Директива / /ес на комисията от XXX годинаДата09.01.2018
Размер83.72 Kb.


ДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на алкил (C12-16) диметилбензил амониев хлорид като активно вещество в приложение I към нея

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди1, и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че: 1. С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди2, е определен списък на активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. Този списък включва четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-16-алкилдиметил, хлориди, което е синоним на алкил (C12-16) диметилбензил амониев хлорид.

 2. Съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007 на веществото алкил (C12-16) диметилбензил амониев хлорид бе подложено на оценка в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО с оглед на употребата му в продуктов тип 8 — консерванти за дърво, определен в приложение V към посочената директива.

 3. Италия бе определена за докладваща държава членка и на 14 август 2007 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, заедно с препоръка, в съответствие с член 10, параграфи 5 и 7 от Регламент (ЕО) № 2032/2003 на Комисията от 4 ноември 2003 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1896/20003.

 4. Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 констатациите от прегледа бяха включени в доклад за оценка по време на заседанието на Постоянния комитет по биоцидите на 21 септември 2012 г.

 5. От направените оценки изглежда, че може да се очаква съдържащите алкил (C12-16) диметилбензил амониев хлорид биоциди, използвани като консерванти за дърво, да съответстват на изискванията по член 5 от Директива 98/8/ЕО. Поради това е целесъобразно веществото алкил (C12-16) диметилбензил амониев хлорид да се включи за употреба в продуктов тип 8 в приложение I към посочената директива.

 6. Оценката на равнище ЕС не включва всички потенциални видове употреба и сценарии на излагане на въздействието на продукта. Например, не са оценени употребата от непрофесионалисти и излагането на храни и фуражи. Поради това е целесъобразно държавите членки да направят оценка на видовете употреба или на сценариите на излагане на въздействието на продукта, както и на рисковете за компонентите на околната среда и за населението, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на равнище ЕС, и при издаването на разрешения за продукти да се уверят, че са предприети подходящи мерки или са наложени специални условия, за да се намалят установените рискове до приемливи равнища.

 7. С оглед на установените рискове за здравето на човека е уместно да се изисква да се установят процедури за безопасна работа, продуктите да се използват с подходящи лични предпазни средства и да не се прилагат за дърво, с което могат да влязат в пряк контакт деца, освен ако в заявлението за разрешение на продукта може да се докаже, че рисковете могат да се намалят до приемливо равнище.

 8. С оглед на установените рискове за околната среда е целесъобразно да се изисква промишлената или професионалната употреба да се извършва в затворено помещение или върху непропусклива твърда основа със защитен насип, прясно обработеният дървен материал да се съхранява след обработването си върху непропусклива твърда основа, за да се предотвратят преки изпускания в почвата или във водите, и всички изпуснати количества при прилагането на продукти, които се използват като консерванти за дърво и съдържат алкил (C12-16) диметилбензил амониев хлорид, да се събират за повторна употреба или да се обезвреждат.

 9. Бяха установени неприемливи рискове за околната среда в случаите, когато дърво, обработено с алкил (C12-16) диметилбензил амониев хлорид, е непрекъснато изложено на атмосферни влияния или на често намокряне (клас на употреба 3 съгласно определението на ОИСР4), се използва за външни конструкции, разположени в близост до или над вода (сценарият „мост“ в клас на употреба 3 съгласно определението на ОИСР5), или е в контакт с прясна вода (клас на употреба 4б съгласно определението на ОИСР6). Следователно е целесъобразно да се изисква да не се разрешава употреба на продуктите за обработването на дърво, предназначено за посочените видове употреба, освен ако се представят данни, доказващи, че продуктът ще отговаря едновременно на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО и на приложение VI към същата директива, за което при необходимост се прилагат подходящи мерки за намаляване на риска.

 10. Разпоредбите на настоящата директива следва да се приложат едновременно във всички държави членки с цел да се осигури еднаквото третиране на пазара на Съюза на биоцидите от продуктов тип 8, съдържащи активното вещество алкил (C12-16) диметилбензил амониев хлорид, както и да се улесни правилното функциониране на пазара на биоциди като цяло.

 11. Преди включването на дадено активно вещество в приложение I към Директива 98/8/ЕО следва да се предвиди разумен период от време, за да се даде възможност на държавите членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания, а на кандидатите, изготвили досиета — да се възползват напълно от 10-годишния период за защита на данните, който в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), подточка ii) от Директива 98/8/ЕО започва да тече от датата на включване.

 12. След включването на веществото на държавите членки следва да бъде предоставен подходящ период от време за прилагане на член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО.

 13. Поради това Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

 14. Съгласно Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи7 държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране.

 15. Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.Член 2

1. Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 31 януари 2014 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 1 февруари 2015 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO

ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се добавя следното:Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номераМинимална чистота на активното вещество в биоцидния продукт, както е пуснат на пазара

Дата на включването

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 (освен за продуктите, съдържащи повече от едно активно вещество, за които крайният срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е указаният в последното от решенията за включване относно тези активни вещества)

Срок на изтичане на включването

Продуктов тип

Специфични разпоредби (*)

„(**) [OPOCE: моля въведете номера на веществото]

Aлкил (C12-16) диметилбензил амониев хлорид;

C12-16 ADBACНаименование по IUPAC: Не се прилага

ЕО №: 270-325-2

CAS №: 68424-85-1


Тегло в сухо състояние: 940 g/kg

1 февруари 2015 г.

31 януари 2017 г.

31 януари 2025 г.

8

Оценката на риска, направена на равнище ЕС, не включва всички потенциални видове употреба и сценарии на излагане на въздействието на продукта. Някои видове употреба на активното вещество и сценарии на излагане на въздействието му, като например употребата от непрофесионалисти и излагането посредством храна или фуражи, са били изключени. При оценяването на заявлението за издаване на разрешение за продукт в съответствие с член 5 и приложение VI държавите членки оценяват, когато това е уместно за съответния продукт, видовете употреба или сценариите на излагане на въздействието му, както и рисковете за населението и за компонентите на околната среда, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на равнището на Съюза.

Държавите членки гарантират, че при издаването на разрешения се спазват следните условия: 1. за промишлена или професионална употреба са установени процедури за безопасна работа и продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства, освен ако в заявлението за разрешение на продукта може да се докаже, че рисковете могат да се намалят до приемливо равнище по други начини,

 2. продуктите не се използват за обработване на дърво, с което могат да влязат в пряк контакт деца, освен ако в заявлението за разрешение на продукта може да се докаже, че рисковете могат се намалят до приемливо равнище,

 3. на етикетите и, когато има такива, на информационните листове за безопасност на разрешените продукти е посочено, че промишлената или професионалната употреба се извършва в затворено помещение или върху непропусклива твърда основа със защитен насип, че прясно обработеният дървен материал се съхранява след обработването си върху непропусклива твърда основа, за да се предотвратят преки изпускания в почвата или във водите, и всички изпуснати количества при прилагането на продукта се събират за повторна употреба или обезвреждане,

 4. не се издават разрешения за ползване на продукти за обработване на дърво, което ще бъде в контакт с прясна вода, която ще се използва във външни конструкции, намиращи се в близост до или над вода, непрекъснато изложено на атмосферни влияния или на често намокряне, освен ако са представени данни, доказващи, че продуктът отговаря на изискванията на член 5 и приложение VI чрез прилагането при необходимост на подходящи мерки за намаляване на риска.“

(*) Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

2ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.

3OВ L 307, 24.11.2003 г., стр. 1.

4OECD series on emission scenario documents, Number 2, Emission Scenario Document for Wood Preservatives (Серия документи на ОИСР относно сценарии за емисии, номер 2, Документ за сценарии за емисии на консерванти за дърво), част 2, стр. 64.

5Пак там.

6Пак там.

7ОВ С 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

BG  BGПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница