заплащане на не възстановима такса в размер на равностойността на 100 Евро (освободена от всякакви банкови удръжки, т.е. нетната стойност на 100) преведена по банковата сметка на МРРБ, посочена по-долу:

Нека да се има предвид, че банковите преводи, които предприемате вероятно ще отнемат известен кратък период от време преди министерството да успее да получи официално потвърждение от БНБ, че дължимото плащане е получено в нашата сметка. Едва след това потвърждение тръжните документи могат да бъдат получени. Препоръчва се Оферента да провери статуса на банковия превод, използвайки контактите за информация посочени в обявата.

Фактура на български език за платените 100 евро може да бъде издадена от финансовата дирекция на МРРБ при поискване.

Банковата сметка на която трябва да бъде извършено разплащането е:Българска Национална Банка, София, България

сметка № 30 00 16 63 00 (лева)

БИН: 63 01 30 11 24; банков код: 66 19 66 11; SWIFT: BNBGBGSF

Титуляр: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

В искането за получаване на тръжните книжа да се напише изрично: Искане за закупуване натръжни документи за Строителство - обект “Защитна стена срещу наводнения– гр. Видин ”

Плащане в брой не се приема. Тръжното досие може да бъде получено лично или изпратено по куриер, при искане от страна на оферента. Всички разходи за покриване на куриерската услуга ще бъдат поети от оферента, като куриерската фирма ще използва клиентския номер на оферента.Офертите трябва да бъдат представяни, като се използва стандартната форма, включена в Тръжните Документи. Форматът и заложените инструкции трябва да бъдат стриктно спазвани.

 1. Работен език

Всяка писмена кореспонденция по тази тръжна процедура и договорът трябва да бъдат на английски език.

 1. Правна основа

Въпросите, касаещи тази тръжна процедура са в съответствие с Директивите на Европейската комисия за обществени поръчки.

отСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница